Kurz olejomalby

Slide

Tahem štětce v proudu barev 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Chceš malo­vat? Nevá­hej a klik­ni na:

Rozehraj své barvy

Vůně barev se vzná­ší ate­li­é­rem, na plát­ně se obje­vu­jí prv­ní tahy štět­cem.
Jsi pohl­cen obra­zem, pohy­bem ruky i půvab­nou barev­nos­tí.

Ole­j­o­mal­ba ti doslo­va umož­ní kouz­lit s bar­vou.

Maluj jako začátečník i pokročilý malíř

Ole­j­o­mal­ba je vhod­ná tech­ni­ka pro začá­teč­ní­ky i pro pokro­či­lé.
Barva schne poma­lu a během tvor­by tě netla­čí čas.
Při stí­no­vá­ní vyu­ži­ješ ply­nu­lé a jem­né pře­cho­dy barev­ných ploch.
A pro zku­še­né malí­ře při­ná­ší tech­ni­ka ole­je nevy­čer­pa­tel­nou šká­lu mož­nos­tí malby.

Ať už jsi na začát­ku, nebo se chceš zdo­ko­na­lit,
v růstu tě pod­po­ří malíř­ka Deni­sa Bel­zo­vá.

Sleva pro tebe na další kurzy

Na kurz ole­j­o­mal­by nava­zu­je Kurz ole­j­o­mal­by, mal­by ve vrst­vách.

Plá­nu­ješ s námi strá­vit hez­ké tvůr­čí chví­le i v návaz­ném kur­zu nebo u jiných tech­nik?
Rádi tě pod­po­ří­me sle­vou při kou­pi při kou­pi dal­ších kurzů.

Co u nás zažiješ

Pro­jdi ole­j­o­mal­bou krok po kro­ku,
ať už jsi začá­teč­ník nebo pokročilý

Tvůrce — začátečník

Pro­jdeš zákla­dy tech­ni­ky ole­j­o­mal­by, dozvíš se více o vlast­nos­tech ole­je. Nau­číš se míchat bar­vy, vystí­no­vat před­mět a roz­vrh­nout kom­po­zi­ci. Budeš umět vystih­nout svět­la a stí­ny námětu.

Mírně pokročilý tvůrce

Pro­hloubíš svou doved­nost v míchá­ní barev a barev­né sklad­bě obra­zu. Zdo­ko­na­líš malíř­ské zachy­ce­ní reál­né­ho před­mě­tu. Sla­díš všech­ny barev­né prv­ky v har­mo­nic­ký celek.

Pokročilý malíř

Vyzkou­šíš si barev­né pod­mal­by, zamě­říš se na svůj vlast­ní ruko­pis.
Nau­číš se malo­vat pomo­cí růz­né hus­to­ty a vrs­tev barev, od lazu­ry po pastu.

Zkušený malíř

Vrh­neš se do odváž­něj­ších námě­tů, pro­hloubíš svou vlast­ní oso­bi­tost a ori­gi­na­li­tu pro­je­vu. Vzo­rem ti budou ti nej­lep­ší z malířů.

Svobodný tvůrce

Vytvá­říš své vlast­ní oso­bi­té námě­ty a nápa­dy. Lek­tor je ti kole­gou, pomoc­ní­kem, rád­cem a pří­te­lem na tvé cestě.

Témata pro tebe

Nama­lu­ješ reál­né před­mě­ty, pří­ro­du, kra­ji­ny, por­tréty. Inspi­ro­vat se budeš také sta­rý­mi i moder­ní­mi malí­ři a impre­si­o­nis­ty, vyzkou­šíš si vlast­ní náměty.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Už tě to táh­ne? Nevá­hej a klik­ni na:

ceny—termíny

Zim­ní kur­zy olejomalby

pon­dě­lí 4. a 11. led­na

  18.00 – 21.00

nebo sobo­ty 16. led­na / 13. února

10.00 – 17.00 s pau­zou na oběd

Kurz vede lek­tor­ka Deni­sa.

 Kurz je vhod­ný pro mír­ně i více pokro­či­lé v malbě. 

Cena

1 490 Kč / 6h

V ceně je zahr­nu­tý základ­ní malíř­ský materiál.

Pokud máš, vem si sebou sebou vlast­ní malíř­ské štět­ce a ole­jo­vé bar­vy (k roz­ší­ře­ní šká­ly barev).
Není to pod­mín­ka, ale s vlast­ní pale­tou a nářa­dím se vždyc­ky lépe pracuje.

Hlásím se do kurzu:

Atmosféra kurzu

Ukázky z kurzu

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This