Základy kresby a malby online

Slide

Kresli a maluj odkudkoliv 

Tvoř s námi odkudkoli, nyní se slevou AŽ 600 Kč

Život žiješ jen jed­nou, nad vlast­ním napl­ně­ním neváhej !

Malování online?

Chceš tvo­řit, ale…
… nemů­žeš najít výtvar­ný kurz v blíz­kém oko­lí?
… kur­zy jsou zavře­né?
… jsi doma s dět­mi a nemáš hlí­dá­ní?
… chceš kre­a­tiv­ně vyu­žít svůj čas?

S osob­ním vede­ním lek­to­ra můžeš tvo­řit
kde­ko­li a v jakém­ko­li věku.

 Kresli a maluj
s lektorem naživo
a inspiruj se tvorbou
ve skupině

Onli­ne kur­zy pro­bí­ha­jí na video­kon­fe­ren­ci.
Díky videu, sdí­le­ní obráz­ků a poví­dá­ní vzni­ká milá a tvůr­čí atmosféra.

Lek­tor je ti k dis­po­zi­ci po celou dobu lek­ce. Sám malu­je a kres­lí
stej­né téma a ty mu můžeš skrz kame­ru kou­kat pří­mo pod ruce.
V prů­bě­hu ti dává zpět­nou vazbu ke kresbám, kte­ré mu pošleš,
vysvět­lí ti postu­py, detai­ly a pora­dí tam, kde je třeba.

Měsíční skupinový kurz

4 x 2,5 hodi­ny onli­ne tvor­by
Zís­káš pří­stup k výu­ko­vým mate­ri­á­lům plných barev­ných inspi­ra­cí, návo­dů a videí.

Individuální lekce
v přímém přenosu

Lek­to­ra máš jen pro sebe.
Potře­bu­ješ úpl­né zákla­dy? Není pro­blém.
Nevíš si rady s per­spek­ti­vou? Lek­tor ti vše vysvět­lí.
Chceš se zlep­šit v kon­krét­ních téma­tech?
Lek­tor ti kurz uši­je přes­ně na míru.

4 lekce – individuální kurz

Úvod­ní kon­zul­ta­ce 10 minut zdar­ma
4 osob­ní video­se­tká­ní s lek­to­rem
Vir­tu­ál­ní učeb­na plná inspi­ra­ce, rad a návo­dů
Indi­vi­du­ál­ní domlu­va ter­mí­nů a nápl­ně kur­zu
Dél­ka jed­né lek­ce je 60 minut

Od základů kresby až k malířské lehkosti

Čty­ři setká­ní ti uká­žou tech­ni­ky kres­by a mal­by. Od základ­ních čar až k pro­pra­co­va­ným
 tahům štět­ce tě pove­de malíř a lek­tor Lukáš Orli­ta.

Základy kresby
a malby online

Kresba není jen tužka. Je to i uhel, rudka a pero

Maluj lavír, akvarel nebo temperu. Najdi svoji techniku

Perspektiva už nebude strašák, ale pomůcka, jak kreslit s lehkostí

Draperie a hrnky? V tomto kurzu zjistíš, jak na ně

Nauč se, jak zachytit hlavu, aby byla jako živá

Dej prostor své kreativitě a kresli volný úkol

chceš SE PŘIHLÁSIT?

Kres­li a maluj s námi !

co budu potřebovat ?

výtvarný materiál

Aby ti nic nechy­bě­lo, pro­věř pře­dem svůj výtvar­ný kufřík.

 technické potřeby

PC s web­ka­me­rou a mik­ro­fo­nem nebo chyt­rý tele­fon
Digi­tál­ní foto­a­pa­rát (sta­čí mobil)

 Gmail adre­sa
nemáš-li, založ si gmail pou­ze pro tyto úče­ly, 
a služ­by Meet (video­ho­vor)
a Clas­sro­om (výu­ko­vý mate­ri­ál) budeš mít jako auto­ma­tic­kou sou­část tvých Gmail služeb.

 

ceny—termíny

termín

Sku­pi­no­vé lekce

 4. květ­na  25. květ­na
ÚT 18.00 – 20.30

Indi­vi­du­ál­ní výu­ka
– vzá­jem­ná doho­da s lektorem

CENA  VYUŽIJ LOCKDOWN SLEVU AŽ 600 KČ

Sku­pi­no­vý kurz
4 x 2,5h / 1 500 Kč
(loc­kdown sle­va 500 Kč)

Indi­vi­du­ál­ní kurz
4 lek­ce / 2 000 Kč
(loc­kdown sle­va 600 Kč)

Chceš se přihlásit?

Pojď do toho !

Lektor předkresluje

Ukázka tvorby žáků

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This