Obchod­ní podmínky

 

 Start-Art

 

Obchod­ní pod­mín­ky Start-Art, z.s.
I. Vše­o­bec­ná usta­no­ve­ní
Obchod­ní pod­mín­ky vyme­zu­jí a upřes­ňu­jí prá­va a povin­nos­ti posky­to­va­te­le vzdě­lá­vá­ní (slu­žeb) (dále jen posky­to­va­tel) a účast­ní­ka vzdě­lá­vá­ní (dále jen kli­ent). Veš­ke­ré smluv­ní vzta­hy jsou uza­vře­ny v sou­la­du s práv­ním řádem Čes­ké repub­li­ky. Vzta­hy, kte­ré nejsou těmi­to obchod­ní­mi pod­mín­ka­mi upra­ve­né, se řídí občan­ským záko­ní­kem (č. 89/2012 Sb.), záko­nem o ochra­ně spo­tře­bi­te­le (č. 634/1992 Sb.), Naří­ze­ním Evrop­ské­ho par­la­men­tu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dub­na 2016 (GDPR) a záko­nem o ochra­ně osob­ních úda­jů (101/2000 Sb.).
II. Iden­ti­fi­kač­ní úda­je posky­to­va­te­le
Start-Art, z.s.
Hochma­no­va 7, 628 00 Brno
IČO: 04606019
Spi­so­vá znač­ka: L 21022 vede­ná u Kraj­ské­ho sou­du v Brně

III. Posky­to­va­né služ­by
Posky­to­va­tel posky­tu­je v rám­ci své čin­nos­ti služ­by — výtvar­né worksho­py a kurzy.

IV. Vznik smluv­ní­ho vzta­hu
Smluv­ní vztah vzni­ká při­hlá­še­ním na akti­vi­tu, kte­ré lze usku­teč­nit dvě­ma způ­so­by:
Při­hlá­še­ním pro­střed­nic­tvím při­hla­šo­va­cí­ho sys­té­mu na webu (www.start-art.cz). Na zákla­dě této při­hláš­ky kli­ent obdr­ží e‑mailem všech­ny potřeb­né infor­ma­ce o akti­vi­tě, způ­so­bech a ter­mí­nech pla­teb a dal­ší potřeb­né doku­men­ty.
Při­hlá­še­ním (doru­če­ním při­hláš­ky) jiným způ­so­bem (osob­ně, e‑mailem, tele­fo­nic­ky). V tom­to pří­pa­dě zadá kli­en­ta do sys­té­mu zaměst­na­nec posky­to­va­te­le. Násled­ně kli­ent obdr­ží e‑mailem infor­ma­ce stej­ně, jako v pří­pa­dě 1.
Při­hláš­ka je závazná a po usku­teč­ně­ní plat­by se na kli­en­ta vzta­hu­jí stor­no pod­mín­ky uve­de­né dále.

V. Způ­sob úhra­dy
Posky­to­va­tel sdě­lí zájem­ci způ­sob úhra­dy za posky­to­va­nou služ­bu:
Úhra­da hoto­vě. Kli­ent obdr­ží daňo­vý doklad
Úhra­da pře­vo­dem na účet posky­to­va­te­le. Kli­ent obdr­ží daňo­vý doklad..
V pří­pa­dě, že za kli­en­ta pla­tí posky­to­va­nou služ­bu tře­tí stra­na (zaměst­na­va­tel kli­en­ta…) je pro kli­en­ta vysta­ve­na fak­tu­ra na zákla­dě poskyt­nu­tých úda­jů o plát­ci na for­mu­lá­ři, kte­rý pře­dá kli­ent posky­to­va­te­li pro­střed­nic­tvím zaměst­nan­ce posky­to­va­te­le.
Úhra­da musí být pro­ve­de­na před začát­kem posky­to­va­né služ­by a ve sta­no­ve­ném termínu.

VI. Pře­káž­ky na stra­ně kli­en­ta
V pří­pa­dě neza­pla­ce­ní akti­vi­ty ve sta­no­ve­ném ter­mí­nu je kli­en­to­vi doru­če­na e‑mailem výzva k zapla­ce­ní v náhrad­ní lhů­tě. Na účast na akti­vi­tě není nárok a posky­to­va­tel nedr­ží kli­en­to­vi mís­to po uply­nu­tí náhrad­ní lhů­ty pro plat­bu.
Nemů­že-li se kli­ent zúčast­nit akti­vi­ty, na kte­rou je při­hlá­šen, ozná­mí tuto sku­teč­nost posky­to­va­te­li a to dohod­nu­tou for­mou nebo e‑mailem.
Smluv­ní vztah mezi kli­en­tem a posky­to­va­te­lem kon­čí dnem vypo­řá­dá­ní závaz­ků mezi kli­en­tem a poskytovatelem.

VII. Pře­káž­ky na stra­ně posky­to­va­te­le
Posky­to­va­tel sta­no­vu­je mini­mál­ní počet účast­ní­ků kur­zů, a to na obvykle tři účast­ní­ky, není-li výslov­ně uve­de­no jinak. Pokud počet účast­ní­ků nedo­sáh­ne této hra­ni­ce, je posky­to­va­tel opráv­něn akti­vi­tu zru­šit. Smluv­ní vztah mezi kli­en­tem a posky­to­va­te­lem tak kon­čí ke dni zru­še­ní akti­vi­ty.
Posky­to­va­tel může zru­šit akti­vi­tu i z jiných objek­tiv­ních důvo­dů. O této sku­teč­nos­ti nepro­dle­ně infor­mu­je kli­en­ta.
V těch­to pří­pa­dech má kli­ent prá­vo na vrá­ce­ní plat­by za akti­vi­tu ve výši 100% zapla­ce­né ceny.
Posky­to­va­tel může dále zru­šit akti­vi­tu, pokud:
počet kli­en­tů akti­vi­ty během roku kles­ne pod sta­no­ve­nou hra­ni­ci,
vedou­cí akti­vi­ty nemů­že dále akti­vi­tu vést a nelze zajis­tit plno­hod­not­nou náhra­du.
V těch­to pří­pa­dech bude kli­en­to­vi vrá­ce­na poměr­ná část zapla­ce­né ceny, kte­rá se vypoč­te jako podíl usku­teč­ně­ných hodin a hodin, kte­ré do ukon­če­ní akti­vi­ty zbývají.

VIII. Stor­no pod­mín­ky
A) Kur­zy, worksho­py
Při sta­no­ve­ní stor­no poplat­ků se při­hlí­ží zejmé­na k počtu usku­teč­ně­ných setká­ní akti­vi­ty a k fix­ním nákla­dům této akti­vi­ty.
Posky­to­va­tel může v pod­mín­kách kon­krét­ní akti­vi­ty sta­no­vit stor­no pod­mín­ky odliš­ně. S těmi­to stor­no pod­mín­ka­mi je kli­ent sezná­men při při­hlá­še­ní.
Nejsou-li sta­no­ve­ny stor­no pod­mín­ky odliš­ně, nále­ží kli­en­to­vi poměr­ná část z ceny akti­vi­ty. Tato poměr­ná část se vypoč­te jako poměr mezi hodi­na­mi, kte­ré se již usku­teč­ni­ly, a hodi­na­mi, kte­ré zbý­va­jí do ukon­če­ní akti­vi­ty. Od ceny akti­vi­ty, kte­rá vstu­pu­je do výpo­čtu stor­na, budou ode­čte­ny vyna­lo­že­né fix­ní nákla­dy, kte­ré se nevzta­hu­jí na počet usku­teč­ně­ných hodin.

B) Let­ní kur­zy, pří­měst­ské tábo­ry
Stor­no poplat­ky se sta­no­vu­jí násle­dov­ně:
30 dnů před zahá­je­ním akti­vi­ty ve výši 10% z ceny akti­vi­ty,
7 dnů před zahá­je­ním akti­vi­ty ve výši 50% z ceny akti­vi­ty,
3 dny před zahá­je­ním akti­vi­ty ve výši 100% z ceny akti­vi­ty.
Posky­to­va­tel může v pod­mín­kách kon­krét­ní akti­vi­ty sta­no­vit stor­no pod­mín­ky odliš­ně. S těmi­to stor­no pod­mín­ka­mi je kli­ent sezná­men při přihlášení.

IX. Dodá­ní služ­by a pod­mín­ky účas­ti
Posky­to­va­tel se zava­zu­je dodat smlu­ve­nou služ­bu ve kva­li­tě a v roz­sa­hu, jaké uve­dl v pod­mín­kách poskyt­nu­tí služ­by (infor­ma­ce po při­hlá­še­ní, pro­po­zi­ce, leták…). S těmi­to pod­mín­ka­mi byl kli­ent sezná­men před vzni­kem smluv­ní­ho vzta­hu a podá­ním při­hláš­ky pod­le bodu IV. je vzal na vědo­mí.
Posky­to­va­tel dále sta­no­ví dal­ší pod­mín­ky koná­ní akti­vi­ty (vnitř­ní řád, pro­voz­ní řád apod.), se kte­rý­mi sezná­mí kli­en­ta před zahá­je­ním akti­vi­ty.
V pří­pa­dě nedo­dr­žo­vá­ní těch­to pod­mí­nek ze stra­ny kli­en­ta může posky­to­va­tel ukon­čit smluv­ní vztah i před ukon­če­ním akti­vi­ty. V tom­to pří­pa­dě kli­en­to­vi nená­le­ží žád­ná finanč­ní náhra­da.
Kli­ent je povi­nen sdě­lit posky­to­va­te­li všech­ny infor­ma­ce, kte­ré jsou nezbyt­né pro bez­pro­blé­mo­vé koná­ní akti­vi­ty.
Kli­ent sdě­lí tyto infor­ma­ce posky­to­va­te­li ve for­mě a ter­mí­nu, kte­ré posky­to­va­tel pro danou akti­vi­tu sta­no­ví.
Neu­ve­de­ní někte­rých pod­stat­ných sku­teč­nos­tí nebo nepo­skyt­nu­tí infor­ma­ce v poža­do­va­né for­mě a ter­mí­nu může mít za násle­dek vylou­če­ní kli­en­ta z akti­vi­ty. Tato sku­teč­nost je pova­žo­vá­na za pře­káž­ku na stra­ně kli­en­ta.
Někte­ré pod­mín­ky účas­ti kli­en­ta jsou dané záko­nem. Při nespl­ně­ní tako­vé pod­mín­ky jde vždy o pře­káž­ku na stra­ně kli­en­ta. V tom­to pří­pa­dě kli­en­to­vi nená­le­ží žád­ná finanč­ní náhrada.

X. Vrat­ky
V pří­pa­dě ukon­če­ní smluv­ní­ho vzta­hu vrá­tí posky­to­va­tel kli­en­to­vi plat­bu, kte­rou kli­ent za služ­bu zapla­til, sní­že­nou o stor­no poplat­ky vypočte­né pod­le odst. VIII. těch­to pod­mí­nek.
Vrat­ku pro­ve­de posky­to­va­tel na účet, hoto­vě nebo poš­tou pod­le vol­by kli­en­ta. Tuto vol­bu kli­ent dohod­ne s vedou­cím akti­vi­ty, kte­rý poskyt­ne admi­nis­tra­tiv­ní­mu oddě­le­ní žádost o vrat­ku s uve­de­ním důvo­du pro ukon­če­ní smluv­ní­ho vzta­hu a výpo­čtem stor­no poplat­ků.
V pří­pa­dě, že za kli­en­ta pla­tí posky­to­va­nou služ­bu tře­tí stra­na, je vrat­ka pro­ve­de­na vždy ve pro­spěch této tře­tí stra­ny a to buď for­mou dob­ro­pi­su k vysta­ve­né fak­tu­ře nebo pří­mo vrat­kou na účet plát­ce (v pří­pa­dě, že neby­la fak­tu­ra na služ­bu vysta­ve­na a plát­ce pro­ve­dl plat­bu pří­mo na účet)

XI. Náhra­dy absen­cí
Absen­ce pře­dem omlu­ve­né, a to nej­poz­dě­ji do 12 hodi­ny dne koná­ní kur­zu, je mož­né po doho­dě nahra­dit v jiných kurzech

Náhra­dy je tře­ba vyčer­pat vždy ve škol­ním roce, ve kte­rém vznikly.

 XII. Pojiš­tě­ní
Posky­to­va­tel je pojiš­těn u spo­leč­nos­ti Koo­pe­ra­ti­va, a.s. Roz­sah pojiš­tě­ní a pojist­né pod­mín­ky jsou k nahléd­nu­tí na jed­not­li­vých pracovištích.

XIII. Vyš­ší moc
Pro pří­pad, že by nasta­ly okol­nos­ti tzv. vyš­ší moci, tj. okol­nos­ti, kte­ré jsou„posky­to­va­te­lem“ neo­vliv­ni­tel­né jeho vůlí, ani při vyna­lo­že­ní veš­ke­ré­ho rozum­ně oče­ká­va­tel­né­ho úsi­lí, a kte­ré brá­ní výko­nu před­mět­né­ho vzta­hu či pro­ve­de­ní díla či poskyt­nu­tí slu­žeb , není „posky­to­va­tel“ povi­nen smlou­vu spl­nit. (Za vyš­ší moc se pova­žu­ji vál­ky, občan­ské nepo­ko­je, vyhlá­še­ní výji­meč­né­ho sta­vu, živel­né kata­stro­fy a podob­né situ­a­ce.)
Pro tyto pří­pa­dy je mož­né při­jmout opat­ře­ní, aby dopad na zákaz­ní­ka by co nej­niž­ší, kdy zejmé­na lze vyu­žít distanč­ní výu­ku. Zákaz­ní­ko­vi bude
obvykle nabíd­nu­ta i mož­nost vyu­ži­tí jiných kur­zů či posky­to­va­ných slu­žeb, a to vždy v rám­ci dané­ho škol­ní­ho roku.

XIV. Závě­reč­ná usta­no­ve­ní
Tyto obchod­ní pod­mín­ky jsou plat­né a závaz­né pro všech­ny služ­by posky­to­va­né pod­le těch­to pod­mí­nek. Změ­nu těch­to obchod­ních pod­mí­nek lze usku­teč­nit pou­ze písem­nou for­mou a nevzta­hu­je se na již uza­vře­né smluv­ní vztahy.

V Brně dne 12. 6. 2018

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This