Cože, u přijímaček píšu test z dějin umění?

Nemáš rodi­če, kte­ří s tebou kři­žo­va­li svě­to­vý­mi gale­ri­e­mi?
Žád­nej stres. Sta­čí u nás strá­vit od pát­ku do nedě­le a pro­jít se s námi po památ­kách a v gale­rii.
A doma si jen zopa­ku­ješ zápis­ky.

Pochopíš to v kostce

Vyber si kni­hu, pokud máš rád hod­ně názvů. Ane­bo se pojď s námi pro­jít skr­ze his­to­rii. Vybe­re­me jen ty nej­dů­le­ži­těj­ší fak­ta.
A hlav­ně — nebu­deš se s námi cítit jako ve ško­le.

Při­jí­mač­ky na umě­lec­ké ško­ly pro­bí­ha­jí obvykle prv­ní týden v led­nu.

S lehkostí, ne jako ve škole

Pochopíš to bez šprtání

Povídej si o obrazech

Projdi základy celé výtvarné historie

Podívej se na umění očima malířky – lektorky

Navštiv galerii moderního umění

Projdi se po brněnských památkách

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Při­pra­víš se na test spo­lu s námi? Nevá­hej a klik­ni na:

termíny–ceny–informace

 

 

Jak dlouho kurz trvá?

od pát­ku do nedě­le

 

Kdy si mám udělat čas?

 
22. – 24.11. 2019
13. – 15.12. 2019

PA 15–18.00
SO 9–12.00 13–16.00
NE 10–13.00

Kolik mě to bude stát

190,- / h
2 280,- / 12h kurz

V ceně lek­ce máš učeb­ni­ci dějin umě­ní, může se ti hodit i k dal­ší­mu stu­diu.

Další vhodné kurzy

Příprava na přijímačky na sš

Přijď do inspi­ra­tiv­ní­ho pro­stře­dí, kde kaž­dý jde svou ces­tou, za svý­mi cíli a s pod­po­rou lek­to­ra. S ním můžeš všech­no pro­brat – jaký obor je prá­vě pro tebe, jak se při­pra­vit na talen­tov­ky. Pod­po­ří tě v roz­vo­ji tvých před­nos­tí a pomů­že ti s kon­krét­ní­mi výtvar­ný­mi úko­ly.

VÍKENDOVÝ KURZ PORTRÉTU

Celý víkend kurz s živým mode­lem a lek­to­rem, kte­rý per­fekt­ně ovlá­dá ana­to­mii.

Ter­mí­ny upřes­ní­me v září.

Po celý školní rok tvoříme se všemi, od dětí po dospělé.

Provázíme žáky u přípravy na talentové zkoušky SŠ a VŠ.

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Už jen posled­ní krů­ček. Nevá­hej a klik­ni:

Nebo se ozvi asi­s­tent­ce Kat­ce na:

start@start-art.cz
730 414 803

 

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
info@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

Ate­li­é­ry Kotlář­ská
Start-Art, z.s.
Kotlář­ská 5
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Huso­va

 • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
 • prů­jezd ved­le kadeř­nic­tví
 • vejdi do prů­jez­du
 • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvo­ře)
 • 1 patro, bílé dve­ře vpra­vo
 • zazvoň na zvo­nek, rádi ti ote­vře­me
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
 • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

CESTA
ate­li­é­ry Kotlář­ská

 • vchod do domu ved­le Kebab
 • zazvoň na zvo­nek Start–Art
 • vyjdi po scho­dech k výta­hu
 • zmáčk­ni do 2.patra
 • sejdi pár schůd­ků dolů
 • zazvoň na zvo­nek dve­ří vpra­vo
 • jdeš–li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej pokud zablou­díš

dopra­va

 • tram 3, 12; tro­lej. 25, 26 zastáv­ka Koneč­né­ho nám.
 • par­ko­viš­tě Uni­ver­zi­ty obra­ny u polikli­ni­ky Zahrad­ní­ko­va

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

při­hláš­ky: Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá

start@start-art.cz

Vedou­cí ško­ly: Deni­sa Bel­zo­vá

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8, je to zrca­dlo­vě řeše­ná budo­va)
Vejde­te do prů­jez­du, na kon­ci prů­jez­du (niko­liv až na dvo­ře) vpra­vo vchod do domu, 1 patro, bílé dve­ře ihned u scho­dů,( ješ­tě nám chy­bí zna­če­ní). Ulož­te si čís­lo na lek­to­ry pro pří­pad uzamče­né­ho vcho­du nebo zablou­dě­ní.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This