1/ Letní příprava na talentové zkoušky SŠ a VŠ

13. – 17.7.
20. – 24.7.
27. – 31.7.

3. – 7.8.
10. – 14.8.
24. – 28.8.

čas  9.30 – 16.30
cena  4 500 / 5denní kurz 

Přečti si víc

2/ Letní výtvarné kurzy pro dospělé

13. – 16.7.
20. – 23.7.
17. – 20.8.

čas  17.30 – 20.00
cena  410 / 2,5h kurz (jeden večer) 
vyber si celé týd­ny i jed­not­li­vé dny

Klik pro více let­ních info

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Chceš s námi v létě tvo­řit? Nevá­hej a klik­ni na:

1/

Letní příprava na talentové zkoušky na SŠ a VŠ

!

intenzivně s námi tvoř a buď jako jeden z mnoha našich úspěšných kurzistů

j

povede tě zkušený malíř/ka a lektor/ka

ponoř se do týdenní intenzivní tvorby a nech se pořádně motivovat

pracujeme v malých skupinkách a máme na každého dostatek času

W

postupně projdeme vše – od realismu přes fantazii

 

 

Co tě čeká

Léto je tvůj ide­ál­ní čas! Neře­šíš ško­lu a můžeš se inten­ziv­ně pono­řit do své tvor­by. Týden malo­vá­ní tě výraz­ně posu­ne a dodá ti nové impul­sy. Kaž­dý den plní­me výtvar­ným pro­gra­mem vhod­ným pro tebe, ať už jsi začá­teč­ník, nebo tvo­říš déle.

Pří­pra­vou na talen­to­vé zkouš­ky se zabý­vá­me řadu let. Máme mra­ky zku­še­nos­tí, od chvil, kdy jsme se sami při­pra­vo­va­li, přes stu­di­um na výtvar­ných ško­lách, až k samot­né výu­ce. Zřej­mě pro­to máme skvě­lé výsled­ky v počtu při­ja­tých žáků na ško­lu.

 

Během týd­ne tě čeká jak rea­lis­tic­ká, tak vol­ná tvor­ba a úko­ly vhod­né k tvé­mu obo­ru. Zakres­líš si v ate­li­é­ru i v par­ku, necháš se inspi­ro­vat sta­rým i moder­ním umě­ním. Výtvo­ry můžeš pou­žít jako domá­cí prá­ce k při­jí­mač­kám. Pora­dí­me ti s výbě­rem vhod­né ško­ly a obo­ru, pří­pad­ně tě nasmě­ru­je­me s pří­pra­vou domá­cích pra­cí. Pro­cház­ka po gale­ri­ích a památ­kách ti pomů­že u tes­tu z dějin umě­ní.

Mrk­ni na víc o našich pří­prav­ných kur­zech během škol­ní­ho roku na střed­ní umě­lec­ké ško­lyvyso­ké umě­lec­ké ško­ly.

13. – 17.7.  /  20. – 24.7.  /  10. – 14.8.  lektor Lukáš Orlita

27.7. – 31.7.  /  3. – 7.8.   lek­tor Josef Bube­ník

24. – 28.8.    lek­tor­ka Áta Čer­ná

2/

Let­ní výtvar­né kur­zy pro dospě­lé

příjemná vůně letních podvečerů v ateliéru či v parku

L

tvým lektorem je umělec a vede tě tvou vlastní cestou

vyber si techniku i téma podle sebe, a pokud nemáš nápad, lektor ti poradí

v kruhu malé skupinky snadno navážeš přátelské vztahy

W

realismus nebo abstrakce? cokoliv tě napadne

Co tě čeká

Let­ní pod­ve­če­ry po prá­ci se ti jis­tě nebu­de chtít hned domů. Přijď si k nám zama­lo­vat. Tvo­ří­me v ate­li­é­ru či v blíz­kém par­ku, občas navští­ví­me gale­rii. Vždy pod­le poča­sí a domlu­vy. Při­pra­ve­ny máme růz­né kre­seb­né tech­ni­ky a téma­ta, malíř­ské tech­ni­ky, reál­né i abs­trakt­ní úko­ly.
Kur­zy pro­bí­ha­jí indi­vi­du­ál­ně, jak v téma­tu tak v čase. Spo­leč­ně s lek­to­rem si zvo­líš tech­ni­ku a téma, kte­ré tě láká, vybe­reš si pou­ze ty dny, kte­ré se ti hodí.

13 – 16.7.  /  20. – 23.7.   lek­tor Lukáš Orli­ta
17. – 20.8.  lek­tor­ka Áta Čer­ná
vyber si celé týd­ny i jed­not­li­vé dny

 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Chceš s námi v létě malo­vat? Nevá­hej a klik­ni na:

 

 

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

Ate­li­é­ry Kotlář­ská
Start-Art, z.s.
Kotlář­ská 5
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Huso­va

 • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
 • prů­jezd ved­le kadeř­nic­tví
 • vejdi do prů­jez­du
 • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvo­ře)
 • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
 • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
 • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

CESTA
ate­li­é­ry Kotlář­ská

 • vchod do domu ved­le Kebab
 • zazvoň na zvo­nek Start–Art
 • vyjdi po scho­dech k výta­hu
 • zmáčk­ni do 2.patra
 • sejdi pár schůd­ků dolů
 • zazvoň na zvo­nek dve­ří vpra­vo
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 3, 12; tro­lej. 25, 26 zastáv­ka Koneč­né­ho nám.
 • par­ko­viš­tě Uni­ver­zi­ty obra­ny u polikli­ni­ky Zahrad­ní­ko­va

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This