Kdo je
Start-Art

a čím se zabývá náš spolek

 

Jsme spol­kem uměl­ců
a pořád něco tvo­ří­me”

Nej­ví­ce času se věnu­je­me výu­ko­vým pro­jek­tům, od kur­zů až po sesta­vo­vá­ní učeb­ních mate­ri­á­lů.

Jako prv­ním se nám poda­ři­lo spus­tit  v srd­ci Evro­py street-arto­vé worksho­py.   

Něko­lik let jsme spo­lu­or­ga­ni­zo­va­li výtvar­ný fes­ti­val v par­ku (Street-Art Tyr­šák).    

Máme dal­ší srdeč­né půso­biš­tě – Morav­skou gale­rii. Spo­lu­vy­tvá­ří­me tu kur­zy pří­mo mezi obra­zy.        

Malu­je­me na stě­ny a na plát­no, ve své vlast­ní, spo­leč­né i zakáz­ko­vé tvor­bě.   

Desig­nu­je­me pro­jek­ty na míru tak, aby to zapadly do cel­ku (mís­to, myš­len­ka, potře­ba)   

Pořá­dá­me výsta­vy v gale­rii a na inter­ne­tu.    

Hle­dáš-li bliž­ší úda­je, sta­no­vy najdeš v obchod­ním rejstří­ku (https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=920742&typ=UPLNY), kde jsme zapsá­ni od roku 2015. Start-Art však exis­to­val jako plat­for­ma už dří­ve – od roku 2013.

Maluj s námi taky

Výtvar­né kur­zy

Pře­dá­vá­me výtvar­né zku­še­nos­ti všem gene­ra­cím, dětem od 1 roku přes tee­ne­ge­ry až po dospě­lé. Kur­zy vede­me v malých sku­pi­nách a s kaž­dým člo­vě­kem pra­cu­je­me osob­ně. Pra­vi­del­ně vyu­ču­je­me během škol­ní­ho roku. V létě chys­tá­me inten­ziv­ní tvůr­čí týd­ny, o víken­dech nabí­zí­me vyjí­meč­né tech­ni­ky a téma­ta.

Pro děti

Pro děti chys­tá­me pro­gram, kte­rý pře­kra­ču­je rámec běž­ných výtvar­ných krouž­ků, pod­po­ru­je kre­a­ti­vi­tu a roz­voj osob­nos­ti. S malý­mi dět­mi u nás tvo­ří i rodi­če.

Pří­pra­va na talen­to­vé zkouš­ky

V pří­pra­vě na talen­to­vé zkouš­ky střed­ních a vyso­kých škol máme vel­mi dob­ré výsled­ky. Vět­ši­na našich stu­den­tů se dosta­ne na ško­lu. V letech 2014 – 16 byli při­ja­ti všich­ni žáci, ať už na střed­ní nebo na vyso­ké ško­ly.

Kur­zy pro dospě­lé

Dospě­lí si od nás odná­ší novou zku­še­nost, doved­nost a osob­ní pro­ži­tek, čas­to tu navá­žou osob­ní vzta­hy.

Na mal­bu spre­jem neza­po­me­neš

Street–Art worksho­py

Street-arto­vé worksho­py jsme odstar­to­va­li už v roce 2014, kdy v Čechách ješ­tě neby­ly žád­né zku­še­nos­ti s výu­kou tech­ni­ky spre­je. Za něko­lik let jsme zís­ka­li řadu zku­še­nos­tí, kte­ré rádi pře­dá­vá­me dětem i dospě­lým, podí­lí­me se na mno­ha akcích, fes­ti­va­lech, dět­ských dnech. Šije­me worksho­py a street-arto­vé pro­jek­ty na míru, vymýš­lí­me ori­gi­nál­ní street-art pro­gram a spo­ju­je­me jej s neotře­lým designem.

Malu­je­me na stě­ny

Mal­by v inte­ri­é­ru a exte­ri­é­ru

Na počát­ku bylo setká­ní malí­řů se stej­ným malíř­ským zamě­ře­ním. Něko­lik let vzni­ka­ly vel­ké mal­by na stě­nách na pome­zí mal­by a graf­fi­ti. Říká­me si In Dust Troll.

Ze spo­leč­né i osob­ní tvor­by máme řadu zku­še­nos­tí s mal­bou na zeď, jak v inte­ri­é­ru, tak v exte­ri­é­ru. Malu­je­me čím­ko­liv: bar­vou, spre­jem, váleč­kem, a se stě­nou umí­me dal­ší divy, tře­ba povr­cho­vé úpra­vy jako je pohle­do­vý beton apod.

Vytvá­ří­me vol­né i zakáz­ko­vé mal­by.

Pojď na výsta­vu

Gale­rie

Umě­ní má spo­jo­vat lidi, a tak spo­ju­je­me pro­fe­si­o­ná­ly a laic­ké malí­ře. Zají­má nás sle­do­vá­ní i stí­rá­ní hra­nic mezi ško­le­ným i neško­le­ným umě­ním. Naši gale­rii najde­te na Huso­vé uli­ci. Dal­ší gale­rii může­te navští­vit na inter­ne­tu.

Copak tu jsou za lidi

Lidi v našem týmu

U nás se setkáš s řadou inspi­ra­tiv­ních lidí. Kaž­dý z nás tvo­ří a vysta­vu­je, a to už během stu­dia na vyso­ké umě­lec­ké ško­le. Máme za sebou pár let uče­ní (na umě­lec­kých ško­lách, v gale­ri­ích a ve Start-Artu). Jsme přá­tel­ští při výu­ce i mezi sebou.

O kaž­dém z lek­to­rů se dozvíš více na jeho vlast­ním pro­fi­lu, mrk­ni do menu, zálož­ka Lek­to­ři. Nena­jdeš-li tam toho své­ho, počkej chví­li, jeho pro­fil se prá­vě při­pra­vu­je.
Vyjma lek­to­rů tu pra­cu­je asi­s­tent­ka Kat­ka, s ní prav­dě­po­dob­ně budeš prv­ně v kon­tak­tu. Bez ní by nefun­go­va­la řada pod­stat­ných věcí.

Kde síd­lí­me a pra­cu­je­me

V cen­t­ru Brna

Náš hlav­ní pro­stor najde­te v cen­t­ru měs­ta na Huso­vé uli­ci čís­lo 8a. S dět­mi pra­cu­je­me také na Jabloň­ce (http://medlanky.cz/skoly-a-organizace-obce/centrum-volneho-casu) v Med­lán­kách. Podí­lí­me se na večer­ních kur­zech pro dospě­lé pří­mo mezi obra­zy v Morav­ské gale­rii (http://www.moravska-galerie.cz).

 

 

 

 

 

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce ke kur­zům
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Adre­sa
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno
IČ 046 06 019

 

Start-art

 

CESTA

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd mezi kadeř­nic­tvím a second han­dem
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo dve­ře do domu (ne na dvo­ře)
  • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
  • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

DOPRAVA

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This