GALERIE STARTART

Gale­rie Start–Art pod­po­ru­je naděj­né talen­ty, pro­po­ju­je pro­fe­si­o­ná­ly s lai­ky a stí­rá mezi nimi hra­ni­ce.

Vysta­vu­je tvůr­ce z řad zave­de­ných uměl­ců, začí­na­jí­cích talen­tů i neško­le­ných tvůr­ců, a sle­du­je jejich osob­ní tvůr­čí ces­tič­ky a pří­běhy.

Štěpán Jílek

ŠTĚPÁN JÍLEK (*1980 Polič­ka) – Je desig­nér, foto­graf a tulák na vol­né noze. Vystu­do­val design na FSI a FaVU VUT Brno a strá­vil semestr v sochař­ském ate­li­é­ru na Win­ches­ter Scho­ol of Art v Ang­lii. V r. 2004 si kou­pil svůj prv­ní foto­a­pa­rát Minol­ta XG9. Pod­ni­kl mno­ho cest po svě­tě – od Jeruza­lé­ma až po Kon­go.

Out of season

 4.3.–10.4. 2019

Kurá­tor výsta­vy: Roman A. Muse­lík

V sou­bo­ru foto­gra­fií „Mimo sezó­nu“ (2013–14) autor sle­du­je mís­ta, před­mě­ty a jejich sto­py v kra­ji­ně a měs­tě v obdo­bí, kdy čeka­jí na svo­je „pro­bu­ze­ní“ člo­vě­kem. Zají­má ho jejich podív­ná tajem­nost a neu­r­či­tá krá­sa. K foto­sou­bo­ru pat­ří také video, kde jsou odstra­ně­ny z kra­ji­ny objek­ty a uka­zu­je, jak by mís­to půso­bi­lo bez těch­to lid­ských stop.

VÝSTAVA OTEVŘENA
PO 14.30–19.00
ÚT 10.00–12.30 / 16.00–20.30
ST 16.00–20.30
ČT 16.00–20.30
15.00–17.30

JAK SENÁM DOSTANETE
- nepře­hléd­ně­te pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
- prů­jezd mezi kadeř­nic­tvím (nale­vo) a second han­dem
- vejdě­te do prů­jez­du
- na kon­ci prů­jez­du vpra­vo dve­ře do domu (ne na dvo­ře)
- po scho­dech do 1.patra, bílé dve­ře hned vpra­vo
- zazvoň­te na zvo­nek, pokud nebu­de zrov­na poo­tevře­no

UKÁZKA PRACÍ AUTORA

Chceš rozvinout svůj tvůrčí, niterný svět? Mrkni na naše kurzy

JAK SE PŘIHLÁSIT DO KURZU?

Jdeš do toho? Tak teď klik­ni na:

 Nebo se ozvi asi­s­tent­ce Kat­ce na:

start@start-art.cz

730 414 803

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce ke kur­zům
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Adre­sa
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno
IČ 046 06 019

 

Start-art

 

CESTA

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd mezi kadeř­nic­tvím a second han­dem
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo dve­ře do domu (ne na dvo­ře)
  • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
  • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

DOPRAVA

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This