Obchodní podmínky

Start-Art
Zjisti více

Obchodní podmínky Start-Art

Obchodní podmínky Start-Art, z.s.

I. Všeobecná ustanovení

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele vzdělávání a služeb (dále jen poskytovatel) a účastníka vzdělávání, resp. příjemce služby (dále jen klient) při výkonu vedlejší činnosti spolku, jíž jsou kurzy, workshopy, individuální konzultace apod.
Veškeré smluvní vztahy jsou vždy uzavřeny a regulovány v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami speciálně upravené, se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.), Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR) a zákonem o ochraně osobních údajů (zák. č. 101/2000 Sb.).

II. Identifikační údaje poskytovatele

Start-Art, z.s.
Hochmanova 7, 628 00 Brno
IČO: 04606019
Spisová značka: L 21022 vedená u Krajského soudu v Brně

III. Poskytované služby

Poskytovatel poskytuje v rámci své vedlejší činnosti různé služby jako výtvarné workshopy, kurzy a individuální konzultace, které jsou nabízeny výhradně členům spolku, a to jak řádným (stálým), tak i podporujícím, tedy ve všech případech na základě přijetí za člena po podání přihlášky.

IV. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká přihlášením se k členství, tj. podáním vyplněné přihlášky, která může obsahovat konkrétní aktivitu (akci), o kterou má žadatel o členství zájem. Podání přihlášky lze uskutečnit dvěma způsoby:
Přihlášením prostřednictvím přihlašovacího systému na webu (www.start-art.cz). Na základě této přihlášky klient obdrží emailem všechny potřebné informace o aktivitě, způsobech a termínech plateb a další potřebné dokumenty.
Přihlášením (doručením přihlášky) jiným způsobem (osobně, emailem, telefonicky). V tomto případě zadá klienta do systému zaměstnanec poskytovatele. Následně klient obdrží e‑mailem informace stejně, jako v případě 1.
Podaná přihláška je závazná. Po obdržení potvrzení o jejím přijetí se zájemce stává podporujícím členem a je pak oprávněn podílet se na předem smluvených činnostech, pořádaných spolkem pro členy. Popř. I pro další subjekty. Člen má právo kdykoliv od uskutečnění zvolené aktivity odstoupit, včetně okamžitého zrušení členství. Bližší podmínky stanoví storno podmínky, které jsou uvedené dále v bodě VIII. těchto obchodních podmínek.

V. Způsob úhrady

Spolek sdělí novému členovi konkrétní způsob úhrady za poskytovanou službu, který může být zejména:
– Úhrada hotově – člen obdrží daňový doklad v písemné podobě.
– Úhrada převodem na účet spolku – člen obdrží daňový doklad.
– Online platební transakce.
V případě, že za člena platí poskytovanou službu třetí strana (např. zaměstnavatel…), je pro člena vystavena faktura na základě poskytnutých údajů o plátci na formuláři, který předá člen spolku prostřednictvím zaměstnance spolku.
Úhrada musí být provedena ve stanoveném termínu, a to před začátkem konkrétní akce, na kterou se člen hlásí.

Úhradu můžete provést formou platební brány, kterou zajišťuje společnost ComGate Payments:  https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

VI. Překážky na straně klienta

V případě nezaplacení aktivity ve stanoveném termínu je členovi doručena emailem výzva k zaplacení v přiměřené náhradní lhůtě, přitom na účast na poptávané aktivitě není nárok a spolek po uplynutí náhradní lhůty pro platbu není povinen držet členovi místo.
Nemůže-li se člen zúčastnit aktivity, na kterou je přihlášen, oznámí tuto skutečnost poskytovateli, a to dohodnutou formou nebo e-mailem.
Smluvní vztah mezi členem a spolkem končí dnem vypořádání vzájemných závazků.

VII. Překážky na straně spolku

Spolek stanovuje minimální počet účastníků aktivit, zejména kurzů. Minimální počet účastníků jednotlivých kurzu se liší. Smluvní vztah mezi klientem a poskytovatelem tak končí ke dni zrušení aktivity.
Spolek může zrušit aktivitu i z jiných objektivních důvodů, o nichž neprodleně informuje klienta.
V těchto případech má klient právo na náhradu kurzu, případně na vrácení platby za aktivitu ve výši 100% zaplacené částky.
Poskytovatel může dále zrušit aktivitu, pokud zejména:
– počet účastníků aktivity během roku klesne pod stanovenou hranici nebo
– vedoucí aktivity nemůže z důležitých důvodů dále aktivitu vést a nelze zajistit plnohodnotnou náhradu.
V těchto případech bude členovi vrácena poměrná část zaplacené částky, která se vypočte jako podíl uskutečněných hodin a hodin, které do ukončení aktivity zbývají.
Za plnohodnotnou náhradu kurzovného se považuje také nabídka kurzu stejné cenové kategorie.
Forma náhrady bude řešena vzájemnou domluvou. Spolek má právo stanovit formu náhrady jen v rozsahu svých aktuálních možností.

VIII. Storno podmínky

Při stanovení storno poplatků se přihlíží zejména k počtu uskutečněných setkání aktivity a k fixním nákladům této aktivity. Poskytovatel může v podmínkách konkrétní aktivity stanovit storno podmínky odlišně. S těmito storno podmínkami je klient seznámen při přihlášení.
Nejsou-li stanoveny storno podmínky odlišně, náleží klientovi poměrná část z ceny aktivity. Tato poměrná část se vypočte jako poměr mezi hodinami, které se již uskutečnily, a hodinami, které zbývají do ukončení aktivity. Od ceny aktivity, která vstupuje do výpočtu storna, budou odečteny vynaložené fixní náklady, které se nevztahují na počet uskutečněných hodin.
Poskytovatel může v podmínkách konkrétní aktivity stanovit storno podmínky odlišně. S těmito storno podmínkami je člen seznámen při přihlášení.

A) Pravidelné kurzy a workshopy
Při zrušení kurzu ze strany klienta se stanovuje storno poplatek:
7 až 4 dny před zahájením docházky žáka 30% z ceny aktivity.
3 dny a méně před zahájením docházky žáka 100% z ceny aktivity.
Zakoupený kurz lze převést na náhradníka.

B) Letní kurzy, příměstské tábory, jednorázové a víkendové akce
Storno poplatky se stanovují následovně:
7 dnů před zahájením aktivity ve výši 30% z ceny aktivity.
3 dny před zahájením aktivity ve výši 100% z ceny aktivity.
Zakoupený kurz lze převést na náhradníka.

IX. Dodání služby a podmínky účasti

Spolek se zavazuje dodat smluvenou službu v kvalitě a v rozsahu, jaké uvedl v podmínkách poskytnutí služby (informace po přihlášení, propozice, leták, web a další). S těmito podmínkami byl člen seznámen před vznikem smluvního vztahu a podáním přihlášky podle bodu IV. je vzal na vědomí.
Spolek dále stanoví další podmínky konání aktivity (vnitřní řád, provozní řád apod.), se kterými seznámí člena po přijetí jeho přihlášky, nejpozději však před zahájením aktivity.
V případě nedodržování těchto podmínek ze strany člena může spolek ukončit smluvní vztah i před ukončením aktivity a v tomto případě pak členovi nenáleží žádná finanční náhrada.
Člen je povinen sdělit spolku všechny informace, které jsou nezbytné pro bezproblémové konání aktivity, a to ve formě a termínu, které spolek pro danou aktivitu stanoví.
Neuvedení některých podstatných skutečností nebo neposkytnutí informace v požadované formě a termínu může mít za následek vyloučení člena a tato skutečnost je pak považována za překážku na straně člena.
Některé podmínky účasti člena jsou dané zákonem a při nesplnění takové podmínky jde vždy o překážku na straně člena – v tomto případě členovi nenáleží žádná finanční náhrada.

X. Vratky

V případě ukončení smluvního vztahu vrátí spolek členovi platbu, kterou klient za službu zaplatil, sníženou o storno poplatky, vypočtené podle článku VIII. těchto podmínek, a to na účet, hotově nebo poštovní poukázkou, podle volby člena, kterou si dohodne obvykle s vedoucím dané aktivity.
V případě, že za člena platí poskytovanou službu třetí strana, je vratka provedena vždy ve prospěch této třetí strany, a to buď formou dobropisu k vystavené faktuře nebo přímo vratkou na účet plátce (v případě, že nebyla faktura na službu vystavena a plátce provedl platbu přímo na účet).
Spolek má právo nabídnout členům místo finanční vratky kurz či služby stejné cenové kategorie, dle svých aktuálních možností.

Pokud budete mít dotazy či problémy s platbou způsobené platební bránou poskytovatele ComGates, obraťte se prosím na poskytovatele:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

XI. Náhrady absencí

Kurzy pro dospělé a Příprava na talentové zkoušky
Absence, které jsou předem omluvené, a to nejpozději do 12. hodiny dne konání aktivity (kurzu), je možné po dohodě s lektorem nahradit v jiných kurzech. Spolek však může u některých aktivit stanovit speciální režim, se kterým musí být člen, který se na něj hlásí, seznámen. Veškeré náhrady je třeba vyčerpat nejpozději do čtyř týdnů od absence, nejpozději však v daném školním roce k poslednímu červnu. Letní kurzy lze nahradit pouze v měsících červenec/srpen.

Dětské kurzy
U dětských kurzů z kapacitních důvodů nenabízíme náhrady ušlých lekcí.

XII. Uskladnění výtvarných děl kurzistů

V případě zájmu kurzistů o skladování výtvarných prací vytvořených na našich kurzech jsme schopni v našich prostorách přechovávat práce kurzistů do konce daného semestru (1. semestr 1. září –⁠ 31. ledna, 2. semestr 2. února –⁠ 30. června) nejdéle však do konce daného školního roku. Nemáme dostatek prostoru pro dlouhodobé skladování prací kurzistů. Po uplynutí stanovené doby budou nevyzvednuté práce skartovány. Za případné ztráty výtvarných děl neneseme finanční zodpovědnost.

 XIII. Pojištění

Poskytovatel je pojištěn u společnosti Kooperativa, a.s. Rozsah pojištění a pojistné podmínky jsou k nahlédnutí na jednotlivých pracovištích.

XIV. Vyšší moc

Pro případ, že by nastaly okolnosti tzv. vyšší moci, tj. okolnosti, které jsou spolkem, resp. Jeho vedoucími členy neovlivnitelné jeho vůlí, ani při vynaložení veškerého rozumně očekávatelného úsilí, a které brání výkonu předmětného vztahu, provedení díla či poskytnutí služeb, není spolek povinen smlouvu splnit. (Za vyšší moc se považují války, občanské nepokoje, vyhlášení výjimečného stavu, karantény, živelné katastrofy a podobné situace.)
Pro tyto výjimečné případy je možné přijmout opatření, aby dopad na zákazníka byl co nejnižší, (např. lze využít distanční výuku). Členovi bude obvykle nabídnuta i možnost využití jiných kurzů či poskytovaných služeb, a to vždy v rámci daného školního roku.

XV. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné a závazné pro všechny služby poskytované podle těchto podmínek. Změnu těchto obchodních podmínek lze uskutečnit pouze písemnou formou zaslanou emailem aktuálně přihlášeným členům spolku.

V Brně dne 31. 8. 2022

Napiš nám vzkaz

Nejednodušší a nejrychlejší způsob, jak se s námi můžeš spojit, je zajisté pomocí přímého kontaktního formuláře.

kontaktujte nás

Přihlašte se k odběru novinek

Rádi bychom vás pozvali k odběru novinek Start-art. Nyní vám již neunikne žádná důležitá zpráva ani nově otevřený kurz.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Vaše přihlášení proběhlo úspěšně