nový kurz – olejomalba a impresionismus

2 – 3.11.

Vidět obra­zy naži­vo pro mě zna­me­na­lo pro­žít jed­nu z nej­krás­něj­ších chvil posled­ních měsí­ců.
V barev­ném výbuchu inspi­ra­ce jsem dosta­la nad­še­ní a chuť jít s vámi po sto­pách impre­si­o­nis­tů.
Pojď­me se sejít a rado­vat se z barev.” lek­tor­ka Deni­sa

Kurz je vhod­ný pro mír­ně i více pokro­či­lé v mal­bě.
Nemu­sí­te mít zku­še­nost s ole­j­o­mal­bou, sta­čí zku­še­nos­ti s akry­lem nebo tem­pe­rou.

Přičichni ke vznešené technice

Vůně barev se vzná­ší ate­li­é­rem, na plát­ně se obje­vu­jí prv­ní tahy štět­cem.
Jsi pohl­cen obra­zem, pohy­bem ruky i půvab­nou barev­nos­tí.
Ole­j­o­mal­ba — tech­ni­ka sta­rých mis­trů — ti s bar­vou umož­ní doslo­va kouz­lit.

Olejomalbu zvládneš postupně, krok po kroku

Olej umož­ňu­je jak dyna­mic­kou prá­ci, tak peč­li­vé hra­ní s vrst­vou a odstí­ny.
Obje­víš spous­tu mož­nos­tí, jak s ním pra­co­vat.
Na kur­zu pro­jdeš zákla­dy, a najdeš, co ti nej­víc sed­ne.
Máme v zálo­ze pár cvi­če­ní, díky kte­rým tech­ni­ku zvlád­neš postup­ně, krok po kro­ku.

ODŠPUNTUJ SVOU ENERGII

Máš z oleje respekt? Není to tak těžké jak se zdá

Les, moře nebo zahrada? Rozehraj své barvy

Rozmáchni se v barvě

Jsi dynamický/á, nebo pečlivý/á? S olejem jde všechno

Zachyť atmosféru světla tak jako impresionista

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Chceš si s námi zama­lo­vat? Nevá­hej a klik­ni na:

ceny—termíny

Víken­do­vý kurz ole­j­o­mal­by

25.–26.1. 2020
15.–16.2. 2020

 SO 9.30–12.30 13.30–16.30.00
NE 9.30–12.30 13.30–16.30.00 

Kurz vede lek­tor­ka Deni­sa.

Kurz ole­j­o­ma­by a impre­si­o­nis­mu

2.–3.11.

SO 9.30–12.30 13.30–16.30.00
NE 9.30–12.30 13.30–16.30.00

Kurz je vhod­ný pro mír­ně i více pokro­či­lé v mal­bě.
Nemu­sí­te mít zku­še­nost s ole­j­o­mal­bou, sta­čí zku­še­nos­ti s akry­lem nebo tem­pe­rou.

Kurz vede lek­tor­ka Deni­sa.

Cena víken­du s ole­j­o­mal­bou
216,- / h
2 600,- /12h kurz

V ceně jsou základ­ní malíř­ské potře­by včet­ně plát­na.

Doporučujeme sebou vzít vlastní malířské štětce a olejové barvy (k rozšíření škály barev), pokud máte; není podmínkou.

Kurz mal­by šero­svi­tu – tech­ni­kou sta­rých mis­trů

11–12.1. 2020

SO 9.30–12.30 13.30–16.30.00
NE 9.30–12.30 13.30–16.30.00

Kurz vede exter­ní lek­tor­ka Deni­sa Krau­so­vá, pro­fe­sor­ka výtvar­ných před­mě­tů na umě­lec­kých ško­lách.

cena
225,- / h
2 700,- /12h kurz

V ceně jsou základní malířské potřeby včetně dřevěné malířské destičky.

Doporučujeme sebou vzít vlastní malířské štětce a olejové barvy (k rozšíření škály barev), pokud máte; není podmínkou.

DALŠÍ LÁKAVÉ KURZY

Akva­rel, špacht­le, akryl, air­brush a dal­ší nálož tech­nik najdeš tady :

Láká tě nakreslit či namalovat lidskou postavu či portrét?

Pojď to zkusit podle živého modelu :

Po celý školní rok tvoříme se všemi, od dětí po dospělé.

Provázíme žáky u přípravy na talentové zkoušky SŠ a VŠ.

UKÁZKYKURZU

MALBY ŽÁKŮ

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Máš chuť to zku­sit?
Tak teď klik­ni na:

Nebo se ozvi asi­s­tent­ce Kat­ce:
start@start-art.cz
730 414 803

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

Ate­li­é­ry Kotlář­ská
Start-Art, z.s.
Kotlář­ská 5
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Huso­va

 • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
 • prů­jezd ved­le kadeř­nic­tví
 • vejdi do prů­jez­du
 • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvo­ře)
 • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
 • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
 • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

CESTA
ate­li­é­ry Kotlář­ská

 • vchod do domu ved­le Kebab
 • zazvoň na zvo­nek Start–Art
 • vyjdi po scho­dech k výta­hu
 • zmáčk­ni do 2.patra
 • sejdi pár schůd­ků dolů
 • zazvoň na zvo­nek dve­ří vpra­vo
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 3, 12; tro­lej. 25, 26 zastáv­ka Koneč­né­ho nám.
 • par­ko­viš­tě Uni­ver­zi­ty obra­ny u polikli­ni­ky Zahrad­ní­ko­va

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This