Kurz akvarelu online

Slide

Barevným tahem v proudu vody 

Maluj s námi odkudkoliv, nyní se slevou AŽ 600 Kč

Život žiješ jen jednou, nad vlastním naplněním neváhej !

Malování on-line?

Nemáš teď mož­nost nikam cho­dit?
Nemů­žeš najít výtvar­ný kurz v blíz­kém oko­lí?
Jsi doma s dět­mi a nemáš hlí­dá­ní?
Nemů­žeš kvů­li prá­ci dochá­zet na pra­vi­del­ný kurz?

Tvo­řit můžeš odkud­ko­liv, s osob­ním vede­ním lektora.

 Tvoř na dálku
s lektorem naživo
a inspiruj se tvorbou
ve skupině

Během tvo­ři­vých lek­cí u tebe, v pohod­lí domo­va,
tě lek­tor pro­ve­de tech­ni­kou akva­re­lu krok po kro­ku.
Nech se vtáh­nout do rados­ti z pozná­vá­ní a tvor­by
skr­ze spo­leč­né kon­zul­ta­ce on-line.
Při­po­jíš se k video­ho­vo­ru, a v prů­bě­hu malo­vá­ní posí­láš fot­ky své prá­ce ke kon­zul­ta­cím.
Záro­veň se inspi­ru­ješ tvor­bou dal­ších žáků.

Měsíční skupinový kurz

4 x 2,5 hodi­ny on-line tvor­by
Zís­káš pří­stup k výu­ko­vým mate­ri­á­lům plných barev­ných inspi­ra­cí a návodů

Individuální lekce
v přímém přenosu

Během celé­ho kur­zu ti lek­tor dává osob­ní zpět­nou vazbu k tvé tvor­bě, zadá­vá kre­a­tiv­ní úko­ly,
vše ti vysvět­lí naži­vo.
Jak? Přes video­ho­vor a písemně.

4 lekce akvarelu – individuální kurz

Úvod­ní kon­zul­ta­ce 10 minut zdar­ma
4 osob­ní video-setká­ní s lek­to­rem, je k dis­po­zi­ci onli­ne prů­běž­ně celou lek­ci
4 lek­ce v e‑kurzu plném inspi­ra­cí, rad a návo­dů
Indi­vi­du­ál­ní domlu­va ter­mí­nů
Dél­ka jed­né lek­ce je 60 minut

OD ZÁKLADŮ MALBY
AŽ K OBRAZU

Čty­ři setká­ní ti uká­žou tech­ni­ku akva­re­lu od základ­ních tahů až k pro­pra­co­va­né mal­bě.
Kra­ji­nou barev tě pro­ve­de malíř­ka a lek­tor­ka Áta Čer­ná.

Akvarel pro začátečníky

Práce s barvou – cvičení, studie, volné či geometrické abstrakce, vrstvení

Zátiší, tvary, květiny a kompozice

Krajina – od základů krajiny až po vyspělé postupy

Malba vlastního námětu — spoj všechny zkušenosti a namaluj svůj obraz

Akvarel pro mírně pokročilé

Míchání barev – ponoř se do barev a nauč se vytvořit i ten nejjemnější odstín

Akvarel a kresba – poznej různé způsoby, jak propojit jemný akvarel a pevnou perokresbu. Čeká tě kouzlo, bílá kresba v malbě

Nakresli zvíře – akvarel je ideální pro ilustraci. Pojď se naučit, jak ztvárnit zvíře, aby bylo jako živé

Malba vlastního námětu — spoj všechny zkušenosti a namaluj svůj vlastní obraz

chceš SE PŘIHLÁSIT?

 

co budu potřebovat ?

výtvarný materiál

Aby ti nic nechy­bě­lo, pro­věř pře­dem svůj výtvar­ný kufřík.

 technické potřeby

PC s web­ka­me­rou a mik­ro­fo­nem nebo chyt­rý tele­fon
Digi­tál­ní foto­a­pa­rát (sta­čí mobil)

 Gmail adre­sa
chyt­rý tele­fon ji má auto­ma­tic­ky
nemáš-li, založ si gmail pou­ze pro tyto účely

služ­by Han­gouts (video­ho­vor)
a Clas­sro­om (výu­ko­vý mate­ri­ál)
jsou sou­čás­tí tvé­ho Gmail (Goo­gle služby)

 

ceny—termíny

termín

Začá­teč­ní­ci, sku­pi­no­vé lekce

Onli­ne kurz pro začá­teč­ní­ky bude opět v září.
V pon­dě­lí bude pro­bí­hat kurz fyzic­ky v ate­li­é­rech na Husově.

Mír­ně pokro­či­lí, sku­pi­no­vé lekce

 25. květ­na – 15. červ­na
ÚT 18.10 – 20.40

Indi­vi­du­ál­ní výu­ka
– vzá­jem­ná doho­da s lektorem

CENA  VYUŽIJ LOCKDOWN SLEVU AŽ 600 KČ

Sku­pi­no­vý kurz
4 x 2,5h / 1 500 Kč
(loc­kdown sle­va 500 Kč)

Indi­vi­du­ál­ní kurz
4 lek­ce / 2 000 Kč
(loc­kdown sle­va 600 Kč)

chceš SE PŘIHLÁSIT?

Pojď do toho !

Ukázka tvorby žáků

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This