LÁKAJÍBARVY, ALE BOJÍŠ SE MALBY?

Vůně barev se vzná­ší ate­li­é­rem, na plát­ně se obje­vu­jí prv­ní tahy štět­cem.
Jsi pohl­cen obra­zem, pohy­bem ruky i půvab­nou barev­nos­tí.
Jde to samo, intu­i­tiv­ně, chce to jen tvůj čas kte­rý bar­vám daru­ješ.

RÁD/A EXPERIMENTUJEŠ?

Pak je náš kurz šitý přes­ně pro tebe. 
Vyzku­šíš růz­né malíř­ské způ­so­by, krok po kro­ku si osvo­jíš zachá­ze­ní s bar­vou.

Od pastelu k olejomalbě

13 lek­cí, kaž­dá má svou kou­zel­nou tech­ni­ku. Ochut­náš od kaž­dé­ho a najdeš ten svůj vlast­ní způ­sob mal­by.
Co všech­no tě čeká?
Čti dál.

KRÁSNÉ TECHNIKY KTERÉ OCHUTNÁŠ

Pastel – krabička výrazných barev bez dlouhého chystání

Lavír, akvarel, barva míchaná živlem vody

Neznáš kvaš? Trošku akvarel a trošku tempera

Akrylem dokážeš kouzlit na řadu způsobů

Malba špachtlí tě dostane

Struturální malba? Chceš se jí dotýkat

Airbrush – něco jako minisprej

Voňavá technika olejomalby

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Chceš si s námi zama­lo­vat? Nevá­hej a klik­ni na:

ceny—termíny

Ter­mín

ter­mín: 4.4. – 27.6.
čtvr­tek 18–20.30

cel­kem 13 lek­cí

Cena

Cena zahr­nu­je veš­ke­rý výtvar­ný mate­ri­ál
pro všech­ny roz­ma­ni­té tech­ni­ky
 (mimo vlast­ní štět­ce).

6 937 / 13 lek­cí

Po celý školní rok tvoříme se všemi, od dětí po dospělé.

Provázíme žáky u přípravy na talentové zkoušky SŠ a VŠ.

MALBY ŽÁKŮ V RŮZNÝCH TECHNIKÁCH

UKÁZKY TECHNIKTVORBY LEKTORA LUKÁŠE

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Máš chuť to zku­sit?
Tak teď klik­ni na:

Nebo se ozvi asi­s­tent­ce Kat­ce:
start@start-art.cz
730 414 803

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce ke kur­zům
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Adre­sa
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno
IČ 046 06 019

 

Start-art

 

CESTA

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd mezi kadeř­nic­tvím a second han­dem
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo dve­ře do domu (ne na dvo­ře)
  • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
  • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

DOPRAVA

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This