Výtvarný příměstský tábor

16. – 20.3. / 23. – 27.3. / 30.3. – 3.1. / 6. – 10.4.
7 – 12 let

9.30–15.00

Možné přihlásit dítě jen na jednotlivé dny

Co teď s dět­mi, když musíš do prá­ce? Co takhle dám jim do ruky ště­tec a tuž­ku? Pod vede­ním zku­še­ných uměl­ců se jis­tě nebu­dou nudit. Čeká je kva­lit­ní výtvar­ná výu­ka a hry.
Tábor pro­bí­há v ate­li­é­rech na Huso­va 8a. Děti budou tvo­řit v men­ší sku­pi­ně cca do 10 účast­ní­ků.

Cena

3 900,-/týden (včet­ně obě­da)
900,-/den (včet­ně obě­da)

Tábor není doto­va­ný, spon­zo­ro­va­ný, cena zahr­nu­je reál­né nákla­dy.
Pro děti se spe­ci­ál­ní­mi potra­vi­no­vý­mi potře­ba­mi je mož­né při­nést si vlast­ní jíd­lo.
Ote­ví­rá­me od 5 účast­ní­ků.

 

Intenzivní příprava na talentové zkoušky na sš a vš 13.–20.3.

Pro děti a mla­dé od 12 let

Chci vědět víc

 

Stačí jen podpořit ty jiskry velkých očí

a nabíd­nout dítě­ti nové svě­ty barev, vůní, dote­ků, tóny roz­to­div­ných zvu­ků. A sami se rado­vat z dět­ské­ho smí­chu. Tvo­řit se dá vše­mi smys­ly a vní­mat vše­mi póry.

Z obyčejných materiálů vznikne něco kouzelného

Obra­zy mohou vzni­kat ze všed­ních před­mě­tů, kte­ré nás běž­ně obklo­pu­jí. Děti nachá­ze­jí nová dob­ro­druž­ství při­ro­ze­ně, sta­čí je v tom prou­du pod­po­řit.

Dítě, které tvoří, se nebojí vyjádřit to, kým skutečně je

Nedá­vej­me malým oby­čej­né škol­ní úko­ly, vždyť kaž­dé dítě je cit­li­vé, vní­ma­vé a tvo­ři­vé. Ukaž­me dítě­ti svo­bo­du pro­je­vu a pod­poř­me jeho vlast­ní myš­le­ní a hra­vost.

Nečekané techniky a nápady. Výsledek je nadšení

Každé dítě je citlivé, vnímavé a kreativní. Stačí jej v tom podpořit.

Tvořivá laboratoř vtáhne každého, i dítě, u něhož není výrazný talent.

Dítě, které tvoří, se nebojí vyjádřit to, kým skutečně je.

Tvořit se dá všemi smysly a vnímat všemi póry.

Inspirace konkrétními umělci a uměleckými směry.

Děti inspiruje zkušená mladá lektorka pracující v galerii.

Kroužky pro děti v centru a v Medlánkách.

Vhodné pro děti školního věku.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Chceš pod­po­řit tvor­bu své­ho dítě­te? Nevá­hej a klik­ni na:

kurzy—ceny—termíny

Na který den a čas mohu dítě přihlásit?

PO  14.30  – 16.00  letorka Lenka
PO  16.00  – 18.00  letorka Lenka

mož­né domlu­vit indi­vi­du­ál­ní kur­zy

 Dět­ské kur­zy pro­bí­ha­jí v ate­li­é­rech na Kotlář­ské 5.

ceny kurzů pro děti

Po 14.30 – 16.00 (1,5 h)   3 600,-

PO  16.00  – 18.00 (2 h)     4 800,-

další kurzy vhodné pro děti

Máš doma talen­to­va­né dítě a chceš, aby v živo­tě děla­lo, co jej baví?
Už od sed­mé tří­dy je vhod­né se při­pra­vo­vat na při­jí­mač­ky. Rádi vám s tím pomů­že­me.

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Tvé dítě čeká inspi­ra­ce umě­lec­ký­mi smě­ry for­mou hry a řada tvůr­čích tech­nik.

Cool technika – sprej

Se spre­jem lze malo­vat i legál­ně, a nejen po zdech. Pořá­dá­me řadu sprejo­vých worksho­pů na růz­ných mís­tech. Dozvíš se o nich, když budeš sle­do­vat náš FB ane­bo si napí­šeš o infor­ma­ce mai­lem na start@start-art.cz. Ane­bo uspo­řá­dá­me workshop na míru. Sta­čí k tomu par­tič­ka dětí.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Máš chuť to zku­sit?
Tak teď klik­ni na:

Nebo se ozvi asi­s­tent­ce Kat­ce:
start@start-art.cz
730 414 803

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

Ate­li­é­ry Kotlář­ská
Start-Art, z.s.
Kotlář­ská 5
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Huso­va

 • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
 • prů­jezd ved­le kadeř­nic­tví
 • vejdi do prů­jez­du
 • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvo­ře)
 • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
 • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
 • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

CESTA
ate­li­é­ry Kotlář­ská

 • vchod do domu ved­le Kebab
 • zazvoň na zvo­nek Start–Art
 • vyjdi po scho­dech k výta­hu
 • zmáčk­ni do 2.patra
 • sejdi pár schůd­ků dolů
 • zazvoň na zvo­nek dve­ří vpra­vo
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 3, 12; tro­lej. 25, 26 zastáv­ka Koneč­né­ho nám.
 • par­ko­viš­tě Uni­ver­zi­ty obra­ny u polikli­ni­ky Zahrad­ní­ko­va

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This