TVOŘIVĚ vnímáš

Kres­ba lid­ské­ho těla je fas­ci­nu­jí­cí.
Skr­ze tvůr­čí brej­lič­ky začneš vidět mno­ho krás­ných detai­lů, začneš si vší­mat odliš­nos­tí a oce­níš vzne­še­ný tvar něčí­ho nosu.
Odteď se na lidi budeš dívat s otáz­kou: Jak bych je tak mohl nama­lo­vat?

Figura je zábava

Díky kresbě figu­ry pocho­píš spous­tu dal­ších věcí o per­spek­ti­vě, tva­ru a kom­po­zi­ci.
Sám uvi­díš, že tě bude bavit zkou­mat jed­not­li­vé pozi­ce, pozo­ro­vat hru stí­nů nebo míchat bar­vy a hle­dat ten správ­ný odstín.
Ve zkou­má­ní tě pod­po­ří malíř Lukáš, sám toho nama­lo­val spous­tu a pros­tě ví, co a jak.

Portrét, hloubka v očích člověka

Lid­ská tvář odrá­ží naši duši, pova­hu, život.
Jak ji zachy­tit? Krok po kro­ku pocho­píš pro­por­ce, detai­ly, pro­kres­líš se do leh­kos­ti.

Stydlivost stranou a tužku do ruky! Nahá žena přichází

můžeš si vybrat, zda chceš kreslit figuru nebo portrét

kresba a malba podle živého modelu

lektor přesně ví, jak co funguje — jak v anatomii, tak v umění

malá skupinka přináší milá setkání

skvěle se doplňuje s přípravou na talentovky na VŠ

lektor je tu pro tebe, ať už jsi na začátku nebo se chceš zlepšovat

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Chceš si s námi zama­lo­vat, udě­lej si čas čtvr­teč­ní pod­ve­če­ry a při­hlaš se tady:

ceny—termíny

Víkendové kurzy

 

plá­nu­je­me na pod­zim

Pravidelný kurz

od září kaž­dý čtvr­tek 18–20.30

Vyber si, kolik měsí­ců k nám budeš cho­dit, a mrk­ni na ceník:

Další lákavé kurzy

LETNÍ VÝTVARNÉ PODVEČERY

Jsi i v létě přes týden ve měs­tě a nechce se ti po prá­ci domů?
Přijď si v pod­ve­čer zama­lo­vat k nám do ate­li­é­ru, nebo pod­le poča­sí zajít do par­ku.

Po celý školní rok tvoříme se všemi, od dětí po dospělé.

Provázíme žáky u přípravy na talentové zkoušky SŠ a VŠ.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Chceš si s námi zama­lo­vat, udě­lej si čas čtvr­teč­ní pod­ve­če­ry a při­hlaš se tady:

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Chceš při­jít na víken­do­vý kurz? Dej nám vědět tady:

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce ke kur­zům
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Adre­sa
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno
IČ 046 06 019

 

Start-art

 

CESTA

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd mezi kadeř­nic­tvím a second han­dem
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo dve­ře do domu (ne na dvo­ře)
  • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
  • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

DOPRAVA

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This