Áta Černá
LEKTORKA

Áta dokon­ču­je magis­ter­ský stu­peň v obo­ru Výtvar­ná výcho­va a Vizu­ál­ní tvor­ba na Peda­go­gic­ké fakul­tě Masa­ry­ko­vy uni­ver­si­ty. Jako lek­tor­ka ráda nechá­vá stu­den­tům dosta­tek vol­né­ho pro­sto­ru, sna­ží se je inspi­ro­vat a jít pří­kla­dem. Výu­ku oži­vu­je výtvar­nou hrou a zají­ma­vý­mi nápa­dy jdou­cí­mi po pod­sta­tě toho, co prá­vě tebe baví.

Áta Černá
UMĚLKYNĚ

Ve své tvor­bě se zají­má o širo­ký rámec tech­nik a témat. Dří­ve se věno­va­la akva­re­lu, vel­ko­for­má­to­vým akry­lo­vým mal­bám, per­for­man­cím, videím a ilu­stra­cím. V sou­čas­nos­ti ji zají­má nej­ví­ce gra­fi­ka. Výtvar­ný pro­jev je pro ni ces­ta k sebe­na­le­ze­ní a sebe­vy­já­d­ře­ní. Je zastán­ky­ní tra­dič­ních tech­nik a pocti­vé ruč­ní prá­ce.

Web autor­ky

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Huso­va

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeř­nic­tví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvo­ře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpra­vo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zablou­díš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This