Výtvarné kurzy pro dospělé

Slide

Akvarel, tužka nebo olej? Cokoliv tě láká 


Začínáme učit 10. května

Kurz kresby a malby

Individuální téma i technika

ÚT 16.00 – 18.00
ÚT 18.00 – 20.30
ST 18.00 – 20.30
15.00 – 17.30

září – čer­ven

Kur­zy pra­vi­del­né, nepra­vi­del­né a individuální

Pod vede­ním zku­še­né­ho lektora-umělce

 

Kurz malby akrylem

ÚT  18.00 – 20.30

1. – 28. června

2 000 Kč / 10 h

Pro začá­teč­ní­ky i pokročilé

V ceně je zahr­nut základ­ní materiál

S malí­řem Jose­fem Bubeníkem

 

Kurz olejomalby

7.6. – 28.6.
PO 18.00 – 20.30

 2 000 Kč / 10h

 

Od začá­teč­ní­ků po pokročilé

S malíř­kou Deni­sou Bel­zo­vou

V ceně je zahr­nu­tý základ­ní materiál

 

 

 

 

 

Plenér Porta Coeli

Od pát­ku 4. 6. do nedě­le 6. 6.

 cena 2 500 / kur­zov­né
uby­to­vá­ní a jíd­lo dle volby

 Zažij vše co zna­me­ná kra­ji­no­tvor­ba
mezi stro­my, nádvo­řím a kláš­te­rem
pod vede­ním týmu 4 lektorů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyrob si svůj zápisník

 

Můj čas přijde !

Odne­seš si ori­gi­nál­ní deník pod­le svo­jí představy

Nau­číš se vázat knihu

V ceně je zahr­nut materiál

Figurální kresba a portrét

ČT 18.00 – 20.30

září – červen

Vhod­né pro začá­teč­ní­ky i pokročilé

Kres­ba i mal­ba, dle tvé­ho výběru

Pod vede­ním malí­ře Luká­še Orlity

 

Kurz akvarelu

PO 18.00 – 20.30

2 000 Kč / 10 h

Od zákla­dů až k pokro­či­lé malbě

S malíř­kou Átou Černou

V ceně je zahr­nu­tý materiál

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurz akvarelu on-line se slevou 600 Kč

Sku­pinový kurz pro pokro­či­lé
18. 5.  – 8. 6.
ST 18.10 – 20.40
1 500 Kč  / 4 lek­ce (běž­ná cena 2 000)

Indi­vi­du­ál­ní kurz
2 000 Kč  / 4 lek­ce (běž­ná cena 2 600)
4 lek­ce naži­vo s malíř­kou Átou Černou

 

 

 

 

 

Kurz olejomalby, malby ve vrstvách

Kurz dočas­ně uzavřen

Kurz je vhod­ný pro začá­teč­ní­ky i pokročilé

Nauč se malo­vat tech­ni­kou vrstve­ní barev

V ceně je zahr­nu­tý základ­ní materiál

 

Kurz kresby

 

Kurz je dočas­ně uzavřen

Vyzkou­šíš si růz­né techniky

Nau­číš se zachy­tit tvar, vystí­no­vat před­mět, vystih­nout prostor

V ceně je zahr­nu­tý materiál

 

Kurz pastelu

Kurz není ote­vřen

Pro začá­teč­ní­ky i pokročilé

Vyzkou­šíš si řadu neče­ka­ných technik

V ceně je obsa­žen veš­ke­rý materiál

 

 

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This