GDPR Start-Art

 

Jak chrá­ní­me tvé soukromí

 

V sou­la­du s tzv. „GDPR“, tedy Naří­ze­ním Evrop­ské­ho par­la­men­tu a Rady 2016/679 o ochra­ně fyzic­kých osob v sou­vis­los­ti se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů a o vol­ném pohy­bu těch­to úda­jů a o zru­še­ní směr­ni­ce 95/46/ES (obec­né naří­ze­ní o ochra­ně osob­ních úda­jů – dále jen „naří­ze­ní“) Vás infor­mu­je­me, že o Vaší oso­bě nebo o nezle­ti­lé oso­bě, jíž jste zákon­ným zástup­cem, zpra­co­vá­vá­me osob­ní úda­je, kte­ré jste nám poskytl/a.
Osob­ní­mi úda­ji jsou jaké­ko­liv infor­ma­ce týka­jí­cí se iden­ti­fi­ko­va­né nebo iden­ti­fi­ko­va­tel­né fyzic­ké oso­by, zejmé­na Vás, našich kli­en­tů, smluv­ních part­ne­rů a dal­ších osob, jejichž osob­ní úda­je může­me zpra­co­vá­vat.
Zpra­co­vá­ní Vašich osob­ních úda­jů pro­vá­dí­me zejmé­na na zákla­dě našich zákon­ných povin­nos­tí či záko­nem svě­ře­ných úko­lů a v roz­sa­hu, způ­so­bem a po dobu sta­no­ve­ný­mi práv­ní­mi před­pi­sy, kte­ré upra­vu­jí naši čin­nost, resp. nezbyt­ný­mi pro rea­li­za­ci úko­lů svě­ře­ných těmi­to před­pi­sy. Nad rámec těch­to agend zpra­co­vá­vá­me osob­ní úda­je v někte­rých pří­pa­dech také pro ochra­nu naše­ho (tedy také Vaše­ho) majet­ku, pro zajiš­tě­ní bez­peč­nos­ti, pro plně­ní smluv s naši­mi doda­va­te­li apod.

Správ­ce osob­ních úda­jů
Správ­cem Vašich osob­ních úda­jů je Start-Art, z.s., se síd­lem na Hochma­no­va 7, Brno-Líšeň 628 00, IČ 04606019 (dále jen „správ­ce“).
Kon­takt­ní úda­je správ­ce jsou násle­du­jí­cí: adre­sa pro doru­čo­vá­ní: Start-Art, Huso­va 8a, 602 00 Brno
e‑mail: start@start-art.cz
tele­fon: +420 730 414 803

Kate­go­rie osob­ních úda­jů
Sub­jek­ty úda­jů, tj. fyzic­ký­mi oso­ba­mi, jejichž osob­ní úda­je Správ­ce zpra­co­vá­vá jsou účast­ní­ci nebo zájem­ci o worksho­py a kur­zy a jejich zákon­ní zástup­ci. Dále spo­leč­ně jen Zákazník.

Zpra­co­vá­vá­me tyto úda­je:
Iden­ti­fi­kač­ní úda­je — jmé­no, pří­jme­ní, čís­lo účtu
Kon­takt­ní úda­je — kon­takt­ní adre­sa, tele­fon­ní čís­lo, emai­lo­vá adre­sa.
Cit­li­vé osob­ní úda­je – úda­je o zdra­vot­ním ome­ze­ní pro úče­ly účas­ti na akci

Práv­ní důvo­dy a úče­ly zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů
Osob­ní úda­je jsou zpra­co­vá­vá­ny výhrad­ně pokud:
Zpra­co­vá­ní je nezbyt­né pro vytvo­ře­ní nabíd­ky slu­žeb, jed­ná­ní o této nabíd­ce, za úče­lem odpo­vě­di na vzne­se­ný dotaz, pro plně­ní smlou­vy, jejíž smluv­ní stra­nou je Sub­jekt úda­jů, nebo pro pro­ve­de­ní opat­ře­ní při­ja­tých před uza­vře­ním smlou­vy na žádost toho­to Sub­jek­tu úda­jů.
Jed­ná se zejmé­na o tyto úče­ly:
Ode­slá­ní zájmu či při­hláš­ky na kurz, workshop či jinou akti­vi­tu.
Zájem o pra­cov­ní pozi­ci u Správ­ce.
Pro­ce­sy spo­je­né s iden­ti­fi­ka­cí zákaz­ní­ka.
Komu­ni­ka­ce se zákazníkem.

Zpra­co­vá­ní je nezbyt­né pro spl­ně­ní práv­ní povin­nos­ti, kte­rá se na správ­ce vzta­hu­je;
Jed­ná se zejmé­na o tyto úče­ly:
Plně­ní zákon­ných daňo­vých a účet­ních povinností.

Sub­jekt úda­jů udě­lil sou­hlas se zpra­co­vá­ním svých osob­ních úda­jů pro daný účel.
Jed­ná se zejmé­na o tyto úče­ly:
Zasí­lá­ní obchod­ních sdě­le­ní s nabíd­ka­mi vol­no­ča­so­vých akti­vit, pozvá­nek na akce. Správ­ce může zasí­lat i nabíd­ku jiných sub­jek­tů spří­z­ně­ných se Správ­cem. Těm­to sub­jek­tům nebu­dou pře­dá­ny žád­né osob­ní úda­je. Sou­hlas se zasí­lá­ním obchod­ním sdě­le­ní je sou­čás­tí při­hláš­ky na akci a je mož­né jej kdy­ko­liv odvo­lat.
Poři­zo­vá­ní foto, video a audio doku­men­ta­ce z akti­vit spol­ku Start-Art a jejich umis­ťo­vá­ní na mate­ri­á­lech, strán­kách a v pro­sto­rách spol­ku pro úče­ly pro­pa­ga­ce. V sou­la­du s vyjá­d­ře­ním Úřa­du pro ochra­nu osob­ních úda­jů se řídí­me usta­no­ve­ním § 84 a násl. občan­ské­ho záko­ní­ku, kte­rá upra­vu­je poři­zo­vá­ní podo­biz­ny. Účast­ní­ci jsou o poři­zo­vá­ní a zve­řej­ňo­vá­ní repor­táž­ních a pro­pa­gač­ních foto­gra­fií infor­mo­vá­ni úst­ně na začát­ku akce a mají mož­nost neu­dě­lit sou­hlas — v tom pří­pa­dě tito účast­ní­ci nejsou fotografováni.

 Doba zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů
Vaše osob­ní úda­je ucho­vá­vá­me do odvo­lá­ní, pří­pad­ně po dobu běhu pro­ml­če­cích lhůt, pokud zákon nesta­no­ví del­ší dobu k jejich ucho­vá­ní nebo jsme v kon­krét­ních pří­pa­dech neu­ved­li jinak.

Roz­sah zpra­co­vá­ní osob­ních úda­jů
Osob­ní úda­je jsou zpra­co­vá­ny v roz­sa­hu, v jakém je pří­sluš­ný sub­jekt úda­jů pří­sluš­né­mu správ­ci posky­tl, a to v sou­vis­los­ti s udě­le­ním sou­hla­su se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů, uza­vře­ním smluv­ní­ho či jiné­ho práv­ní­ho vzta­hu se správ­cem, nebo kte­ré správ­ce shro­máž­dil jinak a zpra­co­vá­vá je v sou­la­du s plat­nou legisla­ti­vou či k plně­ní zákon­ných povin­nos­tí správce.

 Sdí­le­ní osob­ních úda­jů s jiný­mi správ­ci a zpra­co­va­te­li
Vaše osob­ní úda­je zpra­co­vá­va­jí zaměst­nan­ci naší orga­ni­za­ce. Postu­pu­jí při­tom v sou­la­du s legisla­tiv­ní­mi poža­dav­ky a stan­dar­dy pro ochra­nu osob­ních úda­jů.
Kvů­li zajiš­tě­ní zpra­co­va­tel­ských ope­ra­cí, kte­ré nedo­ká­že­me zajis­tit vlast­ní­mi sila­mi, pou­ží­vá­me služ­by tře­tích stran. Kon­krét­ně se jed­ná se o exter­ní účet­ní fir­mu.
Z orga­ni­zač­ních důvo­dů sdí­lí spo­lek Start-Art iden­ti­fi­kač­ní úda­je se spo­lu­pra­cu­jí­cí orga­ni­za­cí In Dust Troll, z.s.

Prá­va sub­jek­tu úda­jů
V sou­vis­los­ti se zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů máte tato prá­va:
Kdy­ko­li může­te požá­dat o sdě­le­ní, zda Vaše osob­ní úda­je zpra­co­vá­vá­me.
Kdy­ko­li může­te požá­dat o poskyt­nu­tí kopie všech osob­ních úda­jů, kte­ré o Vás zpra­co­vá­vá­me.
Pokud zjis­tí­te, že Vaše osob­ní úda­je, kte­ré zpra­co­vá­vá­me, nejsou správ­né, může­te poža­do­vat jejich opra­vu.
Pokud máte za to, že bychom Vaše osob­ní úda­je zpra­co­vá­vat nadá­le nemě­li, může­te poža­do­vat výmaz Vašich osob­ních úda­jů a to buď písem­ně na adre­se správ­ce nebo e‑mailem na adre­se start@start-art.cz
Pokud nebu­de­te s vyře­še­ním Vaší žádosti spo­ko­je­ni, může­te se obrá­tit se stíž­nos­tí na Úřad pro ochra­nu osob­ní úda­jů.
V pří­pa­dech, kdy Vaše osob­ní úda­je zpra­co­vá­vá­me na zákla­dě Vaše­ho sou­hla­su, může­te sou­hlas kdy­ko­li odvo­lat, a to písem­ně na adre­se správ­ce, nebo e‑mailem na adre­se start@start-art.cz

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This