Chceš dělat v životě to, co tě baví? Jsi na správné stopě…

Dělat něco zají­ma­vé­ho, rea­li­zo­vat se, být svůj, pozná­vat zají­ma­vé lidi, hle­dat nové ces­ty, vyjá­d­řit co cítíš, mlu­vit vlast­ním jazy­kem, rea­go­vat na zají­ma­vé výzvy… Cítíš, že tě něco tako­vé­ho láká?

Při­hlas se na umě­lec­kou ško­lu !

Pomůžeme ti najít tu tvou osobní cestu

Než se do toho vrh­ne­me, popo­ví­dá­me si s tebou a vzá­jem­ně se nala­dí­me.
Spo­leč­ně najde­me tvé blíz­ké téma a pomů­že­me ti roz­vi­nout tvůj vlast­ní poten­ci­ál.
Můžeš pra­co­vat sám na sobě tak, jak ti to vyho­vu­je. Ani malé výtvar­né zku­še­nos­ti nejsou pře­káž­kou.
Tvo­ří­me v men­ších sku­pin­kách, a díky tomu máme dosta­tek času na tvé osob­ní před­nos­ti, obor, potře­by.

Netušíš, co tě u přijímaček čeká? Stačí pár účinných rad a zvládneš to

Tvůj poten­ci­ál je semín­ko, a my mu pomá­há­me růst.
Postup­ně ti ros­te pod ruka­ma neče­ka­ný svět.
Dostá­váš odva­hu a vrháš se do tvůr­čích výzev.
Více si věříš, a my ti pomá­há­me jít dál.

Sami jsme si tím pro­šli, a v tom tkví náš recept. Tři roky po sobě jsme při­pra­vi­li zce­la všech­ny žáky.

najdi si svůj směr, s lektorem po boku

I my jsme si tím prošli a nabyli své zkušenosti. Díky tomu se tři roky po sobě na školu dostali všichni naši žáci

Ať už jsi na začátku, nebo máš víc zkušeností, přihlásit se můžeš vždy

Hledáš inspirativního a zároveň zkušeného učitele? Jsi na správné stopě

Společně hledáme tu Tvou cestu – v tématu i technice, a s každým trochu jinak

Mezi malířskými ateliéry, učebnou a galerií proudí nápady a vznikají přátelství

Sestavíš si osobité portfolio, se kterým zaujmeš

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Uva­žu­ješ o tvůr­čí ško­le? Nevá­hej a klik­ni na:

kurzy—ceny—termíny

Krátký nebo dlouhý kurz?
Vybereš dle svého

Zve­me tě na del­ší tvůr­čí tůru, nebo na krát­kou barev­nou pro­jížď­ku. Inten­ziv­ní měsíc tě hod­ně nau­čí, ale pokud se chceš oprav­du pono­řit do tvor­by, zvol radě­ji del­ší kurz. A k pří­pra­vě na talen­tov­ky pla­tí dvoj­ná­sob – čím déle, tím lépe. A navíc – je to lev­něj­ší.

Pravidelně nebo občasně?
Ve skupině či individuálně?

Vyber si z mož­nos­tí a klik­ni pro více info.

prázdný
Pravidelný půlroční a roční kurz
Během dlou­ho­do­běj­ší spo­lu­prá­ce se žák s lek­to­rem dosta­nou v tvor­bě hlou­bě­ji.
Pra­vi­del­nost pod­po­ru­je sou­vis­lý tvůr­čí vývoj. Tvé schop­nos­ti rych­le neo­pad­nou, inspi­ra­ce poros­te a s ní i tvá radost.

Několikaměsíční kurz
 

 

Můžeš si zvo­lit dél­ku od jed­no­ho do dese­ti měsí­ců. Do kur­zu můžeš nasko­čit kdy­ko­liv během již zapo­ča­té­ho roku.

Nepravidelná docházka
 

Potře­bu­ješ být fle­xi­bil­ní? Žád­ný strach, můžeš si před­pla­tit jaký­ko­liv počet lek­cí a dochá­zet dle svých mož­nos­tí.

 

 

Individuální kurzy
 

Máš lek­to­ra jen pro sebe a spo­leč­ně s ním najdeš vhod­ný čas a dél­ku lek­cí. Jed­no­rá­zo­vě, pra­vi­del­ně, nebo pokaž­dé jinak.

 

 

Na který den a čas se mohu přihlásit?

Jsme tu kaž­dý den od pon­dě­lí do pát­ku.
Pro pří­pra­vu na talen­to­vé zkouš­ky se nej­lé­pe hodí ter­mí­ny níže.
Je mož­né si vybrat i jiný den z naše­ho roz­vr­hu.

PO 16.30 – 19 lektorka Denisa Š.
ST 15.30 – 17.30 lektorka Denisa B.
 ČT 16 – 18  lektor Lukáš
PA 15 – 17.30  lektor Lukáš

 

 

Pokud ti nevyhovují tyto časy,
mrkni na další možnosti v
rozvrhu:

Najdi si cenu svého kurzu:

 

Nabí­zí­me kur­zy od měsíč­ní­ho až po roč­ní kurz či jed­not­li­vé lek­ce.
Čím del­ší kurz zvo­líš, tím méně utra­tíš za lek­ci.

V ceně lek­ce budeš mít po ruce základ­ní mate­ri­ál, nebo si vyzkou­šíš nové tech­ni­ky.
Co u nás v učeb­ně najdeš? Mrk­ni níže.

prázdný
Základní materiál
pro­fi tuž­ky růz­ných tvr­dos­tí — tuha v laku, závě­reč­ný lak, fixy, základ­ní bar­vy měk­kých pas­te­lů, ole­jo­vé pas­te­ly, lepi­cí pás­ka, tuž, kres­li­cí pera, cen­t­ro­pen

vodo­vé bar­vy, jed­no­du­ché akry­lo­vé bar­vy, kvaš

papír

Materiál k vyzkoušení
 

 

 

pro­fi pas­tel­ky, spe­ci­ál­ní pas­te­lo­vé sety, plas­tic­ká guma, guma v tuž­ce, pří­rod­ní uhel, uhel v tuž­ce, hně­dé pas­te­ly v tuž­ce, spe­ci­ál­ní tuhy hně­dých odstí­nů, kres­li­cí bílý pas­tel

akva­re­lo­vé bar­vy, základ­ní ole­jo­vé bar­vy, základ­ní akry­lo­vé bar­vy, kvaš, něko­lik dru­hů štět­ců, plni­cí ski­co­vé štět­ce, malíř­ské špacht­le

Drobné občerstvení
 

 

 

káva, čaj

další vhodné kurzy k přijímačkám

 

Figura a portrét

Figu­ra či por­trét, obo­jí můžeš čekat u při­jí­ma­ček. Nej­lé­pe to zvlád­neš pod­le živé­ho mode­lu. I v tom ti může­me pomo­ci. Klik­ni a dozvíš se víc.

V létě máme speciální intenzivní kurzy. Dozvíš se TADY

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Už jen posled­ní krů­ček k radost­né tvor­bě. Nevá­hej a klik­ni:

Nebo se ozvi asi­s­tent­ce Kat­ce na:

start@start-art.cz
730 414 803

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce ke kur­zům
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Adre­sa
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno
IČ 046 06 019

 

Start-art

 

CESTA

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd mezi kadeř­nic­tvím a second han­dem
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo dve­ře do domu (ne na dvo­ře)
  • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
  • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

DOPRAVA

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This