Slide

Dějiny umění k přípravě SŠ 

Nelistujte v tlustých knihách, s námi to děcka zvládnou mnohem rychleji 

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Při­pra­víš se na test spo­lu s námi? Nevá­hej a klik­ni na:

Cože, u přijímaček píšu test z dějin umění?

Ješ­tě jsi nena­vští­vil všech­na svě­to­vá umě­lec­ká cen­t­ra?
Žád­nej stres. Sta­čí u nás strá­vit víkend, pro­jít se s námi po památ­kách a nakouk­nout do gale­rie.
A doma si jen zopa­ko­vat zápisky.

Pochopíš to v kostce

Pokud máš rád hod­ně názvů, sáh­ni po kni­ze. Pokud ne, pojď na pro­cház­ku his­to­rií s námi. Vybe­re­me jen ta nej­dů­le­ži­těj­ší fak­ta.
A hlav­ně – nebu­deš se s námi cítit jako ve škole.

Při­jí­mač­ky na umě­lec­ké ško­ly pro­bí­ha­jí obvykle prv­ní týden v lednu.

S lehkostí,
ne jako ve škole

Zažiješ to bez šprtání

Porozumíš základům celé výtvarné historie

Navštivíš galerii moderního umění

Projdeš se po brněnských památkách

Seznámíš se s významnými současnými osobnostni

JAK SE PŘIHLÁSIT?

Při­pra­víš se na test spo­lu s námi? Nevá­hej a klik­ni na:

termíny–ceny–informace

Kdy si mám udělat čas?

Kurz je roz­lo­žen do čtyř setká­ní online

Ději­ny umění

ST 13. 1.  15.00 – 17.00
ČT 14. 1.  15.00 – 17.00

ST 20. 1.  15.00 – 17.00
ČT 21. 1.   15.00 – 17.00

Kolik mě to bude stát

2 000 Kč

V ceně lek­ce máš učeb­ni­ci dějin umě­ní, je při­pra­ve­na k vyzved­nu­tí ve Start-Artu.
Bude se ti hodit také k dal­ší­mu studiu.

Dosta­neš pří­stup do vir­tu­ál­ní učeb­ny se spous­tou obra­zů
a video­zá­znam z lekcí.

KONTAKTUJ NÁS 

 

Infor­ma­ce
Kate­ři­na Leda­ši­lo­vá
start@start-art.cz
730 414 803

Vede­ní orga­ni­za­ce
Deni­sa Bel­zo­vá
Denisa@start-art.cz

Ate­li­é­ry Huso­va
Start-Art, z.s.
Huso­va 8a
602 00 Brno

046 06 019

 

Start-art

 

CESTA
ate­li­é­ry Husova

  • nepře­hléd­ni pís­men­ko za čís­li­cí: Huso­va 8a
  • prů­jezd ved­le kadeřnictví
  • vejdi do prů­jez­du
  • na kon­ci prů­jez­du vpra­vo vchod do domu (ne na dvoře)
  • 1. patro, bílé dve­ře vpravo
  • zazvoň na zvo­nek, rádi ti otevřeme
  • jdeš-li na lek­ci, ulož si čís­lo na lek­to­ra a volej, pokud zabloudíš

dopra­va

  • tram 5, 6, 12 zastáv­ka Šilingro­vo nám.
  • pla­ce­né par­ko­vá­ní kou­sek od nás v Domi­ni park

 

Start-Art, z.s.

Huso­va 8a

Infor­ma­ce: Kate­ři­na Ledašilová

start@start-art.cz

Vede­ní: Deni­sa Belzová

info@start-art.cz

 

Ces­ta

Huso­va 8a, (niko­liv 8)
Vejdi do prů­jez­du ved­le kadeř­nic­tví, na kon­ci prů­jez­du (ne na dvůr) vpra­vo vejdi do domu, vyběh­ni 1 patro, zazvoň u bílých dve­ří  vpra­vo hned u scho­dů. Ulož si tele­fon na lek­to­ra a volej pokud zabloudíš.

Start-art

© Copy­right Start-art 2016    l    Design a tvor­ba webu: bohuslavspacek.cz

Share This