1/

Letní příprava na talentové zkoušky SŠ a VŠ

Týden kaž­do­den­ní­ho malo­vá­ní může být výraz­ným posu­nem nebo sil­ným impul­sem v tvor­bě.

Kaž­dý den bude plný výtvar­né­ho pro­gra­mu, vhod­né­ho jak pro ty co už kres­lí déle, tak pro tyco se tepr­ve roz­hod­li tvo­řit.

Naši žáci jsou úspěš­ně při­jí­má­ny na střed­ní i vyso­ké umě­lec­ké ško­ly.

Přečti si víc

2/

Letní výtvarné kurzy pro dospělé

Jsi i v létě přes týden ve měs­tě a nechce se ti po prá­ci domů?

Přijď si v pod­ve­čer zama­lo­vat k nám do ate­li­é­ru, nebo pod­le poča­sí zajít do par­ku.

Klik pro více let­ních info

3/

Výtvarný příměstský tábor
7 – 12 let

Jsi v prá­ci o prázd­ni­nách a pře­ješ si, aby se tvé dítě mís­to nudy roz­ví­je­lo?

Čeká je hra­vé malo­vá­ní a neob­vyk­lé mate­ri­á­ly, pro­cház­ky,
inspi­ra­ce moder­ním umě­ním a his­to­rií, gale­rie …

Chci víc info

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Chceš s námi v létě tvo­řit? Nevá­hej a klik­ni na:

1/

Let­ní pří­pra­va na talen­to­vé zkouš­ky SŠ a VŠ

Pří­pra­vou na talen­to­vé zkouš­ky se zabý­vá­me už něko­lik let. Naši žáci jsou úspěš­ně při­jí­má­ny na střed­ní i vyso­ké umě­lec­ké ško­ly.

Léto je ide­ál­ní čas, kdy žáci neře­ší ško­lu a mohou se inten­ziv­ně pono­řit do své tvor­by. Týden kaž­do­den­ní­ho malo­vá­ní může být výraz­ným posu­nem nebo sil­ným impul­sem v tvor­bě. Kaž­dý den napl­ní­me výtvar­ným pro­gra­mem, vhod­ným jak pro ty, co už kres­lí déle, tak pro ty, kte­ří se tepr­ve roz­hod­li tvo­řit.
Vyber si jeden ze tří ter­mí­nů v tabul­ce níže.

Kur­zy pove­de lek­tor­ka Alž­bě­ta Čer­ná a  Lukáš Orli­ta.

 

Co nás čeká

Během týd­ne tě čeká jak rea­lis­tic­ká, tak vol­ná tvor­ba a obo­ro­vé úko­ly. Kres­lí­me v par­ku a cho­dí­me se inspi­ro­vat do gale­rií na výsta­vy. Výtvo­ry můžeš pou­žít jako domá­cí prá­ce k při­jí­mač­kám.

Kaž­dý rok máme výsled­ky u při­jí­ma­cích zkou­šek. Pora­dí­me ti s výbě­rem vhod­né ško­ly a obo­ru, pří­pra­vou domá­cích pra­cí, poho­vo­rem a pomů­že­me s vědo­most­mi k tes­tu z dějin umě­ní.

Více o našich pří­prav­ných kur­zech během škol­ní­ho roku na střed­ní umě­lec­ké ško­lyvyso­ké umě­lec­ké ško­ly.

 

Termín a cena

22.–26.7.   10–16.30

29.7.–2.8.  10–16.30

19.–23.8.   10–16.30

Cena

135 / hodi­na
4 050 / 5 dní

 

!

naši kurzisti mají vysokou úspěšnost u přijímaček

j

pod vedením zkušených malířů

intenzivní a motivační týden

Osobní přístup v malé skupině (3–8 lidí)

W

volná, realistická a oborová tvorba

2/

Let­ní výtvar­né kur­zy pro dospě­lé

Let­ní pod­ve­če­ry po prá­ci se ti jis­tě nebu­de chtít hned domů. Přijď­te si k nám zama­lo­vat. Tvo­ří­me v ate­li­é­ru či v blíz­kém par­ku pod­le poča­sí a domlu­vy.
Kur­zy pro­bí­ha­jí indi­vi­du­ál­ně, spo­leč­ně s lek­to­rem si zvo­líš tech­ni­ku a téma, kte­ré tě láka­jí.
Při­pra­ve­ny jsou růz­né kre­seb­né tech­ni­ky a téma­ta, malíř­ské tech­ni­ky, reál­né i abs­trakt­ní úko­ly.

Nech se inspi­ro­vat zku­še­ným malí­řem Luká­šem Orli­tou.

 

 

Termín a cena

8.–11.7.       17–20  (mož­no domlu­vit jed­not­li­vé dny)

22.7.–25.7.  17–20  (mož­no domlu­vit jed­not­li­vé dny)

5.–8.8.          17–20  (mož­no domlu­vit jed­not­li­vé dny)

26.–30.8.      17–20  (mož­no domlu­vit jed­not­li­vé dny)

Cena pro při­hlá­še­né a zapla­ce­né do 24.6.

150 / hodi­na
450 / lek­ce

 

Cena pro při­hlá­še­né po 24.6.

160 / hodi­na
480 / lek­ce

 

příjemné letní podvečery v ateliéru či v parku

L

pod vedením zkušeného malíře

individuální téma a technika

Osobní přístup v malé skupině (3–8 lidí)

W

volná, realistická a oborová tvorba

3/

Výtvar­ný pří­měst­ský tábor

7–12 let

Jsi v prá­ci o jar­ních prázd­ni­nách a chceš pro své dítě mís­to nudy kre­a­tiv­ní roz­voj? Čeká je hra­vé malo­vá­ní a neob­vyk­lé mate­ri­á­ly, procházky,inspirace moder­ním umě­ním a his­to­rií, gale­rie …

Vše v tvůr­čím pro­stře­dí mezi obra­zy a vůní barev linou­cí se z malíř­ských ate­li­é­rů,
v malé sku­pin­ce dětí.

Už se těší­me, spo­lu s výtvar­ni­cí a mamin­kou tří dětí Táňou Vese­lou,
kte­rá bude s dět­mi malo­vat, a neko­neč­ně usmě­va­vou dív­kou Niko­lou,
co si ráda hra­je s dět­mi.

 

 

Termín a cena

26.–30.8.  8–16h

Cena

3 280 / 5 dní
cena neza­hr­nu­je oběd; obě­dy prá­vě zajiš­ťu­je­me a o ceně vás na požá­dá­ní bude­me infor­mo­vat

rozvoj kreativity neobvyklým způsobem

P

výtváření a hry

!

dvě lektorky na menší skupinku dětí

tvorba v ateliéru a v s přírodě

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Chceš s námi v létě malo­vat? Nevá­hej a klik­ni na:

 

 

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce ke kur­zům
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Adre­sa
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno
IČ 046 06 019

 

Start-art

 

CESTA

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd mezi kadeř­nic­tvím a second han­dem
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo dve­ře do domu (ne na dvo­ře)
  • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
  • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

DOPRAVA

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This