víkendové kurzy portrétu a figury

Inten­ziv­ní kurz por­trétu
30.11. — 1.12.  vhod­ný také k pří­pra­vě na SŠ a VŠ
7–8.12.  vhod­ný také k pří­pra­vě na SŠ a VŠ
15–16.2.

Inten­ziv­ní kurz figu­ry
11–12.1. 2020  vhod­ný také k pří­pra­vě na VŠ

TVOŘIVĚ vnímáš

Kres­ba lid­ské­ho těla je fas­ci­nu­jí­cí.
Skr­ze tvůr­čí brej­lič­ky začneš vidět mno­ho krás­ných detai­lů, začneš si vší­mat odliš­nos­tí a oce­níš vzne­še­ný tvar něčí­ho nosu.
Odteď se na lidi budeš dívat s otáz­kou: Jak bych je tak mohl nama­lo­vat?

Figura je zábava

Díky kresbě figu­ry pocho­píš spous­tu dal­ších věcí o per­spek­ti­vě, tva­ru a kom­po­zi­ci.
Sám uvi­díš, že tě bude bavit zkou­mat jed­not­li­vé pozi­ce, pozo­ro­vat hru stí­nů nebo míchat bar­vy a hle­dat ten správ­ný odstín.
Ve zkou­má­ní tě pod­po­ří malíř Lukáš, sám toho nama­lo­val spous­tu a pros­tě ví, co a jak.

Portrét, hloubka v očích člověka

Lid­ská tvář odrá­ží naši duši, pova­hu, život.
Jak ji zachy­tit? Krok po kro­ku pocho­píš pro­por­ce, detai­ly, pro­kres­líš se do leh­kos­ti.

Stydlivost stranou a tužku do ruky! Nahá žena přichází

Můžeš si vybrat, zda chceš kreslit figuru nebo portrét

Kresba a malba podle živého modelu

Lektor přesně ví, jak co funguje — jak v anatomii, tak v umění

Malá skupinka přináší milá setkání

Skvěle se doplňuje s přípravou na talentovky na SŠ a VŠ

Lektor je tu pro tebe, ať už jsi na začátku nebo se chceš zlepšovat

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Chceš si s námi zama­lo­vat, udě­lej si čas čtvr­teč­ní pod­ve­če­ry a při­hlaš se tady:

Nech se vtáh­nout do inten­zi­ty a zapo­meň na všed­nost; víken­do­vé kur­zy!

ceny—termíny

Víkendové kurzy

 

Inten­ziv­ní kurz por­trétu

30.11. — 1.12. vhod­né i k pří­pra­vě na SŠ a VŠ
7–8.12. vhod­né i k pří­pra­vě na SŠ a VŠ
SO 10–12.30 13.30–16.00
NE 10–12.30 13.30–16.00

15–16.2.
SO 10–12.30 13.30–16.00
NE 10–12.30 13.30–16.00

Cena víken­do­vé­ho por­trétu
218,- / hod
2 180,- / 10h kurz

V ceně je zahr­nut veš­ke­rý mate­ri­ál.

Inten­ziv­ní kurz figu­ry

11–12.1. 2020 vhod­né i k pří­pra­vě na VŠ
SO 10–12.30 13.30–16.00
NE 10–12.30 13.30–16.00
10h kurz

Cena víken­do­vé figu­ry
250,- / hod
2 500,- / 10h kurz

V ceně je zahr­nut veš­ke­rý mate­ri­ál.

Kur­zy vede lek­tor Lukáš.

Pravidelný kurz

od září kaž­dý čtvr­tek 18–20.30

Kurz vede lek­tor Lukáš.

Vyber si, kolik měsí­ců k nám budeš cho­dit, a mrk­ni na ceník:

Další lákavé kurzy

Po celý školní rok tvoříme se všemi, od dětí po dospělé.

Provázíme žáky u přípravy na talentové zkoušky SŠ a VŠ.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Chceš si s námi zama­lo­vat, udě­lej si čas čtvr­teč­ní pod­ve­če­ry a při­hlaš se tady:

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Chceš při­jít na víken­do­vý kurz? Dej nám vědět tady:

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

Ate­li­é­ry Kotlář­ská
Start-Art, z.s.
Kotlář­ská 5
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Huso­va

 • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
 • prů­jezd ved­le kadeř­nic­tví
 • vejdi do prů­jez­du
 • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvo­ře)
 • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
 • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
 • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

CESTA
ate­li­é­ry Kotlář­ská

 • vchod do domu ved­le Kebab
 • zazvoň na zvo­nek Start–Art
 • vyjdi po scho­dech k výta­hu
 • zmáčk­ni do 2.patra
 • sejdi pár schůd­ků dolů
 • zazvoň na zvo­nek dve­ří vpra­vo
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 3, 12; tro­lej. 25, 26 zastáv­ka Koneč­né­ho nám.
 • par­ko­viš­tě Uni­ver­zi­ty obra­ny u polikli­ni­ky Zahrad­ní­ko­va

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This