Denisa Belzová

LEKTORKA

- zakla­da­tel­ka Start-Artu
Vystu­do­va­la Fakul­tu výtvar­ných umě­ní v Brně. Vede výtvar­né kur­zy a šes­tým rokem učí na střed­ní umě­lec­ko­prů­mys­lo­vé ško­le. Vytvá­ří přá­tel­skou vese­lou atmo­sfé­ru, nachá­zí si
ke každ­né­mu žáko­vi zvlášť svůj indi­vi­du­ál­ní pří­stup.

Juraj, 30 let (Kur­zy pro dospě­lé)
“Oce­ňu­jem ocho­tu pora­diť s akým­koľ­vek pro­blé­mom a naviesť správ­nym sme­rom.”

Mir­ka 31 let, (Kur­zy pro dospě­lé)
“Styl vede­ní Deni­sy je pod­půr­ný (vysvět­lí základ tech­ni­ky, ale nechá pro­stor pro vlast­ní rea­li­za­ci, a pak v pří­pa­dě potře­by pora­dí), což je pro úpl­né­ho začá­teč­ní­ka důle­ži­té.”

Laď­ka 45 let, (Kur­zy pro dospě­lé)
“Deni­sa občas při­stou­pí a jem­ně mě vede nebo pro­vá­zí mal­bou. Vždy pozi­tiv­ní, ote­vře­ná a záro­veň dodá­va­jí­cí odva­hu. Učí mě víc než míchá­ní barev a výtvar­ným záko­ni­tos­tem. Díky ní vím, že jsem na správ­né ces­tě.”

Denisa Belzová

UMĚLKYNĚ

Deni­sa Bel­zo­vá se aktiv­ně věnu­je vlast­ní tvor­bě — pře­de­vším mal­bě, dále per­for­man­cím, hap­pe­nin­gům a street-artu, dří­ve foto­gra­fii.
Je člen­kou a zakla­da­tel­kou street-arto­vé sku­pi­ny In Dust Troll. Pohy­bu­je se mezi uměl­ci sou­čas­né scé­ny a čas­to vysta­vu­je.

V mal­bě se zamě­řu­je na kra­ji­nu měs­ta, nebo vytvá­ří osob­ní sym­bo­lic­ké výje­vy plné dět­ských posta­vi­ček.

 

Webo­vé strán­ky autor­ky:   http://www.denybel.cz/

Atmosféra z kurzů

Tvorba Denisy Belzové

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Huso­va

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeř­nic­tví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvo­ře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpra­vo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zablou­díš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This