Galerie Start-Art

Slide

Nech se inspirovat 

Gale­rie Start–Art pod­po­ru­je naděj­né talen­ty, pro­po­ju­je pro­fe­si­o­ná­ly s lai­ky a stí­rá mezi nimi hranice.

Vysta­vu­je tvůr­ce z řad zave­de­ných uměl­ců, začí­na­jí­cích talen­tů i neško­le­ných tvůr­ců, a sle­du­je jejich osob­ní tvůr­čí ces­tič­ky a pří­běhy.

Výstavní plán 2020

Ján LASTOMÍRSKY / komiksy-ilu­stra­ce – 31.1. 2020 – 25.2. 2020
Vác­lav VOLESKÝ / Syn­te­tic­ké vzpo­mín­ky – air­brush na ban­ne­ru – 6.3. 2020 – 27.3. 2020, uza­vře­no dne 11.3.

Koro­na­vi­ro­vé prázd­ni­ny – 11.3.2020 – 11.5. (25.5.) 2020
Gale­rij­ní prázd­ni­ny 1.7. – 25.9. 2020

Nezre­a­li­zo­vá­no
Julie Machallo­vá / Sen­ti­ment – 3.4. – 1.5. 2020
Kate­ři­na Lukášo­vá / Tahy – 8.5. – 19.5. 2020
Ivan Kra­jí­ček / Kom­pro­mis 25.9. – 23.10. 2020

Opa­ko­va­ně zru­še­no
Julie Machallo­vá / Sen­ti­ment, pův. ter­mín 3.4. – 1.5. 2020,
pře­su­nu­to na 30.10. – 20.11. 2020, nezre­a­li­zo­vá­no podru­hé
Kate­ři­na Lukášo­vá / Tahy, pův. ter­mín 8.5. – 19.5. 2020,
pře­su­nu­to na 27.11. – 18.12. 2020, nezre­a­li­zo­vá­no podruhé

Předchozí výstavy

 

Václav Voleský

Výsta­va poza­sta­ve­na dne 11.3. 2020

 

Ján Lastomírsky

(*1972) — absol­vo­val Střed­ní umě­lec­ko­prů­mys­lo­vou ško­lu v Koši­cích (1990), Peda­go­gic­kou fakul­tu Uni­ver­zi­ty P.J. Šafári­ka v Pre­šo­vě (1995 — výtvar­ná výcho­va a děje­pis) a FaVU VUT v Brně (2001 — ate­li­ér gra­fi­ky u Iva­na Kří­že, Jame­se Janíč­ka a Mar­gi­ty Titlové–Ylovski).
V sou­čas­nos­ti půso­bí jako peda­gog na Střed­ní ško­le umě­ní
a desig­nu v Brně a FaVU VUT. Komiksy pub­li­ko­val v časo­pi­sech AARGH!, Ada­man­ti­um, Roz­ra­zil nebo Komiks­FEST revue, sou­běž­ně se věnu­je také ilustraci. 

 

KOMIKSY / ILUSTRACE

Název výsta­vy:  Komiksy / ilu­stra­ce 
Médi­um: gra­fic­ké tech­ni­ky
Autor: JÁN LASTOMÍRSKY  
Kurá­tor: Roman A. Muse­lík
Doba trvá­ní: 31.1.2020–25.2. 2020

K VÝSTAVĚ:

Výsta­va před­sta­vu­je pohled do výtvar­né díl­ny vir­tu­ál­ní­ho svě­ta komik­su a ilu­stra­ce vyni­ka­jí­cí­ho auto­ra Jána Las­to­mír­ské­ho. Uvi­dí­me ukáz­ky z nej­no­věj­ší dra­ma­tic­ké komik­so­vé kni­hy z obdo­bí aten­tá­tu na Heyd­ri­cha — Člá­nek II. (Jiří Šimá­ček & Ján Lastomírsky). 

VÝSTAVA OTEVŘENA:

PO 9.00–19.30
ÚT 9.00–20.30
ST 15.00–20.00
ČT 15.30–20.30
15.00–16.30

 

Archiv výstav

2016
Orga­ni­za­ce výsta­vy v Pome­zí, Kouni­co­va ul. – Der­ni­sáž výsta­vy Danie­ly a Deni­sy Pono­ma­re­vo­vých — do 26.1. 2016)
Onli­ne gale­rie — Zde­na HRUŠKOVÁ / Pod hla­di­nou) – od 30.1. 2018

2017
Lukáš NOP / Neshod­né výrob­ky 004–017 – 18.12. 2017 – 20.1. 2018

2018
Áta ČERNÁ / Koře­ní živo­ta – 22.1. 2018 – 16.2. 2018
Lukáš ORLITA / Arche­typ – 19.2. 2018 – 16.3. 2018
Radek MICHÁLEK / Gol­den Step – 19.3. 2018 – 20.4. 2018
Pav­la KANTOROVÁ / Fly Away – 23.4. 2018 – 17.5. 2018
Deni­sa BELZOVÁ / Duho­vi­na – 21.5.2018 – 29.6.2018
Jiří MAYER / Zví­řát­ka – 15.10. 2018 – 1.12. 2018
Teré­zia POLJÁ / Wrap up // Expo­su­re – 3.12. 2018 – 18.1. 2019

2019
Iva ŘEHOVÁ / Gra­fic­ké prá­ce – 21.1. 2019 – 28.2. 2019
Ště­pán JÍLEK / Out of Sea­son – foto­gra­fie – 4.3. 2019 – 10.4. 2019
Radek MICHÁLEK / Pütlo­ví – 15.4. 2019 – 22.5. 2019
SIAMTHAJSKO / His­to­ric­ké foto­gra­fie – 27.5. 2019 – 4.7. 2019 – 6.9. 2019
Ella WATERMANOVÁ / Miš­maš – prá­ce na papí­ře – 13.9. 2019 – 15.10. 2019
Hynek BAŘÁK / Armo­ring – obra­zy – 25.10. 2019 – 26.11. 2019
Pavel BUCHTA / Koko­ko – obra­zy – 6.12. 2019 – 15.1. 2020

Ohlasy v médiích

Výsta­va lek­to­rů Start-Art, spo­le­čen­ské cen­t­rum Sever, Brno
Sever­ník 12, 2019, str. 9
http://www.sever.brno.cz/images/soubory/severnik/2019/severnik_12_2019.pdf

Ján LASTOMÍRSKY / komiksy-ilu­stra­ce
recen­ze Mar­ti­na Fri­če
http://martinfryc.eu/vystavy/vystava-jan-lastomirsky-komiksy-ilustrace-v-brne/

Vác­lav VOLESKÝ, (ni) KAM, 04 / 20, str. 28
https://ticbrno.cz/kam-v-brne/magazin/nikam-v-brne-duben-2020

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This