STREET-ART TYRŠÁK 2016

STREET-ART TYRŠÁK 2016

OTEVŘENÝ ATELIÉRPARKULETNÍ KINOKONCERTY

Let­ní mezi­ná­rod­ní workshop v Tyr­šo­vě sadu  bude pro­bí­hat v ter­mí­nu od 7.8. do 12.8.2017 a při­ne­se opět kaž­dý den jinou akti­vi­tu pro děti, dospě­lé, kolemjdou­cí, uměl­ce a všech­ny, kte­ří mají chuť vyzkou­šet si něco nové­ho. Budou zde při­pra­ve­ny bílé pane­ly na malo­vá­ní o roz­mě­ru 200x250 cm smon­to­va­né do růz­ných tva­ru, napří­klad pro děti jako lepo­re­lo. Tyto pane­ly jsou roz­mís­tě­ny po are­á­lu par­ku a kaž­dý si zde najde své klid­né mís­to pro tvor­bu. Po zájem­ce jsou při­chys­ta­né bar­vy, spre­je, pro děti prs­to­vé bar­vy a dal­ší mate­ri­ál k tvo­ře­ní. Kaž­dý den bude k dis­po­zi­ci účast­ní­kům lek­tor z řad pro­fe­si­o­nál­ních malí­řů či peda­go­gů z umě­lec­kých škol. Opět se zúčast­ní uměl­ci z Jiho­mo­rav­ské­ho kra­je a obo­ha­tí akci ukáz­kou své tvor­by. Nově při­je­dou i han­di­ca­po­va­ní výtvar­ní­ci a lek­to­ři z Bra­ti­sla­vy. Akce se také zúčast­ní men­tál­ně a psy­chic­ky han­di­ca­po­va­ní tvůr­ci z ate­li­é­ru Kre­At, kte­ří sezná­mí veřej­nost se svou pra­cí. Kre­At pořá­dá v par­ku setká­vá­ní mezi­ná­rod­ních uměl­ců, čle­nů z Morav­ské gale­rie a výtvar­ných škol. Lek­to­ři a žáci výtvar­né ško­ly Start-Art oži­ví pro­stor o výtvar­ná díla, ple­né­ro­vé akce, street-arto­vé tech­ni­ky a vel­ko­for­má­to­vou malbu.

V roce 2017 se nové účast­ní i uměl­ci z mezi­ná­rod­ní­ho pro­jek­tu 100 dní, kte­ří uspo­řá­da­jí výsta­vu, pre­zen­ta­ci a workshop. Mateř­ské cen­t­rum Louč­ka pove­de ruko­děl­né díl­ny, k vede­ní worksho­pů při­zve dal­ší kre­a­tiv­ce pra­cu­jí­cí s růz­ným mate­ri­á­lem (recyklo, dře­vo, ruč­ní papír apod.). V roce 2014 byl spo­leč­ným námě­tem na tvor­bu „Pod­moř­ský svět“, v roce 2015 „Pří­ro­da ve měs­tě“, 2016 pak „Z pta­čí per­spek­ti­vy“. Tato téma­ta bylo inspi­ra­tiv­ní jak pro děti i dospě­lé, a skvě­le se hodi­lo k let­ní­mu poča­sí, pro­stře­dí a akti­vi­tám v par­ku. Na výbě­ru téma­tu na rok 2017 se podí­le­jí i zahra­nič­ní účast­ní­ci pro­jek­tu a bude zve­řej­něn na pro­pa­gač­ních mate­ri­á­lech k pořá­da­né akci. V roce 2016 jsme insta­lo­va­li do par­ku hou­pa­cí sítě, hou­pač­ky, lano.

STREET-ART TYRŠÁK

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This