Slide

GALERIE STARTART

nech se inspirovat

GALERIE STARTART

Gale­rie Start–Art pod­po­ru­je naděj­né talen­ty, pro­po­ju­je pro­fe­si­o­ná­ly s lai­ky a stí­rá mezi nimi hra­ni­ce.

Vysta­vu­je tvůr­ce z řad zave­de­ných uměl­ců, začí­na­jí­cích talen­tů i neško­le­ných tvůr­ců, a sle­du­je jejich osob­ní tvůr­čí ces­tič­ky a pří­běhy.

Ján Lastomírsky

(*1972) — absol­vo­val Střed­ní umě­lec­ko­prů­mys­lo­vou ško­lu v Koši­cích (1990), Peda­go­gic­kou fakul­tu Uni­ver­zi­ty P.J. Šafári­ka v Pre­šo­vě (1995 — výtvar­ná výcho­va a děje­pis) a FaVU VUT v Brně (2001 — ate­li­ér gra­fi­ky u Iva­na Kří­že, Jame­se Janíč­ka a Mar­gi­ty Titlové–Ylovski).
V sou­čas­nos­ti půso­bí jako peda­gog na Střed­ní ško­le umě­ní
a desig­nu v Brně a FaVU VUT. Komiksy pub­li­ko­val v časo­pi­sech AARGH!, Ada­man­ti­um, Roz­ra­zil nebo Komiks­FEST revue, sou­běž­ně se věnu­je také ilu­stra­ci. 

 

 

KOMIKSY / ILUSTRACE

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA VERNISÁŽ VÝSTAVY 
PROMÍTÁNÍM 

PÁTEK DNE 31.1. 2020 V 18.00 HOD.
NOVĚ NA KOTLÁŘSKÉ 5  

Název výsta­vy:  Komiksy / ilu­stra­ce 
Médi­um: gra­fic­ké tech­ni­ky
Autor: JÁN LASTOMÍRSKY  
Kurá­tor: Roman A. Muse­lík
Doba trvá­ní: 31.1.2020–25.2. 2020

K VÝSTAVĚ:

Výsta­va před­sta­vu­je pohled do výtvar­né díl­ny vir­tu­ál­ní­ho svě­ta komik­su a ilu­stra­ce vyni­ka­jí­cí­ho auto­ra Jána Las­to­mír­ské­ho. Uvi­dí­me ukáz­ky z nej­no­věj­ší dra­ma­tic­ké komik­so­vé kni­hy z obdo­bí aten­tá­tu na Heyd­ri­cha — Člá­nek II. (Jiří Šimá­ček & Ján Las­to­mír­sky). 

VÝSTAVA OTEVŘENA:

PO 9.00–19.30
ÚT 9.00–20.30
ST 15.00–20.00
ČT 15.30–20.30
15.00–16.30

JAK SENÁM DOSTANETE:
- vchod do domu Kotlář­ská 5 ved­le občer­stve­ní Kebab (poblíž Tivo­li)
- zazvo­nit na zvo­nek Start–Art
- vyjít po scho­dech k výta­hu
- zmáčk­nout do 2.patra
- sejít po scho­dech dolů
- zazvo­nit na zvo­nek dve­ří vpra­vo

DOPRAVA:
- tram­vaj 3, 12; tro­lej­bus 25, 26 — zastáv­ka Koneč­né­ho nám.
- pro auto např. par­ko­viš­tě Uni­ver­zi­ty obra­ny a u polikli­ni­ky
Zahrad­ní­ko­va

 

Chceš rozvinout svůj tvůrčí, niterný svět? Mrkni na naše kurzy

JAK SE PŘIHLÁSIT DO KURZU?

Jdeš do toho? Tak teď klik­ni na:

 Nebo se ozvi asi­s­tent­ce Kat­ce na:

start@start-art.cz

730 414 803

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Huso­va

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeř­nic­tví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvo­ře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpra­vo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zablou­díš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů. Ulož si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This