Figurální kresba a portrét

Slide

Stydlivost stranou a tužku do ruky! Nahá žena přichází 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Chceš si s námi zama­lo­vat?
Učí­me od 10. květ­na.
Při­hlaš se tady:

TVOŘIVĚ vnímáš

Kres­ba lid­ské­ho těla je fas­ci­nu­jí­cí.
Skr­ze tvůr­čí brý­le začneš vidět mno­ho krás­ných detai­lů, začneš si vší­mat odliš­nos­tí
a oce­níš tře­ba vzne­še­ný tvar něčí­ho nosu.

Odteď se na lidi budeš dívat s otáz­kou: Jak bych je tak mohl namalovat?

Figura je zábava

Díky kresbě figu­ry pocho­píš spous­tu věcí o per­spek­ti­vě, tva­ru a kom­po­zi­ci.
Sám uvi­díš, že tě bude bavit zkou­mat jed­not­li­vé pozi­ce, pozo­ro­vat hru stí­nů nebo míchat bar­vy a hle­dat ten správ­ný odstín.
Ve zkou­má­ní tě pod­po­ří malí­ři Lukáš a Josef, sami toho nama­lo­va­li spous­tu a pros­tě ví, co a jak.

Portrét, hloubka v očích člověka

Lid­ská tvář odrá­ží naši duši, pova­hu a život.
Jak ji zachy­tit? Krok po kro­ku pocho­píš pro­por­ce, detai­ly a pro­kres­líš se do lehkosti.

Stydlivost stranou a tužku do ruky! Nahá žena přichází

Můžeš si vybrat, zda chceš kreslit/malovat figuru nebo portrét
Tvorba podle živého modelu
Lektor přesně ví, jak co funguje — jak v anatomii, tak v umění
Práce v malé skupince přináší milá setkání a hodně prostoru pro tebe

Skvěle se doplňuje s přípravou na talentovky na SŠ a VŠ

Lektor je tu pro tebe, ať už jsi na začátku, nebo piluješ detaily

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Chceš si s námi zama­lo­vat? Udě­lej si čas na čtvr­teč­ní pod­ve­če­ry a při­hlaš se:

ceny—termíny

Termíny

čtvr­tek 18.00 – 20.30, lek­tor Lukáš

září – červen

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Chceš si s námi zama­lo­vat?
Učí­me od 10. květ­na.
Rezer­vuj si své mís­to ješ­tě dnes!

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This