1/

Kurz olejomalby a 

impresionismu

2. – 3.11.

Vidět obra­zy naži­vo pro mě zna­me­na­lo pro­žít jed­nu z nej­krás­něj­ších chvil posled­ních měsí­ců. V barev­ném výbuchu inspi­ra­ce jsem dosta­la nad­še­ní a chuť jít s vámi po sto­pách impre­si­o­nis­tů.
Pojď­me se sejít a rado­vat se z barev.”
lek­tor­ka Deni­sa

zají­má mne víc

4/

Kurz dějin umění

k přípravě na přijímací zkoušky na umělecké SŠ

22. – 24.11.

COŽE, U PŘIJÍMAČEK PÍŠU TEST Z DĚJIN UMĚNÍ?
Nemáš rodi­če, kte­ří s tebou kři­žo­va­li svě­to­vý­mi gale­ri­e­mi?
Žád­nej stres. Sta­čí u nás strá­vit od pát­ku do nedě­le a pro­jít se s námi po památ­kách a do gale­rie. A doma si jen zopa­ku­ješ zápis­ky.

chci vědět víc

2/

Intenzivní kurz pastelu

9. – 10.11.

Nech se vtáh­nout do rados­ti z pes­t­rých barev. Pas­tel tě uchvá­tí svý­mi barva­mi, řadou výra­zů a jed­no­du­chos­tí. Snad­no namí­cháš jakou­ko­liv bar­vu. Je snad­no pře­nos­ný — sta­čí sada pas­te­lů, papír, a můžeš malo­vat kde­ko­liv a kdy­ko­liv.

více ke kur­zu najdeš níže

5/

Intenzivní kurz portrétu

VHODNÝ TAKÉ K PŘÍPRAVĚ NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY NA SŠ A VŠ

30.11. – 1.12.
7. – 8.12.
15. – 16.2.

Skr­ze tvůr­čí brej­lič­ky začneš vidět mno­ho krás­ných detai­lů, začneš si vší­mat odliš­nos­tí a oce­níš vzne­še­ný tvar něčí­ho nosu.
Odteď se na lidi budeš dívat s otáz­kou: Jak bych je tak mohl nama­lo­vat?

víc ke kur­zu por­trétu

3/

Od akvarelu k olejomalbě

23. – 24.11.
8. – 9.2. 2020

Rád/a tvo­říš a expe­ri­men­tu­ješ?
Pak je náš kurz šitý přes­ně pro tebe.
Vyzkou­šíš růz­né malíř­ské způ­so­by, krok po kro­ku si osvo­jíš zachá­ze­ní s bar­vou.
Na tom­to kur­zu tě čeká: akva­rel, akryl, ole­j­o­mal­ba. 

klik­ni na více info

6/

Intenzivní kurz figury 

VHODNÝ TAKÉ K PŘÍPRAVĚ NA TALENTOVÉ ZKOUŠKY NA

11. – 12.1.

Díky kresbě figu­ry pocho­píš spous­tu dal­ších věcí o per­spek­ti­vě, tva­ru a kom­po­zi­ci.
Sám uvi­díš, že tě bude bavit zkou­mat jed­not­li­vé pozi­ce, pozo­ro­vat hru stí­nů nebo míchat bar­vy a hle­dat ten správ­ný odstín.

víc ke kur­zu figu­ry

7/

Kurz malby šerosvitu
– technika starých mistrů

11. – 12.1.

Fas­ci­nu­jí tě sta­ré obra­zy? Zají­má tě, jak je nama­lo­vat? Pojď si sám osa­hat tajem­ství sta­rých mis­trů.

více info

8/

Klasické i neobvyklé malířské techniky

Mono­typ / Olej / Air­brush

18. – 19.1.

Udě­lej si čas pro sebe, dopřej si radost. Ochut­nej růz­né malíř­ské tech­ni­ky, zná­mé i neče­ka­né.
Řekl/a by jsi, že ole­jem vytvo­říš gra­fi­ku? Dove­deš si před­sta­vit malo­vá­ní pis­tol­kou?
Vyzkou­šej to s námi. Pove­dou tě zku­še­ní malí­ři.

chci vědět víc

9/

Víkendový kurz olejomalby

25. – 26.1.
15. – 16.2.

Vůně barev se vzná­ší ate­li­é­rem, na plát­ně se obje­vu­jí prv­ní tahy štět­cem.
Jsi pohl­cen obra­zem, pohy­bem ruky i půvab­nou barev­nos­tí.
Ole­j­o­mal­ba — tech­ni­ka sta­rých mis­trů — ti s bar­vou umož­ní doslo­va kouz­lit.

klik­ni pro info

10/

Ilustruj svůj příběh

7. – 8.3.

Barev­ný list v kni­ze, osob­ní pohled­ni­ce nebo přá­ní? Tuší, akva­re­lem či fixou vyjá­d­ří pří­běh, kte­rý v tobě dří­má. A čeká na tu chví­li, kdy mu dáš novou, oso­bi­tou podo­bu.

více k ilu­stra­ci

Vyber si svůj kurz a přihlas se !

1/

kurz olejomalby a impresionismu

Vidět obra­zy naži­vo pro mě zna­me­na­lo pro­žít jed­nu z nej­krás­něj­ších chvil posled­ních měsí­ců.
V barev­ném výbuchu inspi­ra­ce jsem dosta­la nad­še­ní a chuť jít s vámi po sto­pách impre­si­o­nis­tů.
Pojď­me se sejít a rado­vat se z barev.”  lek­tor­ka Deni­sa

Kurz je vhod­ný pro mír­ně i více pokro­či­lé v mal­bě.
Nemu­sí­te mít zku­še­nost s ole­j­o­mal­bou, sta­čí zku­še­nos­ti s akry­lem nebo tem­pe­rou.

Kurz vede lek­tor­ka a zku­še­ná malíř­ka Deni­sa Bel­zo­vá.

 

Termín

2. – 3.11.

9.30–12.30 / 13.30–16.30

Cena

216,- / hod

2 600,- / 12h kurz

V ceně je zahr­nut základ­ní mate­ri­ál včet­ně plát­na.

 

Odšpuntuj svou energii

Les, moře nebo zahrada? Rozehrej své barvy

Od prvních skvrn až k celému obrazu

Technika oleje ti umožní delší práci na obraze

2/

INTENZIVNÍ KURZ PASTELU

Nech se vtáh­nout do rados­ti z pes­t­rých barev. Pas­tel tě uchvá­tí svý­mi barva­mi, řadou výra­zů a jed­no­du­chos­tí. Snad­no namí­cháš jakou­ko­liv bar­vu. Je snad­no pře­nos­ný — sta­čí sada pas­te­lů, papír, a můžeš malo­vat kde­ko­liv a kdy­ko­liv.

Kurz vede lek­tor­ka Táňa Vese­lá.

 

Termín a cena

9. – 10.11.

10–12.30 / 13.30–16.00

Cena

215,- / hod

2 145,- / 10h kurz

V ceně je zahr­nut veš­ke­rý mate­ri­ál.

Rozmáchni se v barvě

Rozehraj své barvy, ať už krajinou či abstrakcí

Objev svůj osobitý rukopis

Uchopíš jej snadno: zářivý a rychlý pastel

3/

OD AKVARELU K OLEJOMALBĚ

Rád/a tvo­říš a expe­ri­men­tu­ješ?
Pak je náš kurz šitý přes­ně pro tebe.
Vyzkou­šíš si růz­né malíř­ské způ­so­by, krok po kro­ku si osvo­jíš zachá­ze­ní s bar­vou.
Na tom­to kur­zu tě čeká: akva­rel, akryl, ole­j­o­mal­ba.

Vede zku­še­ný malíř Lukáš Orli­ta.

 

Termíny

23. – 24. 11.
8. – 9. 2.

10–12.30 / 13.30–16.00

Cena

255,- / h
2 555,- / 10h kurz

V ceně je zahr­nut veš­ke­rý mate­ri­ál

Míchej barvu s živlem vody: akvarel

Kouzli akrylem na řadu způsobů

Poznej ladnost a nekonečné varianty olejomalby

Pohraj si s množstvím poutavých témat

Vyzkoušej různé možnosti každé z technik

4/

DĚJINY UMĚNÍ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA UMĚLECKÉ SŠ

S lehkostí, ne jako ve škole

 

Vyber si kni­hu, pokud máš rád hod­ně názvů a leto­poč­tů. Ane­bo se pojď s námi pro­jít his­to­rií, obra­zy, památ­ka­mi,  měs­tem či gale­rií. Vybe­re­me jen ty nej­dů­le­ži­těj­ší fak­ta. A hlav­ně – nebu­deš se s námi cítit jako ve ško­le.

Kurz pove­de lek­tor­ka Áta Čer­ná.

 

Termín

22. – 24.11.

PA 15–18.00
SO 9–12.00 13–16.00
NE 10–13.00

Cena

190,- / hod
celý kurz 2 280,- / 12h kurz

V ceně kur­zu je zahr­nu­ta učeb­ni­ce dějin umě­ní.

M

pochopíš to bez šprtání

M

povídání o obrazech

M

základy historie výtvarných dějin

M

návštěva galerie a brněnských památek

M

povídání o umění očima malířky – lektorky

5/

Intenzivní kurz PORTRÉTU

Lidská tvář odráží duši

Jak ji zachytit?

Skr­ze tvůr­čí brej­lič­ky začneš vidět mno­ho krás­ných detai­lů, začneš si vší­mat odliš­nos­tí a oce­níš vzne­še­ný tvar něčí­ho nosu.Odteď se na lidi budeš dívat s otáz­kou: Jak bych je tak mohl nama­lo­vat?
Krok po kro­ku pocho­píš pro­por­ce, detai­ly, pro­kres­líš se do leh­kos­ti.

 Ve zkou­má­ní tě pod­po­ří malíř Lukáš Orli­ta, sám toho nama­lo­val spous­tu a pros­tě ví, co a jak.

 

Termíny

30.11. – 1. 12.
7. – 8.12.

15. – 16.2.

10–12.30 / 13.30 – 16.30

Cena

218,- / h
celkem 2 180,- / 10h

V ceně je zahrnut veškerý materiál.

 

6/

Intenzivní kurz FIGURY

Stydlivost stranou a tužku do ruky! Nahá žena přichází

Díky kresbě figu­ry pocho­píš spous­tu dal­ších věcí o per­spek­ti­vě, tva­ru a kom­po­zi­ci.
Sám uvi­díš, že tě bude bavit zkou­mat jed­not­li­vé pozi­ce, pozo­ro­vat hru stí­nů nebo míchat bar­vy a hle­dat ten správ­ný odstín.
Krok po kro­ku pocho­píš pro­por­ce, detai­ly, pro­kres­líš se do leh­kos­ti.

 Ve zkou­má­ní tě pod­po­ří malíř Lukáš Orli­ta, sám toho nama­lo­val spous­tu a pros­tě ví, co a jak.

 

Termín

11. – 12.1.

10–12.30 / 13.30 – 16.30

Cena

250,- / h
cel­kem 2 500,- / 10h

V ceně je zahr­nut veš­ke­rý mate­ri­ál.

7/

KURZ MALBY ŠEROSVITU – TECHNIKA STARÝCH MISTRŮ

Fas­ci­nu­jí tě sta­ré obra­zy? Zají­má tě, jak je nama­lo­vat? Pojď si sám osa­hat tajem­ství sta­rých mis­trů.
Tech­ni­ka šero­svi­tu dodá­vá obra­zům hloub­ku a pro­stor. Vyzkou­šej si nama­lo­vat obraz v barok­ních vrst­vách.

Kurz vede lek­tor­ka Deni­sa Krau­so­vá (pro­fe­sor­ka výtvar­ných před­mě­tů na Střed­ní ško­le umě­ní a desig­nu).

Termín

11. – 12.1.
9.30 – 12.30 / 13.30 – 16.30

Cena

225,- / hod
2 700,- / 12 hod

V ceně je zahr­nut základ­ní malíř­ský mate­ri­ál
včet­ně dře­vě­né destič­ky nebo plát­na.

8/

KLASICKÉNEOBVYKLÉ MALÍŘSKÉ TECHNIKY

Monotyp /  Airbrush  / Olejomalba

Udě­lej si čas pro sebe, dopřej si radost. Ochut­nej růz­né malíř­ské tech­ni­ky, zná­mé i neče­ka­né.
Řekl/a by jsi, že ole­jem vytvo­říš gra­fi­ku? Dove­deš si před­sta­vit malo­vá­ní pis­tol­kou?
Vyzkou­šej to s námi.

Kurz pove­de zku­še­ný malíř Lukáš Orli­ta.

Termín

11. – 12.1.
9.30 – 12.30 / 13.30 – 16.30

Cena

255,- / hod
2 555,- / 10 hod

V ceně je zahr­nut veš­ke­rý mate­ri­ál.

M

olejomalba – čeká tě voňavá a ušlechtilá práce

M

monotyp – co otisk, to tvůj originál

M

airbrush – maluješ barevnou mlhou

9/

VÍKENDOVÝ KURZ OLEJOMALBY

Olej umož­ňu­je jak dyna­mic­kou prá­ci, tak peč­li­vé hra­ní s vrst­vou a odstí­ny.
Obje­víš spous­tu mož­nos­tí, jak s ním pra­co­vat.
Na kur­zu pro­jdeš zákla­dy, a najdeš, co ti nej­víc sed­ne.
Máme v zálo­ze pár cvi­če­ní, díky kte­rým tech­ni­ku zvlád­neš postup­ně, krok po kro­ku.

 Kurz vede lek­tor­ka a zku­še­ná malíř­ka Deni­sa Bel­zo­vá.

Termín

25. – 26.1.
15. – 16.2.

9.30 – 12.30 / 13.30 – 16.30

Cena

216,- / hod
2 600,- / 12 hod

V ceně je zahr­nut veš­ke­rý mate­ri­ál.

 

M

olejomalba – čeká tě voňavá a ušlechtilá práce

M

Máš z oleje respekt? Není to tak těžké jak se zdá

M

Jsi dynamický/á, nebo pečlivý/á? S olejem jde všechno

10/

ILUSTRUJ SVŮJ PŘÍBĚH

Barev­ný list v kni­ze, osob­ní pohled­ni­ce nebo přá­ní? Tuší, akva­re­lem či fixou vyjá­d­ří pří­běh, kte­rý v tobě dří­má. A čeká na tu chví­li, kdy mu dáš novou, oso­bi­tou podo­bu.
Přijď si vyzkou­šet ilu­stro­vat pří­běh. Najdi si ten svůj, nebo vez­mi sebou svou oblí­be­nou kni­hu. Udě­lej si radost ply­nu­tím akva­re­lo­vé­ho štět­ce, čer­nou lin­kou vinou­cí se z tvé­ho pera, či divo­ký­mi barva­mi fixek. Vyzkou­šej, jaká tech­ni­ka ti sedí. Inten­ziv­ní tvůr­čí chví­le ti bude doma při­po­mí­nat vlast­ní ori­gi­nál­ní obrá­zek.

 Kurz vede lek­tor­ka a kres­líř­ka Kris­tý­na Hri­a­de­lo­vá.

 

Termín

7. – 8.3.
10 – 12.30 / 13.30 – 16.00

Cena

222,- / hod
2 220,- / 10 hod

V ceně je zahr­nut veš­ke­rý mate­ri­ál.

M

Vyjádři svou vizi a myšlenku

M

Akvarelem, fixou nebo tuší? Jednoduše tím, co ti bude blízké

M

Najdi si svůj vlastní styl

M

Nakresli svůj vlastní příběh, nebo se inspiruj knihou

M

Ilustruj báseň, nakresli pohlednici, nebo vyrob přání

 

 

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce ke kur­zům
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

Ate­li­é­ry Kotlář­ská
Start-Art, z.s.
Kotlář­ská 5
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Huso­va

 • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
 • prů­jezd ved­le kadeř­nic­tví
 • vejdi do prů­jez­du
 • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvo­ře)
 • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
 • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
 • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

CESTA
ate­li­é­ry Kotlář­ská

 • vchod do domu ved­le Kebab
 • zazvoň na zvo­nek Start–Art
 • vyjdi po scho­dech k výta­hu
 • zmáčk­ni do 2.patra
 • sejdi pár schůd­ků dolů
 • zazvoň na zvo­nek dve­ří vpra­vo
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 3, 12; tro­lej. 25, 26 zastáv­ka Koneč­né­ho nám.
 • par­ko­viš­tě Uni­ver­zi­ty obra­ny u polikli­ni­ky Zahrad­ní­ko­va

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This