Denisa Belzová

LEKTORKA

Deni­sa má talent pro­bou­zet v lidech přá­tel­ství a vzá­jem­nost. Umí pod­po­řit nejen v úpl­ném začát­ku, kdy si tvor­bu jen osa­há­váš. Pomů­že ti roz­d­mý­chat tvůj tvůr­čí oheň a pod­po­ří tě tam, kde už ji začal sám. Deni­sa doká­že roz­po­znat, kde leží tvůj poten­ci­ál, odha­lí tvo­ji oso­bi­tou rovi­nu a pomů­že ti pře­ko­nat nároč­něj­ší umě­lec­ké výzvy.

Z výtvar­ných tech­nik je ji nej­bliž­ší ole­j­o­mal­ba, ráda kres­lí tuž­kou a uhlem a pra­cu­je s pastelem.

Deni­sa nad­še­nec a vizi­o­nář věří­cí v neko­neč­né dob­ro. Je zakla­da­tel­ka Start-Artu, je to její živý obraz, na kte­rém se svý­mi kole­gy pra­cu­je už 8 let. Start-Art je pro ni tvůr­čí pro­jekt, do kte­ré­ho dává maximum.

Její lek­tor­ské mot­to: Ať už kres­líš, malu­ješ nebo tvo­říš coko­liv, chci tě pod­po­řit v tom, co je sku­teč­ně a oprav­do­vě tvoje.

Kon­takt na lek­tor­ku: Denisa@start-art.cz

Denisa Belzová

UMĚLKYNĚ

Deni­sa Bel­zo­vá se aktiv­ně věnu­je vlast­ní tvor­bě — pře­de­vším mal­bě, dále per­for­man­cím, hap­pe­nin­gům a street-artu, dří­ve fotografii.
Je člen­kou a zakla­da­tel­kou street-arto­vé sku­pi­ny In Dust Troll. Pohy­bu­je se mezi uměl­ci sou­čas­né scé­ny a čas­to vystavuje.

V mal­bě se zamě­řu­je na kra­ji­nu měs­ta, nebo vytvá­ří osob­ní sym­bo­lic­ké výje­vy plné dět­ských postaviček.

 

Webo­vé strán­ky autor­ky:   http://www.denybel.cz/

Atmosféra z kurzů

Tvorba Denisy Belzové

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This