1/

Letní příprava na talentové zkoušky SŠ a VŠ

Týden kaž­do­den­ní­ho malo­vá­ní může být výraz­ným posu­nem nebo sil­ným impul­sem v tvor­bě.

Kaž­dý den bude plný výtvar­né­ho pro­gra­mu, vhod­né­ho jak pro ty co už kres­lí déle, tak pro tyco se tepr­ve roz­hod­li tvo­řit.

Naši žáci jsou úspěš­ně při­jí­má­ny na střed­ní i vyso­ké umě­lec­ké ško­ly.
více zde

2/

Letní výtvarné kurzy pro dospělé

Jsi i v létě přes týden ve měs­tě a nechce se ti po prá­ci domů?

Přijď si v pod­ve­čer zama­lo­vat k nám do ate­li­é­ru, nebo pod­le poča­sí zajít do par­ku.
více zde

3/

Výtvarný příměstský tábor
7 – 12 let

Jsi v prá­ci o prázd­ni­nách a pře­ješ si, aby se tvé dítě mís­to nudy roz­ví­je­lo?

Čeká je hra­vé malo­vá­ní a neob­vyk­lé mate­ri­á­ly, pro­cház­ky,
inspi­ra­ce moder­ním umě­ním a his­to­rií, gale­rie …
více zde

1/

Let­ní pří­pra­va na talen­to­vé zkouš­ky SŠ a VŠ

Pří­pra­vou na talen­to­vé zkouš­ky se zabý­vá­me už něko­lik let. Naši žáci jsou úspěš­ně při­jí­má­ny na střed­ní i vyso­ké umě­lec­ké ško­ly.

Léto je ide­ál­ní čas, kdy žáci neře­ší ško­lu a mohou se inten­ziv­ně pono­řit do své tvor­by. Týden kaž­do­den­ní­ho malo­vá­ní může být výraz­ným posu­nem nebo sil­ným impul­sem v tvor­bě. Kaž­dý den napl­ní­me výtvar­ným pro­gra­mem, vhod­ným jak pro ty co už kres­lí déle, tak pro ty, kte­ří se tepr­ve roz­hod­li tvo­řit.

Vyber­te si jeden ze dvou ter­mí­nů v tabul­ce níže.

Kur­zy pove­de lek­tor­ka Deni­sa Bel­zo­vá.

 

Co nás čeká

Během týd­ne vás čeká jak rea­lis­tic­ká, tak vol­ná tvor­ba a obo­ro­vé úko­ly. Kres­lí­me v par­ku a cho­dí­me se inspi­ro­vat do gale­rií na výsta­vy. Výtvo­ry může­te pou­žít jako domá­cí prá­ce k při­jí­mač­kám.

Kaž­dý rok máme výsled­ky u při­jí­ma­cích zkou­šek. Pora­dí­me vám s výbě­rem vhod­né ško­ly a obo­ru, pří­pra­vou domá­cích pra­cí, poho­vo­rem a pomů­že­me s vědo­most­mi k tes­tu z dějin umě­ní.

Více o našich pří­prav­ných kur­zech během škol­ní­ho roku na střed­ní umě­lec­ké ško­lyvyso­ké umě­lec­ké ško­ly.

 

Termín a cena

22.–26.7.  10–16.30

29.7.–2.8.  10–16.30

19.–23.8.  10–16.30

!

naši kurzisti mají vysokou úspěšnost u přijímaček

j

pod vedením zkušené malířky, lektorky a bývalé učitelky na SŠ

intenzivní a motivační týden

Osobní přístup v malé skupině (3–8 lidí)

W

volná, realistická a oborová tvorba

2/

Let­ní výtvar­né kur­zy pro dospě­lé

Let­ní pod­ve­če­ry po prá­ci se ti jis­tě nebu­de chtít hned domů. Přijď­te si k nám zama­lo­vat. Tvo­ří­me v ate­li­é­ru či v blíz­kém par­ku pod­le poča­sí a domlu­vy.
Kur­zy pro­bí­ha­jí indi­vi­du­ál­ně, spo­leč­ně s lek­to­rem zvo­lí­te si tech­ni­ku a téma, kte­ré tě láka­jí.
Při­pra­ve­ny jsou růz­né kre­seb­né tech­ni­ky a téma­ta, malíř­ské tech­ni­ky, reál­né i abs­trakt­ní úko­ly.

Vyjma pod­ve­če­rů v ate­li­é­ru nabí­zí­me i zážit­ko­vě výtvar­ný kurz v pří­ro­dě — níže.

Nech se inspi­ro­vat zku­še­ným malí­řem Luká­šem Orli­tou.

 

 

Výběr termínu a délka kurzu

Kaž­dá lek­ce trvá tři hodi­ny, aby jste měli dosta­tek času se sou­stře­dit na úkol a domů si tře­ba odnes­li již hoto­vou věc.

Dal­ší infor­ma­ce najde­te v tabul­ce níže.

příjemné letní podvečery v ateliéru či v parku

L

pod vedením zkušeného malíře

individuální téma a technika

Osobní přístup v malé skupině (3–8 lidí)

W

volná, realistická a oborová tvorba

3/

Šaman­ská stez­ka

Zážitkově výtvarný kurz v přírodě

Za zvu­ku bub­nů se už po sta­le­tí schá­ze­jí šama­ni, aby spo­leč­ně pro­nik­li do tajů pří­rod­ní krá­sy. O tom­to setká­ní se vypra­ví jako o Stez­ce.

Stez­ka je čtyř­den­ní inten­ziv­ní kurz výtvar­ných tech­nik. Během pro­dlou­že­né­ho víken­du si mimo jiné vyzkou­ší­te tvor­bu kera­mi­ky pále­né v ohni, pro­jde­te kla­sic­ký­mi tech­ni­ka­mi jako je malo­vá­ní uhlem a suchým pas­te­lem, pono­ří­te do abs­trakt­ních expe­ri­men­tů s bar­vou, vytvo­ří­te výtvar­né dílo z pří­rod­nin v kra­ji­ně (land-art) a dal­ší.
Kurz kom­bi­nu­je výu­ku v ple­né­ru se zážit­ko­vým pro­gra­mem.

Kur­zy pove­de výtvar­ni­ce a  lek­tor­ka Alž­bě­ta Čer­ná spo­lu s Roma­nem Szo­mo­lai­em zabý­va­jí­cím se zážit­ko­vou peda­go­gi­kou a nená­sil­nou komu­ni­ka­cí.

 

 

Kde a kdy

Pojeď­te s námi na Vyso­či­nu a objev­te zde barev­né mož­nos­ti, jak vní­mat krá­su pří­ro­dy.

Kdy a kde:  Kurz pro­bí­há od čtvrt­ka do nedě­le 5–8.7. v pří­ro­dě zasa­ze­ném rodin­ném dom­ku v obci Les­ní Jaku­bov.

Uby­to­vá­ní:  Rodin­ný dům, spa­ní na mat­ra­cích ve spa­cá­ku; mož­nost posta­vit si vlast­ní stan.

Stra­va:  Vege­ta­ri­án­ská celo­den­ní stra­va; v pří­pa­dě potra­vi­no­vých ome­ze­ní mož­nost domlu­vy vlast­ní­ho stra­vo­vá­ní

Dopra­va:  Vla­kem do Rapo­tic (pří­jezd asi 14.32), je to 3 km do Les­ní­ho Jaku­bo­va, pro­cház­ka tam i zpět už bude sou­čás­tí kur­zu; dopra­vu bato­hů se poku­sí­me zajis­tit — dozví­te se včas).

osobní stezka prožitkem a tvorbou

P

klasické i experimentální techniky

!

pobyt v přírodě a na farmě

tvorba s přírodou

 

 

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce ke kur­zům
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Adre­sa
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno
IČ 046 06 019

 

Start-art

 

CESTA

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd mezi kadeř­nic­tvím a second han­dem
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo dve­ře do domu (ne na dvo­ře)
  • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
  • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

DOPRAVA

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This