Kurz akvarelu

Slide

Barevným tahem v proudu vody 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Spouš­tí­me 10. květ­na.
Ulov si své mís­to už dnes:

  ruku v ruce s živlem vody

Roz­taj jako pig­ment ve vodě.
Zapo­meň na čas a všed­ní koloběh.
Pro­ma­luj se do leh­kos­ti a pro­žij neza­po­me­nu­tel­né chví­le s akva­re­lem.

Tech­ni­kou tě pro­ve­de malíř­ka akva­re­lu Áta Čer­ná.

Od začátku k hotovému obrazu

Měsíč­ní kur­zy na sebe nava­zu­jí v prů­bě­hu celé­ho polo­le­tí. Tech­ni­kou tě pro­ve­dou od prv­ních dote­ků až k vlast­ním smě­lým námě­tům.
Lek­tor má vždy při­pra­ve­ná téma­ta, ve kte­rých budeš postup­ně roz­ví­jet svůj tvůr­čí um, ať už jsi začá­teč­ník či pokro­či­lý.

Všech­ny vypsa­né ter­mí­ny jsou vhod­né pro jak úpl­né začá­teč­ní­ky, tak pro pokro­či­lej­ší tvůrce.

Sleva pro tebe na další kurzy

Plá­nu­ješ s námi strá­vit hez­ké tvůr­čí chví­le i v návaz­ném kur­zu nebo u dal­ších tech­nik?
Rádi tě pod­po­ří­me sle­vou při kou­pi dal­ších kurzů.

Tvoříme v malých skupinkách

3 – 9 účastníků

Žád­ná vel­ká ban­da. Ako­rát tak vel­ká pro kama­rád­skou atmo­sfé­ru, ako­rát tak malá pro oba­vy z nemo­cí.
A lek­tor má dosta­tek času pro každého.

Co u nás zažiješ

Pro­jdi akva­re­lem krok po kro­ku, měsíc po měsí­ci,
ať už jsi začá­teč­ník nebo pokročilý

Tvůrce — začátečník

Zákla­dy míchá­ní barev, vrstve­ní a rozpí­je­ní, laví­ro­vá­ní, mal­ba do mokré­ho a suchého

Mírně pokročilý tvůrce

Kom­ple­men­tár­ní bar­vy, kolo­ro­va­ná pero­kres­ba, barev­né experimenty

Pokročilý malíř

Stu­die rea­li­ty i prá­ce s fan­ta­zií, prá­ce se svět­lem a prostorem

Zkušený malíř

Pokro­či­lé míchá­ní barev, prá­ce na vel­ký for­mát, ski­co­vá­ní a kom­po­no­vá­ní námětu

Svobodný tvůrce

Vytvá­říš své vlast­ní oso­bi­té námě­ty a nápa­dy. Lek­tor je ti kole­gou, pomoc­ní­kem, rád­cem a pří­te­lem na tvé cestě

Témata pro tebe

Barev­né abs­trak­ce, objek­ty a záti­ší, kra­ji­na, por­trét a figu­ra, ilu­stra­ce a barev­né mode­lo­vá­ní atmosféry

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Už tě to táh­ne? Nevá­hej a klik­ni na:

ceny—termíny

TERMÍN

PO 18.00 – 20.30

cena

2 000 Kč / 10 h

V ceně je zahr­nu­tý veš­ke­rý materiál.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Učí­me od 10. květ­na.
Při­hlaš se na kurz a rezer­vuj si své mís­to ješ­tě dnes:

Akvarelové malby žáků

Atmosféra na kurzu akvarelu

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This