GALERIE STARTART

Gale­rie Start–Art pod­po­ru­je naděj­né talen­ty, pro­po­ju­je pro­fe­si­o­ná­ly s lai­ky a stí­rá mezi nimi hra­ni­ce.

Vysta­vu­je tvůr­ce z řad zave­de­ných uměl­ců, začí­na­jí­cích talen­tů i neško­le­ných tvůr­ců, a sle­du­je jejich osob­ní tvůr­čí ces­tič­ky a pří­běhy.

Cestovatel a sběratel hrabě Erwin A. A. Dubský (1836–1909)

- byl pří­sluš­ník staré­ho čes­ké­ho, poz­dě­ji morav­ské­ho rodu Dub­ských z Tře­bo­mys­lic a fre­gat­ní kapi­tán, kte­rý na svých cestách navští­vil exo­tic­ké kra­ji­ny Dál­né­ho Výcho­du, a kte­ré zdo­ku­men­to­val pro­střed­nic­tvím jedi­neč­né kolek­ce před­mě­tů a foto­gra­fií vč. podrob­ných dení­ko­vých zápi­sů, jejichž význam­ná část je dodnes ulo­že­na v pro­sto­rách zám­ku v Lysi­cích.

 

 

Výstava historických fotografií:

SIAM / THAJSKO

DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA VERNISÁŽ VÝSTAVY
V PONDĚLÍ DNE 27.5. 2019 V 19.00 HOD.

Název výsta­vy: SIAM / THAJSKO
Médi­um: HISTORICKÉ FOTOGRAFIE 
Původ: Sbír­ka hra­bě­te ERWINA DUBSKÉHO (1836–1909)
Kurá­to­ři: Roman A. Muse­lík, Anto­nín Krej­číř
Doba trvá­ní: 27.5. – 4.7. 2019

K VÝSTAVĚ:

Ten­to­krát jsme sáh­li do tro­chu jiné­ho soud­ku a vysta­ví­me vyjí­meč­ný výběr ze sou­bo­ru repro­duk­cí his­to­ric­kých foto­gra­fií, kte­rý nashro­máž­dil na ces­tě kolem svě­ta v letech 1874–76 brněn­ský rodák hra­bě ERWIN DUBSKÝ a je ulo­žen na zám­ku v Lysi­cích.
Vysta­ve­ny jsou foto­gra­fie z Dál­né­ho výcho­du. Jejich míst­ní auto­ři jsou pova­žo­vá­ni dodnes za výraz­né osob­nos­ti doku­men­tár­ní foto­gra­fie 19.století. Jako námě­ty si vybí­ra­li vedu­ty zná­mých míst nebo se věno­va­li ate­li­é­ro­vým zábě­rům zob­ra­zu­jí­cím míst­ní tra­di­ce nebo lid­ské typy. Tyto námě­ty zpra­co­vá­va­li s vel­kou mírou řeme­sl­né zruč­nos­ti a doved­nos­ti a s citem pro for­mál­ní vyob­ra­ze­ní.   

VÝSTAVA OTEVŘENA:

PO 14.30–19.00
ÚT 10.00–12.30 / 16.00–20.30
ST 16.00–20.30
ČT 16.00–20.30
15.00–17.30

JAK SENÁM DOSTANETE:
- nepře­hléd­ně­te pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
- prů­jezd mezi kadeř­nic­tvím (nale­vo) a second han­dem
- vejdě­te do prů­jez­du
- na kon­ci prů­jez­du vpra­vo dve­ře do domu (ne na dvo­ře)
- po scho­dech do 1.patra, bílé dve­ře hned vpra­vo
- zazvoň­te na zvo­nek, pokud nebu­de zrov­na poo­tevře­no

DOPRAVA:
- tram­vaj č. 5,6,12 — zastáv­ka Šilingro­vo nám.
- pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park
- nepla­ce­né par­ko­vá­ní na uli­cích: Pel­li­co­va, Leit­ne­ro­va, Kopeč­ná (téměř bez­na­děj­né)

Chceš rozvinout svůj tvůrčí, niterný svět? Mrkni na naše kurzy

JAK SE PŘIHLÁSIT DO KURZU?

Jdeš do toho? Tak teď klik­ni na:

 Nebo se ozvi asi­s­tent­ce Kat­ce na:

start@start-art.cz

730 414 803

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce ke kur­zům
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Adre­sa
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno
IČ 046 06 019

 

Start-art

 

CESTA

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd mezi kadeř­nic­tvím a second han­dem
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo dve­ře do domu (ne na dvo­ře)
  • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
  • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

DOPRAVA

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This