STRÁNKA JE VE VÝSTAVBĚ

START OF ART

Start-Art pod­po­ru­je začí­na­jí­cí i zave­de­né uměl­ce, pro­po­ju­je výtvar­ní­ky lai­ky i pro­fe­si­o­ná­ly a  jejich tvor­bu sta­ví do vzá­jem­né­ho kon­tex­tu.

ART OF DANIELADENISA PONOMAREVOVY

VÝSTAVA ANTIVÁNOCE
18.12. 2015 — 28.1. 2016, gale­rie Pome­zí, Brno

Danie­la:
„Já osob­ně svou tvor­bou vyja­dřu­ji hlu­bo­ké poci­ty – smu­tek, bolest, bez­moc, vychá­ze­jí­cí více méně z mého pod­vě­do­mí. Jed­ná se o vzpo­mín­ky i trau­ma­ta, kte­rá se mi zda­jí být občas cizí, pro­to­že ne všech­ny pat­ří mně, při­jí­mám je nevě­dom­ky z oko­lí, z mé rodi­ny i ze svě­ta.”

Deni­sa:
„Vytvá­řím spí­še fan­ta­zij­ní věci. Jsou to ima­gi­nár­ní a sno­vé říše, kte­ré byly a jsou sou­čás­tí kaž­dé­ho dět­ství. Je to obra­na a sna­ha vypo­řá­dat se jak s vnitř­ním, tak i s okol­ním svě­tem. Jsou to oba­vy a sny, kte­ré dopro­vá­zí kaž­dé­ho z nás. Sna­žím se o jis­tou nad­sáz­ku, ale není všu­de, i když by se moh­lo zdát, že někte­ré kres­by jsou mor­bid­ní, tak to tak není, pro­blém je v tom, že lidé čas­to berou výtvo­ry povrch­ně a nezkou­ma­jí duši toho obra­zu, tudíž je lehce odsou­dí.”

Share This