Slide

VÝTVARNÉ KURZY PRO DOSPĚLÉ

Akvarel, tužka nebo olej? Cokoliv tě láká

Korona opatření

do 3.11. kur­zy pro dospě­lé poza­sta­ve­ny

Kurz kresby a malby

Individuální téma i technika

ÚT 16.00 – 18.00
ST 18.00 – 20.30
15.00 – 17.30

září – čer­ven

Kur­zy pra­vi­del­né, nepra­vi­del­né a indi­vi­du­ál­ní

Pod vede­ním zku­še­né­ho lek­to­ra-uměl­ce

 

Kurz kresby

29. 10. – 19. 11.
26. 11. – 17. 12.

ČT 18.00 – 20.30 

Vyzkou­šíš si růz­né tech­ni­ky

Nau­číš se zachy­tit tvar, vystí­no­vat před­mět, vystih­nout pro­stor

S malí­řem Jose­fem Bube­ní­kem

V ceně je zahr­nu­tý mate­ri­ál

 

Kurz olejomalby

19. 10. – 9. 11.
PO 18.00 – 20.30

2 490 Kč / 4 x 2,5h

Od zákla­dů k obra­zu

Pro začá­teč­ní­ky, mír­ně a střed­ně pokro­či­lé

S malíř­kou Deni­sou Bel­zo­vou

V ceně je zahr­nu­tý základ­ní mate­ri­ál

 

Kurz pastelu

26. 10. – 16. 11.
23. 11. –  14. 12.

PO  18.00 – 20.30

cena  2 350 Kč / 4 x 2,5h

Pro začá­teč­ní­ky i pokro­či­lé

Vyzkou­šíš si řadu neče­ka­ných tech­nik

V ceně je obsa­žen veš­ke­rý mate­ri­ál

Vyrob si svůj zápisník

4. 11. – 25. 11.
ST  19.00 – 20.30

cena  1 450 Kč / 4 x 1,5h

Odne­seš si 2 zápis­ní­ky na míru a vlast­ní mra­mo­ro­vý papír

Nau­číš se vázat kni­hu

V ceně je zahr­nut mate­ri­ál

Figurální kresba a portrét

ČT 18.00 – 20.30

září – čer­ven

Víken­do­vý kurz por­trétu

28. – 29. 11.
12. – 13. 12.

Vhod­né pro začá­teč­ní­ky i pokro­či­lé

Kres­ba i mal­ba, dle tvé­ho výbě­ru

 

Kurz akvarelu

27. 10. – 24. 11.
1. – 15. 12., 5. 1.

ÚT 18.00 – 20.30 

2 350 Kč / 4 x 2,5h


Od zákla­dů až k pokro­či­lé mal­bě

S malíř­kou Átou Čer­nou

V ceně je zahr­nu­tý mate­ri­ál

 

 

 

 

 

 

 

Kurz olejomalby, malby ve vrstvách

16. 11. – 7. 12.

PO 18.00 – 20.30

2 490 Kč / 4 x 2,5h

Kurz je vhod­ný pro začá­teč­ní­ky i pokro­či­lé

Nauč se malo­vat tech­ni­kou vrstve­ní barev

V ceně je zahr­nu­tý základ­ní mate­ri­ál

 

Kurz malby akrylem

27. 10. – 24. 11.
1. 12. – 15. 12., 5.1.

ÚT  18.00 – 20.30

2 350 Kč / 4 x 2,5 h

Pro začá­teč­ní­ky i pokro­či­lé

V ceně je zahr­nut základ­ní mate­ri­ál

S malí­řem Jose­fem Bube­ní­kem

 

Kurz akvarelu on-line

Individuální kurz

2 000 Kč  / 4 lek­ce

Pro začá­teč­ní­ky i pokro­či­lé

4 inten­ziv­ní lek­ce s lek­to­rem on-line

Vstup do vir­tu­ál­ní učeb­ny

S malíř­kou akva­re­lu Átou Čer­nou

 

 

 

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Huso­va

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeř­nic­tví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvo­ře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpra­vo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zablou­díš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů. Ulož si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This