Slide

JAK POCHOPIT UMĚNÍ 

Výukový projekt pro děti 8–18 let 

Více o výukovém projektu

Pro­jekt rea­gu­je na situ­a­ci špat­né ori­en­ta­ce laic­ké veřej­nos­ti v oblas­ti moder­ní­ho umě­ní, pře­de­vším umě­ní od kon­ce deva­te­nác­té­ho sto­le­tí po sou­čas­nost. Cílem pro­jek­tu je zpro­střed­ko­vat laic­ké­mu divá­ko­vi základ­ní infor­ma­ce, kte­ré nabíd­nou pojít­ko mezi neško­le­nou kul­tur­ní vzdě­la­nos­tí a moder­ním výtvar­ným umě­ním.
Nej­lé­pe je začít u vzdě­lá­ní dětí a mla­dých lidí, kte­rým se infor­ma­ce o výtvar­ném umě­ní v běž­ném škol­ství dostá­va­jí v nedo­sta­ču­jí­cí šíři. Tím posi­lu­je­me kul­tur­ní pově­do­mí mla­dé a nastu­pu­jí­cí gene­ra­ce.
V rám­ci pro­jek­tu pra­cu­je­me také s han­di­ca­po­va­ný­mi dět­mi a mlá­de­ží, díl­čím způ­so­bem i s dět­mi ohro­že­ný­mi soci­ál­ním vyloučením.

Zamě­ří­me se zejmé­na na obdo­bí sou­čas­né­ho umě­ní, a to v návaz­nos­ti na umě­ní sta­ré.
Ze sou­čas­né­ho umě­ní věnu­je­me vel­kou část pozor­nos­ti lido­vým, pou­lič­ním a art brut pro­je­vům, výtvar­ným reak­cím na okol­ní pro­stře­dí a street-artu.

Jak zprostředkovat divákovi pochopení současného výtvarného umění

výtvar­ná díl­na
teo­re­tic­ká část s dis­ku­zí
návště­va v gale­ri­ích a tvor­ba rea­gu­jí­cí na vysta­ve­ná díla

Výstu­pem jsou skrip­ta, obra­zo­vá data­bá­ze, před­náš­ko­vý cyk­lus uce­le­ný v power­point pre­zen­ta­ci, učeb­ní pomůc­ky a mate­ri­á­lo­vé záze­mí.
Pro­jekt sdru­žu­je odbor­ní­ky z výtvar­né­ho a peda­go­gic­ké­ho pole, uměl­ce, lek­to­ry a archi­tek­ty.
Dvou­le­tý pro­jekt zahr­nu­je pra­vi­del­ná tema­tic­ká setká­vá­ní, spo­leč­né kon­ci­po­vá­ní a veš­ke­rou pří­pra­vu výu­ko­vé­ho pro­gra­mu, pra­vi­del­né zku­šeb­ní lekce.

Pro koho je určený Výukový program

děti a mla­dé od 8 do 18 let
han­di­ca­po­va­né děti a mlá­dež
výtvar­né pedagogy

Cílem je vytvo­řit výtvar­ný a teo­re­tic­ký výu­ko­vý program.

Jak předávat povědomí o současném výtvarném umění

Jako odpo­věď na otáz­ku jak zaujmout děti a mla­dé lidi a odkud je oslo­vit a sou­čas­ně jako výcho­dis­ko k pro­jek­tu při­klá­dá­me vlast­ní zku­še­nost.
Děti zají­má to, co je bez­pro­střed­ně obklo­pu­je a čím se vyja­dřu­jí mla­dí lidé.
Je potře­ba začít tam, kde je jim to blíz­ké.
Zají­má je umě­ní uli­ce, kte­ré může­me nazvat také lido­vým pro­je­vem.
Zají­má je to, na co si mohou sami sáh­nout a díky tomu mají tou­hu to lépe poznat.

Záro­veň dětem chce­me uká­zat tvůr­čí způ­so­by a umě­lec­ké smě­ry, kte­ré pře­sa­hu­jí oby­čej­ný pou­lič­ní pro­jev, a to hlav­ně způ­so­by, jak se sebe­re­a­li­zo­vat tvo­ři­vě, niko­liv niči­vě.
Chce­me pou­ká­zat na to, jakým způ­so­bem mohou “lido­vé pou­lič­ní pro­je­vy” vní­mat v cel­ko­vých výtvar­ných sou­vis­los­tech a vývo­ji výtvar­né­ho umě­ní.
Uká­že­me jim pří­kla­dy kon­krét­ních uměl­ců, kte­ří vyšli z uli­ce a pře­sáh­li její zdi k šir­ší­mu, smys­lu­pl­né­mu umě­lec­ké­mu a obsa­ho­vé­mu kontextu.

Dětem před­sta­ví­me, jak spo­lu sou­vi­sí sty­li­zo­va­ná vel­ko­for­má­to­vá mal­ba, ilu­stra­ce, moder­ní umě­ní, sta­ré umě­ní (napří­klad román­ské umě­ní nebo goti­ka), komiks a ani­ma­ce. Demon­stro­vat to bude­me jak skr­ze teo­rii, tak výtvar­nou, gra­fic­kou a digi­tál­ní praxi.

Jak pochopit umění?“ Naše zkušenosti

Tuto otáz­ku si kla­de­me už něko­lik let.
Poda­ři­lo se nám navá­zat spo­lu­prá­ci s Morav­skou gale­rií, kde vede­me večer­ní výu­ko­vé kur­zy pro dospě­lé, a jed­no­rá­zo­vé výu­ko­vé pro­jek­ty pro děti a ško­ly.
Kur­zy a díl­ny pro­bí­ha­jí pří­mo ve výstav­ní expo­zi­ci, pře­de­vším v sek­ci umě­ní prv­ní polo­vi­ny dva­cá­té­ho sto­le­tí.
Výtvar­né úko­ly tak nava­zu­jí pří­mo na vysta­ve­ná díla.
Sou­čás­tí kur­zů a dílen je spo­leč­ná pro­cház­ka mezi obra­zy s jed­no­du­chým výkla­dem a dis­ku­zí k při­blí­že­ní jed­not­li­vých umě­lec­kých obdo­bí a směrů.

Dal­ší pole, kte­ré nám pomá­há zís­kat zku­še­nos­ti k tomu, jak roz­ší­řit kul­tur­ní pově­do­mí běž­ných lidí, jsou výtvar­né díl­ny nava­zu­jí­cí na výsta­vy v gale­rii, kte­rá je pří­mou sou­čás­tí našich pro­stor (ate­li­é­rů a učeb­ny), kde pro­bí­ha­jí výtvar­né kur­zy.
S kur­zis­ty u kaž­dé výsta­vy vede­me dis­ku­ze a hle­dá­me v dílech pří­mou inspiraci.

Vytvo­ří­me vzdě­lá­va­cí pro­gram s něko­li­ka vari­an­ta­mi pro růz­né věko­vé a soci­ál­ní sku­pi­ny. Díky spo­lu­prá­ci s dal­ší­mi orga­ni­za­ce­mi se vzá­jem­ně inspi­ru­je­me a lek­to­ři se obe­zná­mí s nový­mi peda­go­gic­ký­mi postupy.

Dosavadní aktivity na poli výuky street-artu

Street-arto­vé worksho­py jsme odstar­to­va­li už v roce 2014, kdy v Čechách neby­ly téměř žád­né zku­še­nos­ti s výu­kou tech­ni­ky spre­je.
Za něko­lik let jsme zís­ka­li řadu poznat­ků, kte­ré rádi pře­dá­vá­me dětem i dospě­lým.
Podí­lí­me se na mno­ha akcích, fes­ti­va­lech a dět­ských dnech.
Šije­me worksho­py a street-arto­vé pro­jek­ty na míru, vytvá­ří­me ori­gi­nál­ní street-art pro­gram a spo­ju­je­me jej s neotře­lým designem.
Vytvo­ři­li jsme meto­dy pro men­ší sku­pi­ny i vel­ké akce.

Zku­šeb­ní ver­zi pro­jek­tu s věko­vou sku­pi­nou dětí 9. tříd jsme rea­li­zo­va­li v rám­ci spo­lu­prá­ce se ZŠ Huso­va.
Na půdě ško­ly jsme uved­li cel­kem 5 výu­ko­vých blo­ků, kaž­dý blok měl jinou výu­ko­vou náplň zahr­nu­jí­cí růz­né sprejo­vé tech­ni­ky (výtvar­né díl­ny) a před­náš­ku s dis­ku­zí (teo­re­tic­ká část). V reak­ci na náš workshop žáci vlast­ní ini­ci­a­ti­vou zapo­ji­li celou ško­lu do hle­dá­ní moti­vů k výzdo­bě šaten a svou vizi před­sta­vi­li měs­tu, od nějž zís­ka­li finanč­ní pod­po­ru k rea­li­za­ci výzdo­by škol­ních pro­stor.
Spo­je­ní výtvar­ných tech­nik, teo­re­tic­ká část a kon­cep­ce výu­ko­vých blo­ků se osvěd­či­la. Žáci svou vlast­ní ini­ci­a­ti­vou potvr­di­li vhod­nost pro­po­je­ní street-art tech­nik s kul­ti­va­cí bez­pro­střed­ní­ho okolí.

Proč zrovna street-art?“

Naše výu­ko­vé pro­gra­my nabí­zí pojít­ko mezi neško­le­nou kul­tur­ní vzdě­la­nos­tí a moder­ním výtvar­ným umě­ním.
Děti, mlá­dež a dospě­lí dostá­va­jí základ­ní infor­ma­ce o sou­čas­ném umě­ní skr­ze pří­mou zku­še­nost – vlast­ní tvor­bu.
Street-art je sou­do­bé téma, kte­ré zaujme širo­kou sku­pi­nu dětí a mladých.

Sprej je dnes vel­mi oblí­be­ná a láka­vá tech­ni­ka. Je moder­ním nástro­jem, jak oslo­vit nejen dět­skou mysl.
Tvůr­čí, nená­sil­nou a hra­vou for­mou vycho­vá­vá­me děti a mla­dé k odpo­věd­né­mu cho­vá­ní kon­tra van­da­lis­mus.
Pou­ží­vá­me sprej jako tvůr­čí nástroj, uka­zu­je­me jeho širo­ké mož­nos­ti vyu­ži­tí.
Nos­nou myš­len­kou je sprej dětem neza­ka­zo­vat, ale uká­zat jim mož­nos­ti prá­ce s ním, a nasmě­ro­vá­vat k tvor­bě v kon­tras­tu k ničení.

Ve spo­lu­prá­ci s archi­tek­ty pro­jekt v dětech pod­po­ru­je vní­má­ní okol­ní­ho pro­stře­dí, pře­mýš­le­ní o něm, zájem o něj.
Naše spo­lu­prá­ce s archi­tek­ty se setká­vá na poli urbanismu.

Spolupracující organizace

Ate­li­ér KreAt

Art­scho­ol. z.s.

Morav­ská gale­rie v Brně

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This