GALERIE STARTART

Gale­rie Start–Art pod­po­ru­je naděj­né talen­ty, pro­po­ju­je pro­fe­si­o­ná­ly s lai­ky a stí­rá mezi nimi hra­ni­ce.

Vysta­vu­je tvůr­ce z řad zave­de­ných uměl­ců, začí­na­jí­cích talen­tů i neško­le­ných tvůr­ců, a sle­du­je jejich osob­ní tvůr­čí ces­tič­ky a pří­běhy.

Hynek Bařák

(*1990) – je absol­ven­tem SUPŠ v Uher­ském Hra­diš­ti a malíř­ské­ho ate­li­é­ru Pet­ra Kví­ča­ly na FaVU v Brně (2018).

 

 

ARMORING — obrazy

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA VERNISÁŽ VÝSTAVY 
PROMÍTÁNÍM 

PÁTEK DNE 25.10. 2019 V 18.00 HOD.

Název výsta­vy:ARMORING
Médi­um: obra­zy
Autor: HYNEK BAŘÁK
Kurá­tor: Roman A. Muse­lík
Doba trvá­ní: 25.10.–26.11. 2019

K VÝSTAVĚ:

Vel­ko­for­má­to­vé obra­zy Hyn­ka Bařá­ka jsou inspi­ro­vá­ny duchem his­to­ric­ké­ho arche­ty­pu stře­do­vě­ké­ho zbroj­no­še jakož­to nosi­te­le nad­ča­so­vých a mys­te­ri­óz­ních vlast­nos­tí a kva­lit. Tyto figu­rál­ní moti­vy s jejich kon­vex­ně hmot­ný­mi for­ma­mi a lini­e­mi pře­tvá­ří do podo­by dyna­mic­ky vrstve­né struk­tu­ry orna­men­tál­ně abs­trakt­ní­ho cha­rak­te­ru v ztem­ně­lé barev­nos­ti, pod­tr­hu­jí­cí dra­ma­tic­ké a monu­men­tál­ní vyzně­ní.

VÝSTAVA OTEVŘENA:

PO 17.30–19.30
ÚT 10.00–12.30 / 16.00–20.30
ST 16.00–20.30
ČT 16.00–20.30
15.00–17.30

JAK SENÁM DOSTANETE:
- nepře­hléd­ně­te pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
- prů­jezd mezi kadeř­nic­tvím (nale­vo) a second han­dem
- vejdě­te do prů­jez­du
- na kon­ci prů­jez­du vpra­vo dve­ře do domu (ne na dvo­ře)
- po scho­dech do 1.patra, bílé dve­ře hned vpra­vo
- zazvoň­te na zvo­nek, pokud nebu­de zrov­na poo­tevře­no

DOPRAVA:
- tram­vaj č. 5,6,12 — zastáv­ka Šilingro­vo nám.
- pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park
- nepla­ce­né par­ko­vá­ní na uli­cích: Pel­li­co­va, Leit­ne­ro­va, Kopeč­ná (téměř bez­na­děj­né)

Chceš rozvinout svůj tvůrčí, niterný svět? Mrkni na naše kurzy

JAK SE PŘIHLÁSIT DO KURZU?

Jdeš do toho? Tak teď klik­ni na:

 Nebo se ozvi asi­s­tent­ce Kat­ce na:

start@start-art.cz

730 414 803

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce ke kur­zům
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

Ate­li­é­ry Kotlář­ská
Start-Art, z.s.
Kotlář­ská 5
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Huso­va

 • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
 • prů­jezd ved­le kadeř­nic­tví
 • vejdi do prů­jez­du
 • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvo­ře)
 • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
 • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
 • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

CESTA
ate­li­é­ry Kotlář­ská

 • vchod do domu ved­le Kebab
 • zazvoň na zvo­nek Start–Art
 • vyjdi po scho­dech k výta­hu
 • zmáčk­ni do 2.patra
 • sejdi pár schůd­ků dolů
 • zazvoň na zvo­nek dve­ří vpra­vo
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 3, 12; tro­lej. 25, 26 zastáv­ka Koneč­né­ho nám.
 • par­ko­viš­tě Uni­ver­zi­ty obra­ny u polikli­ni­ky Zahrad­ní­ko­va

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This