Slide

PŘÍPRAVA NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY

Stačí pár účinných rad a zvládneš to

Výuka 12. – 3.11.

Pří­pra­va na talen­to­vé zkouš­ky
Výu­ka for­mou onli­ne
Pod­zim­ní prázd­ni­ny výu­ka onli­ne

 

 

Příprava na talentové zkoušky na SŠ

Pro žáky 7. – ⁠⁠9. tříd

Sku­pi­no­vé a indi­vi­du­ál­ní kur­zy

Víken­do­vý kurz

21. – ⁠22.11.
5. – 6.12.

-  jako nášup
-  pro poz­dě při­hlá­še­né

Kurz dějin umění k přijímacím zkouškám na SŠ

Pří­pra­va na písem­nou či úst­ní zkouš­ku

23. – 25. 10.
6. – 8. 11.

2 280 Kč / 12hod. kurz

Test z dějin umě­ní je sou­čás­tí při­jí­ma­ček
Pochop základ hra­vou for­mou bez biflo­vá­ní

 

 

Online příprava na talentové zkoušky na SŠ

 ter­mín zve­řej­ní­me v týd­nu 12. – 16.10.

S lek­to­rem naži­vo (on-line) i na dál­ku
Zákla­dy kres­by i mal­by, krok po kro­ku

 

Příprava na talentové zkoušky na VŠ

Při­prav se na jaký­ko­liv obor

Sku­pi­no­vé a indi­vi­du­ál­ní lek­ce

Víken­do­vý kurz

21. – ⁠22.11.
5. – 6.12.

- jako nášup
- pro poz­dě při­hlá­še­né

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Víkendový kurz portrétu

 

28. – 29. 11.
12. – 13. 12.

2 180 Kč / 10hod. kurz

 Dvou­den­ní nášup k obvyk­lé­mu úko­lu,
kte­rý tě čeká u při­jí­ma­ček

 

 

Letní příprava na talentové zkoušky na SŠ a VŠ

3. – 7. 8.
10. – 14. 8.
24. – 28. 8.

čas  10.00 – 16.00
cena  4 500 Kč / 5denní kurz 

Inten­ziv­ní let­ní pří­pra­va na všech­ny výtvar­né obo­ry

 

 

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Huso­va

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeř­nic­tví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvo­ře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpra­vo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zablou­díš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů. Ulož si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This