START OF ART GALLERY

 

 

ON-LINE GALLERY

Start of Art galle­ry pod­po­ru­je naděj­né talen­ty, pro­po­ju­je pro­fe­si­o­ná­ly s lai­ky a stí­rá mezi nimi hranice.

Vysta­vu­je tvůr­ce z řad zave­de­ných uměl­ců, začí­na­jí­cích talen­tů i neško­le­ných tvůr­ců, a sle­du­je jejich osob­ní tvůr­čí ces­tič­ky a pří­běhy.

Zdena Hrušková

Autor­ka této výsta­vy je brněn­ská ilu­strá­tor­ka a gra­fič­ka. Vystu­do­va­la obor vědec­ká kres­ba a ilu­stra­ce na Střed­ní ško­le umě­ní a desig­nu v Brně a poté pokra­čo­va­la na fakul­tě desig­nu a umě­ní Ladi­sla­va Sut­na­ra na Zápa­do­čes­ké uni­ver­zi­tě v Plzni.

Pod hladinou

Kurá­tor­ka výsta­vy: Jana Leah Ackermann

Ve svě­tě vody, v krá­lov­ství do kte­ré­ho málo­kdo vidí, se skrý­vá více tajem­ství než v tom sucho­zem­ském.  Pono­řit se do vody zna­me­ná sklid­nit se, medi­to­vat, „nadech­nout se poma­le­ji.“  Pod hla­di­nou máme čas pře­mýš­let, vidět z jiné per­spek­ti­vy, popus­tit uzdu fan­ta­zii, smí­me se uvol­nit, mož­ná tu ani nikdo není s námi. Tady jsme sami se sebou, může­me zde vní­mat inten­ziv­ně­ji, po svém, tak jak chce­te vy.


 Jed­nou jsem se tak zamys­le­la ve vaně, že by neby­lo špat­né pro­mě­nit myš­len­ky o živo­tě pod hla­di­nou v kre­seb­ný pro­jekt. Všich­ni ti živo­či­cho­vé, kra­ji­na, atmo­sfé­ra – to sto­jí za zpra­co­vá­ní. A tak jsem se na oka­mžik v duchu vrá­ti­la do chvil, kte­ré jsem strá­vi­la u moře, vyba­vi­la jsem si tu neza­mě­ni­tel­nou vůni, kte­rá se s ním pojí, bar­vy kame­nů, odles­ky slun­ce ve vodě, mok­rý písek mísí­cí se sko­řáp­ka­mi rozšla­pa­ných mušlí, cha­lu­hy, vol­ně plu­jí­cí po hla­di­ně. A dál, dolů do hloub­ky, pod to mod­ro, oto­čit se za stří­br­nou ryb­kou, za med­úzou, jejíž cha­padla by vás chtě­la obejmout.


Kres­li­la jsem, co na tom, že se cho­bot­ni­ce spo­ji­la s rybou a ryba s med­úzou. Kde je konec jed­no­ho tvo­ra dru­hý může pokra­čo­vat, dělit je není potře­ba.  A tam, kde se pří­ro­da boha­tě vyjá­d­ři­la ve zpra­co­vá­ní bar­vy, tva­ru a vzo­ru kůže, náh­le vzni­ká moje poje­tí. Je to moje moře, moje zví­řa­ta, můj svět – má struk­tu­ra. Pak jsem se vzda­la bar­vy a zůsta­la tuž­ka klouza­jí­cí po papí­ře, jak ji napad­ne, před sebou plo­chu, kte­rá potře­bu­je pozna­me­nat a na ní vzni­ka­jí­cí dal­ší a dal­ší ryby v zaje­tí své­ho svě­ta, kte­rý může být pře­stat čitel­ný. Jed­na, dvě tři nebo deset ploutví? Proč je sle­pá? To je srd­ce? A můžou mít vůbec ryby srd­ce? Sama nevím, mož­ná jo, ale kdo ví…A to jsou řasy? Sasan­ky? Ztrá­cím se a vymýš­lím si odpo­vě­di, čekám, že na ně odpo­ví někdo za mě. 

Tolik čar, snad budou mít, co říci…

Série pod hladinou

veli­kost 50 × 70 cm / tech­ni­ka barev­ných kre­seb: akva­rel a tuž­ka / čer­no­bí­lé kres­by: tuž­ka a čer­ná pastelka

Chceš rozvinout svůj tvůrčí, niterný svět? Mrkni na naše kurzy

JAK SE PŘIHLÁSIT DO KURZU?

Jdeš do toho? Tak teď klik­ni na:

 Nebo se ozvi asi­s­tent­ce Kat­ce na:

start@start-art.cz

730 414 803

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This