Náhra­da ušlých lek­cí

Lek­ce si můžeš nahra­dit do kon­ce červ­na.
Zapiš se do prázd­ných polí:

NaSTAR­Tuj svůj ART

 

Vstou­píš a ve vzdu­chu se vzná­ší jem­ná vůně ole­jo­vých barev. Z učeb­ny k tobě dolé­há živý šum hla­sů. Umě­lec­ké sou­stře­dě­ní napl­ňu­je pro­stor a ty se oci­táš ve víru inspi­ra­ce a tvo­ři­vos­ti.

Netlač se ve frontě stojanů

Učí­me v men­ších sku­pin­kách 3–9 lidí,
abys měl lek­to­ra poru­ce, kdy­ko­li potře­bu­ješ.

Společně hledáme tu Tvou cestu

Jak? V téma­tu i tech­ni­ce, a s kaž­dým tro­chu jinak.

Potřebuješ inspiraci, odpočinek, príma lidi?

Mezi malíř­ský­mi ate­li­é­ry, učeb­nou a gale­rií prou­dí nápa­dy a vzni­ka­jí přá­tel­ství.

Jsme přímo v centru Brna

Dosta­neš se k nám snad­no odkud­ko­liv.

Cítíš se být na začátku, nebo chceš prohloubit své dovednosti?

Semín­ko v růstu pod­po­ří­me, roz­kvetlou rost­lin­ku v dal­ším vývi­nu povzbu­dí­me.

Nasaď si tvůr­čí brý­le a pro­měň svůj svět

Hlásíš se na uměleckou školu a potřebuješ povzbudit?

Taky jsme si tím pro­šli a naby­li své zku­še­nos­ti.
Díky tomu se tři roky po sobě na ško­lu dosta­li všich­ni naši žáci.

Hledáš inspirativního a zároveň zkušeného učitele?

U nás učí aktiv­ní uměl­ci a osob­nos­ti s darem pře­dá­vat své zku­še­nos­ti.

Chceš si zamalovat, ale školní rok už běží?

Neva­dí, při­hlaš se prá­vě teď.

Tvůj čas je omezený, či na účtě nemáš dost na celý kurz?

Ozvi se nám prá­vě teď. Všech­no vymys­lí­me tak, aby ti to sedě­lo.

 

Nízké ceny od 120/h

Koneč­nou cenu spo­čí­tá­me pod­le dél­ky tvé­ho kur­zu.

Výtvar­né kur­zy 1,5—99 let

E‑learning kurz

Tvoř kde­ko­liv a nebuď v tom sám

Kurz akvarelu on-line

Příprava na talentové zkoušky na SŠ on-line

Výtvarné kurzy pro dospělé

Akva­rel, tuž­ka nebo olej? Coko­liv tě láká

příprava na talentové zkoušky SŠ

Sta­čí pár účin­ných rad a zvlád­neš to

příprava na talentové zkoušky VŠ

Už nemu­síš tápat, sami jsme si tím pro­šli

Výtvarná laboratoř pro děti

Barev­ná pokus­ná díl­na pro děti škol­ní­ho věku

Figurální kresba a portrét

Styd­li­vost stra­nou a tuž­ku do ruky! Nahá žena při­chá­zí

měsíční Kurz akvarelu

plá­no­vá­no na měsíc duben 2020
kaž­dou stře­du 18–20.30
ter­mín ote­vře­ní v závis­los­ti na aktu­ál­ních opat­ře­ních stá­tu

Street-art workshop

Vta­hu­jí­cí, objev­né, s náde­chem nebez­pe­čí

malá škola olejomalby

Sto­jíš před svým obra­zem. Cítíš tu vůni?

Víkendové kurzy

Worksho­py výtvar­ných tech­nik o víken­du

Výtvarné expedice pro maminky s dětmi

Konec A4 a pou­hým oma­lo­ván­kám

Letní kurzy

Léto, poho­da, slun­ce a umě­ní
- v ate­li­é­ru nebo v pří­ro­dě

DĚJINY UMĚNÍ K PŘÍPRAVĚ SŠ

s leh­kos­tí, ne jako ve ško­le

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Sta­čí si vybrat. Vše ostat­ní už půjde samo.
Jdeš do toho? Tak teď klik­ni na:

Obje­ví­me v tobě tvůr­čí­ho ducha

M

Mirka 31 let

Kur­zy pro dospě­lé

Našla jsem v sobě skryté dovednosti a rozvoj v tvůrčím prostředí.“
“Měla jsem mož­nost vyzkou­šet si růz­né tech­ni­ky kres­by a mal­by. Vyho­vo­va­lo mi vede­ní lek­tor­ky Deni­sy a výtvar­né tech­ni­ky pro mne byly úpl­ně nové. Záro­veň to vede­ní neby­lo úpl­ně direk­tiv­ní — moh­la jsem si v rám­ci jed­not­li­vých tech­nik vyvi­nout vlast­ní styl.

“Měla jsem mož­nost vyzkou­šet si růz­né tech­ni­ky kres­by a mal­by. Vyho­vo­va­lo mi vede­ní lek­tor­ky Deni­sy a výtvar­né tech­ni­ky pro mne byly úpl­ně nové. Záro­veň to vede­ní neby­lo úpl­ně direk­tiv­ní — moh­la jsem si v rám­ci jed­not­li­vých tech­nik vyvi­nout vlast­ní styl.

Růz­no­ro­dá téma­ta se mi také líbi­la, vyzkou­še­li jsme od kaž­dé­ho tro­chu (zele­ni­nu, záti­ší, ple­nér, akt apod.).
Styl vede­ní Deni­sy je pod­půr­ný (vysvět­lí základ tech­ni­ky, ale nechá pro­stor pro vlast­ní rea­li­za­ci, a pak v pří­pa­dě potře­by pora­dí), což je pro úpl­né­ho začá­teč­ní­ka důle­ži­té. Když je člo­věk zku­še­něj­ší, asi už nepo­tře­bu­je tolik vede­ní, spíš pod­po­ru ve vlast­ním roz­vo­ji tvor­by.
Cel­ko­vě se mi kurz vel­mi líbil, našla jsem v sobě do té doby skry­té doved­nos­ti a roz­ví­jet je v tvůr­čím pro­stře­dí.

Atmo­sfé­ra a men­ší veli­kost sku­pi­ny mi vyho­vo­va­la. Mys­lím, že max. 5–6 lidí je opti­mál­ních. Závě­reč­ná ver­ni­sáž byla vel­mi pří­jem­ná, mož­nost pre­zen­to­vat obra­zy pro přá­te­le a účast na komu­nit­ním umě­ní.”

M

Lucka 19 let

Pří­pra­va na talen­to­vé zkouš­ky VŠ

Kurz mi dodal sebevědomí a povzbudil fantazii.“

Před úpl­ným začát­kem kur­zu jsem měla roč­ní pau­zu od veš­ke­ré výtvar­né tvor­by, kte­rá mne dří­ve tolik napl­ňo­va­la.
Jako by najed­nou zača­la moje výtvar­ná část moz­ku “stáv­ko­vat” a chtě­la odpo­či­nek. Veš­ke­ré nápa­dy mi zmi­ze­ly z hla­vy…

„Před úpl­ným začát­kem kur­zu jsem měla roč­ní pau­zu od veš­ke­ré výtvar­né tvor­by, kte­rá mne dří­ve tolik napl­ňo­va­la.
Jako by najed­nou zača­la moje výtvar­ná část moz­ku “stáv­ko­vat” a chtě­la odpo­či­nek. Veš­ke­ré nápa­dy mi zmi­ze­ly z hla­vy .…

Když jsem nastou­pi­la do kur­zu, byla jsem nešťas­ná a měla jsem oba­vy o svo­ji fan­ta­zii, ale bylo to oprav­du zby­teč­né!!
Co mi kurz při­ne­sl?
Na kur­zu jsem potka­la skvě­lé lek­to­ry, kte­ří mi pomoh­li se nebát a uká­za­li mi, jak si po malých krůč­cích osvo­jit zna­los­ti, kte­ré jsem ztratila.Poznala jsem úžas­né lidi, nau­či­la se novým “kre­seb­ným” a “maleb­ným” tech­ni­kám, dodal mi sebe­vě­do­mí a moje fan­ta­zie
zača­la pra­co­vat zase na plné “obrát­ky” !!
Dokon­ce si dovo­lím o sobě po absol­vo­vá­ní kur­zu říct, že jsem zce­la jiný člo­věk… Samo­zřej­mě v tom lep­ším slo­va smys­lu!“

Lucie se po absol­vo­vá­ní pří­prav­né­ho kur­zu dosta­la na VOŠ design oděvů v Brně.

 

M

Tereza 15 let

Pří­pra­va na talen­to­vé zkouš­ky SŠ

Dostala jsem se na školu.”
„Roz­hod­la jsem se, že si podám při­hláš­ku na střed­ní umě­lec­kou ško­lu, pro­to­že fotím a zají­mám se o umě­ní. Nemě­la jsem dosta­tek zku­še­nos­tí s mal­bou a kresbou, tak jsem se roz­hod­la navště­vo­vat kur­zy START-ART

“Roz­hod­la jsem se, že si podám při­hláš­ku na střed­ní umě­lec­kou ško­lu, pro­to­že fotím a zají­mám se o umě­ní. Nemě­la jsem dosta­tek zku­še­nos­tí s mal­bou a kresbou, tak jsem se roz­hod­la navště­vo­vat kur­zy START-ART.

Ved­li mne lek­to­ři Pav­la Kan­to­ro­vá a Mar­tin Helán. Nau­či­la jsem se jak správ­ně kres­lit záti­ší a por­trét. Ten­to kurz mě veli­ce bavil a můžu ho vře­le všem dopo­ru­čit.

Díky START-ARTU jsem se na umě­lec­kou ško­lu dosta­la a jsem za to moc ráda.”

 

M

Lenka 36 let

 Výtvar­né kur­zy pro dospě­lé

Pokrok, uvolnění ruky, nové techniky.”
„Malo­va­la jsem ráda už jako dítě. Hlav­ně koně, pro­to­že jsem do nich byla blá­zen. Ale o něco kon­krét­něj­ší­ho jsem se zača­la sna­žit až poz­dě­ji, kdy jsem malo­va­la por­tréty svých ido­lů. Nejdřív jen kres­ba tuž­kou, pak i ole­jem.

„Malo­va­la jsem ráda už jako dítě. Hlav­ně koně, pro­to­že jsem do nich byla blá­zen. Ale o něco kon­krét­něj­ší­ho jsem se zača­la sna­žit až poz­dě­ji, kdy jsem malo­va­la por­tréty svých ido­lů. Nejdřív jen kres­ba tuž­kou, pak i ole­jem.

Nikdy mě nikdo neu­čil tech­ni­ku nebo aspoň postup, tak­že to pro mě bylo dost nároč­né a byla to mra­ven­čí prá­ce cen­ti­me­tr po cen­ti­me­t­ru a pra­cí neby­lo mno­ho. Poz­dě­ji kra­jin­ky byli to stej­né. Nikdy jsem napří­klad neski­co­va­la, vydře­la jsem si jen co jsem chtě­la. Až poz­dě­ji jsem si kou­pi­la něja­ké kni­hy a ve sna­ze se uvol­nit jsem zača­la zkou­šet akva­rel a akryl a sna­ži­la se aspoň občas dát vol­nost své­mu talen­tu a nechat ruku jed­nat instink­tiv­ně.

Malu­ji teď ráda por­tréty, ptá­ky nebo kra­jin­ky a když se daří mám vel­kou radost. A daří se i díky kur­zům Start-artu, kde se učím nové věci a pilu­ji tech­ni­ky, kte­ré mě doma moc neba­ví. Mal­ba je pro mě ted mno­hem snaz­ší a tak i radost­něj­ší. A mám radost z pokro­ků.“

 

LEKTOŘI

U nás se setkáš s řadou inspi­ra­tiv­ních lidí.
Kaž­dý z nás tvo­ří a vysta­vu­je, a to už během stu­dia na vyso­ké umě­lec­ké ško­le.
Máme za sebou pár let uče­ní (na umě­lec­kých ško­lách, v gale­ri­ích a ve Start-Artu).
Jsme přá­tel­ští při výu­ce i mezi sebou.

 

 

DENISA BELZOVÁ

orga­ni­zá­tor­ka Start-Art
malíř­ka / per­for­mer­ka / street-artist­ka

vyu­ču­je kresbu, mal­bu, kur­zy pro dospě­lé
a worksho­py spre­je

Lukáš Orlita

malíř / desig­nér

vyu­ču­je figu­rál­ní kresbu a por­trét
kur­zy pro dospě­lé, pří­pra­vu na talen­tov­ky

 

Áta Černá

malíř­ka / kres­líř­ka

vyu­ču­je kresbu, mal­bu, kur­zy pro dospě­lé,
pří­pra­vu na talen­tov­ky, kur­zy výtvar­ných tech­nik

Lenka Burešová

malíř­ka / kres­líř­ka / desig­nér­ka

vyu­ču­je kur­zy pro děti

Táňa Veselá

malíř­ka

vyu­ču­je kur­zy pro rodi­če s dět­mi

Nina fránková

kera­mič­ka / sochař­ka

vyu­ču­je pří­pra­vu na talen­to­vé zkouš­ky, kur­zy pro dospě­lé  

Richard Pták

 

street-artis­ta

vyu­ču­je tech­ni­ku spre­je

 

 

Radek Michálek

 

malíř / kres­líř / street-artis­ta

vyu­ču­je kur­zy pro dospě­lé, tech­ni­ku spre­je

Festivaly a dílny

Kro­mě celo­roč­ních a půlroč­ních kur­zů pořá­dá­me i víken­do­vé díl­ny a prázd­ni­no­vá sou­stře­dě­ní.

Výstavy

Kro­mě celo­roč­ních a půlroč­ních kur­zů pořá­dá­me i výsta­vy našich absol­ven­tů

JAK SE PŘIHLÁSIT DO KURZU?

Jdeš do toho? Tak teď klik­ni na:

 Nebo se ozvi asi­s­tent­ce Kat­ce na:

start@start-art.cz

730 414 803

 

Start of Art galle­ry

Gale­rie STARTART

VÁCLAV VOLESKÝ / “Syntetické vzpomínky”

Ver­ni­sáž výsta­vy 6.3. v 18 hodin na Kotlář­ské 5!

On-line gale­rie

Zdena Hrušková

cyk­lus obra­zů a kre­seb Pod hla­di­nou

Tužkou a štětcem mezi mistry

Kur­zy spo­lupo­řá­da­né v Morav­ské gale­rii

Street-art

Street-art workshop

Se spre­jem si uži­ješ vta­hu­jí­cí a objev­nou jízdu s náde­chem nebez­pe­čí. 

Uspo­řá­dej vta­hu­jí­cí workshop pro:
fir­mu — fes­ti­val — dět­ský den — ško­lu — osla­vu naro­ze­nin — sku­pi­nu dětí i dospě­lá­ků

Mal­by na zeď

oživ stě­nu nápa­di­tým obra­zem

Objed­nej si mal­bu štět­cem nebo spre­jem do inte­ri­é­ru nebo exte­ri­é­ru od pro­fi malí­řů a street-artis­tů.

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

Ate­li­é­ry Kotlář­ská
Start-Art, z.s.
Kotlář­ská 5
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Huso­va

 • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
 • prů­jezd ved­le kadeř­nic­tví
 • vejdi do prů­jez­du
 • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvo­ře)
 • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
 • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
 • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

CESTA
ate­li­é­ry Kotlář­ská

 • vchod do domu ved­le Kebab
 • zazvoň na zvo­nek Start–Art
 • vyjdi po scho­dech k výta­hu
 • zmáčk­ni do 2.patra
 • sejdi pár schůd­ků dolů
 • zazvoň na zvo­nek dve­ří vpra­vo
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 3, 12; tro­lej. 25, 26 zastáv­ka Koneč­né­ho nám.
 • par­ko­viš­tě Uni­ver­zi­ty obra­ny u polikli­ni­ky Zahrad­ní­ko­va

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This