Slide

ON-LINE PŘÍPRAVA NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY NA SŠ 

Výuka na dálku s lektorem on-line 

Připrav se na přijímačky se slevou 300 Kč

Malování online?

Nemáš mož­nost navště­vo­vat kury osob­ně?
Nemů­žeš najít výtvar­ný kurz v blíz­kém oko­lí?
Vyho­vu­je ti tvo­řit z pohod­lí domo­va?
Tvo­řit můžeš odkud­ko­liv, s osob­ním vede­ním lektora.

 Tvoř na dálku s lektorem naživo
a inspiruj se tvorbou ve skupině

Během celé­ho kur­zu ti lek­tor dává osob­ní zpět­nou vazbu k tvé tvor­bě,
zadá­vá kre­a­tiv­ní úko­ly, vše ti vysvět­lí naži­vo.
Jak? Přes video­ho­vor a písem­ně.
Při­po­jíš se k video­ho­vo­ru, a v prů­bě­hu malo­vá­ní posí­láš fot­ky své prá­ce ke kon­zul­ta­cím.
Záro­veň se inspi­ru­ješ tvor­bou dal­ších žáků.

4 lekce krok po kroku

Výu­ka ve sku­pi­ně on-line přes video­ho­vor
Pří­stup do vir­tu­ál­ní tří­dy plné inspi­ra­cí, rad a návodů

projdeš základem ke všem studijním oborům

Ješ­tě netu­šíš jaký obor si vybrat, nebo už máš jas­no?
Naše úko­ly tě při­pra­ví v zákla­dech kres­by, mal­by a všech obvyk­lých dis­ci­plín tak,
aby tě úko­ly u při­jí­ma­ček nezaskočily.

kdy se začít připravovat?

při­pra­vu­je­me žáky 7. – 9. tříd
ide­ál­ní jsou dva roky pří­pra­vy
vhod­ný je 1 rok pří­pra­vy
půl roku pří­pra­vy je minimum

Dozvíš se řadu infor­ma­cí a lek­tor ti pomů­že tam, kde si nevíš rady.
Neče­kej, že sta­čí nakres­lit pár kre­seb a máš to v kap­se. V tvor­bě je tře­ba se pro­hlu­bo­vat.
Zís­káš tak tvůr­čí leh­kost. Záro­veň snáz najdeš téma­ta, kte­rá tě baví, a pocho­píš, kte­rým smě­rem tě to nej­víc táh­ne.
Čím déle tvo­říš, tím lépe se ti kres­lí a malu­je, a u talen­to­vek máš vět­ší šance.

povede tě zkušený lektor a malíř

80% našich žáku úspěš­ně zvlád­ně talen­to­vé zkouš­ky na vysně­nou ško­lu. Jak je to mož­né?
V týmu jsme zku­še­ní lek­to­ři, aktiv­ní uměl­ci a záro­veň uči­te­lé, kte­ří uči­li na střed­ních umě­lec­kých ško­lách.
Sami jsme si tím pro­šli a uká­že­me ti vše, co budeš potřebovat.

od základů do hloubky

Je pro tebe kresba a malba příliš velká výzva? Na kurzu se dozvíš, jak to uchopit.

Nejde ti zachytit prostor nebo nakreslit předmět tak, aby vypadal plasticky? Naučíš se vyjádřit tvar předmětu a vystínovat jej.

Obáváš se portrétu? Zjistíš jak na něj, a pak už tě každá další kresba posune dál.

Připadá ti náročné namíchat ten správný odstín? Prožiješ malbu jako intenzivní hru plnou dobrodružství.

Nevíš jak probudit svou fantazii? Čekají tě cvičení, která tě připraví na volný či oborový úkol.

Chceš tvořit na dálku ?

co budu potřebovat ?

výtvarný materiál

Čeká tě výtvar­né dob­ro­druž­ství s kresbou i mal­bou. Aby ti nic nechy­bě­lo, pro­věř pře­dem svůj výtvar­ný kufřík.

 technické potřeby

PC s web­ka­me­rou a mik­ro­fo­nem nebo chyt­rý tele­fon
digi­tál­ní foto­a­pa­rát (sta­čí mobil)

 Gmail adre­sa
chyt­rý tele­fon ji má auto­ma­tic­ky
nemáš-li, založ si gmail pou­ze pro tyto účely

služ­by Meet (video­ho­vor)
a Clas­sro­om (výu­ko­vý mate­ri­ál)
jsou sou­čás­tí tvé­ho Gmail (Goo­gle služby)

 

ceny—termíny

Termín

30.3. – 20.4.

ÚT 15.30 – 18.00

Výu­ku vede malíř Lukáš Orli­ta.

Cena se slevou 300 Kč

1 700 Kč / 10 h (pův. cena 2 000 Kč)

JAK SE PŘIHLÁSIT?

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This