info pro žáky

Výu­ku spouš­tí­me 10. května

Pokud vlá­da roz­hod­ne jinak, samo­zřej­mě tě bude­me ihned informovat.

Co když zavřou ate­li­ér kvů­li Covid?

My se nedá­me.
Sku­pi­na je stá­le ve spo­je­ní s lek­to­rem v obvyklou dobu on-line:
video­cha­ty, foto­gra­fie, písem­né kon­zul­ta­ce, vzá­jem­ná pod­po­ra v tvor­bě i na dálku.

Nevy­ho­vu­je ti tvor­ba on-line?
V prů­bě­hu aktu­ál­ní­ho škol­ní­ho roku si můžeš ušlé lek­ce nahra­dit.
Jak? Jed­no­du­še. Zapí­šeš se do tabul­ky náhrad teh­dy, kdy máš čas, a dochá­zíš i mimo své běž­né lekce.

Jdu na prv­ní hodinu

Ces­ta do ateliéru

- nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a

- prů­jezd ved­le kadeřnictví

- vejdi do průjezdu

- v prů­jez­du vpra­vo dve­ře do domu (ne na dvoře)

- 1. patro, bílé dve­ře vpravo

- zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme

- jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš

Dopra­va

- tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.

- par­king dům Domi­ni park,

par­ko­viš­tě Žero­tí­no­vo náměs­tí, Men­dlo­vo náměstí,

mís­to kolem par­ku na Obil­ném trhu

Co si mám vzít s sebou

- vez­mi jaké­ko­liv kres­by, mal­by i nedo­kon­če­né prá­ce
a nemu­sí to být jen ty nejlepší

- pře­zův­ky: chceš-li, vem si vlast­ní, ale můžeš vyu­žít i ty naše

- pra­cov­ní oble­če­ní, ať se můžeš roz­mách­nout a nebát se ušpinění

 

Moje prv­ní hodina

Prv­ní hodi­na je čas­to sezna­mo­va­cí a roze­hří­va­cí. Moc nám pomů­že, když nám uká­žeš svou tvor­bu, nej­lé­pe fyzic­ky, jen pokud to nejde, tak aspoň nafo­ce­nou. Lépe se pak na tebe naladíme.

Jaký mate­ri­ál potře­bu­ji
a jakou tech­ni­ku zvolit

Co u nás v učeb­ně najdeš?
Všech­no ke kresbě je tu pro tebe v ceně kur­zu.
Malíř­ské tech­ni­ky si u nás můžeš vyzkou­šet, zjis­tit co ti sedí,
poté si poří­díš vlast­ní bar­vy na míru.
Lek­tor ti pora­dí co a kde nej­lé­pe seženeš.

Řadu infor­ma­cí roz­klik­neš i v doku­men­tu níže.

Nevíš, jakou tech­ni­ku si zvo­lit?
Poraď se se svým lek­to­rem.
Dří­ve než se jej zeptáš,
můžeš se mrk­nout na pár našich rad a postřehů.

Chci se spo­jit s lektorem

Tele­fon na lek­to­ra se ti bude hodit napří­klad, když půjdeš na svou prv­ní lek­ci a netre­fíš do správ­ných dve­ří. Níže najdeš kon­tak­ty na všech­ny lektory.

Kdy učí­me

Harmonogram 2020 / 21

Škol­ní rok 7. září – 30. červ­na
Vánoč­ní prázd­ni­ny 21. pro­sin­ce – 2. led­na
Během léta vede­me spe­ci­ál­ní let­ní kur­zy.
Vyu­ču­je­me během pod­zim­ních, polo­let­ních a jar­ních prázd­nin.

Stát­ní svát­ky neu­čí­me:
28. září
28. říj­na
17. lis­to­pa­du
2. dub­na
5. dubna

Nemo­hu při­jít na hodi­nu, jakým způ­so­bem se omluvit?

Pro­sí­me o omlu­vu pře­dem –  sms pří­mo lek­to­ro­vi.
V tabul­ce náhrad níže najdeš ter­mí­ny, kdy si můžeš svou lek­ci nahradit.

Chci si nahra­dit hodinu

Nemohl/a jsi při­jít na lek­ci? Neva­dí, sta­čí se omlu­vit pře­dem a lek­ci si můžeš nahra­dit. Sta­čí se omlu­vit přes sms své­mu lek­to­ro­vi.
Náhrad­ní ter­mín si najdeš sám, zapiš se pro­sím do tabul­ky níže.

Náhra­du je tře­ba vyu­žít během aktu­ál­ní­ho škol­ní­ho roku.

Náhra­dy lek­cí nelze uplat­ňo­vat u let­ních kur­zů a víken­do­vých workshopů.

Dej nám, pro­sím, vědět o dlou­ho­do­bé absen­ci.
V pří­pa­dě váž­ných důvo­dů (úraz, úmr­tí v rodi­ně apod.) ti v rám­ci našich mož­nos­tí maxi­mál­ně vyjd­me­me vstříc (způ­sob náhra­dy řeší­me indi­vi­du­ál­ně).

Chci si lek­ci jen vyzkoušet

Nejsi si ješ­tě jis­tý, zda chceš cho­dit do kur­zu? Po domluvě (máme-li na lek­ci vol­nou kapa­ci­tu) je mož­né k nám zajít na zkoušku.

Ráda/a bych se zepta­la na názor lektora

Nevíš, jest­li je kurz ta správ­ná vol­ba? Nejsi si jistý/á, zda je pro dítě vhod­ná umě­lec­ká ško­la? Potře­bu­ješ zjis­tit, zda je dítě talen­to­va­né? A jaký kurz si vlast­ně vybrat?

S podob­ný­mi otáz­ka­mi ti pomů­že­me osob­ně. Ozvi se pro­sím asi­s­tent­ce Kat­ce, najde­me spo­leč­ný čas pro setká­ní s lektorem.

Jak mohu zaplatit

Pla­tit můžeš pře­vo­dem i hotově.

Při plat­bě v hoto­vos­ti pro­sí­me o přes­nou část­ku kurzovného.

K fak­tu­ře potře­bu­je­me znát jmé­no a adresu.

Mís­to na kur­zu ti podr­ží­me po zapla­ce­ní kur­zov­né­ho nebo ale­spoň zálohy.

Nemáš-li na zapla­ce­ní celé­ho kur­zu, je mož­né se domlu­vit na splátkách.

Čís­lo naše­ho účtu: 2300970219/2010

Dostal/a jsem voucher

Krás­ný dárek! Někdo ti chce dopřát tvo­ři­vý záži­tek. Na vou­che­ru prav­dě­po­dob­ně najdeš počet lek­cí, část­ku, nebo typ kur­zu. Budeš-li chtít změ­nu, řek­ni co jiné­ho tě láká. Domlu­ve­ný kurz lze pře­smě­ro­vat, ane­bo si dopla­tit dal­ší lek­ce. Ozvi se asi­s­tent­ce Katce.

Koupil/a jsem kurz, kte­rý byl zrušen

To se u nás obvykle nestá­vá. Ale stát se může, pokud se při­hlá­sí málo lidí. Pak hle­dá­me co nej­vstříc­něj­ší řeše­ní. Nena­jdem-li, niče­ho se neo­bá­vej, pení­ze od nás dosta­neš zpět a o zru­še­ní kur­zu se od nás zavča­su dozvíš.

Jak chrá­ní­me tvé soukromí

Bez kon­tak­tu na tebe by se nám špat­ně pra­co­va­lo. Úda­je, kte­ré nám poskyt­neš, pou­ží­vá­me pou­ze pro potře­by výu­ky a komu­ni­ka­ce s tebou.
Pokud tě zají­ma­jí dal­ší infor­ma­ce o ochra­ně tvé­ho sou­kro­mí, přečti si je tady.

Obchod­ní podmínky

Řadu důle­ži­tých věcí jsi se dozvě­děl už na této strán­ce.
Dopl­ňu­jí­cí info k obchod­ním pod­mín­kám najdeš níže.

Kon­tak­tuj nás

Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

 

 

 

 

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This