GDPR Start-Art

Jak chráníme tvé soukromí
Zjisti více

GDPR

V souladu s tzv. „GDPR“, tedy Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „nařízení“) Vás informujeme, že o Vaší osobě nebo o nezletilé osobě, jíž jste zákonným zástupcem, zpracováváme osobní údaje, které jste nám poskytl/a. Osobními údaji jsou jakékoliv informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, zejména Vás, našich klientů, smluvních partnerů a dalších osob, jejichž osobní údaje můžeme zpracovávat. Zpracování Vašich osobních údajů provádíme zejména na základě našich zákonných povinností či zákonem svěřených úkolů a v rozsahu, způsobem a po dobu stanovenými právními předpisy, které upravují naši činnost, resp. nezbytnými pro realizaci úkolů svěřených těmito předpisy. Nad rámec těchto agend zpracováváme osobní údaje v některých případech také pro ochranu našeho (tedy také Vašeho) majetku, pro zajištění bezpečnosti, pro plnění smluv s našimi dodavateli apod.

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je Start-Art, z.s., se sídlem na Hochmanova 7, Brno-Líšeň 628 00, IČ 04606019 (dále jen „správce“).

Kontaktní údaje správce jsou následující:
adresa pro doručování: Start-Art, Husova 8a, 602 00 Brno
e‑mail: start@start-art.cz
telefon: +420 730 414 803

Kategorie osobních údajů

Subjekty údajů, tj. fyzickými osobami, jejichž osobní údaje Správce zpracovává jsou účastníci nebo zájemci o workshopy a kurzy a jejich zákonní zástupci. Dále společně jen Zákazník.

Zpracováváme tyto údaje:

Identifikační údaje — jméno, příjmení, číslo účtu
Kontaktní údaje — kontaktní adresa, telefonní číslo, emailová adresa.
Citlivé osobní údaje – údaje o zdravotním omezení pro účely účasti na akci

Právní důvody a účely zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pokud:
Zpracování je nezbytné pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce, za účelem odpovědi na vznesený dotaz, pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto Subjektu údajů.
Jedná se zejména o tyto účely:
Odeslání zájmu či přihlášky na kurz, workshop či jinou aktivitu.
Zájem o pracovní pozici u Správce.
Procesy spojené s identifikací zákazníka.
Komunikace se zákazníkem.

Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;
Jedná se zejména o tyto účely:
Plnění zákonných daňových a účetních povinností.

Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro daný účel.
Jedná se zejména o tyto účely:
Zasílání obchodních sdělení s nabídkami volnočasových aktivit, pozvánek na akce. Správce může zasílat i nabídku jiných subjektů spřízněných se Správcem. Těmto subjektům nebudou předány žádné osobní údaje. Souhlas se zasíláním obchodním sdělení je součástí přihlášky na akci a je možné jej kdykoliv odvolat.
Pořizování foto, video a audio dokumentace z aktivit spolku Start-Art a jejich umisťování na materiálech, stránkách a v prostorách spolku pro účely propagace. V souladu s vyjádřením Úřadu pro ochranu osobních údajů se řídíme ustanovením § 84 a násl. občanského zákoníku, která upravuje pořizování podobizny. Účastníci jsou o pořizování a zveřejňování reportážních a propagačních fotografií informováni ústně na začátku akce a mají možnost neudělit souhlas — v tom případě tito účastníci nejsou fotografováni.

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje uchováváme do odvolání, případně po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů příslušnému správci poskytl, a to v souvislosti s udělením souhlasu se zpracováním osobních údajů, uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnou legislativou či k plnění zákonných povinností správce.

Sdílení osobních údajů s jinými správci a zpracovateli

Vaše osobní údaje zpracovávají zaměstnanci naší organizace. Postupují přitom v souladu s legislativními požadavky a standardy pro ochranu osobních údajů.
Kvůli zajištění zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, používáme služby třetích stran.
Konkrétně se jedná se o externí účetní firmu.
Z organizačních důvodů sdílí spolek Start-Art identifikační údaje se spolupracující organizací In Dust Troll, z.s.

Práva subjektu údajů

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte tato práva:
Kdykoli můžete požádat o sdělení, zda Vaše osobní údaje zpracováváme.
Kdykoli můžete požádat o poskytnutí kopie všech osobních údajů, které o Vás zpracováváme.
Pokud zjistíte, že Vaše osobní údaje, které zpracováváme, nejsou správné, můžete požadovat jejich opravu.
Pokud máte za to, že bychom Vaše osobní údaje zpracovávat nadále neměli, můžete požadovat výmaz Vašich osobních údajů a to buď písemně na adrese správce nebo e‑mailem na adrese start@start-art.cz
Pokud nebudete s vyřešením Vaší žádosti spokojeni, můžete se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobní údajů.
V případech, kdy Vaše osobní údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, můžete souhlas kdykoli odvolat, a to písemně na adrese správce, nebo e‑mailem na adrese start@start-art.cz

Napiš nám vzkaz

Nejednodušší a nejrychlejší způsob, jak se s námi můžeš spojit, je zajisté pomocí přímého kontaktního formuláře.

kontaktujte nás

Přihlašte se k odběru novinek

Rádi bychom vás pozvali k odběru novinek Start-art. Nyní vám již neunikne žádná důležitá zpráva ani nově otevřený kurz.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Vaše přihlášení proběhlo úspěšně