Slide

LETNÍ KURZY

Léto, pohoda, slunce a umění – v ateliéru nebo v přírodě

1/ Letní příprava na talentové zkoušky SŠ a VŠ

13. – 17.7.
20. – 24.7.
27. – 31.7.
3. – 7.8.
10. – 14.8.
24. – 28.8.

čas  10.00 – 16.00
cena  4 500 / 5denní kurz 

Přečti si víc

2/ Letní výtvarné kurzy pro dospělé

13. – 16.7.
20. – 23.7.
17. – 20.8.

čas  17.30 – 20.00

cena  410 / 2,5h kurz (jeden večer) 
vyber si celé týd­ny i jed­not­li­vé dny

Klik pro více let­ních info

3/ Příměstský výtvarný tábor pro děti

 Děti 8 až 12 let

17. – 21.8.

čas  8.00 – 16.00

 Cena  3 600,-

zahr­nu­je odbor­nou výu­ku, oběd, výtvar­ný mate­ri­ál.

Od pojiš­ťov­ny lze zís­kat 500,- dota­ci v rám­ci zota­vo­va­cích akcí pro děti.
Cena zahr­nu­je reál­né nákla­dy, je sní­že­ná s ohle­dem k dětem i rodi­čům. Kurz není pod­po­ro­ván dota­cí.

Více o pří­měš­ťá­ku

4/ On-line příprava na talentové zkoušky na SŠ

Zavá­dě­cí cena 2 800,-

17. – 20.8.

čas  10 – 12.00, 13 – 15.00
8 lek­cí s lek­to­rem naži­vo

Chci vědět více o on-line kur­zu

1/ Letní příprava na talentové zkoušky na sš a vš

!

intenzivně s námi tvoř a buď jako jeden z mnoha našich úspěšných kurzistů

j

povede tě zkušený malíř/ka a lektor/ka

ponoř se do týdenní intenzivní tvorby a nech se pořádně motivovat

pracujeme v malých skupinkách a máme na každého dostatek času

W

postupně projdeme vše – od realismu přes fantazii

 

 

Co tě čeká

Léto je tvůj ide­ál­ní čas! Neře­šíš ško­lu a můžeš se inten­ziv­ně pono­řit do své tvor­by. Týden malo­vá­ní tě výraz­ně posu­ne a dodá ti nové impul­sy. Kaž­dý den plní­me výtvar­ným pro­gra­mem vhod­ným pro tebe, ať už jsi začá­teč­ník, nebo tvo­říš déle.

Pří­pra­vou na talen­to­vé zkouš­ky se zabý­vá­me řadu let. Máme mra­ky zku­še­nos­tí, od chvil, kdy jsme se sami při­pra­vo­va­li, přes stu­di­um na výtvar­ných ško­lách, až k samot­né výu­ce. Zřej­mě pro­to máme skvě­lé výsled­ky v počtu při­ja­tých žáků na ško­lu.

 

Během týd­ne tě čeká jak rea­lis­tic­ká, tak vol­ná tvor­ba a úko­ly vhod­né k tvé­mu obo­ru. Zakres­líš si v ate­li­é­ru i v par­ku, necháš se inspi­ro­vat sta­rým i moder­ním umě­ním. Výtvo­ry můžeš pou­žít jako domá­cí prá­ce k při­jí­mač­kám. Pora­dí­me ti s výbě­rem vhod­né ško­ly a obo­ru, pří­pad­ně tě nasmě­ru­je­me s pří­pra­vou domá­cích pra­cí. Pro­cház­ka po gale­ri­ích a památ­kách ti pomů­že u tes­tu z dějin umě­ní.

Mrk­ni na víc o našich pří­prav­ných kur­zech během škol­ní­ho roku na střed­ní umě­lec­ké ško­lyvyso­ké umě­lec­ké ško­ly.

13. – 17.7.  /  20. – 24.7.  /  10. – 14.8.  lektor Lukáš Orlita

27.7. – 31.7.  /  3. – 7.8.   lek­tor Josef Bube­ník

24. – 28.8.    lek­tor­ka Áta Čer­ná

2/

Let­ní výtvar­né kur­zy pro dospě­lé

příjemná vůně letních podvečerů v ateliéru či v parku

L

tvým lektorem je umělec a vede tě tvou vlastní cestou

vyber si techniku i téma podle sebe, a pokud nemáš nápad, lektor ti poradí

v kruhu malé skupinky snadno navážeš přátelské vztahy

W

realismus nebo abstrakce? cokoliv tě napadne

Co tě čeká

Let­ní pod­ve­če­ry po prá­ci se ti jis­tě nebu­de chtít hned domů. Přijď si k nám zama­lo­vat. Tvo­ří­me v ate­li­é­ru či v blíz­kém par­ku, občas navští­ví­me gale­rii. Vždy pod­le poča­sí a domlu­vy. Při­pra­ve­ny máme růz­né kre­seb­né tech­ni­ky a téma­ta, malíř­ské tech­ni­ky, reál­né i abs­trakt­ní úko­ly.
Kur­zy pro­bí­ha­jí indi­vi­du­ál­ně, jak v téma­tu tak v čase. Spo­leč­ně s lek­to­rem si zvo­líš tech­ni­ku a téma, kte­ré tě láká, vybe­reš si pou­ze ty dny, kte­ré se ti hodí.

13 – 16.7.  /  20. – 23.7.   lek­tor Lukáš Orli­ta
17. – 20.8.  lek­tor­ka Áta Čer­ná
vyber si celé týd­ny i jed­not­li­vé dny

 

3/

Výtvar­ný pří­měst­ský tábor

8–12 let

Jsi v prá­ci o prázd­ni­nách a chceš pro své dítě mís­to nudy kre­a­tiv­ní roz­voj? Čeká je hra­vé malo­vá­ní s pro­fe­si­o­nál­ním vede­ním malíř­ky, expe­ri­men­ty s neob­vyk­lým mate­ri­á­lem, pro­cház­ky, inspi­ra­ce moder­ním umě­ním a his­to­rií, gale­rie…

Vše v tvůr­čím pro­stře­dí mezi obra­zy a vůní barev linou­cí se z malíř­ských ate­li­é­rů,
v malé sku­pin­ce dětí.

Už se těší­me, spo­lu s výtvar­ni­cí a mamin­kou tří dětí Táňou Vese­lou,
kte­rá bude s dět­mi malo­vat, a neko­neč­ně usmě­va­vou Niko­lou Váv­ro­vou, kte­rá vytvo­ří atmo­sfé­ru plnou her.

 

rozvoj kreativity neobvyklým způsobem

P

hravé tvoření s neobvyklými materiály

!

profesionální vedení

tvorba v ateliéru a v přírodě, návštěva galerií

menší skupinka dětí

 

 

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

Ate­li­é­ry Kotlář­ská
Start-Art, z.s.
Kotlář­ská 5
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Huso­va

 • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
 • prů­jezd ved­le kadeř­nic­tví
 • vejdi do prů­jez­du
 • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvo­ře)
 • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
 • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
 • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

CESTA
ate­li­é­ry Kotlář­ská

 • vchod do domu ved­le Kebab
 • zazvoň na zvo­nek Start–Art
 • vyjdi po scho­dech k výta­hu
 • zmáčk­ni do 2.patra
 • sejdi pár schůd­ků dolů
 • zazvoň na zvo­nek dve­ří vpra­vo
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 3, 12; tro­lej. 25, 26 zastáv­ka Koneč­né­ho nám.
 • par­ko­viš­tě Uni­ver­zi­ty obra­ny u polikli­ni­ky Zahrad­ní­ko­va

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This