Pavla Kantorová

LEKTORKA

Pav­la Kan­to­ro­vá absol­vo­va­la Fakul­tu výtvar­ných umě­ní VUT v Brně, Kated­ru výtvar­né výcho­vy Peda­go­gic­ké fakul­ty Uni­ver­zi­ty Palac­ké­ho v Olo­mou­ci a stáž na ital­ské Aka­de­mii výtvar­ných umě­ní v Bre­s­cii.
Půso­bi­la jako uči­tel­ka na dvou střed­ních umě­lec­kých ško­lách (Střed­ní umě­lec­ko-prů­mys­lo­vá ško­la v Hele­ní­ně, Střed­ní umě­lec­ko-mana­žer­ská ško­la v Brně). Má dlou­ho­do­bou zku­še­nost s výu­kou dětí, tee­nage­rů i dospě­lých.
Lek­tor­ka Pav­la umí vytvo­řit pří­jem­nou, přá­tel­skou atmo­sfé­ru, povzbu­dit žáky a díky svým zku­še­nos­tem efek­tiv­ně při­pra­vit k talen­to­vým zkouškám.

Len­ka, 36 let (kurz pro dospě­lé)
“S Pav­lou Kan­to­ro­vou jako lek­tor­kou jsem byla moc spokojená.Měla vždy zají­ma­vé nápa­dy co bys­me moh­li vyzkou­šet. Vždy byla k dis­po­zi­ci když chtěl člo­věk pora­dit. Líbi­lo se mi, že jsme se vždy domlu­vi­li co bude­me dělat příš­tě. Vždy poda­la pár nápa­dů a domlu­vi­li jsme se co by nás zají­ma­lo. Spo­lu­prá­ce s ní se mi vel­mi líbi­la.”

Pavla Kantorová

UMĚLKYNĚ

Autor­ka má celou řadu tvůr­čích poloh. Půso­bí jako malíř­ka, ilu­strá­tor­ka, por­tétist­ka, per­for­mer­ka, klá­ve­sist­ka a zpě­vač­ka (hudeb­ní pro­jek­ty — PzH, SITCOM a Frau Fran­ken­stein und Spiel­boy).

Umě­lec­ký styl Pavly Kan­to­ro­vé je živel­ný, oso­bi­tý, výra­zo­vý a sty­lo­vý. Svou sym­bo­li­ku pro­po­ju­je v řadě medií. Čas­to malu­je auto­por­tréty — ať už malé akva­re­lo­vé obráz­ky, ane­bo vel­ká plát­na, kde kom­bi­nu­je růz­né tech­ni­ky včet­ně mal­by se spre­jem.  Ráda pou­ží­vá magic­ké a potem­ně­lé sym­bo­ly pře­vá­dě­né do žen­ských něž­ných poloh svých obra­zo­vých hrdi­nek.

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce ke kur­zům
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Adre­sa
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno
IČ 046 06 019

 

Start-art

 

CESTA

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd mezi kadeř­nic­tvím a second han­dem
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo dve­ře do domu (ne na dvo­ře)
  • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
  • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

DOPRAVA

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This