Slide

VÝTVARNÁ LABORATOŘ PRO DĚTI 

Barevná pokusná dílna pro děti školního věku 

Stačí jen podpořit ty jiskry velkých očí

… a nabíd­nout dítě­ti nové svě­ty barev, vůní, dote­ků, tóny roz­to­div­ných zvu­ků.
A sami se rado­vat z dět­ské­ho smí­chu. Tvo­řit se dá vše­mi smys­ly a vní­mat vše­mi póry.

Z obyčejných materiálů vznikne něco kouzelného

Obra­zy mohou vzni­kat ze všed­ních před­mě­tů, kte­ré nás běž­ně obklo­pu­jí.
Děti nachá­ze­jí nová dob­ro­druž­ství při­ro­ze­ně, sta­čí je v tom prou­du podpořit.

Dítě, které tvoří, se nebojí vyjádřit to, kým skutečně je

Nedá­vej­me malým oby­čej­né škol­ní úko­ly, vždyť kaž­dé dítě je cit­li­vé, vní­ma­vé a tvo­ři­vé.
Ukaž­me dítě­ti svo­bo­du pro­je­vu a pod­poř­me jeho vlast­ní myš­le­ní a hravost.

Nečekané techniky a nápady. Výsledkem je nadšení

Každé dítě je citlivé, vnímavé a kreativní. Stačí je v tom podpořit.

Tvořivá laboratoř vtáhne každého, i dítě, u něhož není výrazný talent.

Dítě, které tvoří, se nebojí projevit, kým skutečně je.

Vyjádřit se dá všemi smysly a vnímat všemi póry.

Děti inspiruje zkušená mladá lektorka pracující v galerii.

Malujeme na stojanu, v přírodě, v galerii.

Inspirujeme se konkrétními umělci a uměleckými směry.

Děti pracují s klasickými i neobvyklými technikami.

Tvůrčí hry vycházejí z také obyčejných věcí, které nás obklopují (recyklace).

Děti se rozvíjí v kreativním uchopení prostoru (objekty, instalace).

Někdy malujeme vlastní vize, jindy vytváříme dohromady ve skupině.

kurzy—ceny—termíny

Na který den a čas mohu dítě přihlásit?

PO  14.30  – 16.30  lek­tor­ka Len­ka

Mož­né domlu­vit indi­vi­du­ál­ní kurzy

Dět­ské kur­zy pro­bí­ha­jí v ate­li­é­rech Huso­va 8a

V ceně kur­zu je zahr­nu­tý veš­ke­rý materiál

další kurzy vhodné pro děti

Cool technika – sprej

Se spre­jem lze malo­vat i legál­ně, a nejen po zdech.
Uspo­řá­dá­me workshop na míru. Sta­čí k tomu vaše par­tič­ka dětí.
Napiš si o infor­ma­ce mai­lem na Denisa@start-art.cz.

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This