Slide

NEOBYČEJNÁ MALBA NA STĚNU 

Oživ stěnu nápaditým obrazem 

Malba, která ti sedne

Máš svůj styl a nebojíš se jej ukázat.

Přizpůsobíme malbu tvým potřebám, společně najdeme vhodný nápad přímo na míru.

štětcem, sprejem, válečkem

na fasádě nepřehlédnutelného domu

neotřelý design kanceláře

ve fantazijní říši pokoje tvého dítěte

image netradičního klubu

cool stěna tvého hnízda

nečekaný dárek v pokoji teenegera

a řada dalších kreativních nápadů

 

ZEPTEJ SE VÍC

ozvi se mailem

info@start-art.cz

Na počátku bylo vtahující nadšení

Vel­ký třesk způ­so­bi­lo setká­ní tří uměl­ců, kte­ří spo­lu mají hod­ně spo­leč­né­ho dodnes.
Dne 17. lis­to­pa­du 2012 se spus­ti­la akč­ní vlna vel­kých maleb. Napá­je­la nás spo­leč­ná ener­gie tvor­by. Zva­li si nás na fes­ti­va­ly, do gale­rií, do sta­rých omše­lých tová­ren, k výmal­bě mos­tů u želez­ni­ce… Říká­me si In Dust Troll, nebo­li Skře­ti z pra­chu městského.

Spo­leč­ně tvo­ří­me dodnes v růz­ných kre­a­tiv­ních odvět­vích a rádi bychom ti nabíd­li svůj malíř­ský um, řeme­sl­né zku­še­nos­ti, odva­hu k vel­kým for­mám a neotře­lým nápadům.

 Troll Deni­sa Belzová

Deni­sa se s nad­še­ním vrhá do kaž­dé nové výzvy. Pova­žu­je se za kla­sic­kou malíř­ku, milu­je vel­ko­for­má­to­vou mal­bu ole­jem na plát­no. A od dvou­me­t­ro­vé­ho plát­na už není dale­ko k vel­kým zdem. Tvor­ba v růz­ných pro­je­vech je její život­ní nut­nos­tí. Pro­šla malíř­ský­mi ate­li­é­ry na Fakul­tě výtvar­ných umě­ní v Brně.
web auto­ra

Troll Radek Michá­lek

Do mal­by se zami­lo­val ve svém teen, kdy u nás bylo sprejo­vá­ní tepr­ve v plen­kách.
Brzy se z něj stal jeden ze zná­mých spre­je­rů. Sprejo­vá­ní jej doved­lo ke stu­diu umě­lec­ké ško­ly ve Zlí­ně (název ško­ly) a k nástěn­ným malíř­ským zakáz­kám. Mal­bou se zao­bí­rá i po tech­no­lo­gic­ké strán­ce, dob­ře rozu­mí mate­ri­á­lu se kte­rým pracuje.

Troll Lukáš Orli­ta

Lukáš je umě­lec dob­ře zna­lý tech­no­lo­gií. Doká­že být vel­mi přes­ný, s kaž­dým úko­lem se pope­re na vyso­ké úrov­ni. Má pro­fes­ně širo­ký záběr, svou mal­bu umí vypi­lo­vat k doko­na­los­ti, nejen díky kva­lit­ním impul­sům ze stu­dia na Fakul­tě Výtvar­ných umě­ní v Brně.
web Luká­še

chtěl bych malbu

Láká tě to? Napiš nám svou představu.


info@start-art.cz

workshop spreje

uspořádej vtahující workshop

fes­ti­val

dět­ský den

ško­lu

osla­vu narozenin

sku­pi­na dětí i dospěláků

Zají­má mne mal­ba na zeď nebo sprejo­vý workshop
a chci vědět víc

napiš nám svou představu

info@start-art.cz

Deni­sa Belzová

 

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This