X

LETNÍ KURZY 21

KURZY 21/22

Slide Spouš­tí­me kur­zy od 10.5.

výtvarné kurzy / Brno 

street-art

galerie

 

NaSTAR­Tuj svůj ART

 

Vstou­píš a ve vzdu­chu se vzná­ší jem­ná vůně ole­jo­vých barev. Z učeb­ny k tobě dolé­há živý šum hla­sů. Umě­lec­ké sou­stře­dě­ní napl­ňu­je pro­stor a ty se oci­táš ve víru inspi­ra­ce a tvořivosti.

Netlač se ve frontě stojanů

Učí­me v men­ších sku­pin­kách 3–9 lidí,
abys měl lek­to­ra poru­ce, kdy­ko­li potřebuješ.

Společně hledáme tu Tvou cestu

Jak? V téma­tu i tech­ni­ce, a s kaž­dým tro­chu jinak.

Potřebuješ inspiraci, odpočinek, príma lidi?

Mezi malíř­ský­mi ate­li­é­ry, učeb­nou a gale­rií prou­dí nápa­dy a vzni­ka­jí přátelství.

Jsme přímo v centru Brna

Dosta­neš se k nám snad­no odkudkoliv.

Cítíš se být na začátku, nebo chceš prohloubit své dovednosti?

Semín­ko v růstu pod­po­ří­me, roz­kvetlou rost­lin­ku v dal­ším vývi­nu povzbudíme.

Nasaď si tvůr­čí brý­le a pro­měň svůj svět

Hlásíš se na uměleckou školu a potřebuješ povzbudit?

Taky jsme si tím pro­šli a naby­li své zku­še­nos­ti.
Díky tomu se tři roky po sobě na ško­lu dosta­li všich­ni naši žáci.

Hledáš inspirativního a zároveň zkušeného učitele?

U nás učí aktiv­ní uměl­ci a osob­nos­ti s darem pře­dá­vat své zkušenosti.

Chceš si zamalovat, ale školní rok už běží?

Neva­dí, při­hlaš se prá­vě teď.

Tvůj čas je omezený, či na účtě nemáš dost na celý kurz?

Ozvi se nám prá­vě teď. Všech­no vymys­lí­me tak, aby ti to sedělo.

 

Nízké ceny od 130 / h

Koneč­nou cenu spo­čí­tá­me pod­le dél­ky tvé­ho kurzu.

Výtvar­né kur­zy 1,5—99 let

Příprava na talentové zkoušky

Na výtvar­né SŠ a VŠ
Týden­ní a víken­do­vé kur­zy
Ději­ny umě­ní, por­trét a figura

Výtvarné kurzy pro dospělé

Dlou­ho­do­bé i krát­ko­do­bé kur­zy
Pale­ta plná malíř­ských tech­nik a témat
Sku­pi­no­vé a indi­vi­du­ál­ní kurzy

Výtvarné kurzy pro děti

Barev­né pokus­né díl­ny
Před­škol­ní i škol­ní děti
Kur­zy pro rodi­če s dětmi

On-line kurzy

Sku­pi­no­vé a indi­vi­du­ál­ní kur­zy
Kurz akva­re­lu
Pří­pra­va na talen­to­vé zkoušky

Letní kurzy

Pří­pra­va na talen­to­vé zkouš­ky na SŠ a VŠ
Kur­zy pro dospě­lé
Dět­ské příměšťáky

Street-art workshop

Vta­hu­jí­cí, objev­né, s náde­chem nebez­pe­čí
Pro sku­pi­ny
fir­my, fes­ti­va­ly, školy …

PODPOŘÍME v tobě tvůr­čí­ho ducha

M

Mirka 31 let

Kur­zy pro dospělé

Našla jsem v sobě skryté dovednosti a rozvoj v tvůrčím prostředí.“
“Měla jsem mož­nost vyzkou­šet si růz­né tech­ni­ky kres­by a mal­by. Vyho­vo­va­lo mi vede­ní lek­tor­ky Deni­sy a výtvar­né tech­ni­ky pro mne byly úpl­ně nové. Záro­veň to vede­ní neby­lo úpl­ně direk­tiv­ní — moh­la jsem si v rám­ci jed­not­li­vých tech­nik vyvi­nout vlast­ní styl. 

“Měla jsem mož­nost vyzkou­šet si růz­né tech­ni­ky kres­by a mal­by. Vyho­vo­va­lo mi vede­ní lek­tor­ky Deni­sy a výtvar­né tech­ni­ky pro mne byly úpl­ně nové. Záro­veň to vede­ní neby­lo úpl­ně direk­tiv­ní — moh­la jsem si v rám­ci jed­not­li­vých tech­nik vyvi­nout vlast­ní styl. 

Růz­no­ro­dá téma­ta se mi také líbi­la, vyzkou­še­li jsme od kaž­dé­ho tro­chu (zele­ni­nu, záti­ší, ple­nér, akt apod.).
Styl vede­ní Deni­sy je pod­půr­ný (vysvět­lí základ tech­ni­ky, ale nechá pro­stor pro vlast­ní rea­li­za­ci, a pak v pří­pa­dě potře­by pora­dí), což je pro úpl­né­ho začá­teč­ní­ka důle­ži­té. Když je člo­věk zku­še­něj­ší, asi už nepo­tře­bu­je tolik vede­ní, spíš pod­po­ru ve vlast­ním roz­vo­ji tvorby.
Cel­ko­vě se mi kurz vel­mi líbil, našla jsem v sobě do té doby skry­té doved­nos­ti a roz­ví­jet je v tvůr­čím prostředí.

Atmo­sfé­ra a men­ší veli­kost sku­pi­ny mi vyho­vo­va­la. Mys­lím, že max. 5–6 lidí je opti­mál­ních. Závě­reč­ná ver­ni­sáž byla vel­mi pří­jem­ná, mož­nost pre­zen­to­vat obra­zy pro přá­te­le a účast na komu­nit­ním umění.”

M

Lucka 19 let 

Pří­pra­va na talen­to­vé zkouš­ky VŠ

Kurz mi dodal sebevědomí a povzbudil fantazii.“

Před úpl­ným začát­kem kur­zu jsem měla roč­ní pau­zu od veš­ke­ré výtvar­né tvor­by, kte­rá mne dří­ve tolik napl­ňo­va­la.
Jako by najed­nou zača­la moje výtvar­ná část moz­ku “stáv­ko­vat” a chtě­la odpo­či­nek. Veš­ke­ré nápa­dy mi zmi­ze­ly z hlavy…

„Před úpl­ným začát­kem kur­zu jsem měla roč­ní pau­zu od veš­ke­ré výtvar­né tvor­by, kte­rá mne dří­ve tolik naplňovala. 
Jako by najed­nou zača­la moje výtvar­ná část moz­ku “stáv­ko­vat” a chtě­la odpo­či­nek. Veš­ke­ré nápa­dy mi zmi­ze­ly z hlavy .…

Když jsem nastou­pi­la do kur­zu, byla jsem nešťas­ná a měla jsem oba­vy o svo­ji fan­ta­zii, ale bylo to oprav­du zbytečné!!
Co mi kurz přinesl?
Na kur­zu jsem potka­la skvě­lé lek­to­ry, kte­ří mi pomoh­li se nebát a uká­za­li mi, jak si po malých krůč­cích osvo­jit zna­los­ti, kte­ré jsem ztratila.Poznala jsem úžas­né lidi, nau­či­la se novým “kre­seb­ným” a “maleb­ným” tech­ni­kám, dodal mi sebe­vě­do­mí a moje fantazie 
zača­la pra­co­vat zase na plné “obrát­ky” !!
Dokon­ce si dovo­lím o sobě po absol­vo­vá­ní kur­zu říct, že jsem zce­la jiný člo­věk… Samo­zřej­mě v tom lep­ším slo­va smyslu!“

Lucie se po absol­vo­vá­ní pří­prav­né­ho kur­zu dosta­la na VOŠ design oděvů v Brně.

 

M

Tereza 15 let 

Pří­pra­va na talen­to­vé zkouš­ky SŠ

Dostala jsem se na školu.”
„Roz­hod­la jsem se, že si podám při­hláš­ku na střed­ní umě­lec­kou ško­lu, pro­to­že fotím a zají­mám se o umě­ní. Nemě­la jsem dosta­tek zku­še­nos­tí s mal­bou a kresbou, tak jsem se roz­hod­la navště­vo­vat kur­zy START-ART

“Roz­hod­la jsem se, že si podám při­hláš­ku na střed­ní umě­lec­kou ško­lu, pro­to­že fotím a zají­mám se o umě­ní. Nemě­la jsem dosta­tek zku­še­nos­tí s mal­bou a kresbou, tak jsem se roz­hod­la navště­vo­vat kur­zy START-ART.

Ved­li mne lek­to­ři Pav­la Kan­to­ro­vá a Mar­tin Helán. Nau­či­la jsem se jak správ­ně kres­lit záti­ší a por­trét. Ten­to kurz mě veli­ce bavil a můžu ho vře­le všem doporučit.

Díky START-ARTU jsem se na umě­lec­kou ško­lu dosta­la a jsem za to moc ráda.”

 

M

Lenka 36 let

 Výtvar­né kur­zy pro dospělé

Pokrok, uvolnění ruky, nové techniky.”
„Malo­va­la jsem ráda už jako dítě. Hlav­ně koně, pro­to­že jsem do nich byla blá­zen. Ale o něco kon­krét­něj­ší­ho jsem se zača­la sna­žit až poz­dě­ji, kdy jsem malo­va­la por­tréty svých ido­lů. Nejdřív jen kres­ba tuž­kou, pak i ole­jem.

„Malo­va­la jsem ráda už jako dítě. Hlav­ně koně, pro­to­že jsem do nich byla blá­zen. Ale o něco kon­krét­něj­ší­ho jsem se zača­la sna­žit až poz­dě­ji, kdy jsem malo­va­la por­tréty svých ido­lů. Nejdřív jen kres­ba tuž­kou, pak i ole­jem.

Nikdy mě nikdo neu­čil tech­ni­ku nebo aspoň postup, tak­že to pro mě bylo dost nároč­né a byla to mra­ven­čí prá­ce cen­ti­me­tr po cen­ti­me­t­ru a pra­cí neby­lo mno­ho. Poz­dě­ji kra­jin­ky byli to stej­né. Nikdy jsem napří­klad neski­co­va­la, vydře­la jsem si jen co jsem chtě­la. Až poz­dě­ji jsem si kou­pi­la něja­ké kni­hy a ve sna­ze se uvol­nit jsem zača­la zkou­šet akva­rel a akryl a sna­ži­la se aspoň občas dát vol­nost své­mu talen­tu a nechat ruku jed­nat instinktivně. 

Malu­ji teď ráda por­tréty, ptá­ky nebo kra­jin­ky a když se daří mám vel­kou radost. A daří se i díky kur­zům Start-artu, kde se učím nové věci a pilu­ji tech­ni­ky, kte­ré mě doma moc neba­ví. Mal­ba je pro mě ted mno­hem snaz­ší a tak i radost­něj­ší. A mám radost z pokroků.“

 

LEKTOŘI

U nás se setkáš s řadou inspi­ra­tiv­ních lidí.
Kaž­dý z nás tvo­ří a vysta­vu­je.
Máme za sebou pár let uče­ní (na umě­lec­kých ško­lách, v gale­ri­ích a ve Start-Artu).
Jsme přá­tel­ští při výu­ce i mezi sebou.
Milu­je­me tvo­ře­ní i učení.

 

DENISA BELZOVÁ

zakla­da­tel­ka Start-Art / malířka

vyu­ču­je ole­j­o­mal­bu a worksho­py spreje

Lukáš Orlita

malíř / designér

vyu­ču­je figu­ru a por­trét, výtvar­né tech­ni­ky
kur­zy pro dospě­lé, pří­pra­vu na talen­tov­ky
street-art worksho­py

Áta Černá

malíř­ka / kreslířka

vyu­ču­je kur­zy pro dospě­lé,
pří­pra­vu na talen­tov­ky, kur­zy výtvar­ných technik

Lenka Burešová

malíř­ka / kres­líř­ka / designérka

vyu­ču­je kur­zy pro děti,
expe­ri­men­tál­ní a zážit­ko­vou tvorbu

Táňa Veselá

malíř­ka

vyu­ču­je kur­zy pro rodi­če s dět­mi, 
kur­zy pro před­škol­ní děti, kur­zy pro dospělé

Josef Bubeník

malíř / designér

vyu­ču­je kur­zy pro dospě­lé,
pří­ra­vu na talen­to­vé zkouš­ky,
figu­ru a portrét

Festivaly a dílny

Kro­mě celo­roč­ních a půlroč­ních kur­zů pořá­dá­me i víken­do­vé díl­ny a prázd­ni­no­vá soustředění.

Výstavy

Kro­mě celo­roč­ních a půlroč­ních kur­zů pořá­dá­me i výsta­vy našich absolventů

Street-art workshop

Se spre­jem si uži­ješ vta­hu­jí­cí a objev­nou jízdu s náde­chem nebez­pe­čí. 

Uspo­řá­dej vta­hu­jí­cí workshop pro:
fir­mu — fes­ti­val — dět­ský den — ško­lu — osla­vu naro­ze­nin — sku­pi­nu dětí i dospěláků

Mal­by na stěnu

oživ stě­nu nápa­di­tým obrazem

Objed­nej si mal­bu štět­cem nebo spre­jem do inte­ri­é­ru nebo exte­ri­é­ru od pro­fi malí­řů a street-artistů.

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This