Malování on-line?

Chceš vyu­žít čas, kdy necho­díš do ško­ly?
Nebo nemů­žeš najít výtvar­ný kurz v blíz­kém oko­lí?
Tvo­řit můžeš odkud­ko­liv, s osob­ním vede­ním lek­to­ra.

 Tvoř na dálku s lektorem naživo
a inspiruj se tvorbou ve skupině

Během celé­ho kur­zu ti lek­tor dává osob­ní zpět­nou vazbu k tvé tvor­bě, zadá­vá kre­a­tiv­ní úko­ly, vše ti vysvět­lí naži­vo.
Jak? Přes video­ho­vor a písem­ně. Při­po­jíš se k video­ho­vo­ru, a během malo­vá­ní posí­láš foto své prá­ce ke kon­zul­ta­cím.
Záro­veň se inspi­ru­ješ tvor­bou dal­ších žáků.

8 lekcí krok po kroku

Výu­ka ve sku­pi­ně on-line přes video­ho­vor
Pří­stup do vir­tu­ál­ní tří­dy plné inspi­ra­cí, rad a návo­dů

projdeš základem ke všem studijním oborům

Ješ­tě netu­šíš jaký obor si vybrat, nebo už máš jas­no?
Naše úko­ly tě při­pra­ví v zákla­dech kres­by, mal­by a všech obvyk­lých dis­ci­plín tak,
aby tě úko­ly u při­jí­ma­ček neza­sko­či­ly.

kdy se začít připravovat?

při­pra­vu­je­me žáky 7 – 9. tříd
ide­ál­ní jsou dva roky pří­pra­vy
vhod­ný je 1 rok pří­pra­vy
půl roku pří­pra­vy – mini­mál­ní čas

Dozvíš se řadu infor­ma­cí a lek­tor ti pomů­že tam, kde si nevíš rady.
Neče­kej, že sta­čí nakres­lit pár kre­seb a máš to v kap­se. V tvor­bě je tře­ba se pro­hlu­bo­vat.
Zís­káš tak tvůr­čí leh­kost. Záro­veň snáz najdeš téma­ta, kte­rá tě baví, a pocho­píš, kte­rým smě­rem tě to nej­víc táh­ne.
Čím déle tvo­říš, tím vět­ší máš šan­ce, lépe se ti kres­lí a malu­je, a jsi v tom víc doma.

povede tě zkušený malíř a lektor

Při­pra­vi­li jsme 80 pro­cent úspěš­ně při­ja­tých žáků na ško­lu. Jak je to mož­né?
V našem týmu jsou zku­še­ní lek­to­ři, aktiv­ní uměl­ci a záro­veň uči­te­lé, kte­ří uči­li na střed­ních umě­lec­kých ško­lách.
A hlav­ně: sami jsme si tím pro­šli, a v tom tkví náš recept.

od základů do hloubky

Necítíš se na kresbu nebo malbu? Dozvíš se, jak to uchopit.

Nejde ti vyjádřit prostor, nebo vymodelovat předmět tak, aby vypadal plasticky? Naučíš se vyjádřit tvar předmětu a vystínovat jej.

Obáváš se portrétu? Zjistíš jak na něj, a pak už tě každá další kresba posune dál.

Připadá ti náročné namíchat tu správnou barvu? Prožiješ malbu jako intenzivní hru plnou dobrodružství.

Nevíš jak probudit svou fantazii? Čekají tě cvičení, která tě připraví na volný či oborový úkol.

chceš SE PŘIHLÁSIT?

co budu potřebovat ?

výtvarný materiál

Čeká tě výtvar­né dob­ro­druž­ství s bar­vou i kresbou. Aby ti nic nechy­bě­lo, pro­věř pře­dem svůj výtvar­ný kufřík
nebo si pořiď nové bar­vič­ky.

 technické potřeby

PC s web­ka­me­rou a mik­ro­fo­nem, nebo chyt­rý tele­fon
Digi­tál­ní foto­a­pa­rát (sta­čí mobil)

 Gmail adre­sa
chyt­rý tele­fon ji má auto­ma­tic­ky
nemáš-li, založ si gmail pou­ze pro tyto úče­ly

služ­by Han­gouts (video­ho­vor)
a Clas­sro­om (výu­ko­vý mate­ri­ál)
jsou auto­ma­tic­kou sou­čás­tí tvé­ho Gmail (Goo­gle služ­by)

 

ceny—termíny

termín

Let­ní inten­ziv­ní kurz
17 – 20.8.
 10.00 – 12.00, 13.00 – 15.00

Pod­zim­ní kurz
Pra­vi­del­ný kurz 8 týd­nů / 2h týd­ně
Při­pra­vu­je­me ter­mín

Indi­vi­du­ál­ní kurz
Ter­mí­ny na míru, doho­dou s lek­to­rem

V pří­pa­dě zájmu o pod­zim­ní nebo indi­vi­du­ál­ní napiš mail, bude­me Tě infor­mo­vat.
Denisa@start-art.cz

ZAVÁDĚCÍ Cena

Sku­pi­no­vý kurz
Vyu­žij výhod­né sle­vy 2 800,-

Indi­vi­du­ál­ní kurz
6 000,-

V pří­pa­dě zájmu o pod­zim­ní nebo indi­vi­du­ál­ní kurz napiš mail.
start@start-art.cz

Projdi základem všech výtvarných disciplín

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

Ate­li­é­ry Kotlář­ská
Start-Art, z.s.
Kotlář­ská 5
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Huso­va

 • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
 • prů­jezd ved­le kadeř­nic­tví
 • vejdi do prů­jez­du
 • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvo­ře)
 • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
 • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
 • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

CESTA
ate­li­é­ry Kotlář­ská

 • vchod do domu ved­le Kebab
 • zazvoň na zvo­nek Start–Art
 • vyjdi po scho­dech k výta­hu
 • zmáčk­ni do 2.patra
 • sejdi pár schůd­ků dolů
 • zazvoň na zvo­nek dve­ří vpra­vo
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 3, 12; tro­lej. 25, 26 zastáv­ka Koneč­né­ho nám.
 • par­ko­viš­tě Uni­ver­zi­ty obra­ny u polikli­ni­ky Zahrad­ní­ko­va

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This