Umění a tvorba – dobrá volba

Baví tě tvo­řit?
Děláš doma své vlast­ní umě­ní?
Chceš stu­do­vat umě­lec­kou ško­lu?
Chodil/a jsi na ZUŠ?
Chceš dělat prá­ci, kte­rá tě baví?
Láká tě poznat zají­ma­vé lidi?

Při­hlas se na umě­lec­kou ško­lu !

Kdy se začít připravovat?

Nevíš, co tě u talen­to­vek čeká? Z čeho se sklá­dá zkouš­ka? A jest­li máš šan­ci se dostat?
Žád­nej stres, vše spo­lu postup­ně pro­jde­me. Jen si na pří­pra­vu nechej dosta­tek času, neče­ká nás toho málo.

při­pra­vu­je­me žáky 7 – 9. tříd
ide­ál­ní jsou dva roky pří­pra­vy
vhod­ný je 1 rok pří­pra­vy
půl roku pří­pra­vy – mini­mál­ní čas

Pro žáky 9.tříd pak dopo­ru­ču­je­me čas­těj­ší docház­ku dle domlu­vy (např.2x týd­ně).

Při­jí­mač­ky na umě­lec­ké ško­ly pro­bí­ha­jí obvykle prv­ní týden v led­nu.

Tvůj osobní talent nacházíme společně

2013 – 16 jsme úspěš­ně při­pra­vi­li všech­ny žáky. V letoš­ním roce jsme měli 85% úspěch.

Vyu­ču­je­me v men­ších sku­pin­kách, a díky tomu máme dosta­tek času na kaž­dé­ho ze žáků, jeho před­nos­ti, obor, potře­by.
Pomů­že­me ti s výbě­rem obo­ru, spo­lu při­pra­ví­me domá­cí prá­ce a popo­ví­dá­me si o otáz­kách, kte­ré tě mohou čekat u poho­vo­ru. A k tomu nabíd­ne­me pomoc s vědo­most­mi k tes­tu z dějin umě­ní o víken­do­vých kur­zech.

Stačí pár účinných rad a zvládneš to

sami jsme si tím prošli, a v tom tkví náš recept; tři roky po sobě jsme připravili zcela všechny žáky

pracujeme v malých skupinkách a máme na každého dostatek času

postupně projdeme vše – od realismu přes fantazii, až k tématům tvého oboru

mezi malířskými ateliéry, učebnou a galerií proudí nové nápady

lektor vede každého jeho osobní cestou

pomáháme vybrat vhodý obor k tvému talentu

připravíme s tebou domácí práce, projdeme otázky k pohovoru, a nabízíme základy k testu z dějin umění

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Uva­žu­ješ o tvůr­čí ško­le? Nevá­hej a klik­ni na:

kurzy—ceny—termíny

Krátký nebo dlouhý kurz?
Vybereš dle svého

Zve­me tě na dlou­hou tvů­čí tůru, nebo na krát­kou barev­nou pro­jížď­ku. Inten­ziv­ní měsíc tě hod­ně nau­čí, ale pokud se chceš oprav­du pono­řit do tvor­by, zvol radě­ji del­ší kurz. A k pří­pra­vě na talen­tov­ky pla­tí dvoj­ná­sob – čím déle, tím lépe. A navíc – je to lev­něj­ší.

Pravidelně nebo občasně?
Ve skupině či individuálně?

Vyber si z mož­nos­tí a klik­ni pro více info.

prázdný
Pravidelný půlroční a roční kurz
Během dlou­ho­do­běj­ší spo­lu­prá­ce se žák s lek­to­rem dosta­nou v tvor­bě hlou­bě­ji.
Pra­vi­del­nost pod­po­ru­je sou­vis­lý tvůr­čí vývoj. Tvé schop­nos­ti rych­le neo­pad­nou, inspi­ra­ce poros­te a s ní i tvá radost.

Několikaměsíční kurz
 

Můžeš si zvo­lit dél­ku od jed­no­ho do dese­ti měsí­ců. Do kur­zu můžeš nasko­čit kdy­ko­liv během již zapo­ča­té­ho roku.

Nepravidelná docházka
Potře­bu­ješ být fle­xi­bil­ní? Žád­ný strach, můžeš si před­pla­tit jaký­ko­liv počet lek­cí a dochá­zet dle svých mož­nos­tí.

 

 

Individuální kurzy
 

Máš lek­to­ra jen pro sebe a spo­leč­ně s ním najdeš vhod­ný čas a dél­ku lek­cí. Jed­no­rá­zo­vě, pra­vi­del­ně nebo pokaž­dé jinak.

 

 

Na který den a čas se mohu přihlásit?

Jsme tu kaž­dý den od pon­dě­lí do pát­ku.
Pro pří­pra­vu na talen­to­vé zkouš­ky se nej­lé­pe hodí ter­mí­ny níže.
Je mož­né si vybrat i jiný den z naše­ho roz­vr­hu.

PO 16.30 – 19  lektorka Denisa Š.
ST 15.30 – 17.30   lektorka Denisa B.
 ČT 16 – 18  lektor Lukáš
PA 15 – 17.30  lektor Lukáš

 

 

Pokud ti nevyhovují tyto časy,
mrkni na další možnosti v
rozvrhu:

Najdi si cenu svého kurzu:

 

Nabí­zí­me kur­zy od měsíč­ní­ho až po roč­ní kurz, či jed­not­li­vé lek­ce.
Čím del­ší kurz zvo­líš, tím méně utra­tíš za lek­ci.

V ceně lek­ce budeš mít po ruce základ­ní mate­ri­ál, nebo si vyzkou­šíš nové tech­ni­ky.
Co u nás v učeb­ně najdeš? Mrk­ni níže.

prázdný
Základní materiál
pro­fi tuž­ky růz­ných tvr­dos­tí — tuha v laku, závě­reč­ný lak, fixy, základ­ní bar­vy měk­kých pas­te­lů, ole­jo­vé pas­te­ly, lepi­cí pás­ka, tuž, kres­li­cí pera, cen­t­ro­pen

vodo­vé bar­vy, jed­no­du­ché akry­lo­vé bar­vy, kvaš

papír

Materiál k vyzkoušení
 

 

 

pro­fi pas­tel­ky, spe­ci­ál­ní pas­te­lo­vé sety, plas­tic­ká guma, guma v tuž­ce, pří­rod­ní uhel, uhel v tuž­ce, hně­dé pas­te­ly v tuž­ce, spe­ci­ál­ní tuhy hně­dých odstí­nů, kres­lí­cí bílý pas­tel

akva­re­lo­vé bar­vy, základ­ní ole­jo­vé bar­vy, základ­ní akry­lo­vé bar­vy, kvaš, něko­lik dru­hů štět­ců, plni­cí ski­co­vé štět­ce, malíř­ské špacht­le

Drobné občerstvení
 

 

 

 

káva, čaj

další vhodné kurzy k přijímačkám

 

Portrét – čekej u přijímaček ke každému oboru

Všech­ny obo­ry na SŠUD mají spo­leč­né jed­no: por­trét. ostat­ní střed­ní výtvar­né ško­ly zadá­va­jí ten­to úkol čas­to.
Por­trét tré­nu­je­me i v běž­né výu­ce, ale je to dici­plí­na, kte­rá vyža­du­je hod­ně času. Pro ty, kdo se v por­trétu necí­tí pev­ní v kram­fle­cích máme ješ­tě inten­ziv­ní, celo­ví­ken­do­vý kurz s živým mode­lem a lek­to­rem, kte­rý per­fekt­ně ovlá­dá ana­to­mii.

1–.2.12.  10–16.30
12h výu­ky
165 ‚-/hod
cel­kem 1 980,-
kapa­ci­ta ome­ze­ná

Dějiny umění – příprava k testu

Nelis­tuj v tlustých kni­hách, sta­čí ti základ­ní infor­ma­ce. Kte­ré jsou ty důle­ži­té? Dozvíš se na našem víken­do­vém kur­zu.
Na pod­zim při­pra­vu­je­me čty­ři sobot­ní dopo­led­ne: 4x3 hodi­ny: 17.11., 8.12.,9.12. a 15.12.2018.
Cena: 666,- / lek­ce
V ceně je Dějin umě­ní.

V létě máme speciální intenzivní kurzy. Dozvíš se TADY.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Už jen posled­ní krů­ček k radost­né tvor­bě. Nevá­hej a klik­ni:

Nebo se ozvi asi­s­tent­ce Kat­ce na:

start@start-art.cz
730 414 803

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce ke kur­zům
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Adre­sa
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno
IČ 046 06 019

 

Start-art

 

CESTA

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd mezi kadeř­nic­tvím a second han­dem
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo dve­ře do domu (ne na dvo­ře)
  • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
  • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

DOPRAVA

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This