Kurzy 21/22

CHCI DOSTAT INFO KE KURZŮM 21/22 JAKO PRVNÍ

Těšíš se na kur­zy od září? Tady se můžeš regis­tro­vat a všech­no se dozvíš jako prv­ní. Email čekej během srpna.

 

Dopo­ru­ču­je­me zvolit:

Vyber­te si kon­krét­ní kurz:

ROZVRH PRAVIDELNÝCH TÝDENNÍCH KURZŮ 21/22

kur­zy ote­ví­rá­me od 6. září a začí­ná­me hned po obsa­ze­ní kurzu

pon­dě­lí

Pří­pra­va na talen­to­vé zkouš­ky na SŠ a VŠ

15:30 – 17:45

 Áta

Pří­pra­va na talen­to­vé zkouš­ky na SŠ a VŠ exclusive

15:30 – 17:45

 Deni­sa

Kurz akva­re­lu exclusive

18:00 – 20:30

 Áta

Kurz mal­by

18:00 – 20:30

 Deni­sa

úte­rý

Pří­pra­va na talen­to­vé zkouš­ky na SŠ a VŠ

15:30 – 17:45

 Josef

Kurz kres­by a mal­by exclusive

16:00 – 18:00

 Áta

Kurz akva­re­lu

18:00 – 20:30

 Áta

Kurz kres­by

18:00 – 20:30

 Josef

stře­da

Výtvar­ná expe­di­ce pro rodi­če s dět­mi od 1,5 roku

9:30 – 10:30

 Táňa

Výtvar­ná expe­di­ce pro děti od 3 let

13:45 – 14:45

 Táňa

Pří­pra­va na talen­to­vé zkouš­ky na SŠ a VŠ exclusive

15:30 – 17:45

 Lukáš

Kurz kres­by a malby

18:00 – 20:30

 Lukáš

Kurz akva­re­lu online

18:00 – 20:30

 Áta

čtvr­tek

Výtvar­ná labo­ra­toř pro děti 6 – 10

14:15 – 15:45

 Len­ka

Výtvar­ná labo­ra­toř pro děti 10 – 14

16:00 – 17:30

 Len­ka

Pří­pra­va na talen­to­vé zkouš­ky na SŠ a VŠ

15:30 – 17:45

 Lukáš

Figu­rál­ní kres­ba a portrét

18:00 – 20:30

 Lukáš

pátek

Pří­pra­va na talen­to­vé zkouš­ky na SŠ a VŠ

15:00 – 17:30

 Josef

Zají­ma­vé tech­ni­ky a ochutnávky

17:00 – 19:30

 lektoři

Expe­ri­men­tál­ní tech­ni­ky jed­nou měsíčně

17:30 – 20:00

 Len­ka

 a Josef

 

VÍKENDOVÉ KURZY 21/22

dal­ší víken­do­vé worksho­py bude­me zve­řej­ňo­vat během září

říjen

 • 2. 10. – Mono­typ s Luká­šem
 • 9. 10. – Kurz ole­j­o­mal­by s Deni­sou
 • 16. 10. – Air­brush s Lukášem
 • 22. 10. – Mra­mo­ro­va­né papí­ry s Átou
 • 23. 10. – Vyrob si svůj zápis­ník s Átou
 • 28. 10. – Kurz kres­by aktu s Luká­šem

lis­to­pad

 • 6. 11. – Komiks s Luká­šem
 • 17. 11. – Mal­ba špachtlí s Lukášem
 • 17. 11. – Vyrob si svůj zápis­ník s Átou
 • 20. – 21. 11. – Pří­pra­va na talen­to­vé zkouš­ky na SŠ a VŠ s Josefem
 • 26. – 28. 11. – Kurz dějin umě­ní k při­jí­ma­cím zkouškám s Átou
 • 27. – 28. 11. – Inten­ziv­ní kurz por­trétu k při­jí­ma­cím zkouškám s Lukášem

pro­si­nec

 • 4. – 5. 12. – Pří­pra­va na talen­to­vé zkouš­ky na SŠ a VŠ s Josefem
 • 10. – 12. 12. – Kurz dějin umě­ní k při­jí­ma­cím zkouškám s Átou
 • 11. – 12. 12. – Víken­do­vý kurz por­trétu s Josefem
 • 18. – 19. 12.  – Pří­pra­va na talen­to­vé zkouš­ky na SŠ a VŠ s Luká­šem

leden 2022

 • 8. 1. – Vyrob si svůj zápis­ník s Átou
 • 15. 1.  – Kurz por­trétu s Lukášem
 • 21. – 23. 1. – Kurz dějin umě­ní k při­jí­ma­cím zkouškám s Josefem

Kon­tak­tuj nás

Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

 

 

 

 

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

 • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
 • prů­jezd ved­le kadeřnictví
 • vejdi do prů­jez­du
 • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
 • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
 • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
 • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

 • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
 • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This