Slide

Experimentální a zážitková tvorba 

Hlubiny tvé vlastní, vnitřní tvořivosti 

 Objev své vnitřní dítě plné hravosti

Ote­vři své širo­ké pole her a tvůr­čích expe­ri­men­tů.
Zjis­tíš, jaké netu­še­né mož­nos­ti se skrý­va­jí za oby­čej­ný­mi věc­mi, kte­ré máš kolem sebe.

Buď Robinsonem na ostrově svojí duše

Staň se obje­vi­te­lem vlast­ní­ho niter­né­ho poten­ci­á­lu skr­ze bar­vy, tva­ry, mate­ri­ál.
Kurz a tvor­ba v sobě nesou arte­fi­le­tic­ké prvky.

Vyzkoušej si řadu neobvyklých technik

Ponoř se do zážit­ko­vé tvor­by. Odhoď tuž­ky i pale­tu a roz­tan­či se po plátně.

Co všechno
tě čeká

Kreativní úkoly v prostoru – od keramické hlíny až po prostor vlastního těla

Experimenty s kresbou – tužka, uhel, tuž, kresba štětcem i neobvyklými nástroji

Malba jinak – objev netušené možnosti akvarelu, akrylu, olejů, pastelů

Budeš mít dost prostoru na sebe i na zážitky ve skupině

Kouzla se světlem

Tvořit budeme v ateliéru, galerii i venku

Ukázky z experimentální tvorby najdeš na fotkách níže

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Chceš se s námi pono­řit do barev­né­ho expe­ri­men­to­vá­ní? Nevá­hej a klik­ni na:

ceny—termíny

TERMÍN

kaž­dý čtvr­tek 17.00 – 19.30

od září až do června

pod vede­ním lek­tor­ky Len­ky
někte­ré lek­ce pro zpes­t­ře­ní pove­dou dal­ší lek­to­ři z týmu

Kurz pro­bí­há v ate­li­é­ru na Huso­vě 8a.

Výtvarný materiál

Růz­no­ro­dý mate­ri­ál k expe­ri­men­tům je v ceně.

Všech­no ke kresbě je tu pro tebe v při­chys­tá­no v učeb­ně.
Malíř­ské tech­ni­ky si na kur­zu vyzkou­šíš, a pokud se zami­lu­ješ do někte­ré z nich,
poří­díš si vlast­ní bar­vy na míru. Lek­tor­ka ti pora­dí, co a kde nej­lé­pe seženeš.

Cena

Vyber si svou dél­ku kur­zu od jed­no­ho do dese­ti měsí­ců.
Můžeš se nalo­dit kdy­ko­liv během škol­ní­ho roku.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Máš chuť to zku­sit?
Tak teď klik­ni na:

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This