Každé dítě je expresivním malířem

a potře­bu­je pro­stor ke svo­bod­né­mu hle­dá­ní linií a tva­rů. Prv­ní dět­ské tahy jsou vel­ký expe­ri­ment a obje­vo­vá­ní. A už tady mu může pomo­ci jem­né vede­ní, napří­klad s míchá­ním barev.

Neomezuj se na malý formát. Odpoutej se

Ve ško­le nám vždy dáva­li jen malou čtvrt­ku. Pojď na to zapo­me­nout a vyzkou­šet si vel­ké tahy štět­cem. Buď jako Jackson Pollock – tan­či po papí­ře a cákej bar­vu rov­nou z ple­chov­ky.

Pojď si se svým dítětem taky hrát

Přijď tvo­řit, uvol­nit se a užít si spo­leč­ný čas se svým dítě­tem. Se štět­cem v ruce to jde lépe než při den­ních povin­nos­tech. Ane­bo si můžeš jen tak popo­ví­dat s ostat­ní­mi rodi­či.

Radost z barev vtáhne tebe i tvé dítě

Ty, tvoje dítě a velká svobodná plocha

Řada radostných tvůrčích podnětů k rozvoji dítěte a vašeho vztahu

Malá skupinka – blízká setkání

Uvolnění pro tebe a svoboda projevu pro malého

Pro děti 1 – 6 let

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Chceš zažít ten báječ­ný čas? Nevá­hej a klik­ni na:

kurzy—ceny—termíny

Který den a čas mám vyhradit na tvorbu?

ST  9.30  – 10.30  letorka Táňa
ST  10.30  – 11.30  letorka Táňa

cena tvého kurzu

1. polo­le­tí (říjen – čer­ven)      1 920,- (120,- / lek­ce)

2. polo­le­tí (únor – čer­ven)      2 400,- (120,- / lek­ce)

Další vhodné kurzy pro děti

Tvo­ři­vá labo­ra­toř vtáh­ne kaž­dé­ho, i dítě, u něhož není výraz­ný talent. Tvo­ří tu děti škol­ní­ho věku.

Tvořivý týden 26. 8. – 30. 8.

Máš doma talen­to­va­né dítě, a chceš, aby děla­lo co jej baví?

Už od sed­mé tří­dy je vhod­né se při­pra­vo­vat na při­jí­mač­ky. Rádi vám s tím pomů­že­me.

Cool technika – sprej

Se spre­jem lze malo­vat i legál­ně, a nejen po zdech. Pořá­dá­me řadu sprejo­vých worksho­pů na růz­ných mís­tech. Dozvíš se o nich, když budeš sle­do­vat náš FB ane­bo si napí­šeš o infor­ma­ce mai­lem na start@start-art.cz. Ane­bo uspo­řá­dá­me workshop na míru. Sta­čí k tomu par­tič­ka dětí.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Máš chuť to zku­sit?
Tak teď klik­ni na:

Nebo se ozvi asi­s­tent­ce Kat­ce:
start@start-art.cz
730 414 803

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

Ate­li­é­ry Kotlář­ská
Start-Art, z.s.
Kotlář­ská 5
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Huso­va

 • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
 • prů­jezd ved­le kadeř­nic­tví
 • vejdi do prů­jez­du
 • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvo­ře)
 • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
 • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
 • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

CESTA
ate­li­é­ry Kotlář­ská

 • vchod do domu ved­le Kebab
 • zazvoň na zvo­nek Start–Art
 • vyjdi po scho­dech k výta­hu
 • zmáčk­ni do 2.patra
 • sejdi pár schůd­ků dolů
 • zazvoň na zvo­nek dve­ří vpra­vo
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 3, 12; tro­lej. 25, 26 zastáv­ka Koneč­né­ho nám.
 • par­ko­viš­tě Uni­ver­zi­ty obra­ny u polikli­ni­ky Zahrad­ní­ko­va

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This