olejomalba pro pokročilé 23.3.

10 – 16.30
pokud ti nevy­ho­vu­je víkend, poku­sí­me se najít ter­mí­ny v týd­nu

Přičichni ke vznešené technice

Vůně barev se vzná­ší ate­li­é­rem, na plát­ně se obje­vu­jí prv­ní tahy štět­cem.
Jsi pohl­cen obra­zem, pohy­bem ruky i půvab­nou barev­nos­tí.
Ole­j­o­mal­ba — tech­ni­ka sta­rých mis­trů — ti s bar­vou umož­ní doslo­va kouz­lit.

Olejomalbu zvládneš postupně, krok po kroku

Olej umož­ňu­je jak dyna­mic­kou prá­ci, tak peč­li­vé hra­ní s vrst­vou a odstí­ny.
Je spous­tu mož­nos­tí, jak s ním pra­co­vat.
Na kur­zu pro­jdeš zákla­dy, a najdeš, co ti nej­víc sed­ne.
Máme v zálo­ze pár cvi­če­ní, díky kte­rým tech­ni­ku zvlád­neš postup­ně, krok po kro­ku.

voňavé krásno

olej vzbuzuje respekt, ale není to tak těžké

Technika ti umožní delší práci na obraze

dynamika nebo pečlivost — s olejem jde všechno

10h základů techniky oleje

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Chceš si s námi zama­lo­vat? Nevá­hej a klik­ni na:

ceny—termíny

Cena dvou­den­ní­ho worksho­pu

ter­mín: 24. – 25.11. / 19. – 20.1. / 2. – 3.2.

2 000 / 10h kurz

Cena jed­no­den­ní­ho worksho­pu

ter­mín: 23.3.
( v pří­pa­dě vyš­ší­ho zájmu 24.3. )

1 170 / 6h kurz

Další lákavé kurzy

VÍKENDOVÝ KURZ PORTRÉTU

Celo­ví­ken­do­vý kurz s živým mode­lem a lek­to­rem, kte­rý per­fekt­ně ovlá­dá ana­to­mii.

1–.2.12. 10–16.30
12h výu­ky
165 ‚-/hod
cel­kem 1 980,-
kapa­ci­ta ome­ze­ná

Chceš kreslit podle živého modelu?

COOL TECHNIKASPREJ – UŽ BRZY !

Vta­hu­jí­cí, objev­né, s náde­chem nebez­pe­čí.
Jed­no­den­ní wokrshop 4.11. 10 – 16.30
Cena včet­ně mate­ri­á­lu 1 400,-

Po celý školní rok tvoříme se všemi, od dětí po dospělé.

Provázíme žáky u přípravy na talentové zkoušky SŠ a VŠ.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Máš chuť to zku­sit?
Tak teď klik­ni na:

Nebo se ozvi asi­s­tent­ce Kat­ce:
start@start-art.cz
730 414 803

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce ke kur­zům
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Adre­sa
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno
IČ 046 06 019

 

Start-art

 

CESTA

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd mezi kadeř­nic­tvím a second han­dem
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo dve­ře do domu (ne na dvo­ře)
  • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
  • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

DOPRAVA

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This