Slide

VÝTVARNÉ EXPEDICE PRO MAMINKY S DĚTMI 

Konec A4 a pouhým omalovánkám 

Každé dítě je expresivním malířem

a potře­bu­je pro­stor ke svo­bod­né­mu hle­dá­ní linií a tva­rů. Prv­ní dět­ské tahy jsou vel­ký expe­ri­ment a obje­vo­vá­ní.
A už tady mu může pomo­ci jem­né vede­ní, napří­klad s míchá­ním barev.

Neomezuj se na malý formát. Odpoutej se

Ve ško­le nám vždy dáva­li jen malou čtvrt­ku. Pojď na to zapo­me­nout a vyzkou­šet si vel­ké tahy štět­cem.
Buď jako Jackson Pollock – tan­cuj po papí­ře a cákej bar­vu rov­nou z plechovky.

Pojď si se svým dítětem taky hrát

Přijď tvo­řit, uvol­nit se a užít si spo­leč­ný čas se svým dítě­tem. Se štět­cem v ruce to jde lépe než při den­ních povin­nos­tech.
Ane­bo si můžeš jen tak popo­ví­dat s ostat­ní­mi rodiči.

Radost z barev vtáhne tebe i tvé dítě

Ty, tvoje dítě a velká svobodná plocha

Řada radostných tvůrčích podnětů k rozvoji dítěte a vašeho vztahu

Malá skupinka – blízká setkání

Uvolnění pro tebe a svoboda projevu pro malého

Pro děti 1 – 6 let

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Chceš zažít ten báječ­ný čas? Nevá­hej a klik­ni na:

kurzy—ceny—termíny

Který den a čas mám vyhradit na tvorbu?

PA  9.30  – 10.30  letor­ka Táňa

Kur­zy pro­bí­ha­jí v ate­li­é­ru na Huso­vě 8a.

Máš dvě děti? Vyzved­ni si u nás sle­vu 25 % pro dru­hé dítě 

Další vhodné kurzy pro děti

Tvořivý týden 26. 8. – 30. 8.

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This