Každé dítě je expresivním malířem

a potře­bu­je pro­stor ke svo­bod­né­mu hle­dá­ní linií a tva­rů. Prv­ní dět­ské tahy jsou vel­ký expe­ri­ment a obje­vo­vá­ní. A už tady mu může pomo­ci jem­né vede­ní, napří­klad s míchá­ním barev.

Neomezuj se na malý formát. Odpoutej se

Ve ško­le nám vždy dáva­li jen malou čtvrt­ku. Pojď na to zapo­me­nout a vyzkou­šet si vel­ké tahy štět­cem. Buď jako Jackson Pollock – tan­či po papí­ře a cákej bar­vu rov­nou z ple­chov­ky.

Pojď si se svým dítětem taky hrát

Přijď tvo­řit, uvol­nit se a užít si spo­leč­ný čas se svým dítě­tem. Se štět­cem v ruce to jde lépe než při den­ních povin­nos­tech. Ane­bo si můžeš jen tak popo­ví­dat s ostat­ní­mi rodi­či.

Radost z barev vtáhne tebe i tvé dítě

Ty, tvoje dítě a velká svobodná plocha

Řada radostných tvůrčích podnětů k rozvoji dítěte a vašeho vztahu

Malá skupinka – blízká setkání

Uvolnění pro tebe a svoboda projevu pro malého

Pro děti 1 – 6 let

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Chceš zažít ten báječ­ný čas? Nevá­hej a klik­ni na:

kurzy—ceny—termíny

Který den a čas mám vyhradit na tvorbu?

ST  9.30  – 10.30  letorka Táňa
ČT  14  – 15  letorka Táňa

Najdi si cenu svého kurzu:

další kurzy vhodné pro děti

 

Výtvarná laboratoř pro děti

Tvo­ři­vá labo­ra­toř vtáh­ne kaž­dé­ho, i dítě, u něhož není výraz­ný talent. Tvo­ří tu děti škol­ní­ho věku.

Máš doma talentované dítě a chceš, aby v životě dělalo, co jej baví?

Už od sed­mé tří­dy je vhod­né se při­pra­vo­vat na při­jí­mač­ky. Rádi vám s tím pomů­že­me.

Cool technika – sprej

Se spre­jem lze malo­vat i legál­ně, a nejen po zdech. Pořá­dá­me řadu sprejo­vých worksho­pů na růz­ných mís­tech. Dozvíš se o nich, když budeš sle­do­vat náš FB ane­bo si napí­šeš o infor­ma­ce mai­lem na start@start-art.cz. Ane­bo uspo­řá­dá­me workshop na míru. Sta­čí k tomu par­tič­ka dětí.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Máš chuť to zku­sit?
Tak teď klik­ni na:

Nebo se ozvi asi­s­tent­ce Kat­ce:
start@start-art.cz
730 414 803

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce ke kur­zům
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Adre­sa
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno
IČ 046 06 019

 

Start-art

 

CESTA

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd mezi kadeř­nic­tvím a second han­dem
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo dve­ře do domu (ne na dvo­ře)
  • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
  • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

DOPRAVA

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This