Lukáš Orlita

LEKTOR

Lukáš je tech­nic­ky vel­mi zku­še­ný malíř zna­lý mno­ha postu­pů. Pro Start-Art vyu­ču­je Figu­rál­ní kresbu a por­trét, kur­zy pro dospě­lé, pří­pra­vu na telen­to­vé zkouš­ky na SŠ a VŠ, malíř­ské tech­ni­ky. Figu­rou se dlou­ho­do­bě zao­bí­rá ve své vlast­ní tvor­bě.
Jako uči­tel s pre­ciz­nos­tí vysvět­lí tech­ni­ku i způ­sob, pomů­že vám nalézt pro vás vhod­ný nástroj, obda­ru­je vás pří­jem­ným kli­dem, kte­rý vyza­řu­je z jeho vyvá­že­né­ho úsmě­vu.

Kon­takt na lek­to­ra: lukasorlita@start-art.cz

Lukáš Orlita

UMĚLEC

Lukáš vystu­do­val Fakul­tu výtvar­ných umě­ní, obor malíř­ství. Jeho tvor­ba tema­tic­ky obsáh­ne měs­to, abs­trakt­ní pro­stor
op-artu, geo­me­t­ric­kou abs­trakt­ní tvor­bu, sym­bo­lic­kou figu­ru. Ve své pro­fe­si má za sebou řadu výstav, živí se umě­ním
a inte­ri­é­ro­vým designem, jeho tvor­ba je zahr­nu­ta ve stá­lé sbír­ce moder­ní­ho umě­ní na hra­dě Špil­berk. Je čle­nem sesku­pe­ní Stuc­kist a street-arto­vé sku­pi­ny In Dust Troll.

Web auto­ra

Tvorba Lukáše Orlity

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Huso­va

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeř­nic­tví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvo­ře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpra­vo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zablou­díš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů. Ulož si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This