Výtvarné kurzy pro dospělé

Slide

Akvarel, tužka nebo olej? Cokoliv tě láká 


Mrkni na pestrou škálu technik a témat

Kurz kresby a malby

Individuální téma i technika

ÚT 16.00 – 18.00
ST 18.00 – 20.30
15.00 – 17.30

září – čer­ven

Kur­zy pra­vi­del­né, nepra­vi­del­né a individuální

Pod vede­ním zku­še­né­ho lektora-umělce

 

Kurz kresby

ČT 18.00 – 21.00
7. a 14. 1.

SO 10.00 – 17.00
23. 1.

1 290 Kč / 6h

Vyzkou­šíš si růz­né techniky

Nau­číš se zachy­tit tvar, vystí­no­vat před­mět, vystih­nout prostor

V ceně je zahr­nu­tý materiál

 

Kurz olejomalby

PO 18.00 – 21.00
4. a 11. 1.

SO 10.00 – 17.00
16. 1. / 13. 2.

1 490 Kč / 6h

Od začá­teč­ní­ků po pokročilé

S malíř­kou Deni­sou Bel­zo­vou

V ceně je zahr­nu­tý základ­ní materiál

 

Kurz pastelu

PO  18.00 – 21.00
18. a 25. 1.

SO 10.00 – 17.00
20. 2. /  20. 3.

1 400 Kč / 6 h

Pro začá­teč­ní­ky i pokročilé

Vyzkou­šíš si řadu neče­ka­ných technik

V ceně je obsa­žen veš­ke­rý materiál

Vyrob si svůj zápisník

SO  10.00 – 17.00
16. 1.

cena  1 450 Kč / 6 h

Odne­seš si ori­gi­nál­ní deník pod­le svo­jí představy

Nau­číš se vázat knihu

V ceně je zahr­nut materiál

Figurální kresba a portrét

Sobot­ní kurz kres­by por­trétu
9. 1.
10.00 – 17.00
1 300 Kč / 6h

ČT 18.00 – 20.30
září – červen

Vhod­né pro začá­teč­ní­ky i pokročilé

Kres­ba i mal­ba, dle tvé­ho výběru

 

Kurz akvarelu

ÚT 18.00 – 21.00
5. 1. a 12. 1.

SO 10.00 – 17.00
30. 1.

1 400 Kč / 6h

Od zákla­dů až k pokro­či­lé malbě

S malíř­kou Átou Černou

V ceně je zahr­nu­tý materiál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz olejomalby, malby ve vrstvách

SO 10.00 – 17.00
23. 1.

1 490 Kč / 6 h

Kurz je vhod­ný pro začá­teč­ní­ky i pokročilé

Nauč se malo­vat tech­ni­kou vrstve­ní barev

V ceně je zahr­nu­tý základ­ní materiál

 

Kurz malby akrylem

ÚT  18.00 – 21.00
5. a 12.1.

SO  10.00 – 17.00
9. 1.  / 6. 2.

1 350 Kč / 6 h

Pro začá­teč­ní­ky i pokročilé

V ceně je zahr­nut základ­ní materiál

S malí­řem Jose­fem Bubeníkem

 

Kurz akvarelu on-line

Sku­pi­no­vý kurz pro začá­teč­ní­ky
ÚT 20. 4.  – 11. 5.

Sku­pinový kurz pro pokro­či­lé
ST 21. 4.  – 12. 5.

1 500 Kč  / 4 lekce

4 inten­ziv­ní lek­ce s lek­to­rem on-line

Vstup do vir­tu­ál­ní učebny

S malíř­kou akva­re­lu Átou Černou

 

 

 

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This