Slide

LETNÍ KURZY

Léto, pohoda, slunce a umění – v ateliéru nebo v přírodě 

Letní příprava na talentové zkoušky SŠ a VŠ

12. – 16. 7.
26. – 30. 7.
2. – 6. 8.
9. – 13. 8.
16. – 20. 8.
23. – 27. 8.

čas  10.00 – 16.00

cena  4 650 Kč / 5 den­ní kurz 

 

Příměstský výtvarný tábor pro děti

Děti 8 až 12 let

 16. – 20. 8.
čas  8.00 – 16.00

Cena  3 600,-

Cena zahr­nu­je odbor­nou výu­ku, oběd, výtvar­ný mate­ri­ál.
Od pojiš­ťov­ny lze zís­kat pří­spě­vek 500 Kč.
Kurz není pod­po­ro­ván dota­cí. Cena zahr­nu­je pou­ze pro­voz­ní náklady.

 

 

 

Letní výtvarné kurzy pro dospělé

12.  – 15. 7.
2. – 5. 8.

9. – 12. 8.
16. – 19. 8.

čas  17.30 – 20.00

cena  410 Kč / 2,5h kurz (jeden večer)
vyber si celé týd­ny nebo jed­not­li­vé dny

 

On-line příprava na talentové zkoušky na SŠ

Zavá­dě­cí cena 2 800,-

17. – 20.8. uza­vře­no;
ote­vře­né pou­ze indi­vi­du­ál­ní lekce

čas  10.00 – 12.00 a 13.00 – 15.00
8 lek­cí s lek­to­rem naživo

 

1/ Letní příprava na talentové zkoušky na sš a vš

Co tě čeká

Léto je tvůj ide­ál­ní čas! Neře­šíš ško­lu a můžeš se inten­ziv­ně pono­řit do své tvor­by. Týden malo­vá­ní tě výraz­ně posu­ne a dodá ti nové impul­sy. Ať už jsi začá­teč­ník, nebo tvo­říš déle, tohle tě bude bavit.

Pří­pra­vou na talen­to­vé zkouš­ky se zabý­vá­me řadu let. Máme mra­ky zku­še­nos­tí, od chvil, kdy jsme se sami při­pra­vo­va­li, přes stu­di­um na výtvar­ných ško­lách, až k samot­né výu­ce. Pro­to mají naši kur­zis­ti skvě­lé výsled­ky u talentovek.

Během týd­ne tě čeká jak rea­lis­tic­ká, tak vol­ná tvor­ba a úko­ly vhod­né k tvé­mu obo­ru. Budeš tvo­řit v ate­li­é­ru i v par­ku, necháš se inspi­ro­vat sta­rým i moder­ním umě­ním. Obra­zy pak můžeš pou­žít jako domá­cí prá­ce k přijímačkám.

Pokud ješ­tě nevíš, jaký obor zvo­lit, pora­dí­me ti s výbě­rem vhod­né ško­ly a obo­ru, pří­pad­ně tě nasmě­ru­je­me s pří­pra­vou domá­cích pra­cí. Pro­cház­ka po gale­ri­ích a památ­kách ti pomů­že u tes­tu z dějin umění.

Mrk­ni na víc o našich pří­prav­ných kur­zech během škol­ní­ho roku na  střed­ní umě­lec­ké ško­ly a  vyso­ké umě­lec­ké ško­ly.

12. – 16. 7.  lek­tor Lukáš Orli­ta

26. – 30. 7.  lek­tor Josef Bube­ník

2. – 6. 8.  lek­tor Lukáš Orli­ta

9. – 13. 8.  lek­tor­ka Áta Čer­ná

16. – 20. 8. lek­tor­ka Áta Čer­ná

23. – 20. 8. lek­tor Josef Bube­ník

Cena

4 650 Kč / 5 dnů

!

Intenzivně s námi tvoř a buď jako jeden z našich mnoha úspěšných kurzistů

j

Povede tě zkušený malíř-lektor / malířka-lektorka

Ponoř se do týdenní intenzivní tvorby a nech se pořádně motivovat

Pracujeme v malých skupinkách, proto máme na každého dostatek času

W

Postupně projdeme vše – od realismu přes fantazii, až k volné tvorbě a abstrakci

2/ Letní výtvarné kurzy pro dospělé

Co tě čeká

V let­ní pod­ve­če­ry se po prá­ci ješ­tě niko­mu nechce domů. Přijď si k nám zamalovat.

Tvo­ří­me v ate­li­é­ru či v blíz­kém par­ku, občas navští­ví­me gale­rii. Při­pra­ve­ny máme růz­né kre­seb­né tech­ni­ky a téma­ta, malíř­ské tech­ni­ky, reál­né i abs­trakt­ní úko­ly. Na všem se domlu­ví­me a pujde­me spo­leč­ně tvo­jí indi­vi­du­ál­ní cestou.

Spo­leč­ně s lek­to­rem si zvo­líš tech­ni­ku a téma, kte­ré tě láká, a vybe­reš si pou­ze ty dny, kte­ré se ti hodí.

Termín

vyber si celý týden nebo jed­not­li­vé dny

12. – 16. 7. lek­tor  Lukáš Orli­ta

2. – 6. 8.  lek­tor  Lukáš Orli­ta

9. – 13. 8.  lektor­ka Áta Čer­ná

16. – 20. 8.   lek­tor­ka Áta Čer­ná

Cena

410 Kč / jeden večer v dél­ce 2,5 h

Příjemná vůně letních podvečerů v ateliéru či v parku

L

Tvým lektorem je umělec a vede tě tvou vlastní cestou

Vyber si techniku i téma podle sebe, a pokud nemáš nápad, lektor ti poradí

V kruhu malé skupinky snadno navážeš přátelské vztahy

W

Realismus nebo abstrakce? Cokoliv tě napadne

3/ Výtvarný příměstský tábor

Konec nudy v létě pro děti 8–12 let

Hle­dá­te pro své rato­les­ti výji­meč­ný záži­tek v tvůr­čím pro­stře­dí?
Chtě­jí tvo­řit mezi obra­zy v malé sku­pin­ce dětí?

Let­ní výtvar­ný tábor – to je poho­da, vůně barev, kre­a­tiv­ní roz­voj. A také výtvar­né expe­ri­men­ty a inspi­ra­ce uměním.

Kro­mě ori­gi­nál­ních děl si děti si odne­sou neza­po­me­nu­tel­né zážit­ky a nová přá­tel­ství.
Na kon­ci tábo­ra nás čeká ver­ni­sáž. Zve­me všech­ny děti a rodi­če na přá­tel­ské setká­ní, kde se spo­leč­ně podí­vá­me na naše výtvar­ná díla.

Vaše děti už vyhlí­ží Táňa Vese­láLen­ka Bure­šo­vá – tvůr­čí tým zku­še­ných lek­to­rek, kte­ré budou vašim dětem prů­vod­ky­ně­mi po svě­tě nových umě­lec­kých možností.

 

Rozvoj kreativity neobvyklým způsobem

P

Profesionální vedení zkušenými lektorkami

!

Landart, akční a zážitková tvorba

Tvoření ve stopách impresionistů

Menší skupinka dětí

 

 

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This