Slide

E—LEARNING KURZ

Tvoř kdekoliv a nebuď v tom sám

Kurz na míru on-line

Individuální téma, technika i délka

Cena
do 6 lek­cí cena 1 000,-/lekce
od 6 lek­cí cena 750,-/lekce
od 10 lek­cí cena 700,-/lekce

Kaž­dá lek­ce obsa­hu­je
1 osob­ní kon­zul­ta­ce naži­vo přes web­ka­me­ru
1 písem­ná kon­zul­ta­ce vaší prá­ce (mail)
inspi­ra­ce, návo­dy, ukáz­ky

10 minut počá­teč­ní vstup­ní kon­zul­ta­ce zdar­ma

Ozvi se mai­lem na domlu­vu: start@start-art.cz

Letní příprava na přijímací zkoušky na výtvarné SŠ

Zavá­dě­cí cena 2 800,-

17. – 20.8. zru­še­no, lze domlu­vit indi­vi­du­ál­ní ter­mín

čas  10 – 12.00, 13 – 15.00

8 lek­cí po dvou hodi­nách naži­vo
Pod vede­ním zku­še­né­ho lek­to­ra / uměl­ce

 

Olejomalba pro začátečníky

 Při­pra­vu­je­me

 

 

Akvarel

 – od začátku přes krajinu
až k obrazu

Indi­vi­du­ál­ní lek­ce naži­vo

 4 000,- / 4 lek­ce

 

Sou­čás­tí lek­ce jsou osob­ní kon­zul­ta­ce s lek­to­rem on-line, písem­né kon­zul­ta­ce, pří­stup k výu­ko­vým mate­ri­á­lům a inspi­ra­cím.

 

 

 

Příprava na talentové zkoušky na výtvarné SŠ

Při­pra­vu­je­me pod­zim­ní ter­mín
2 800,- / 8 týd­nů

8 lek­cí po dvou hodi­nách naži­vo
Pod vede­ním zku­še­né­ho lek­to­ra / uměl­ce

 

Portrét

Připravujeme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Huso­va

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeř­nic­tví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvo­ře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpra­vo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zablou­díš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This