info pro žáky

Jdu na prv­ní hodi­nu

Ces­ta

- nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a

- prů­jezd mezi kadeř­nic­tvím a second han­dem

- vejdi do prů­jez­du

- na kon­ci prů­jez­du vpra­vo dve­ře do domu (ne na dvo­ře)

- 1. patro, bílé dve­ře vpra­vo

- zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me

- jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

 

Co si mám vzít s sebou

- vez­mi jaké­ko­liv kres­by, mal­by i nedo­kon­če­né prá­ce a nemu­sí to být jen ty nej­lep­ší

- pře­zův­ky; zapo­me­neš-li, něja­ké pan­tofle u nás také najdeš

- pra­cov­ní oble­če­ní, ať se můžeš roz­mách­nout a nebát se ušpi­ně­ní

- mate­ri­ál k tvor­bě, se kte­rým rád/a pra­cu­ješ; nemáš-li, vyzkou­šíš, co tu máme

- pročti si seznam mate­ri­á­lu ke své­mu kur­zu a tech­ni­ce v infor­ma­cích “Jaký mate­ri­ál potře­bu­ji”.

 

Moje prv­ní hodi­na

Prv­ní hodi­na je čas­to sezna­mo­va­cí a roze­hří­va­cí. Moc nám pomů­že, když nám uká­žeš svou tvor­bu, nej­lé­pe fyzic­ky, jen pokud to nejde, tak aspoň nafo­ce­nou. Lépe se pak na tebe nala­dí­me.

Jaký mate­ri­ál potře­bu­ji
a jakou tech­ni­ku zvo­lit

V ceně kur­zu máš základ­ní mate­ri­ál. Potře­by na někte­ré tech­ni­ky a spe­ci­ál­ní mate­ri­ál už si poři­zu­je kaž­dý sám. Níže najdeš, co potře­bu­ješ ke kaž­dé­mu kur­zu a tech­ni­ce. Může se ti hodit kra­bi­ce (např. od bot) pro mate­ri­ál, kte­rý si tu necháš.

Nevíš, jakou tech­ni­ku si zvo­lit?
Poraď se se svým lek­to­rem.
Dří­ve než se jej zeptáš,
můžeš se mrk­nout na pár našich rad a postře­hů.

Chci se spo­jit s lek­to­rem

Tele­fon na lek­to­ra se ti bude hodit napří­klad, když půjdeš na svou prv­ní lek­ci a netre­fíš do správ­ných dve­ří. Níže najdeš kon­tak­ty na všech­ny lek­to­ry.

Kdy učí­me

Učí­me kaž­dý den od pon­dě­lí do pát­ku, vyjma stát­ních svát­ků.
Pod­zim­ní, polo­let­ní a jar­ní prázd­ni­ny výu­ka neod­pa­dá.
O váno­cích máme vol­no 22.12. – 1.1. 2020.
V létě vede­me spe­ci­ál­ní let­ní kur­zy (najdeš v menu – kur­zy).

Kdy přes­ně nás tu během škol­ní­ho roku najdeš? Mrk­ni na roz­vrh

Nemo­hu při­jít na hodi­nu, jakým způ­so­bem se omlu­vit?

Pro­sí­me o omlu­vu den pře­dem – tele­fo­nic­ky, mai­lem nebo sms u asi­s­tent­ky Kat­ky. Přijde–li něco nena­dá­lé­ho v den kur­zu, napiš pro­sím asi­s­tent­ce a záro­veň sms lek­to­ro­vi.

Chci si nahra­dit hodi­nu

Nemohl/a jsi při­jít na lek­ci? Neva­dí, sta­čí se omlu­vit pře­dem a lek­ci si můžeš nahra­dit. Sta­čí se domlu­vit s asi­s­tent­kou Kat­kou. Spo­leč­ně najde­te ter­mín náhra­dy, kte­rý ti bude sedět.

Dej­te nám, pro­sím, vědět o dlou­ho­do­bé absen­ci. V pří­pa­dě váž­ných důvo­dů (úraz, úmr­tí v rodi­ně apod.) vám v rám­ci našich mož­nos­tí maxi­mál­ně vyjd­me­me vstříc (způ­sob náhra­dy řeší­me indi­vi­du­ál­ně).

Náhra­du je tře­ba vyu­žít během aktu­ál­ní­ho škol­ní­ho roku.
Nemů­že­me zaru­čit, obzvláš­tě u dlou­ho­do­bé nepří­tom­nos­ti, náhra­du u vámi zvo­le­né­ho ter­mí­nu (zále­ží na obsa­ze­nos­ti kur­zu).

Náhra­dy lek­cí nelze uplat­ňo­vat u let­ních kur­zů a víken­do­vých worksho­pů.

Chci si lek­ci jen vyzkou­šet

Nejsi si ješ­tě jis­tý, zda chceš cho­dit do kur­zu? Po domluvě (máme-li na lek­ci vol­nou kapa­ci­tu) je mož­né k nám zajít na zkouš­ku.

Ráda/a bych se zepta­la na názor lek­to­ra

Nevíš, jest­li je kurz ta správ­ná vol­ba? Nejsi si jistý/á, zda je pro dítě vhod­ná umě­lec­ká ško­la? Potře­bu­ješ zjis­tit, zda je dítě talen­to­va­né? A jaký kurz si vlast­ně vybrat?

S podob­ný­mi otáz­ka­mi ti pomů­že­me osob­ně. Ozvi se pro­sím asi­s­tent­ce Kat­ce, najde­me spo­leč­ný čas pro setká­ní s lek­to­rem.

Jak mohu zapla­tit

Pla­tit můžeš pře­vo­dem i hoto­vě.

Při plat­bě v hoto­vos­ti pro­sí­me o přes­nou část­ku kur­zov­né­ho.

K fak­tu­ře potře­bu­je­me znát jmé­no a adre­su.

Mís­to na kur­zu ti podr­ží­me po zapla­ce­ní kur­zov­né­ho nebo ale­spoň zálo­hy.

Nemáš-li na zapla­ce­ní celé­ho kur­zu, je mož­né se domlu­vit na splát­kách.

 

Čís­lo naše­ho účtu: 2300970219/2010

Dostal/a jsem vou­cher

Krás­ný dárek! Někdo ti chce dopřát tvo­ři­vý záži­tek. Na vou­che­ru prav­dě­po­dob­ně najdeš počet lek­cí, část­ku, nebo typ kur­zu. Budeš-li chtít změ­nu, řek­ni co jiné­ho tě láká. Domlu­ve­ný kurz lze pře­smě­ro­vat, ane­bo si dopla­tit dal­ší lek­ce. Ozvi se asi­s­tent­ce Kat­ce.

Koupil/a jsem kurz, kte­rý byl zru­šen

To se u nás obvykle nestá­vá. Ale stát se může, pokud se při­hlá­sí málo lidí. Pak hle­dá­me co nej­vstříc­něj­ší řeše­ní. Nena­jdem-li, niče­ho se neo­bá­vej, pení­ze od nás dosta­neš zpět a o zru­še­ní kur­zu se od nás zavča­su dozvíš.

Jak chrá­ní­me tvé sou­kro­mí

Bez kon­tak­tu na tebe by se nám špat­ně pra­co­va­lo. Úda­je, kte­ré nám poskyt­neš, pou­ží­vá­me pou­ze pro potře­by výu­ky a komu­ni­ka­ce s tebou.

Pokud tě zají­ma­jí dal­ší infor­ma­ce o ochra­ně tvé­ho sou­kro­mí, přečti si je tady.

Kon­tak­tuj nás

Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

 

 

 

 

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

Ate­li­é­ry Kotlář­ská
Start-Art, z.s.
Kotlář­ská 5
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Huso­va

 • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
 • prů­jezd ved­le kadeř­nic­tví
 • vejdi do prů­jez­du
 • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvo­ře)
 • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
 • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
 • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

CESTA
ate­li­é­ry Kotlář­ská

 • vchod do domu ved­le Kebab
 • zazvoň na zvo­nek Start–Art
 • vyjdi po scho­dech k výta­hu
 • zmáčk­ni do 2.patra
 • sejdi pár schůd­ků dolů
 • zazvoň na zvo­nek dve­ří vpra­vo
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 3, 12; tro­lej. 25, 26 zastáv­ka Koneč­né­ho nám.
 • par­ko­viš­tě Uni­ver­zi­ty obra­ny u polikli­ni­ky Zahrad­ní­ko­va

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This