Áta Černá
LEKTORKA

Áta je cit­li­vá lek­tor­ka, kte­rá na kur­zech vytvá­ří bez­peč­ný pro­stor pro prv­ní umě­lec­ké dote­ky ale i vel­ké nápa­dy. Není zastán­ky­ní pev­né­ho vede­ní, radě­ji ti dopře­je dosta­tek vol­nos­ti, aby tvo­je tvor­ba byla auten­tic­ká. Zají­má jí řeme­sl­ná strán­ka tvor­by, stej­ně tak, jako vnitř­ní svě­ty, kte­ré se v umě­ní vždy zrca­dlí. Do výu­ky občas zapo­ju­je výtvar­né hry na roz­hý­bá­ní kre­a­ti­vi­ty a aso­ci­a­cí, oce­ní tvo­ji vlast­ní ini­ci­a­ti­vu a pod­po­ří tě, když se roz­hod­neš pro roz­sáh­lej­ší pro­jekt.

Áti­no lek­tor­ské mot­to: Chci vytvá­řet bez­peč­ný pro­stor, v němž inspi­ra­ce může při­chá­zet zevnitř.

Kon­takt na lek­tor­ku: ata.cerna@start-art.cz

Áta Černá
UMĚLKYNĚ

Ve své tvor­bě se zají­má o širo­ký rámec tech­nik a témat. Dří­ve se věno­va­la akva­re­lu, vel­ko­for­má­to­vým akry­lo­vým mal­bám, per­for­man­cím, videím a ilu­stra­cím. V sou­čas­nos­ti ji zají­má nej­ví­ce gra­fi­ka. Výtvar­ný pro­jev je pro ni ces­ta k sebe­na­le­ze­ní a sebe­vy­já­d­ře­ní. Je zastán­ky­ní tra­dič­ních tech­nik a pocti­vé ruč­ní práce.

Web autor­ky

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This