1/

Víkendový kurz olejomalby neaktivní

NOVÉ VÍKENDOVÉ KURZY ZVEŘEJNÍME V ZÁŘÍ

PŘIČICHNI KE VZNEŠENÉ TECHNICE
Vůně barev se vzná­ší ate­li­é­rem, na plát­ně se obje­vu­jí prv­ní tahy štět­cem.
Jsi pohl­cen obra­zem, pohy­bem ruky i půvab­nou barev­nos­tí.
Ole­j­o­mal­ba – tech­ni­ka sta­rých mis­trů – ti s bar­vou umož­ní doslo­va kouz­lit.

mrk­ni níž

2/

Intenzivní kurz portrétu
neaktivní

NOVÉ VÍKENDOVÉ KURZY ZVEŘEJNÍME V ZÁŘÍ

Lid­ská tvář odrá­ží naši duši, pova­hu, život.
Jak ji zachy­tit? Krok po kro­ku pocho­píš pro­por­ce, detai­ly, pro­kres­líš se do leh­kos­ti.

info najdeš dole

3/

Kurz dějin umění

k přípravě na přijímací zkoušky na umělecké SŠ neaktivní

NOVÉ VÍKENDOVÉ KURZY ZVEŘEJNÍME V ZÁŘÍ

COŽE, U PŘIJÍMAČEK PÍŠU TEST Z DĚJIN UMĚNÍ?
Nemáš rodi­če, kte­ří s tebou kři­žo­va­li svě­to­vý­mi gale­ri­e­mi?
Žád­nej stres. Sta­čí u nás strá­vit pár sobot a doma si jen zopa­ko­vat zápis­ky.

mrk­ni dolů

4/

Kurz figury
nejen k přípravě na VŠ neaktivní

NOVÉ VÍKENDOVÉ KURZY ZVEŘEJNÍME V ZÁŘÍ

Kres­ba lid­ské­ho těla je fas­ci­nu­jí­cí.
Skr­ze tvůr­čí brej­lič­ky začneš vidět mno­ho krás­ných detai­lů, začneš si vší­mat odliš­nos­tí a oce­níš vzne­še­ný tvar něčí­ho nosu.
Odteď se na lidi budeš dívat s otáz­kou: Jak bych je tak mohl nama­lo­vat?

pro více mrk­ni dolů

5/

Vyrob si svůj zápisník neaktivní

NOVÉ VÍKENDOVÉ KURZY ZVEŘEJNÍME V ZÁŘÍ

Lek­tor­ka Alž­bě­ta u sebe nosí vlast­ní zápis­ník. Vytvá­ří ces­tov­ní a tvůr­čí dení­ky, akva­re­lo­vé blo­ky, neotře­lou vazbu diplo­mo­vé prá­ce… Až ti uká­že vlast­ní zápis­níč­ky, obje­víš řadu ori­gi­nál­ních nápa­dů. A hlav­ně – z kaž­dé­ho dení­ku či kníž­ky čiší oso­bi­tá ener­gie. Do kaž­dé vaz­by vetká­vá cosi vyza­řu­jí­cí­ho z ní samé.

pro více mrk­ni dolů

6/

Vyrob si šperk z kamene neaktivní

NOVÉ VÍKENDOVÉ KURZY ZVEŘEJNÍME V ZÁŘÍ

Dotý­káš se jem­né­ho kame­ne, brou­síš jeho tvar. Na omak tolik pří­jem­ný mate­ri­ál. Nepo­tře­bu­ješ žád­né stro­je, sta­čí tře­ba i malý nožík. Mas­tek je měk­ký kámen, na kte­rý ti sta­čí jen jed­no odpo­led­ne. A pokud tě nelá­ká zrov­na šperk, vymys­li si jaký­ko­liv malý před­mět.

více ke kur­zu najdeš níže

1/

Víkendový kurz olejomalbA 2

Na kur­zu pro­jdeš zákla­dy, a najdeš, co ti nej­víc sed­ne.
Máme v zálo­ze pár cvi­če­ní, díky kte­rým tech­ni­ku zvlád­neš postup­ně, krok po kro­ku.

 

Termíny

Ole­j­o­mal­ba 2 pro mír­ně i více pokro­či­lé

SO  23.3. 10 – 16.30
NE  24.3. 10 – 16.30

cena: 1 170 / 6h kurz

 

olej vzbuzuje respekt, ale není to tak těžké

technika ti umožní delší práci na obraze

dynamika nebo pečlivost — s olejem jde všechno

technika ti umožní delší práci na obraze

10 h. základů techniky oleje

2/

Intenzivní kurz portrétu

Vhod­né jako pří­pra­va na talen­tov­ky SŠ a VŠ. Nebo pro ty, co jim vyho­vu­je inten­ziv­ní kon­cen­t­ra­ce.
Vol­né dny, plné sou­stře­dě­ní, poví­dá­ní s lid­mi, pozná­vá­ní, jak na to spo­lu s nada­ným a zku­še­ným malí­řem.

 

Termíny

1. – 2. 12.       SONE 10 – 16.30
15. – 16. 12.   SO 13.30 — 20 / NE 10 — 16.30
16. – 17. 3.       SONE 10 – 16.30

cena 
165 / h
1 980 / 12h kurz

 

figura a portrét podle živého modelu

lektor přesně ví, jak co funguje — jak v anatomii, tak v umění

skvěle se doplňuje s přípravou na talentovky na SŠ a VŠ

lektor je tu pro tebe, ať už jsi na začátku nebo se chceš zlepšovat

3/

DĚJINY UMĚNÍ

pochopíš to v kostce

 

Vyber si kni­hu, pokud máš rád hod­ně názvů, jmen a leto­poč­tů. Ane­bo se pojď s námi pro­jít skr­ze his­to­rii pomo­cí obráz­ků a jejich pocho­pe­ní. Vybe­re­me jen ty nej­dů­le­ži­těj­ší fak­ta.
A hlav­ně – nebu­deš se s námi cítit jako ve ško­le.

 

Termíny

4 sobo­ty, vždy dopo­led­ne po třech hodi­nách
17. 11. / 8. 12. / 9. 12. / 15. 12.
vždy 10–13 h

666 / 1 lek­ce (3h)
celý kurz 2 664 / 12h kurz

 

M

pochopíš to bez šprtání

M

povídání u obrázků

M

základy celé historie výtvarných dějin

M

povídání o umění očima malířky – lektorky

4/

Intenzivní kurz figury

figura je zábava

Díky kresbě figu­ry pocho­píš spous­tu dal­ších věcí o per­spek­ti­vě, tva­ru a kom­po­zi­ci.
Sám uvi­díš, že tě bude bavit zkou­mat jed­not­li­vé pozi­ce, pozo­ro­vat hru stí­nů nebo míchat bar­vy a hle­dat ten správ­ný odstín.
Ve zkou­má­ní tě pod­po­ří malíř Lukáš, sám toho nama­lo­val spous­tu a pros­tě ví, co a jak.

 

Termíny

12. – 13. 1.
10–16.30

183 / h
cel­kem 2 198 / 12h

 

5/

vyrob si svůj zápisník

Osobitý dárek pro sebe či druhého

Lek­tor­ka Alž­bě­ta u sebe nosí vlast­ní zápis­ník. Vytvá­ří ces­tov­ní a tvůr­čí dení­ky, akva­re­lo­vé blo­ky, neotře­lou vazbu diplo­mo­vé prá­ce… Až ti uká­že vlast­ní zápis­níč­ky, obje­víš řadu ori­gi­nál­ních nápa­dů. A hlav­ně – z kaž­dé­ho dení­ku či kníž­ky čiší oso­bi­tá ener­gie. Do kaž­dé vaz­by vetká­vá cosi vyza­řu­jí­cí­ho z ní samé.

 

Termíny

16. 2.
10–15.30
cena 1 150 / 5 hod

6/

Vyrob si šperk z kamene

Malý sochařský zážitek

Sochař­ská díl­na “na kole­ně”. Záži­tek a k tomu krás­ný při­rod­ní kou­sek, do kte­ré­ho vtisk­neš kou­sek sebe. Nemu­síš se bát, s měk­kým kame­nem je to tak snad­né, a zku­še­ný lek­tor ti pomů­že.

 

Termíny

9. 3.
10 – 14 h
cena 998 / 4h

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Sta­čí si vybrat. Vše ostat­ní už půjde samo. Jdeš do toho? Tak teď klik­ni na:

 Nebo nás kon­tak­tuj na adre­se:

start@start-art.cz

730 414 803

 

 

 

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce ke kur­zům
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Adre­sa
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno
IČ 046 06 019

 

Start-art

 

CESTA

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd mezi kadeř­nic­tvím a second han­dem
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo dve­ře do domu (ne na dvo­ře)
  • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
  • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

DOPRAVA

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This