Malování on-line?

Chceš na sobě pra­co­vat v obdo­bí karan­té­ny?
Nemů­žeš najít výtvar­ný kurz v blíz­kém oko­lí?
Jsi doma s dět­mi a nemáš hlí­dá­ní?
Nemů­žeš kvů­li prá­ci dochá­zet na pra­vi­del­ný kurz?

Tvo­řit můžeš odkud­ko­liv, s osob­ním vede­ním lek­to­ra.

 Tvoř na dálku
s lektorem naživo
a inspiruj se tvorbou
ve skupině

Během tvo­ři­vých lek­cí u tebe, v pohod­lí domo­va,
tě lek­tor pro­ve­de tech­ni­kou akva­re­lu krok po kro­ku.
Nech se vtáh­nout do rados­ti z pozná­vá­ní a tvor­by
skr­ze spo­leč­né kon­zul­ta­ce on-line.

Měsíční skupinový kurz

4 x 2,5 hodi­ny on-line tvor­by (lek­ce –150 min)
Zís­káš pří­stup k výu­ko­vým mate­ri­á­lům plných barev­ných inspi­ra­cí a návo­dů

Individuální lekce
v přímém přenosu

Během celé­ho kur­zu ti lek­tor dává osob­ní zpět­nou vazbu k tvé tvor­bě, zadá­vá kre­a­tiv­ní úko­ly,
vše ti vysvět­lí naži­vo.
Jak? Přes video­ho­vor a písem­ně.
A ty zís­káš pří­stup k mate­ri­á­lům plných barev­ných inspi­ra­cí, návo­dů, uká­zek a rad.

4 lekce akvarelu – individuální kurz

Úvod­ní kon­zul­ta­ce 10 minut zdar­ma
4 osob­ní video–setkání s lek­to­rem, 4 písem­né kon­zul­ta­ce (kon­zul­ta­ce 12–20 min indi­vi­du­ál­ně)
4 lek­ce v e‑kurzu plném inspi­ra­cí, rad a návo­dů
Indi­vi­du­ál­ní domlu­va ter­mí­nů

OD ZÁKLADŮ MALBY
AŽ K OBRAZU

Čty­ři setká­ní ti uká­žou tech­ni­ku akva­re­lu od základ­ních tahů až k pro­pra­co­va­né mal­bě.
Kra­ji­nou mal­by tě pro­ve­de malíř­ka a lek­tor­ka Áta Čer­ná.

mrkni, na co se můžeš těšit

1) Práce s barvou – cvičení, studie, volné či geometrické abstrakce, vrstvení – malba lazurami (krása vitrážových oken), skicování

2) Krajina – od základů krajiny až po vyspělé postupy – malba do mokrého a suchého, japonská krajina.

3) Zátiší, tvary, květiny, kompozice s ostřejšími liniemi, plastickými motivy…

4) Vlastní námět (příběhy, pohádky, mytologie, fantazie, napodobení jiného námětu)

chceš SE PŘIHLÁSIT?

Napiš nám mai­lem:

info@start-art.cz

co budu potřebovat ?

výtvarný materiál

Čeká tě výtvar­né dob­ro­druž­ství s bar­vou i kresbou. Aby ti nic nechy­bě­lo, pro­věř pře­dem svůj výtvar­ný kufřík
nebo si pořiď nové bar­vič­ky.

 technické potřeby

PC s web­ka­me­rou a mik­ro­fo­nem, nebo chyt­rý tele­fon
Digi­tál­ní foto­a­pa­rát (sta­čí mobil)

 Gmail adre­sa
chyt­rý tele­fon ji má auto­ma­tic­ky
nemáš-li, založ si gmail pou­ze pro tyto úče­ly

služ­by Han­gouts (video­ho­vor)
a Clas­sro­om (výu­ko­vý mate­ri­ál)
jsou auto­ma­tic­kou sou­čás­tí tvé­ho Gmail (Goo­gle služ­by)

 

ceny—termíny

termín

Sku­pi­no­vé lek­ce – stře­da 18–20.30, spus­tí­me po napl­ně­ní
Indi­vi­du­ál­ní výu­ka – vzá­jem­ná doho­da s lek­to­rem

ZAVÁDĚCÍ Cena

Sku­pi­no­vý kurz 2 000,-
Indi­vi­du­ál­ní kurz 4 000,-

Ukázka tvorby žáků

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Napiš mai­lem

info@start-art.cz

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

Ate­li­é­ry Kotlář­ská
Start-Art, z.s.
Kotlář­ská 5
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Huso­va

 • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
 • prů­jezd ved­le kadeř­nic­tví
 • vejdi do prů­jez­du
 • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvo­ře)
 • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
 • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
 • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

CESTA
ate­li­é­ry Kotlář­ská

 • vchod do domu ved­le Kebab
 • zazvoň na zvo­nek Start–Art
 • vyjdi po scho­dech k výta­hu
 • zmáčk­ni do 2.patra
 • sejdi pár schůd­ků dolů
 • zazvoň na zvo­nek dve­ří vpra­vo
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 3, 12; tro­lej. 25, 26 zastáv­ka Koneč­né­ho nám.
 • par­ko­viš­tě Uni­ver­zi­ty obra­ny u polikli­ni­ky Zahrad­ní­ko­va

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This