Plenér v Porta Coeli

Slide

Zažij, co vše znamená krajinotvorba 

Tvorba, inspirace a duch místa

Pojď do toho !

Víkendové malování v plenéru?

To je ide­ál­ní způ­sob, jak do obra­zů zachy­tit nála­du mís­ta, hru svě­tel a stí­nů a ducha mís­ta.
A že bude z čeho vybí­rat! Tvo­řit bude­me v zahra­dách kláš­te­ra Por­ta Coeli (mapa).
Atmo­sfé­ra mís­ta je okouz­lu­jí­cí a pří­mo vybí­zí k malíř­ské­mu zachy­ce­ní.
Není se čemu divit, jeho his­to­rie sahá až do roku 1233. 

Dosta­ne­me se do míst, kte­rá běž­ně nejsou pří­stup­ná. Kláš­ter uvi­díš zevnitř.

Pojď s námi tvo­řit, užij si čer­s­tvý vzduch a kouz­lo místa.

Při­jeď se nala­dit, odpo­či­nout si, tvo­řit a inspi­ro­vat se od ostat­ních.
O víken­du je dost času na malo­vá­ní, na poklid­né poví­dá­ní, odpo­či­nek a vní­má­ní genia loci pra­staré­ho kláštera.

 Kresli, maluj
a objevuj všemi smysly

Co všech­no zna­me­ná kra­ji­no­tvor­ba? Pojď to objevit.

Při­pra­vi­li jsme pro tebe celou pale­tu tech­nik a postu­pů, aby oži­ly všech­ny tvo­je smys­ly.
Lek­tor­ka Deni­sa ti uká­že kouz­la kres­by a prá­ci s pas­te­lem. Lek­tor­ka Áta tě pro­ve­de svě­tem akva­re­lu a pero­kres­by.
A lek­tor­ský tan­dem Len­kaJosef tě pozvou do svě­ta lan­dar­tu a zážit­ko­vé tvorby.

Venku a spolu

Užij si tvůr­čí víkend v milé spo­leč­nos­ti podob­ně nala­dě­ných lidí.
Jaro láká ven, v kláš­těr­ních zahra­dách je klid, kte­rý pohla­dí na duši.
Během tvo­ře­ní a spo­luby­tí si odpo­či­neš od sta­ros­tí běž­ných dnů.

Jak to bude probíhat?

V kláš­te­ře Por­ta Coeli se potká­me v pátek ve 3 hodi­ny odpo­led­ne.
Čeká na tebe něko­lik umě­lec­kých tech­nik, rela­xač­ní díl­ny a zážit­ko­vá tvor­ba.
Kurz bude kon­čit v nedě­li odpo­led­ne, oko­lo 4 hodiny.

Kde budu spát? Co budu jíst?

Spa­ní je zajiš­tě­no pří­mo v jed­nom z kláš­ter­ních kří­del v 5 lůž­ko­vých poko­jích.
Dal­ší mož­nost je posta­vit si stan v zahra­dě, nebo se na noc můžeš vrá­tit domů (v Brně jsi za půl hodin­ky).
A pokud chceš víc luxu­su, můžeš si objed­nat pokoj tře­ba v pen­zi­o­nu Laska­la.

Abychom se moh­li napl­no věno­vat výtvar­nu a odpo­čin­ku, o jíd­lo se nám posta­rá skvě­lá kuchař­ka Nikol.
Nachys­tá nám sní­da­ně, obě­dy i veče­ře a na odpo­led­ne malou svačinku.

Plenér v Bráně nebes

Nasaj atmosféru 800 let starého kláštera na vlastní tužku

Užij si realistickou kresbu, atmosférickou malbu a zážitkové tvoření

Vnímej genia loci všemi smysly

Přijeď si odpočinout, spolubýt a tvořit

Individuální tvorba okořeněná skupinovým zážitkem

Starat se o tebe budou 4 lektoři – to jsou 4 zdroje inspirace

Architektura, příroda, zátiší, atmosféra … v klášteře si každý přijde na své

Láká tě to? Tak se přihlaš

co budu potřebovat ?

výtvarný materiál

Základ­ní mate­ri­ál je v ceně kur­zu. Budeš-li chtít malo­vat s akva­re­lem, zaškrt­ni ho v esho­pu nebo si při­vez svo­jí pale­tu.
Pokud máš, vez­mi si s sebou svo­je výtvar­né potře­by. S těmi vlast­ní­mi, kte­ré znáš, se pra­cu­je nejlíp.

a co ještě?

Urči­tě se bude hodit kari­mat­ka, deka nebo sklá­da­cí žid­lič­ka na tvo­ře­ní ven­ku.
Také láhev na vodu a pokrýv­ka hlavy.

 

cena—termín

termín

4. – 6. červ­na
začá­tek v pátek v 15 hodin, konec v nedě­li v 16 hodin
Podrob­ný časo­vý plán najdeš tady

Místo

kláš­ter Por­ta Coeli v Před­kláš­tě­ří u Tiš­no­va
autem nebo vla­kem se sem dosta­neš za půl hodiny

CENA

cena kur­zu 2 500 Kč
jíd­lo a uby­to­vá­ní dle tvé vol­by
podrob­ně v přihlášce

cheš si to s námi užít?

Pojď do toho !

Klášter Porta Coeli

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This