Slide

Kurz olejomalby

Stojíš před svým obrazem. Cítíš tu vůni? 

Chci malovat V pohodlí domova

Nech se vtáh­nout do barev­ných proudů

Malování online?

Nemáš mož­nost navště­vo­vat kury osob­ně?
Nemů­žeš najít výtvar­ný kurz v blíz­kém oko­lí?
Vyho­vu­je ti tvo­řit z pohod­lí domo­va?
Tvo­řit můžeš odkud­ko­liv, s osob­ním vede­ním lektora.

 Tvoř na dálku s lektorem naživo
a inspiruj se tvorbou ve skupině

Během celé­ho kur­zu ti lek­tor dává osob­ní zpět­nou vazbu k tvé tvor­bě,
zadá­vá kre­a­tiv­ní úko­ly, vše ti vysvět­lí naži­vo.
Jak? Přes video­ho­vor a písem­ně.
Při­po­jíš se k video­ho­vo­ru, a v prů­bě­hu malo­vá­ní posí­láš fot­ky své prá­ce ke kon­zul­ta­cím.
Záro­veň se inspi­ru­ješ tvor­bou dal­ších žáků.

4 lekce olejomalby krok po kroku

Výu­ka ve sku­pi­ně on-line přes video­ho­vor
Pří­stup do vir­tu­ál­ní tří­dy plné inspi­ra­cí, rad a návodů

Individuální lekce
v přímém přenosu

Během celé­ho kur­zu ti lek­tor dává osob­ní zpět­nou vazbu k tvé tvor­bě, zadá­vá kre­a­tiv­ní úko­ly,
vše ti vysvět­lí naži­vo.
Jak? Přes video­ho­vor a písemně.

4 lekce olejomalby

Úvod­ní kon­zul­ta­ce 10 minut zdar­ma
4 osob­ní video-setká­ní s lek­to­rem, je k dis­po­zi­ci onli­ne prů­běž­ně celou lek­ci
4 lek­ce v e‑kurzu plném inspi­ra­cí, rad a návo­dů
Indi­vi­du­ál­ní domlu­va ter­mí­nů
Dél­ka jed­né lek­ce je 60 minut

Rozehraj své barvy

Vůně barev se vzná­ší ate­li­é­rem, na plát­ně se obje­vu­jí prv­ní tahy štět­cem.
Jsi pohl­cen obra­zem, pohy­bem ruky i půvab­nou barev­nos­tí.

Ole­j­o­mal­ba ti doslo­va umož­ní kouz­lit s bar­vou.

Maluj jako začátečník i pokročilý malíř

Ole­j­o­mal­ba je vhod­ná tech­ni­ka pro začá­teč­ní­ky i pro pokro­či­lé.
Barva schne poma­lu a během tvor­by tě netla­čí čas.
Při stí­no­vá­ní vyu­ži­ješ ply­nu­lé a jem­né pře­cho­dy barev­ných ploch.
A pro zku­še­né malí­ře při­ná­ší tech­ni­ka ole­je nevy­čer­pa­tel­nou šká­lu mož­nos­tí malby.

Ať už jsi na začát­ku, nebo se chceš zdo­ko­na­lit,
v růstu tě pod­po­ří malíř­ka Deni­sa Bel­zo­vá.

Co u nás zažiješ

Pro­jdi ole­j­o­mal­bou krok po kro­ku,
ať už jsi začá­teč­ník nebo pokročilý

Tvůrce — začátečník

Pro­jdeš zákla­dy tech­ni­ky ole­j­o­mal­by, dozvíš se více o vlast­nos­tech ole­je. Nau­číš se míchat bar­vy, vystí­no­vat před­mět a roz­vrh­nout kom­po­zi­ci. Budeš umět vystih­nout svět­la a stí­ny námětu.

Mírně pokročilý tvůrce

Pro­hloubíš svou doved­nost v míchá­ní barev a barev­né sklad­bě obra­zu. Zdo­ko­na­líš malíř­ské zachy­ce­ní reál­né­ho před­mě­tu. Sla­díš všech­ny barev­né prv­ky v har­mo­nic­ký celek.

Pokročilý malíř

Vyzkou­šíš si barev­né pod­mal­by, zamě­říš se na svůj vlast­ní ruko­pis.
Nau­číš se malo­vat pomo­cí růz­né hus­to­ty a vrs­tev barev, od lazu­ry po pastu.

Zkušený malíř

Vrh­neš se do odváž­něj­ších námě­tů, pro­hloubíš svou vlast­ní oso­bi­tost a ori­gi­na­li­tu pro­je­vu. Vzo­rem ti budou ti nej­lep­ší z malířů.

Témata pro tebe

Nama­lu­ješ reál­né před­mě­ty, pří­ro­du, kra­ji­ny, por­tréty. Inspi­ro­vat se budeš také sta­rý­mi i moder­ní­mi malí­ři a impre­si­o­nis­ty, vyzkou­šíš si vlast­ní náměty.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Už tě to táh­ne? Nevá­hej a klik­ni na:

co budu potřebovat ?

výtvarný materiál

Aby ti nic nechy­bě­lo, pro­věř pře­dem svůj výtvar­ný kufřík.

 technické potřeby

PC s web­ka­me­rou a mik­ro­fo­nem nebo chyt­rý tele­fon
Digi­tál­ní foto­a­pa­rát (sta­čí mobil)

 Gmail adre­sa
chyt­rý tele­fon ji má auto­ma­tic­ky
nemáš-li, založ si gmail pou­ze pro tyto účely

služ­by Han­gouts (video­ho­vor)
a Clas­sro­om (výu­ko­vý mate­ri­ál)
jsou sou­čás­tí tvé­ho Gmail (Goo­gle služby)

 

ceny—termíny

termín

Indi­vi­du­ál­ní výu­ka – vzá­jem­ná doho­da s lektorem

Sku­pi­no­vé lek­ce
18. 11. – 9. 12.
ST 17.30 – 20.00

ZAVÁDĚCÍ CENA

Sku­pi­no­vý kurz
4 x 2,5 / 2 000 Kč

Indi­vi­du­ál­ní kurz
4 lek­ce / 2 600 Kč

Hlásím se do kurzu:

Ukázky z kurzu

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This