Slide

Kurz pastelu

Všechny kouzla barev v jedné krabičce 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Nevá­hej a klik­ni na:

S pastelem snadno kdekoliv a kdykoliv

Pas­te­lem se nau­číš malo­vat snad­no: nepo­u­ží­váš ště­tec, ale cit­li­vost rukou.
Umož­ní ti řadu nená­roč­ných, krás­ných mož­nos­tí tvor­by, dá se kom­bi­no­vat s mal­bou.
Všech­ny bar­vy máš v jed­né kra­bič­ce, vle­ze se i do bato­hu na ces­ty.
Mal­ba pas­te­lem tě nesto­jí žád­né zdlou­ha­vé chys­tá­ní ani úklid.

Kurz pove­de malíř­ka Táňa Vese­lá.

Od začátku k hotovému obrazu

Měsíč­ní kur­zy na sebe nava­zu­jí v prů­bě­hu celé­ho polo­le­tí. Tech­ni­kou tě pro­ve­dou od prv­ních dote­ků až k vlast­ním smě­lým námě­tům.
Lek­tor má vždy při­pra­ve­ná téma­ta, ve kte­rých budeš postup­ně roz­ví­jet svůj tvůr­čí um, ať už jsi začá­teč­ník či pokro­či­lý.

Všech­ny vypsa­né ter­mí­ny jsou vhod­né pro jak úpl­né začá­teč­ní­ky, tak pro pokro­či­lej­ší tvůrce.

Sleva pro tebe na další kurzy

Plá­nu­ješ s námi strá­vit hez­ké tvůr­čí chví­le i v návaz­ném kur­zu nebo u dal­ších tech­nik?
Rádi tě pod­po­ří­me sle­vou při kou­pi dal­ších kurzů.

Tvoříme v malých skupinkách

3 – 9 účastníků

Žád­ná vel­ká ban­da. Ako­rát tak vel­ká pro kama­rád­skou atmo­sfé­ru, ako­rát tak malá pro oba­vy z nemo­cí.
A lek­tor má dosta­tek času pro každého.

Co u nás zažiješ

Pro­jdi pas­te­lem krok po kro­ku, měsíc po měsí­ci,
ať už jsi začá­teč­ník nebo pokročilý

Tvůrce — začátečník

Nau­číš se:
tvar, objem, míchá­ní barev, stí­no­vá­ní, základ­ní tech­ni­ky kres­by a mal­by pastelem

Mírně pokročilý tvůrce

Vyzkou­šíš si:
suchý a ole­jo­vý pas­tel, mal­ba na barev­ný pod­klad, kom­bi­na­ce; pokro­či­lé stínování

Pokročilý malíř

Osa­háš si:
slo­ži­těj­ší námě­ty, kom­bi­na­ce pas­te­lu s akry­lo­vou mal­bou, vytvo­říš si neob­vyk­lé povrchy papíru

Zkušený malíř

Zre­a­li­zu­ješ:
pro­pra­co­va­né námě­ty pod­le výbě­ru. Pří­kla­dem ti budou ti nej­lep­ší z malířů.

Svobodný tvůrce

Vytvá­říš své vlast­ní oso­bi­té námě­ty a nápa­dy. Lek­tor je ti kole­gou, pomoc­ní­kem, rád­cem a pří­te­lem na tvé cestě.

Témata pro tebe

Barev­né abs­trak­ce, objek­ty a záti­ší, kra­ji­na, por­trét, barev­né mode­lo­vá­ní atmosféry

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Už tě to táh­ne? Nevá­hej a klik­ni na:

ceny—termíny

TERMÍN

pon­dě­lí 18. a 25. led­na
18.00 – 21.00

nebo sobo­ty 20. úno­ra / 20. břez­na
10.00 – 17.00 s pau­zou na oběd

Vánoční sleva 10%

Běž­ná cena 1 400 Kč / 6h, odečti si svo­ji sle­vu!

V ceně je zahr­nu­tý veš­ke­rý materiál.

Skoč si pro sle­vu! Do 20. 12. kurz poří­díš o 10% levněji.

Sta­čí jen při náku­pu zadat sle­vo­vý kód: VANOCE2020

 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Máš chuť to zku­sit?  Tak teď klik­ni na:

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This