Slide

PŘÍPRAVA NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY NA

Stačí pár účinných rad a zvládneš to

Umění a tvorba – dobrá volba

Baví tě tvo­řit?
Děláš doma své vlast­ní umě­ní?
Chceš stu­do­vat umě­lec­kou ško­lu?
Chodil/a jsi na ZUŠ?
Chceš dělat prá­ci, kte­rá tě baví?
Láká tě poznat zají­ma­vé lidi?

Při­hlas se na umě­lec­kou ško­lu!

Kdy se začít připravovat?

Nevíš, co tě u talen­to­vek čeká? Z čeho se sklá­dá zkouš­ka? A jest­li máš šan­ci se dostat?
Žád­nej stres, vše spo­lu postup­ně pro­jde­me. Jen si na pří­pra­vu nechej dosta­tek času, neče­ká nás toho málo.

při­pra­vu­je­me žáky 7. – 9. tříd
ide­ál­ní jsou dva roky pří­pra­vy
vhod­ný je 1 rok pří­pra­vy
půl roku pří­pra­vy je mini­mum

Pro žáky 9. tříd pak dopo­ru­ču­je­me čas­těj­ší docház­ku dle domlu­vy (např. 2× týd­ně).

Při­jí­mač­ky na umě­lec­ké ško­ly pro­bí­ha­jí obvykle prv­ní týden v led­nu.

Tvůj osobní talent nacházíme společně

Pra­vi­del­ně při­pra­ví­me kolem 80% úspěš­ně při­ja­tých žáků na ško­ly.
V letech 2013–16 talen­to­vé zkouš­ky zvlád­li zce­la všich­ni naši stu­den­ti.

Vyu­ču­je­me v men­ších sku­pin­kách, díky tomu máme dosta­tek času na kaž­dé­ho ze žáků, jeho před­nos­ti, obor a potře­by.
Pomů­že­me ti s výbě­rem obo­ru, spo­lu při­pra­ví­me domá­cí prá­ce a popo­ví­dá­me si o otáz­kách, kte­ré tě mohou čekat u poho­vo­ru.
A k tomu nabíd­ne­me pomoc s vědo­most­mi k tes­tu z dějin umě­ní na víken­do­vých kur­zech.

Stačí pár účinných rad a zvládneš to

Sami jsme si tím prošli, a v tom tkví náš recept; tři roky po sobě se dostali všichni naši žáci

Pracujeme v malých skupinkách, díky tomu se ti lektor může naplno věnovat

Postupně projdeme vše – od realismu přes fantazii až k tématům tvého oboru

V učebnách mezi malířskými ateliéry a galerií proudí nové nápady

Lektor vede každého jeho osobní cestou

Pomáháme vybrat vhodý obor k tvému talentu

Připravíme s tebou domácí práce, projdeme otázky k pohovoru, a nabízíme základy k testu z dějin umění

JAK SE PŘIHLÁSIT ?

Uva­žu­ješ o tvůr­čí ško­le? Nevá­hej a klik­ni na:

kurzy—ceny—termíny

Na který den a čas se mohu přihlásit?

PO   15.30 – 18.00, lek­tor­ka Áta

UT    15.30 – 18.00, lek­tor Josef

ST   15.30 – 18.00, lek­tor Lukáš

ST   16.30 – 19.00, lektor­ka Áta

ČT   15.30 – 18.00, lek­tor Lukáš

PA   15.00 – 17.30, lek­tor Josef

Víkendový kurz

21. – 22. lis­to­pa­du
5. – 6. pro­sin­ce

2 100 Kč / 10h

Hlá­síš se na posled­ní chví­li? Dej si oba víken­dy jako rych­lo­kurz.
Cheš si při­dat nášup lek­cí? Objed­nej si víkend, dva navíc.

Kur­zy pro­bí­ha­jí v ate­li­é­ru na Huso­vě 8a.

Krátký nebo dlouhý kurz?
Individuálně nebo ve skupině?

Inten­ziv­ní měsíc tě hod­ně nau­čí,
ale pokud se chceš oprav­du pono­řit do tvor­by, zvol radě­ji del­ší kurz.
A k pří­pra­vě na talen­tov­ky pla­tí dvoj­ná­sob – čím déle, tím lépe.
A navíc – je to lev­něj­ší.

Potře­bu­ješ osob­ní pří­stup?
Nevy­ho­vu­je ti sku­pi­na nebo náš roz­vrh?
Při­hlas se na indi­vi­du­ál­ní lek­ce.

V ceně lek­ce budeš mít po ruce základ­ní mate­ri­ál a mož­nost vyzkou­šet si nové tech­ni­ky.
Co u nás v učeb­ně najdeš? Mrk­ni níže.

Výtvarný materiál

Všech­no ke kresbě je tu pro tebe v ceně kur­zu.
Malíř­ské tech­ni­ky si u nás můžeš vyzkou­šet a zjis­tit, co ti sedí, poté si poří­díš svo­jí malíř­skou výba­vu na míru.

JAK SE PŘIHLÁSIT KURZ?

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Huso­va

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeř­nic­tví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvo­ře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpra­vo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zablou­díš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů. Ulož si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This