Malba, která ti sedne

Máš svůj styl a nebojíš se jej ukázat.

Přizpůsobíme malbu tvým potřebám, společně najdeme vhodný nápad přímo na míru.

štětcem, sprejem, válečkem

na fasádě nepřehlédnutelného domu

neotřelý design kanceláře

 

ve fantazijní říši pokoje tvého dítěte

 

image netradičního klubu

cool stěna tvého hnízda

nečekaný dárek v pokoji teenegera

a řada dalších kreativních nápadů

 

ZEPTEJ SE VÍC

ozvi se mai­lem

info@start-art.cz

Na počátku bylo vtahující nadšení

Vel­ký třesk způ­so­bi­lo setká­ní tří uměl­ců, kte­ří spo­lu mají hod­ně spo­leč­né­ho dodnes.
Dne 17.listopadu 2012 se spus­ti­la akč­ní vlna vel­kých maleb. Napá­je­la nás spo­leč­ná ener­gie tvorby.Zvali si nás na fes­ti­va­ly, do gale­rií, do sta­rých omše­lých tová­ren, k výmal­bě mos­tů u želez­ni­ce … Říká­me si In Dust Troll, nebo­li Skře­ti z pra­chu měst­ské­ho.

Spo­leč­ně tvo­ří­me dodnes v růz­ných kre­a­tiv­ních odvět­vích a rádi bychom ti nabíd­li svůj malíř­ský um, řeme­sl­né zku­še­nos­ti, odva­hu k vel­kým for­mám a neotře­lým nápa­dům.

 Troll Deni­sa Bel­zo­vá

Deni­sa se s nad­še­ním vrhá do kaž­dé nové výzvy. Pova­žu­je se za kla­sic­kou malíř­ku, milu­je vel­ko­for­má­to­vou mal­bu ole­jem na plát­no. A od dvou­me­t­ro­vé­ho plát­na už není dale­ko k vel­kým zdem.Tvorba v růz­ných pro­je­vech je její život­ní nut­nos­tí. Pro­šla malíř­ský­mi ate­li­é­ry na Fakul­tě výtvar­ných umě­ní v Brně.
web auto­ra

Troll Radek Michá­lek
Do mal­by se zami­lo­val ve svém teen, kdy u nás bylo sprejo­vá­ní tepr­ve v plen­kách.
Brzy se z něj stal jeden ze zná­mých spre­je­rů. Sprejo­vá­ní jej doved­lo ke stu­diu umě­lec­ké ško­ly ve Zlí­ně (název ško­ly) a k nástěn­ným malíř­ským zakáz­kám. Mal­bou se zao­bí­rá i po tech­no­lo­gic­ké strán­ce, dob­ře rozu­mí mate­ri­á­lu se kte­rým pra­cu­je.

Troll Lukáš Orli­ta
Lukáš je umě­lec dob­ře zna­lý tech­no­lo­gií. Doká­že být vel­mi přes­ný, s kaž­dým úko­lem se pope­re na vyso­ké úrov­ni. Má pro­fes­ně širo­ký záběr, svou mal­bu umí vypi­lo­vat k doko­na­los­ti, nejen díky kva­lit­ním impul­sům ze stu­dia na Fakul­tě Výtvar­ných umě­ní v Brně.
web Luká­še

chtěl bych malbu

Láká tě to? Napiš nám svou představu.


info@start-art.cz

workshop spreje

uspořádej vtahující workshop

fes­ti­val

dět­ský den

ško­lu

osla­vu naro­ze­nin

sku­pi­na dětí i dospě­lá­ků

Zají­má mne mal­ba na zeď nebo sprejo­vý workshop
a chci vědět víc

napiš nám svou před­sta­vu

info@start-art.cz

Deni­sa Bel­zo­vá

 

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce ke kur­zům
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Adre­sa
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno
IČ 046 06 019

 

Start-art

 

CESTA

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd mezi kadeř­nic­tvím a second han­dem
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo dve­ře do domu (ne na dvo­ře)
  • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
  • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

DOPRAVA

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This