Kurz kresby a malby

Slide

Akvarel, tužka nebo olej? Cokoliv tě láká 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Ate­li­é­ry a lek­to­ři už se nemo­hou dočkat.
Učí­me od 10. května.

Uvnitř tebe dřímá jiskra,
postupně sílí v pořádný ohýnek

Uchvá­ti­ly tě roz­pi­té skvr­ny akva­re­lu? Vtáh­ly tě jem­né šedi­vé tóny tuž­ky?
Ane­bo už dlou­ho cítíš, že v tobě někde je chuť tvo­řit?
Roz­ho­dl ses prá­vě teď udě­lat ten prv­ní krok…
A pak?

Zkoušíš uchopit tužku
a nakreslit svou první hrušku

Dostá­váš odva­hu a vrháš se do tvůr­čích výzev.
Postup­ně ti ros­te pod ruka­ma neče­ka­ný svět.
Více si věříš a my ti pomá­há­me jít dál.
V tech­ni­ce i téma­tu tobě na míru.

Zapomněl jsi na hodinky? To se stává

To radost­né bar­vy tě vtáh­ly do svých dechbe­rou­cích sítí…

Obrazy a zajímaví lidé všude kolem tebe

Jsi začátečník, nebo už máš něco za sebou? S námi se naučíš základy stejně lehce, jako prohloubíš své schopnosti

Lektor doprovází každého jeho osobní cestou, v technice i tématu

Ať už v malbě nebo v kresbě, uvolni co v tobě dřímá

Krátce a intenzivně, nebo déle, krok za krokem? Počet lekcí volíš sám 

Realismus nebo abstrakce? Cokoliv tě napadne; najdi svou cestu spolu s lektorem

Postupně získáš jistotu — pomůže ti zkušený malíř

V kruhu malé skupinky (3–9 lidí) navážeš přátelské vztahy

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Láká tě to? Pojď to vyzkou­šet a klik­ni na:

kurzy—ceny—termíny

ČAS, DÉLKATYP KURZU

Maluj s námi hned, jak to bude možné. Začínáme hned, jak to situace dovolí.

ÚT  16.00 – 18.00   lek­tor­ka Áta

ST  17.00 – 19.30   lek­tor Áta

ST  18.00 – 20.30   lek­tor Lukáš

PA  15.00 – 17.30   lek­tor Josef

 

Krátký nebo dlouhý kurz?
Vyber si dle svého

Pojď s námi na del­ší tvůr­čí túru nebo na krát­kou barev­nou pro­cház­ku.
Inten­ziv­ní měsíc tě hod­ně nau­čí, ale pokud se chceš oprav­du pono­řit do tvor­by, zvol radě­ji del­ší kurz.
A navíc – je to levnější.

Pravidelně nebo občasně?
Ve skupině či individuálně?

Pra­vi­del­ně můžeš cho­dit jeden až deset měsí­ců po celý škol­ní rok.

Potře­bu­ješ být více fle­xi­bil­ní?
Dochá­zej do běž­ných lek­cí ty dny, kte­ré budeš moci.
Zvol nepra­vi­del­nou docház­ku.

Nevy­ho­vu­je ti náš roz­vrh, nebo chceš lek­to­ra mít jen pro sebe?
Domluv si s námi indi­vi­du­ál­ní lek­ce pod­le tvých mož­nos­tí a představ.

Výtvarný materiál

Co u nás v učeb­ně najdeš?
Všech­no ke kresbě je tu pro tebe v ceně kur­zu.
Malíř­ské tech­ni­ky si u nás můžeš vyzkou­šet a zjis­tit co ti sedí,
poté si poří­díš vlast­ní malíř­skou výba­vu na míru.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Učí­me od 10. květ­na.
Nevá­hej a při­hlas se:

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This