Slide

VÝTVARNÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ

Akvarel, tužka nebo olej? Cokoliv tě láká

Výtvarné kurzy pro dospělé

Indi­vi­du­ál­ní téma i tech­ni­ka

září – čer­ven

Kur­zy pra­vi­del­né, nepra­vi­del­né a indi­vi­du­ál­ní
Odpo­led­ní a večer­ní lek­ce (indi­vi­du­ál­ní lek­ce doho­dou)
Pod vede­ním zku­še­né­ho lek­to­ra / uměl­ce

 

Chci vědět více 

Experimentální a zážitková tvorba

září – čer­ven

ČT 17 – 19.30 

 

Při­pra­vu­je­me

Olejomalba

 

19.10. – 9.11.

PO 18 – 20.30

2 497,- / 4 x 2,5h

Od zákla­dů k obra­zu
Pro začá­teč­ní­ky, mír­ně a střed­ně pokro­či­lé
Pod vede­ním zku­še­né malíř­ky Deni­sy

V ceně je zahr­nut základ­ní mate­ri­ál

Víc k ole­j­o­mal­bě

Letní výtvarné kurzy


17. – 20.8.

čas  17.30 – 20.00

cena  410 / 2,5h kurz (jeden večer)
vyber si celé týd­ny i jed­not­li­vé dny

O let­ních kur­zech

Figurální kresba a portrét

Pra­vi­del­né kur­zy

kaž­dé UT a ČT 18– 20.30 / září – čer­ven

Víken­do­vý kurz por­trétu

28 .– 29.11. / 12. – 13.12.

Vhod­né pro začá­teč­ní­ky i pokro­či­lé
Kres­ba i mal­ba, dle výbě­ru

Více o kur­zu

Kurz akvarelu

od začátku přes krajinu až k obrazu

 14.9.  – 12.10.

PO 18 – 20.30 

2 250,- / 4 x 2,5h

Čty­ři setká­ní tě pro­ve­dou tech­ni­kou akva­re­lu
Od základ­ních tahů až k pro­pra­co­va­né mal­bě
Pod vede­ním Áty, malíř­ky akva­re­lu

Více ke kur­zu

Staromistrovské techniky malby

16.11. – 7.12.

PO 18 – 20.30 

2 497,- / 4 x 2,5 h

Pro­jdi vše­mi vrst­va­mi sta­ro­mis­trov­ské mal­by
Pod vede­ním bri­lant­ní­ho malí­ře Luká­še
V ceně je zahr­nut základ­ní mate­ri­ál

 

Při­pra­vu­je­me

Kurz akvarelu on-line

Indi­vi­du­ál­ní kurz

4 000,- / 4 lek­ce

4 inten­ziv­ní lek­ce s lek­to­rem on-line přes video­ho­vor
Vir­tu­ál­ní učeb­na plná pod­nět­ných inspi­ra­cí a rad

 

On-line kurz

 

 

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

Ate­li­é­ry Kotlář­ská
Start-Art, z.s.
Kotlář­ská 5
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Huso­va

 • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
 • prů­jezd ved­le kadeř­nic­tví
 • vejdi do prů­jez­du
 • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvo­ře)
 • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
 • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
 • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

CESTA
ate­li­é­ry Kotlář­ská

 • vchod do domu ved­le Kebab
 • zazvoň na zvo­nek Start–Art
 • vyjdi po scho­dech k výta­hu
 • zmáčk­ni do 2.patra
 • sejdi pár schůd­ků dolů
 • zazvoň na zvo­nek dve­ří vpra­vo
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 3, 12; tro­lej. 25, 26 zastáv­ka Koneč­né­ho nám.
 • par­ko­viš­tě Uni­ver­zi­ty obra­ny u polikli­ni­ky Zahrad­ní­ko­va

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This