Místo voňavé fantazie a vizí

Vstou­píš a mož­ná si všim­neš něče­ho zvlášt­ní­ho. Je to vůně obra­zů.
Jsi upro­střed gale­rie — říše, kte­rá se kaž­dým měsí­cem změ­ní.
Vítá tě uči­tel. Už od prv­ní­ho pohle­du tušíš, že je uměl­cem.
Ptá se na tvá přá­ní — a odtud se začí­ná odví­jet tvůj barev­ný pří­běh s námi.

Uvnitř tebe dřímá jiskra
sílící v pořádný ohýnek

Uchvá­ti­ly tě roz­pi­té skvr­ny akva­re­lu? Vtáh­ly tě jem­né šedi­vé tóny tuž­ky?
Ane­bo už dlou­ho cítíš, že v tobě někde je chuť tvo­řit?
Roz­ho­dl ses prá­vě teď udě­lat ten prv­ní krok…
A pak?

Zkoušíš uchopit tužku
a nakreslit svou první hrušku

Dostá­váš odva­hu a vrháš se do tvůr­čích výzev.
Postup­ně ti ros­te pod ruka­ma neče­ka­ný svět.
Více si věříš a my ti pomá­há­me jít dál.

Zapomněl jsi na hodinky? To se stává

To radost­né bar­vy tě vtáh­ly do svých dechbe­rou­cích sítí…

Obrazy a zajímaví lidé všude kolem tebe

otevři, co v tobě dřímá

postupně získáš jistotu — pomůže ti zkušený malíř

galerie, malířské ateliéry — prostě tvůrčí prostředí

krátce intenzivně, nebo déle, krok za krokem? Počet lekcí volíš sám

v kruhu malé skupinky (3–8 lidí) navážeš přátelské vztahy

lektor vede každého jeho osobní cestou

realismus nebo abstrakce? cokoliv tě napadne

 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Láká tě to? Pojď to vyzkou­šet a klik­ni na:

kurzy—ceny—termíny

Krátký nebo dlouhý kurz?
Vyber si dle svého

Zve­me tě na del­ší tvůr­čí túru, nebo na krát­kou barev­nou pro­jížď­ku. Inten­ziv­ní měsíc tě hod­ně nau­čí, ale pokud se chceš oprav­du pono­řit do tvor­by, zvol radě­ji del­ší kurz. A navíc – je to lev­něj­ší.

Pravidelně nebo občasně?
Ve skupině či individuálně?

Vyber si z mož­nos­tí a klik­ni pro více info.

prázdný
Pravidelný půlroční a roční kurz
Během dlou­ho­do­běj­ší spo­lu­prá­ce se žák s lek­to­rem dosta­nou v tvor­bě hlou­bě­ji.
Pra­vi­del­nost pod­po­ru­je sou­vis­lý tvůr­čí vývoj. Tvé schop­nos­ti rych­le neo­pad­nou, inspi­ra­ce poros­te a s ní i tvá radost.

Několikaměsíční kurz
Můžeš si zvo­lit dél­ku od jed­no­ho do dese­ti měsí­ců. Do kur­zu můžeš nasko­čit kdy­ko­liv během již zapo­ča­té­ho roku.
Nepravidelná docházka

 Máš prá­ci, kde potře­bu­ješ být fle­xi­bil­ní? Žád­ný strach, můžeš si před­pla­tit jaký­ko­liv počet lek­cí a dochá­zet dle svých mož­nos­tí.

Individuální kurzy

Máš lek­to­ra jen pro sebe, a spo­leč­ně s ním najdeš vhod­ný čas a dél­ku lek­cí. Jed­no­rá­zo­vě, pra­vi­del­ně nebo pokaž­dé jinak.

Na který den a čas se mohu přihlásit?

Jsme tu kaž­dý den od pon­dě­lí do pát­ku.
Mrk­ni níže na roz­vrh.

Najdi si cenu svého kurzu:

 

Nabí­zí­me kur­zy od měsíč­ní­ho až po roč­ní kurz či jed­not­li­vé lek­ce.
Čím del­ší kurz zvo­líš, tím méně utra­tíš za lek­ci.

V ceně lek­ce budeš mít po ruce základ­ní mate­ri­ál, nebo si vyzkou­šíš nové tech­ni­ky.
Co u nás v učeb­ně najdeš? Mrk­ni níže.

prázdný
Základní materiál

pro­fi tuž­ky růz­ných tvr­dos­tí a dru­hů
závě­reč­ný lak na kresbu
něko­lik dru­hů pas­te­lů, lepi­cí pás­ka, tuž, kres­lí­cí pera
fixy, cen­t­ro­pen základ­ní
vodo­vé bar­vy, jed­no­du­ché akry­lo­vé bar­vy, kvaš
něko­lik dru­hů papí­rů

Materiál k vyzkoušení

plas­tic­ká guma, guma v tuž­ce
pří­rod­ní uhel, uhel v tuž­ce
pro­fi pas­tel­ky, pro­fi cen­t­ro­pen, gelo­vá pera
spe­ci­ál­ní pas­te­lo­vé sety
spe­ci­ál­ní tuhy růz­ných odstí­nů
akva­re­lo­vé bar­vy, štět­ce a pas­tel­ky
základ­ní ole­jo­vé bar­vy, základ­ní akry­lo­vé bar­vy, kvaš, malíř­ské špacht­le
růz­né dru­hy štět­ců, plní­cí štět­ce

Drobné občerstvení

káva, čaj

 

další lákavé kurzy

 

Jsi i v létě přes týden ve měs­tě a nechce se ti po prá­ci domů?

Přijď si v pod­ve­čer zama­lo­vat k nám do ate­li­é­ru, nebo pod­le poča­sí zajít do par­ku.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Už jen posled­ní krů­ček k radost­né tvor­bě. Nevá­hej a klik­ni:

Nebo se ozvi asi­s­tent­ce Kat­ce na:

start@start-art.cz
730 414 803

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

Ate­li­é­ry Kotlář­ská
Start-Art, z.s.
Kotlář­ská 5
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Huso­va

 • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
 • prů­jezd ved­le kadeř­nic­tví
 • vejdi do prů­jez­du
 • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvo­ře)
 • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
 • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
 • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

CESTA
ate­li­é­ry Kotlář­ská

 • vchod do domu ved­le Kebab
 • zazvoň na zvo­nek Start–Art
 • vyjdi po scho­dech k výta­hu
 • zmáčk­ni do 2.patra
 • sejdi pár schůd­ků dolů
 • zazvoň na zvo­nek dve­ří vpra­vo
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 3, 12; tro­lej. 25, 26 zastáv­ka Koneč­né­ho nám.
 • par­ko­viš­tě Uni­ver­zi­ty obra­ny u polikli­ni­ky Zahrad­ní­ko­va

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This