1/ Letní příprava na přijímací zkoušky na výtvarné SŠ

 Zavá­dě­cí cena 2 800,-

 17. – 20.8.

 čas  10 – 12.00, 13 – 15.00

8 lek­cí po dvou hodi­nách naži­vo
Pod vede­ním zku­še­né­ho lek­to­ra / uměl­ce

Chci vědět více o on-line kur

Chci vědět více 

3/ Základy kresby

Indivi­du­ál­ní lek­ce s lek­to­rem naži­vo
Spouš­tí­me od čer­ven­ce 2020

Cena 6 000,- / 8 lek­cí

 

 

2/ Akvarel

 – od začátku přes krajinu
až k obrazu

Indi­vi­du­ál­ní lek­ce naži­vo

 4 000,- / 4 lek­ce

Sou­čás­tí lek­ce jsou osob­ní kon­zul­ta­ce s lek­to­rem on-line,
písem­né kon­zul­ta­ce, pří­stup k výu­ko­vým mate­ri­á­lům a inspi­ra­cím
krok po kro­ku. 

 

více info

4/ Příprava na talentové zkoušky na výtvarné SŠ

Při­pra­vu­je­me pod­zim­ní ter­mín
2 800,- / 8 týd­nů

8 lek­cí po dvou hodi­nách naži­vo
Pod vede­ním zku­še­né­ho lek­to­ra / uměl­ce

chci vědět víc

5/ Olejomalba pro začátečníky

Při­pra­vu­je­me 

 

 

6/ Portrét

Připravujeme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

Ate­li­é­ry Kotlář­ská
Start-Art, z.s.
Kotlář­ská 5
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Huso­va

 • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
 • prů­jezd ved­le kadeř­nic­tví
 • vejdi do prů­jez­du
 • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvo­ře)
 • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
 • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
 • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

CESTA
ate­li­é­ry Kotlář­ská

 • vchod do domu ved­le Kebab
 • zazvoň na zvo­nek Start–Art
 • vyjdi po scho­dech k výta­hu
 • zmáčk­ni do 2.patra
 • sejdi pár schůd­ků dolů
 • zazvoň na zvo­nek dve­ří vpra­vo
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 3, 12; tro­lej. 25, 26 zastáv­ka Koneč­né­ho nám.
 • par­ko­viš­tě Uni­ver­zi­ty obra­ny u polikli­ni­ky Zahrad­ní­ko­va

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This