1/

Olejomalba 
alá impresionismus

Ter­mín doho­dou

Mož­né domlu­vit zkrá­ce­nou jed­no­den­ní ver­zi za půl­ku ceny.

210,- / hod
2 530,- / 12h

V ceně je zahr­nut základ­ní mate­ri­ál.

více info

2/

Intenzivní kurz pastelu

Ter­mín doho­dou

Mož­né domlu­vit zkrá­ce­nou jed­no­den­ní ver­zi za půl­ku ceny.

215,- / hod
2 145,- / 10h

V ceně je zahr­nut základ­ní mate­ri­ál včet­ně sady pas­te­lů, kte­rou si odne­seš domů.
Lze domlu­vit i sle­vu kur­zu s vlast­nímy pas­te­ly
— 200,-.

chci vědět víc

3/

Od akvarelu k olejomalbě

Akva­rel, akryl, ole­j­o­mal­ba

8. – 9.2.

Mož­né domlu­vit zkrá­ce­nou jed­no­den­ní ver­zi za půl­ku ceny.

255,- / hod
2 555,- / 10h

V ceně je zahr­nut veš­ke­rý malíř­ský mate­ri­ál.

bliž­ší info

4/

Intenzivní kurz portrétu

30.11. – 1.12.
7. – 8.12.
15. – 16.2.

218,- / hod
2 180,- / 10h

V ceně je zahr­nut základ­ní mate­ri­ál.
Kres­lí­me pod­le živé­ho mode­lu.

info ke kur­zu

 

5/

Intenzivní kurz figury

11. – 12.1.

250,- / hod
2 500,- / 10h

V ceně je zahr­nut základ­ní mate­ri­ál.
Kres­lí­me pod­le živé­ho mode­lu.

zají­má mne více

 

6/

Kurz malby šerosvitu
– technikou starých mistrů

11. – 12.1.

225,- / hod
2 700,- / 12h kurz

V ceně je zahr­nut základ­ní malíř­ský mate­ri­ál.

dal­ší info

 

7/

Klasické i neobvyklé malířské techniky

Mono­typ, olej, air­brush

18. – 19.1.

Mož­né domlu­vit zkrá­ce­nou jed­no­den­ní ver­zi za půl­ku ceny.

255,- / hod
2 555,- / 10h

V ceně je zahr­nut veš­ke­rý mate­ri­ál.

více o kur­zu

 

8/

Víkendový kurz olejomalby

25. – 26.1.
15. – 16.2.

Mož­né domlu­vit zkrá­ce­nou jed­no­den­ní ver­zi za půl­ku ceny.

216,- / hod
2 600,- / 12h

V ceně je zahr­nut základ­ní mate­ri­ál.

blí­že o ole­j­o­mal­bě

 

9/

Ilustruj svůj příběh

 7. – 8.3.

Mož­né domlu­vit zkrá­ce­nou jed­no­den­ní ver­zi za půl­ku ceny.

222,- / hod
2 220,- / 10h kurz

V ceně je zahr­nut veš­ke­rý mate­ri­ál.

zají­má mne víc

 

1/

Olejomalba
alá imresionismus

Vidět obra­zy naži­vo pro mě zna­me­na­lo pro­žít jed­nu z nej­krás­něj­ších chvil posled­ních měsí­ců.
V barev­ném výbuchu inspi­ra­ce jsem dosta­la nad­še­ní a chuť jít s vámi po sto­pách impre­si­o­nis­tů.
Pojď­me se sejít a rado­vat se z barev.” lek­tor­ka Deni­sa

Kurz je vhod­ný pro mír­ně i více pokro­či­lé v mal­bě.
Nemu­sí­te mít zku­še­nost s ole­j­o­mal­bou, sta­čí zku­še­nos­ti s akry­lem nebo tem­pe­rou.

V ceně jsou základ­ní malíř­ské potře­by včet­ně plát­na.

Kurz vede lek­tor­ka Deni­sa Bel­zo­vá.

Odšpuntuj svou energii

Les, moře nebo zahrada? Rozehraj své barvy

Od prvních skrn až k celému obrazu

Technika oleje ti umožní delší práci na obraze

2/

Intenzivní kurz pastelu

Nech se vtáh­nout do rados­ti z pes­t­rých barev. Pas­tel tě uchvá­tí svý­mi barva­mi, řadou výra­zů a jed­no­du­chos­tí. Snad­no namí­cháš jakou­ko­liv bar­vu. Je snad­no pře­nos­ný — sta­čí sada pas­te­lů, papír, a můžeš malo­vat kde­ko­liv a kdy­ko­liv.

Domů si odne­seš svou vlast­ní sadu pas­te­lů.
Lze domlu­vit cenu bez mate­ri­á­lu (- 200,-).

Kurz vede lek­tor­ka Táňa Vese­lá. 

 

 

Rozmáchni se v barvě

Rozehraj své barvy, ať už krajinou či abstrakcí

Objev svůj osobitý rukopis

Uchopíš jej snadno: zářivý a rychlý pastel

3/

od akvarelu k olejomalbě

Rád/a tvo­říš a expe­ri­men­tu­ješ?
Pak je náš kurz šitý přes­ně pro tebe.
Vyzkou­šíš růz­né malíř­ské způ­so­by, krok po kro­ku si osvo­jíš zachá­ze­ní s bar­vou.
Na tom­to kur­zu tě čeká: akva­rel, akryl, ole­j­o­mal­ba.

Kurz vede lek­tor Lukáš Orli­ta.

M

Míchej barvu s živlem vody: akvarel

M

Kouzli akrylem na řadu způsobů

M

Ujížděj na vůni olejových barev

M

Pohraj si s množstvím poutavých témat

M

Vyzkoušej různé možnosti každé z technik

4/

Intenzivní kurz portrétu

Lid­ská tvář odrá­ží naši duši, pova­hu, život.
Jak ji zachy­tit? Krok po kro­ku pocho­píš pro­por­ce, detai­ly, pro­kres­líš se do leh­kos­ti.
Díky kresbě por­trétu pocho­píš spous­tu dal­ších uži­teč­ných věcí: o tva­ru, stí­no­vá­ní a kre­seb­ných tech­ni­kách.
Sám uvi­díš, že tě bude bavit zkou­mat detai­ly, pozo­ro­vat hru stí­nů nebo míchat bar­vy.

Kurz vede lek­tor Lukáš Orli­ta.

 

M

Kresba a malba podle živého modelu

M

Kresbou i barvou na řadu způsobů i technik

M

Lektor přesně ví, jak co funguje — jak v anatomii, tak v umění

M

Skvěle se doplňuje s přípravou na talentovky na SŠ a VŠ

M

Lektor je tu pro tebe, ať už jsi na začátku nebo se chceš zlepšovat

5/

INTENZIVNÍ KURZ KRESBY FIGURY

Díky kresbě figu­ry pocho­píš spous­tu dal­ších věcí o per­spek­ti­vě, tva­ru a kom­po­zi­ci.
Sám uvi­díš, že tě bude bavit zkou­mat jed­not­li­vé pozi­ce, pozo­ro­vat hru stí­nů nebo míchat bar­vy a hle­dat ten správ­ný odstín.
Ve zkou­má­ní tě pod­po­ří malíř Lukáš, sám toho nama­lo­val spous­tu a pros­tě ví, co a jak.

Kurz vede lek­tor Lukáš Orli­ta.

M

Projdi kresbu od anatomických skic až k živému modelu

M

Kresli figuru rychle v základu i podrobně do detailu. Vyzkoušíš obojí

M

Skvěle se doplňuje s přípravou na talentovky na SŠ a VŠ

M

Jsi v začátku? Projdeš kresbu od prvních krůčků. Potřebuješ podpořit v rozvoji? Natrénuješ figuru více do hloubky.

6/

KURZ MALBY ŠEROSVITU – TECHNIKA STARÝCH MISTRŮ

Fas­ci­nu­jí tě sta­ré obra­zy? Zají­má tě, jak je nama­lo­vat? Pojď si sám osa­hat tajem­ství sta­rých mis­trů.
Tech­ni­ka šero­svi­tu dodá­vá obra­zům hloub­ku a pro­stor. Vyzkou­šej si nama­lo­vat obraz v barok­ních vrst­vách.

V ceně jsou základ­ní malíř­ské potře­by včet­ně dře­vě­né malíř­ské destič­ky.

Kurz vede lek­tor­ka Deni­sa Krau­so­vá (pro­fe­sor­ka výtvar­ných před­mě­tů na Střed­ní ško­le umě­ní a desig­nu).

M

Odhal tajemství vrstvení barev starých mistrů

M

Co je to šerosvit? Třeba tvář, která vystupuje ze stínu, s intenzivním výrazem díky kontrastu světla a tmy

M

Pochopíš nejen malbu ve vrstvách, ale také technologii, kompozici a barevné uspořádání

M

Kurz vede umělkyně a zkušená lektorka zároveň

7/

klasické i neobvyklé malířské techniky

Monotyp / olejomalba / airbrush

 

Udě­lej si čas pro sebe, dopřej si radost. Ochut­nej růz­né malíř­ské tech­ni­ky, zná­mé i neče­ka­né.
Řekl/a by jsi, že ole­jem vytvo­říš gra­fi­ku? Dove­deš si před­sta­vit malo­vá­ní pis­tol­kou?
Vyzkou­šej to s námi. Pove­dou tě zku­še­ní malí­ři.

V ceně jsou základ­ní malíř­ské potře­by.

Kurz vede lek­tor Lukáš Orli­ta.

M

Olejomalba – čeká tě voňavá a ušlechtilá práce

M

Monotyp – co otisk, to tvůj originál

M

Airbrush – maluješ barevnou mlhou

8/

Víkendový kurz olejomalby

Olej umož­ňu­je jak dyna­mic­kou prá­ci, tak peč­li­vé hra­ní s vrst­vou a odstí­ny.
Obje­víš spous­tu mož­nos­tí, jak s ním pra­co­vat.
Na kur­zu pro­jdeš zákla­dy, a najdeš, co ti nej­víc sed­ne.
Máme v zálo­ze pár cvi­če­ní, díky kte­rým tech­ni­ku zvlád­neš postup­ně, krok po kro­ku.

V ceně jsou základ­ní malíř­ské potře­by včet­ně plát­na.

Kurz vede lek­tor­ka Deni­sa Bel­zo­vá.

M

Máš z oleje respekt? Není to tak těžké jak se zdá

M

Les, moře nebo zahrada? Rozehraj své barvy

M

Rozmáchni se v energii barev

M

Jsi dynamický/á, nebo pečlivý/á? S olejem jde všechno

M

Zachyť atmosféru světla tak jako impresionista

9/

ilustruj svůj příběh

Barev­ný list v kni­ze, osob­ní pohled­ni­ce nebo přá­ní? Tuší, akva­re­lem či fixou vyjá­d­ří pří­běh, kte­rý v tobě dří­má. A čeká na tu chví­li, kdy mu dáš novou, oso­bi­tou podo­bu.
Přijď si vyzkou­šet ilu­stro­vat pří­běh. Najdi si ten svůj, nebo vez­mi sebou svou oblí­be­nou kni­hu. Udě­lej si radost ply­nu­tím akva­re­lo­vé­ho štět­ce, čer­nou lin­kou vinou­cí se z tvé­ho pera, či divo­ký­mi barva­mi fixek. Vyzkou­šej, jaká tech­ni­ka ti sedí.
Inten­ziv­ní tvůr­čí chví­le ti bude doma při­po­mí­nat vlast­ní ori­gi­nál­ní obrá­zek.

V ceně je zahr­nut veš­ke­rý mate­ri­ál.

Kurz vede mla­dá výtvar­ni­ce Kris­tý­na Hri­a­de­lo­vá.

M


Vyjádři svou vizi a myšlenku

M

Akvarelem, fixou nebo tuší? Jednoduše tím, co ti bude blízké

M

Najdi si svůj styl

M

Ilustruj báseň, nakresli pohlednici, nebo vyrob přání

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Sta­čí si vybrat. Vše ostat­ní už půjde samo. Jdeš do toho? Tak teď klik­ni na:

 Nebo nás kon­tak­tuj na adre­se:

start@start-art.cz

730 414 803

 

 

 

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

Ate­li­é­ry Kotlář­ská
Start-Art, z.s.
Kotlář­ská 5
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Huso­va

 • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
 • prů­jezd ved­le kadeř­nic­tví
 • vejdi do prů­jez­du
 • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvo­ře)
 • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
 • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
 • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

CESTA
ate­li­é­ry Kotlář­ská

 • vchod do domu ved­le Kebab
 • zazvoň na zvo­nek Start–Art
 • vyjdi po scho­dech k výta­hu
 • zmáčk­ni do 2.patra
 • sejdi pár schůd­ků dolů
 • zazvoň na zvo­nek dve­ří vpra­vo
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 3, 12; tro­lej. 25, 26 zastáv­ka Koneč­né­ho nám.
 • par­ko­viš­tě Uni­ver­zi­ty obra­ny u polikli­ni­ky Zahrad­ní­ko­va

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This