Cože, u přijímaček píšu test z dějin umění?

Nemáš rodi­če, kte­ří s tebou kři­žo­va­li svě­to­vý­mi gale­ri­e­mi?
Žád­nej stres. Sta­čí u nás strá­vit pár sobot a doma si jen zopa­ko­vat zápis­ky.

Pochopíš to v kostce

Vyber si kni­hu, pokud máš rád hod­ně názvů, jmen a leto­poč­tů. Ane­bo se pojď s námi pro­jít skr­ze his­to­rii pomo­cí obráz­ků a jejich pocho­pe­ní. Vybe­re­me jen ty nej­dů­le­ži­těj­ší fak­ta.
A hlav­ně — nebu­deš se s námi cítit jako ve ško­le.

Při­jí­mač­ky na umě­lec­ké ško­ly pro­bí­ha­jí obvykle prv­ní týden v led­nu.

S lehkostí, ne jako ve škole

pochopíš to bez šprtání

povídání u obrázků

základy celé historie výtvarných dějin

povídání o umění očima malířky – lektorky

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Při­i­pra­víš se na test spo­lu s námi? Nevá­hej a klik­ni na:

termíny–ceny–informace

 

 

Jak dlouho kurz trvá?

 

4 sobo­ty, vždy dopo­led­ne po třech hodi­nách

 

Kdy si mám udělat čas?

 
Kurz proběhne
17.11. / 8.12. / 9.12. / 15.12.
vždy 10–13h

Kolik mě to bude stát

666,- za jed­nu lek­ci
2 664,- za celý kurz

 

V ceně lek­ce máš učeb­ni­ci dějin umě­ní, může se ti hodit i k dal­ší­mu stu­diu.

další vhodné kurzy k přijímačkám

 

Portrét – čekej u přijímaček ke každému oboru

Všech­ny obo­ry na SŠUD mají spo­leč­né jed­no: por­trét. A i na jiných ško­lách je vel­ká šan­ce, že to po tobě budou vyža­do­vat.
Por­trét tré­nu­je­me i v běž­né výu­ce, ale je to dici­plí­na, kte­rá vyža­du­je více času. Pro ty, kdo se v por­trétu necí­tí pev­ní v kram­fle­cích máme řeše­ní – inten­ziv­ní, celo­ví­ken­do­vý kurz. S živým mode­lem a lek­to­rem – pře­bor­ní­kem na ana­to­mii.
 
1–.2.12.  10–16.30
12h výu­ky 
165 / hod
cel­ko­vá cena 1 980 / 12hod výu­ky
kapa­ci­ta ome­ze­ná

 

Příprava na přijímačky na sš

Přijď do inspi­ra­tiv­ní­ho pro­stře­dí, kde kaž­dý jde svou ces­tou, za svý­mi cíli a s pod­po­rou lek­to­ra. S ním můžeš všech­no pro­brat – jaký obor je prá­vě pro tebe, jak se při­pra­vit na talen­tov­ky. Pod­po­ří tě v roz­vo­ji tvých před­nos­tí a pomů­že ti s kon­krét­ní­mi výtvar­ný­mi úko­ly.
A k tomu nabíd­ne­me pomoc s vědo­most­mi k tes­tu z dějin umě­ní o víken­do­vých kur­zech.

 

V létě máme speciální intenzivní kurzy. Dozvíš se TADY.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Už jen posled­ní krů­ček. Nevá­hej a klik­ni:

Nebo se ozvi asi­s­tent­ce Kat­ce na:

start@start-art.cz
730 414 803

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce ke kur­zům
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Adre­sa
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno
IČ 046 06 019

 

Start-art

 

CESTA

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd mezi kadeř­nic­tvím a second han­dem
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo dve­ře do domu (ne na dvo­ře)
  • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
  • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

DOPRAVA

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This