Týdenní příprava na talentové zkoušky na SŠ a VŠ

16–20.3. / 10.30–14.30

Vhodné od 12 let

Vyu­žij svůj čas napl­no k inten­ziv­ní­mu výtvar­né­mu růstu. Čeká tě inten­ziv­ní týden od pon­dě­lí do pát­ku pod vede­ním uměl­ce Jose­fa Bube­ní­ka.
Posuň se s námi v obvyk­lých téma­tech u při­jí­ma­ček: por­trét, záti­ší a dal­ší rea­lis­tic­ké stu­die. Pokud jsi začá­teč­ník, dozvíš se jak na to. Máš už něja­ké tvůr­čí zku­še­nos­ti za sebou? Pro­hloubíš své doved­nos­ti a s lek­to­rem najdeš vhod­né úko­ly pří­mo k vybra­né­mu obo­ru.

Kur­zy pro­bí­ha­jí v našich ate­li­é­rech na Kotlář­ské 5.

Cena

 2 700,-/celý týden
560,-/den

Ote­ví­rá­me od 3 účast­ní­ků.

Umění a tvorba – dobrá volba

Baví tě tvo­řit?
Děláš doma své vlast­ní umě­ní?
Chceš stu­do­vat umě­lec­kou ško­lu?
Chodil/a jsi na ZUŠ?
Chceš dělat prá­ci, kte­rá tě baví?
Láká tě poznat zají­ma­vé lidi?

Při­hlas se na umě­lec­kou ško­lu!

Kdy se začít připravovat?

Nevíš, co tě u talen­to­vek čeká? Z čeho se sklá­dá zkouš­ka? A jest­li máš šan­ci se dostat?
Žád­nej stres, vše spo­lu postup­ně pro­jde­me. Jen si na pří­pra­vu nechej dosta­tek času, neče­ká nás toho málo.

při­pra­vu­je­me žáky 7 – 9. tříd
ide­ál­ní jsou dva roky pří­pra­vy
vhod­ný je 1 rok pří­pra­vy
půl roku pří­pra­vy – mini­mál­ní čas

Pro žáky 9.tříd pak dopo­ru­ču­je­me čas­těj­ší docház­ku dle domlu­vy (např. 2× týd­ně).

Při­jí­mač­ky na umě­lec­ké ško­ly pro­bí­ha­jí obvykle prv­ní týden v led­nu.

Tvůj osobní talent nacházíme společně

2013–16 jsme úspěš­ně při­pra­vi­li všech­ny žáky. V letoš­ním roce jsme měli 85% úspěch.

Vyu­ču­je­me v men­ších sku­pin­kách, a díky tomu máme dosta­tek času na kaž­dé­ho ze žáků, jeho před­nos­ti, obor, potře­by.
Pomů­že­me ti s výbě­rem obo­ru, spo­lu při­pra­ví­me domá­cí prá­ce a popo­ví­dá­me si o otáz­kách, kte­ré tě mohou čekat u poho­vo­ru. A k tomu nabíd­ne­me pomoc s vědo­most­mi k tes­tu z dějin umě­ní o víken­do­vých kur­zech.

Stačí pár účinných rad a zvládneš to

sami jsme si tím prošli, a v tom tkví náš recept; tři roky po sobě jsme připravili zcela všechny žáky

pracujeme v malých skupinkách a máme na každého dostatek času

postupně projdeme vše – od realismu přes fantazii, až k tématům tvého oboru

mezi malířskými ateliéry, učebnou a galerií proudí nové nápady

lektor vede každého jeho osobní cestou

pomáháme vybrat vhodý obor k tvému talentu

připravíme s tebou domácí práce, projdeme otázky k pohovoru, a nabízíme základy k testu z dějin umění

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Uva­žu­ješ o tvůr­čí ško­le? Nevá­hej a klik­ni na:

kurzy—ceny—termíny

Krátký nebo dlouhý kurz?
Vybereš dle svého

Zve­me tě na dlou­hou tvůr­čí túru, nebo na krát­kou barev­nou pro­jížď­ku. Inten­ziv­ní měsíc tě hod­ně nau­čí, ale pokud se chceš oprav­du pono­řit do tvor­by, zvol radě­ji del­ší kurz. A k pří­pra­vě na talen­tov­ky pla­tí dvoj­ná­sob – čím déle, tím lépe. A navíc – je to lev­něj­ší.

Pravidelně nebo občasně?
Ve skupině či individuálně?

Vyber si z mož­nos­tí a klik­ni pro více info.

prázdný
Pravidelný půlroční a roční kurz
Během dlou­ho­do­běj­ší spo­lu­prá­ce se žák s lek­to­rem dosta­nou v tvor­bě hlou­bě­ji.
Pra­vi­del­nost pod­po­ru­je sou­vis­lý tvůr­čí vývoj. Tvé schop­nos­ti rych­le neo­pad­nou, inspi­ra­ce poros­te a s ní i tvá radost.

Několikaměsíční kurz

Můžeš si zvo­lit dél­ku od jed­no­ho do dese­ti měsí­ců. Do kur­zu můžeš nasko­čit kdy­ko­liv během již zapo­ča­té­ho roku.

Nepravidelná docházka

Potře­bu­ješ být fle­xi­bil­ní? Žád­ný strach, můžeš si před­pla­tit jaký­ko­liv počet lek­cí a dochá­zet dle svých mož­nos­tí. 

Individuální kurzy

 Máš lek­to­ra jen pro sebe a spo­leč­ně s ním najdeš vhod­ný čas a dél­ku lek­cí. Jed­no­rá­zo­vě, pra­vi­del­ně nebo pokaž­dé jinak.

Na který den a čas se mohu přihlásit?

Jsme tu kaž­dý den od pon­dě­lí do pát­ku.
Sta­čí si vybrat ten nej­vhod­něj­ší čas.

Najdi si cenu svého kurzu:

 

Nabí­zí­me kur­zy od měsíč­ní­ho až po roč­ní kurz, či jed­not­li­vé lek­ce.
Čím del­ší kurz zvo­líš, tím méně utra­tíš za lek­ci.

V ceně lek­ce budeš mít po ruce základ­ní mate­ri­ál, nebo si vyzkou­šíš nové tech­ni­ky.
Co u nás v učeb­ně najdeš? Mrk­ni níže.

prázdný
Základní materiál

pro­fi tuž­ky růz­ných tvr­dos­tí a dru­hů
závě­reč­ný lak na kresbu
něko­lik dru­hů pas­te­lů, lepi­cí pás­ka, tuž, kres­lí­cí pera
fixy, cen­t­ro­pen základ­ní
vodo­vé bar­vy, jed­no­du­ché akry­lo­vé bar­vy, kvaš
něko­lik dru­hů papí­rů

Materiál k vyzkoušení

plas­tic­ká guma, guma v tuž­ce
pří­rod­ní uhel, uhel v tuž­ce
pro­fi pas­tel­ky, pro­fi cen­t­ro­pen, gelo­vá pera
spe­ci­ál­ní pas­te­lo­vé sety
spe­ci­ál­ní tuhy růz­ných odstí­nů
akva­re­lo­vé bar­vy, štět­ce a pas­tel­ky
základ­ní ole­jo­vé bar­vy, základ­ní akry­lo­vé bar­vy, kvaš, malíř­ské špacht­le
růz­né dru­hy štět­ců, plní­cí štět­ce

Drobné občerstvení

 káva, čaj

další vhodné kurzy pro tebe

 

Týden kaž­do­den­ní­ho malo­vá­ní může být výraz­ným posu­nem nebo sil­ným impul­sem v tvor­bě.

 

Nemáš rodi­če, kte­ří s tebou kři­žo­va­li svě­to­vý­mi gale­ri­e­mi?
Žád­nej stres. Sta­čí u nás strá­vit pár sobot a doma si jen zopa­ko­vat zápis­ky.
Ter­mí­ny zve­řej­ní­me v září.

 

Por­trét je čas­tým úko­lem u při­jí­ma­ček. 
Vyjma pra­vi­del­ných odpo­led­ní v ate­li­é­ru si můžeš dát víken­do­vý nášup por­trétu těs­ně před při­jí­mač­ka­mi.
Ter­mí­ny zve­řej­ní­me v září.

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

Ate­li­é­ry Kotlář­ská
Start-Art, z.s.
Kotlář­ská 5
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Huso­va

 • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
 • prů­jezd ved­le kadeř­nic­tví
 • vejdi do prů­jez­du
 • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvo­ře)
 • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
 • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
 • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

CESTA
ate­li­é­ry Kotlář­ská

 • vchod do domu ved­le Kebab
 • zazvoň na zvo­nek Start–Art
 • vyjdi po scho­dech k výta­hu
 • zmáčk­ni do 2.patra
 • sejdi pár schůd­ků dolů
 • zazvoň na zvo­nek dve­ří vpra­vo
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 3, 12; tro­lej. 25, 26 zastáv­ka Koneč­né­ho nám.
 • par­ko­viš­tě Uni­ver­zi­ty obra­ny u polikli­ni­ky Zahrad­ní­ko­va

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This