Uspořádej vtahující workshop pro:

festival

dětský den

školu

oslavu narozenin

skupinu dětí i dospěláků

POVEDOU TĚ ZKUŠENÍ STREETARTISTI

Stačí se nechat vtáhnut

 

Je to jako sou­stře­dě­ný tanec celým tělem.

Medi­ta­ce nad kaž­dým tahem.

Sprej – tech­ni­ka kouz­la i sty­lu.

 

Tvá odvaha sílí s každou povedenou čárou  

Od prv­ních skvrn a linek

postup­ně ti ros­te pod ruka­ma neče­ka­ný svět.

Více si věříš a my ti pomá­há­me jít dál.

Pomalovat zeď, plátno i malou krásnou věc

Před­stav si obraz. Motiv na stě­ně své­ho poko­je.
Taš­ku přes rame­no. Cool trič­ko.
Ori­goš pouz­dro na brý­le. Dře­vě­nou kra­bič­ku pro babič­ku…
Ane­bo – vel­kou barev­nou stě­nu.

Se sprejem si užiješ vtahující a objevnou jízdu s nádechem nebezpečí

Zají­má tě osob­ní ces­ta od pou­lič­ní­ho graf­fi­ti po ori­gi­nál­ní street–art?

Jak pře­ta­vit cool nebez­pe­čí v něco pře­kra­ču­jí­cí­ho, tvo­ři­vé­ho a obo­ha­cu­jí­cí­ho?

Pove­dou tě street–artisti se zají­ma­vým pří­bě­hem.

Z KURZU

JAK SE PŘIHLÁSIT NA KURZ?

Už jen posled­ní krů­ček k radost­né tvor­bě. Nevá­hej a klik­ni:

JAK SI OBJEDNAT AKCI SPREJE?

Nebo se ozvi Deni­se Bel­zo­vé na:

info@start-art.cz

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce ke kur­zům
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Adre­sa
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno
IČ 046 06 019

 

Start-art

 

CESTA

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd mezi kadeř­nic­tvím a second han­dem
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo dve­ře do domu (ne na dvo­ře)
  • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
  • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

DOPRAVA

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This