Místo voňavé fantazie a vizí

Vstou­píš a mož­ná si všim­neš něče­ho zvlášt­ní­ho. Je to vůně obra­zů.
Jsi upro­střed gale­rie — říše, kte­rá se kaž­dým měsí­cem změ­ní.
Vítá tě uči­tel. Už od prv­ní­ho pohle­du tušíš, že je uměl­cem.
Ptá se na tvá přá­ní — a odtud se začí­ná odví­jet tvůj barev­ný pří­běh s námi.

Uvnitř tebe dřímá jiskra
sílící v pořádný ohýnek

Uchvá­ti­ly tě roz­pi­té skvr­ny akva­re­lu? Vtáh­ly tě jem­né šedi­vé tóny tuž­ky?
Ane­bo už dlou­ho cítíš, že v tobě někde je chuť tvo­řit?
Roz­ho­dl ses prá­vě teď udě­lat ten prv­ní krok…
A pak?

Zkoušíš uchopit tužku
a nakreslit svou první hrušku

Dostá­váš odva­hu a vrháš se do tvůr­čích výzev.
Postup­ně ti ros­te pod ruka­ma neče­ka­ný svět.
Více si věříš a my ti pomá­há­me jít dál.

Zapomněl jsi na hodinky? To se stává

To radost­né bar­vy tě vtáh­ly do svých dechbe­rou­cích sítí…

Obrazy a zajímaví lidé všude kolem tebe

otevři, co v tobě dřímá

postupně získáš jistotu — pomůže ti zkušený malíř

 

galerie, malířské ateliéry — prostě tvůrčí prostředí

 

krátce intenzivně, nebo déle, krok za krokem? Počet lekcí volíš sám

v kruhu malé skupinky (3–8 lidí) navážeš přátelské vztahy

lektor vede každého jeho osobní cestou

realismus nebo abstrakce? cokoliv tě napadne

 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Láká tě to? Pojď to vyzkou­šet a klik­ni na:

kurzy—ceny—termíny

Krátký nebo dlouhý kurz?
Vyber si dle svého

Zve­me tě na del­ší tvůr­čí tůru, nebo na krát­kou barev­nou pro­jížď­ku. Inten­ziv­ní měsíc tě hod­ně nau­čí, ale pokud se chceš oprav­du pono­řit do tvor­by, zvol radě­ji del­ší kurz. A navíc – je to lev­něj­ší.

Pravidelně nebo občasně?
Ve skupině či individuálně?

Vyber si z mož­nos­tí a klik­ni pro více info.

prázdný
Pravidelný půlroční a roční kurz
Během dlou­ho­do­běj­ší spo­lu­prá­ce se žák s lek­to­rem dosta­nou v tvor­bě hlou­bě­ji.
Pra­vi­del­nost pod­po­ru­je sou­vis­lý tvůr­čí vývoj. Tvé schop­nos­ti rych­le neo­pad­nou, inspi­ra­ce poros­te a s ní i tvá radost.

Několikaměsíční kurz
Můžeš si zvo­lit dél­ku od jed­no­ho do dese­ti měsí­ců. Do kur­zu můžeš nasko­čit kdy­ko­liv během již zapo­ča­té­ho roku.
Nepravidelná docházka
 

Máš prá­ci, kde potře­bu­ješ být fle­xi­bil­ní? Žád­ný strach, můžeš si před­pla­tit jaký­ko­liv počet lek­cí a dochá­zet dle svých mož­nos­tí.

 

 

Individuální kurzy
 

Máš lek­to­ra jen pro sebe, a spo­leč­ně s ním najdeš vhod­ný čas a dél­ku lek­cí. Jed­no­rá­zo­vě, pra­vi­del­ně nebo pokaž­dé jinak.

 

 

Na který den a čas se mohu přihlásit?

Jsme tu kaž­dý den od pon­dě­lí do pát­ku.
Pro dospě­lé se nej­lé­pe hodí ter­mí­ny níže.
Je mož­né si vybrat i jiný den z naše­ho roz­vr­hu.

 ÚT 10 – 12.30 / 16 – 18 / 18 – 20.30  lektorka Denisa B.
 ST 18 – 20.30   lektorka Adéla
 ČT 16 – 18  lektor Lukáš

 

Pokud ti nevyhovují tyto časy,
mrkni na další možnosti v
rozvrhu:

Najdi si cenu svého kurzu:

 

Nabí­zí­me kur­zy od měsíč­ní­ho až po roč­ní kurz či jed­not­li­vé lek­ce.
Čím del­ší kurz zvo­líš, tím méně utra­tíš za lek­ci.

V ceně lek­ce budeš mít po ruce základ­ní mate­ri­ál, nebo si vyzkou­šíš nové tech­ni­ky.
Co u nás v učeb­ně najdeš? Mrk­ni níže.

prázdný
Základní materiál
pro­fi tuž­ky růz­ných tvr­dos­tí — tuha v laku, závě­reč­ný lak, fixy, základ­ní bar­vy měk­kých pas­te­lů, ole­jo­vé pas­te­ly, lepi­cí pás­ka, tuž, kres­li­cí pera, cen­t­ro­pen

vodo­vé bar­vy, jed­no­du­ché akry­lo­vé bar­vy, kvaš

papír

Materiál k vyzkoušení
 

 

 

 

pro­fi pas­tel­ky, spe­ci­ál­ní pas­te­lo­vé sety, plas­tic­ká guma, guma v tuž­ce, pří­rod­ní uhel, uhel v tuž­ce, hně­dé pas­te­ly v tuž­ce, spe­ci­ál­ní tuhy hně­dých odstí­nů, kres­li­cí bílý pas­tel

akva­re­lo­vé bar­vy, základ­ní ole­jo­vé bar­vy, základ­ní akry­lo­vé bar­vy, kvaš, něko­lik dru­hů štět­ců, plni­cí ski­co­vé štět­ce, malíř­ské špacht­le

Drobné občerstvení
 

 

 

 

 

káva, čaj

další lákavé kurzy

 

Láká tě kresba podle živého modelu?

Maluj i o víkendu, nauč se nové techniky. Neváhej a klikni.

V létě děláme speciální kurzy. Máš zájem? Více se dozvíš se TADY.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Už jen posled­ní krů­ček k radost­né tvor­bě. Nevá­hej a klik­ni:

Nebo se ozvi asi­s­tent­ce Kat­ce na:

start@start-art.cz
730 414 803

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce ke kur­zům
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Adre­sa
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno
IČ 046 06 019

 

Start-art

 

CESTA

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd mezi kadeř­nic­tvím a second han­dem
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo dve­ře do domu (ne na dvo­ře)
  • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
  • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

DOPRAVA

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This