Příprava na talentové zkoušky na VŠ

Slide

Už nemusíš tápat, sami jsme si tím prošli 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Při­hlas se ješ­tě dnes na kurz, kte­ré pobě­ží od 10. květ­na!
Pokud nasta­ne změ­na, ozve­me se.

Chceš dělat v životě to, co tě baví? Jsi na správné stopě…

Dělat něco zají­ma­vé­ho, rea­li­zo­vat se, být svůj, pozná­vat zají­ma­vé lidi, hle­dat nové ces­ty, vyjá­d­řit, co cítíš, mlu­vit vlast­ním jazy­kem, rea­go­vat na zají­ma­vé výzvy… Cítíš, že tě něco tako­vé­ho láká?

Při­hlas se na umě­lec­kou školu!

Pomůžeme ti najít tu tvou osobní cestu

Než se do toho vrh­ne­me, popo­ví­dá­me si s tebou a vzá­jem­ně se nala­dí­me.
Spo­leč­ně najde­me tvé blíz­ké téma a pomů­že­me ti roz­vi­nout tvůj vlast­ní poten­ci­ál.
Můžeš pra­co­vat sám na sobě tak, jak ti to vyho­vu­je. Ani malé výtvar­né zku­še­nos­ti nejsou pře­káž­kou.
Tvo­ří­me v men­ších sku­pin­kách a díky tomu máme dosta­tek času na tvé osob­ní před­nos­ti, obor a potřeby.

Netušíš, co tě u přijímaček čeká? Stačí pár účinných rad a zvládneš to

Tvůj poten­ci­ál je semín­ko, kte­ré­mu pomá­há­me růst.
Postup­ně ti vzni­ká pod ruka­ma neče­ka­ný svět.
Dostá­váš odva­hu a vrháš se do tvůr­čích výzev.
Více si věříš, a my ti pomá­há­me jít dál.

Sami jsme si tím pro­šli, v tom tkví náš recept. Tři roky po sobě se všich­ni naši žáci dosta­li na vybra­nou školu.

najdi si svůj směr, s lektorem po boku

I my jsme si tím prošli a nabyli své zkušenosti. Díky tomu se tři roky po sobě na školu dostali všichni naši žáci
Ať už jsi na začátku, nebo máš víc zkušeností, přihlásit se můžeš právě teď
Hledáš inspirativního a zároveň zkušeného učitele? Tak to jsi tu správně
Společně hledáme tu Tvou cestu – v tématu i technice, a s každým trochu jinak
Mezi malířskými ateliéry, učebnou a galerií proudí nápady a vznikají přátelství

Sestavíš si osobité portfolio, se kterým zaujmeš

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Uva­žu­ješ o tvůr­čí ško­le? Nevá­hej a klik­ni na:

kurzy—ceny—termíny

Na který den a čas se mohu přihlásit?

PO 15.30 – 18.00,  lek­tor­ka Áta

ÚT   16.00 – 18.00,  lek­tor­ka Áta

ST   15.30 – 18.00 / 18.00 – 20.30,  lek­tor Lukáš

ST   17.00 – 19.30,  lek­tor­ka Áta

ČT 15.30 – 18.00,  lek­tor Lukáš

   15.00 – 17.30,  lek­tor Josef

Krátký nebo dlouhý kurz?
Vybereš dle svého

Inten­ziv­ní měsíc tě hod­ně nau­čí, ale pokud se chceš oprav­du pono­řit do tvor­by, zvol radě­ji del­ší kurz.
A k pří­pra­vě na talen­tov­ky pla­tí dvoj­ná­sob – čím déle, tím lépe. A navíc – je to lev­něj­ší.
A pokud si budeš chtít dát nášup, naber si na talíř dal­ší víkend (níže).
Máš mož­nost si užít lek­to­ra pro sebe v rám­ci indi­vi­du­ál­ních kur­zů (bliž­ší info pod tla­čít­kem při­hláš­ky).
A jest­li si nejsi jis­tý v kresbě/malbě por­trétu.

Výtvarný materiál

Co u nás v učeb­ně najdeš?
Všech­no ke kresbě je tu pro tebe v ceně kur­zu.
Malíř­ské tech­ni­ky si u nás můžeš vyzkou­šet a zjis­tit, co ti sedí, poté si poří­díš svo­jí malíř­skou výba­vu na míru.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Učí­me od 10. květ­na.
Rezer­vuj si své mís­to ješ­tě dnes!
Pokud nasta­ne změ­na, ozve­me se.

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This