Josef Bubeník
LEKTOR

Josef je vese­lý lek­tor, kte­rý přes­ně ctí účel kur­zu. Hlá­síš se na umě­lec­kou střed­ní ško­lu a potře­bu­ješ tro­chu výtvar­né­ho dri­lu? Josef ti ho dopře­je i s boha­tým teo­re­tic­kým záze­mím. Chceš si po prá­ci odpo­či­nout nebo si jen tak nama­lo­vat obrá­zek pro radost? Josef ti vytvo­ří klid­ný pro­stor, kde čas jako­by se zasta­vil a jen tvor­ba je to, co je důležité.

Ve své tvor­bě je Josef mul­ti­di­men­zi­o­nál­ní, to je vidět i v jeho lek­to­ro­vá­ní. Nau­čí tě kres­lit záti­ší, pou­ží­vat bar­vy a rozu­mět jim, vyzkou­šíš si tuš, uhel a dal­ší tech­ni­ky. S ním se nemu­síš bát vel­kých for­má­tů, sym­bo­li­ky ani talen­to­vek na umě­lec­kou střed­ní školu.

Jose­fo­vo lek­tor­ské mot­to: Moje výu­ka pro­bí­há sofis­ti­ko­va­ně. Lze snad jinak?

Kon­takt na lek­to­ra: josef.bubenik@start-art.cz

Josef Bubeník
UMĚLEC

Brzy se dozvíš, jaký je Josef umě­lec.
Jeho pro­fil připravujeme…

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This