Slide

VÝTVARNÉ KURZY ONLINE 

Tvoř kdekoliv a nebuď v tom sám 

Kurz na míru online

 

Indi­vi­du­ál­ní téma a technika

Cena
do 6 lek­cí    650 Kč / 60 min
od 6 lek­cí    500 Kč / 60 min
od 10 lek­cí  400 Kč / 60 min

Tvůj kurz na míru

10 minut vstup­ní kon­zul­ta­ce zdar­ma
Kon­zul­ta­ce s lek­to­rem onli­ne v prů­bě­hu celé lek­ce
Inspi­ra­ce, návo­dy, ukáz­ky
Ter­mín dohodou

 

Příprava na přijímací zkoušky na výtvarné SŠ

19. 11. – 15. 12.

ÚT a ČT 15.00 – 17.00

3 200 Kč / 16 h

8 lek­cí po dvou hodi­nách naži­vo
Pří­stup do vitu­ál­ní tří­dy, inspi­ra­ce, návo­dy, ukáz­ky
Pod vede­ním zku­še­né­ho lektora-umělce

 

Kurz kresby online

Při­pra­vu­je­me

 

 

Kurz akvarelu online

Sku­pi­no­vá výuka

24. 11. – 15. 12.
ÚT 18.00 – 20.30

2 000 Kč / 4 x 2,5 h

Indi­vi­du­ál­ní lekce

 2 600 / 4 lekce

Prů­běž­né kon­zul­ta­ce onli­ne během celé lek­ce
Inspi­ra­ce, návo­dy, ukáz­ky
Samo­stat­né úko­ly s konzultací

 

Kurz olejomalby online

Sku­pi­no­vá výuka

18. 11. – 9. 12.

ST 17.30 – 20.00

2 000 Kč / 4 x 2,5 h

Indi­vi­du­ál­ní lekce

 2 600 Kč / 4 lekce

Kon­zul­ta­ce s lek­to­rem onli­ne v prů­bě­hu celé lek­ce
Inspi­ra­ce, návo­dy, ukázky

 

Kurz portrétu

 

Připravujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This