Výtvarný příměstský tábor 11. – 15.2.
7 – 12 let

Jsi v prá­ci o jar­ních prázd­ni­nách a pře­ješ si,
aby se tvé dítě mís­to nudy roz­ví­je­lo?
Čeká je hra­vé malo­vá­ní a neob­vyk­lé mate­ri­á­ly, pro­cház­ky,
inspi­ra­ce moder­ním umě­ním a his­to­rií, gale­rie …
Vše v tvůr­čím pro­stře­dí mezi obra­zy a vůní barev linou­cí se z malíř­ských ate­li­é­rů,
v malé sku­pin­ce dětí.
Už se těší­me, spo­lu s výtvar­ni­cí a mamin­kou tří dětí Táňou Vese­lou,
kte­rá bude s dět­mi malo­vat,
a neko­neč­ně usmě­va­vou dív­kou Niko­lou,
co si ráda hra­je s dět­mi.

 

Stačí jen podpořit ty jiskry velkých očí

a nabíd­nout dítě­ti nové svě­ty barev, vůní, dote­ků, tóny roz­to­div­ných zvu­ků. A sami se rado­vat z dět­ské­ho smí­chu. Tvo­řit se dá vše­mi smys­ly a vní­mat vše­mi póry.

Z obyčejných materiálů vznikne něco kouzelného

Obra­zy mohou vzni­kat ze všed­ních před­mě­tů, kte­ré nás běž­ně obklo­pu­jí. Děti nachá­ze­jí nová dob­ro­druž­ství při­ro­ze­ně, sta­čí je v tom prou­du pod­po­řit.

Dítě, které tvoří, se nebojí vyjádřit to, kým skutečně je

Nedá­vej­me malým oby­čej­né škol­ní úko­ly, vždyť kaž­dé dítě je cit­li­vé, vní­ma­vé a tvo­ři­vé. Ukaž­me dítě­ti svo­bo­du pro­je­vu a pod­poř­me jeho vlast­ní myš­le­ní a hra­vost.

Nečekané techniky a nápady. Výsledek je nadšení

Každé dítě je citlivé, vnímavé a kreativní. Stačí jej v tom podpořit.

Tvořivá laboratoř vtáhne každého, i dítě, u něhož není výrazný talent.

Dítě, které tvoří, se nebojí vyjádřit to, kým skutečně je.

Tvořit se dá všemi smysly a vnímat všemi póry.

Inspirace konkrétními umělci a uměleckými směry.

Děti inspiruje zkušená mladá lektorka pracující v galerii.

Kroužky pro děti v centru a v Medlánkách.

Vhodné pro děti školního věku.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Chceš pod­po­řit tvor­bu své­ho dítě­te? Nevá­hej a klik­ni na:

kurzy—ceny—termíny

Výtvarný příměstský tábor

věk 7 – 12 let
ter­mín 11. – 15.2.
čas 8 – 16h
cena 3 280,- 
cena zahr­nu­je výtvar­ný mate­ri­ál, neza­hr­nu­je obě­dy 
(obě­dy prá­vě zajiš­ťu­je­me a brzy zve­řej­ní­me)

Kurzy přímo v centru

Do cen­t­ra měs­ta na Huso­vu uli­ci se dosta­ne­te snad­no.
Děti tu pro­chá­zí gale­rií a cítí vůni barev z malíř­ských ate­li­é­rů.

Na který den a čas mohu dítě přihlásit?

PO  14.30  – 16.30  letorka Lenka

 

Najdi si cenu svého kurzu:

další kurzy vhodné pro děti

 

Máš doma talentované dítě a chceš, aby v životě dělalo, co jej baví?

Už od sed­mé tří­dy je vhod­né se při­pra­vo­vat na při­jí­mač­ky. Rádi vám s tím pomů­že­me.

Cool technika – sprej

Se spre­jem lze malo­vat i legál­ně, a nejen po zdech. Pořá­dá­me řadu sprejo­vých worksho­pů na růz­ných mís­tech. Dozvíš se o nich, když budeš sle­do­vat náš FB ane­bo si napí­šeš o infor­ma­ce mai­lem na start@start-art.cz. Ane­bo uspo­řá­dá­me workshop na míru. Sta­čí k tomu par­tič­ka dětí.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Máš chuť to zku­sit?
Tak teď klik­ni na:

Nebo se ozvi asi­s­tent­ce Kat­ce:
start@start-art.cz
730 414 803

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce ke kur­zům
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Adre­sa
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno
IČ 046 06 019

 

Start-art

 

CESTA

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd mezi kadeř­nic­tvím a second han­dem
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo dve­ře do domu (ne na dvo­ře)
  • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
  • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

DOPRAVA

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This