Slide

PŘÍPRAVA NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Stačí pár účinných rad a zvládneš to

Příprava na talentové zkoušky na SŠ

Pro žáky 7 – 9. tříd

září – čer­ven

Pra­vi­del­né sku­pi­no­vé a indi­vi­du­ál­ní kur­zy
Pod vede­ním zku­še­né­ho lek­to­ra / uměl­ce

21. – 22. lis­to­pa­du     při­pra­vu­je­me
5. – 6. pro­sin­ce     při­pra­vu­je­me

Dva inten­ziv­ní víken­dy jako inten­ziv­ní nášup
či rych­lo­kurz pro­poz­dě při­hlá­še­né

 

Chci vědět více 

Dějiny umění k přípravě na SŠ

Pří­pra­va na písem­nou a úst­ní zkouš­ku

23. – 25.10.
6.–8.11.

Test z dějin umě­ní je sou­čás­tí při­jí­ma­ček
Pochop základ hra­vou for­mou bez biflo­vá­ní

Chci vědět víc

On-line příprava na talentové zkoušky na SŠ

 20. – 24.8.

zavá­dě­cí cena 2 800,- / 8 lek­cí

S lek­to­rem naži­vo (on-line) i na dál­ku
Zákla­dy kres­by i mal­by, krok po kro­ku

Jak pro­bí­há on-line

Příprava na talentové zkoušky na VŠ

Při­prav se na jaký­ko­liv obor

září – čer­ven

Sku­pi­no­vé nebo indi­vi­du­ál­ní lek­ce
Odpo­led­ní a večer­ní výu­ka (indi­vi­du­ál­ní lek­ce dle doho­dy)
Pod vede­ním zku­še­ných uměl­ců

Víc o pří­prav­ce

Víkendový kurz portrétu

 

28. – 29.11.
12. – 13.12.

Dvou­den­ní nášup k obvyk­lé­mu úko­lu
kte­rý tě čeká u při­jí­ma­ček

 

Mrk­ni na víc

Letní příprava na talentové zkoušky na SŠ a VŠ

3. – 7.8.
10. – 14.8.
24. – 28.8.

čas  10.00 – 16.00
cena  4 500 / 5denní kurz 

Inten­ziv­ní let­ní pří­pra­va na všech­ny výtvar­né obo­ry

 

Chci více info

 

 

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

Ate­li­é­ry Kotlář­ská
Start-Art, z.s.
Kotlář­ská 5
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Huso­va

 • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
 • prů­jezd ved­le kadeř­nic­tví
 • vejdi do prů­jez­du
 • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvo­ře)
 • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
 • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
 • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

CESTA
ate­li­é­ry Kotlář­ská

 • vchod do domu ved­le Kebab
 • zazvoň na zvo­nek Start–Art
 • vyjdi po scho­dech k výta­hu
 • zmáčk­ni do 2.patra
 • sejdi pár schůd­ků dolů
 • zazvoň na zvo­nek dve­ří vpra­vo
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 3, 12; tro­lej. 25, 26 zastáv­ka Koneč­né­ho nám.
 • par­ko­viš­tě Uni­ver­zi­ty obra­ny u polikli­ni­ky Zahrad­ní­ko­va

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This